Wspólny projekt rezolucji - RC-B7-0608/2010Wspólny projekt rezolucji
RC-B7-0608/2010

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI w sprawie zbliżającego się szczytu UE-USA oraz posiedzenia Transatlantyckiej Rady Gospodarczej

9.11.2010

zgodnie z art. 110 ust. 4 Regulaminu
zastępujący tym samym projekty rezolucji złożone przez następujące grupy polityczne:
PPE (B7‑0608/2010)
S&D (B7‑0609/2010)
Verts/ALE (B7‑0611/2010)

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Francisco José Millán Mon, Elena Băsescu, Karl-Heinz Florenz, Romana Jordan Cizelj w imieniu grupy politycznej PPE
Adrian Severin, Hannes Swoboda, Peter Skinner w imieniu grupy politycznej S&D
Sarah Ludford, Lena Ek, Sharon Bowles, Olle Schmidt, Marietje Schaake w imieniu grupy politycznej ALDE
Reinhard Bütikofer, Eva Lichtenberger, Indrek Tarand, Jan Philipp Albrecht w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
Charles Tannock w imieniu grupy politycznej ECR


Procedura : 2010/2898(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
RC-B7-0608/2010

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie zbliżającego się szczytu UE-USA oraz posiedzenia Transatlantyckiej Rady Gospodarczej

Parlament Europejski,

–   uwzględniając swoją rezolucję z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie stanu stosunków transatlantyckich po wyborach prezydenckich w USA[1],

–   uwzględniając swoje rezolucje w sprawie Transatlantyckiej Rady Gospodarczej oraz swoją rezolucję z dnia 22 października 2009 r. w sprawie zbliżającego się szczytu UE-USA oraz posiedzenia Transatlantyckiej Rady Gospodarczej[2],

–   uwzględniając wyniki szczytu UE-USA, który odbył się w dniu 3 listopada 2009 r. w Waszyngtonie,

–   uwzględniając sprawozdanie z postępów przyjęte na czwartym posiedzeniu Transatlantyckiej Rady Gospodarczej w dniu 27 października 2009 r., wspólne oświadczenie przyjęte na posiedzeniu Transatlantyckiego Dialogu Ustawodawców (TDU) oraz posiedzenia, które odbyły się w dniach 4-9 grudnia 2009 r. w Nowym Jorku i w dniach 4-6 czerwca 2010 r. w Madrycie,

–   uwzględniając wspólne oświadczenie UE i USA z dnia 28 października 2009 r. w sprawie zacieśnienia współpracy transatlantyckiej w obszarze sprawiedliwości, wolności i bezpieczeństwa,

–   uwzględniając wspólne oświadczenie UE i USA z dnia 3 czerwca 2010 r. w sprawie zwalczania terroryzmu,

   uwzględniając konkluzje ze szczytów G20, które odbyły się w dniach 26-27 czerwca 2010 r. w Toronto oraz w dniach 21-23 października 2010 r. w Seulu,

–   uwzględniając posiedzenie plenarne ONZ na wysokim szczeblu na temat milenijnych celów rozwoju, które miało miejsce w dniach 20-22 września 2010 r., jak i wnioski z niego,

–   uwzględniając art. 110 ust. 4 Regulaminu,

A. mając na uwadze wyjątkowy charakter stosunków transatlantyckich i ich szeroki zakres, w tym wzajemne zobowiązanie do dążenia do demokracji, praworządności, przestrzegania praw człowieka, zwalczania terroryzmu i zapobiegania rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia; zauważając, w świetle wspólnych interesów i wartości, potrzebę wzajemnego zrozumienia UE i USA oraz gotowość Parlamentu Europejskiego do wysłuchania prezydenta i Kongresu USA,

B.  mając na uwadze, że Unia Europejska i Stany Zjednoczone współpracują ze sobą na całym świecie w celu przedstawienia wspólnego programu opartego na wspólnej historii, kulturze, interesach i wartościach, a także mając na uwadze, że stosunki między UE i USA muszą odgrywać kluczową rolę dla znalezienia rozwiązań ogólnoświatowych problemów i stawienia czoła nowym wyzwaniom w ramach prawa międzynarodowego i istniejących instytucji wielostronnych, zwłaszcza ONZ, OBWE i NATO,

C. mając na uwadze, że obaj partnerzy transatlantyccy stanowią połowę światowej gospodarki, a ich partnerstwo o wartości 4,28 bln USD jest największym, najbardziej zintegrowanym i najdłużej trwającym związkiem gospodarczym na świecie oraz siłą napędową światowego dobrobytu gospodarczego; mając na uwadze, że z uwagi na obecny światowy kryzys finansowo-gospodarczy siła stosunków transatlantyckich i zaangażowanie w nie mają jeszcze większe znaczenie;

D. mając na uwadze, że obaj partnerzy zobowiązali się do współpracy, aby wspierać rozwój i zatrudnienie w swoich gospodarkach, oraz mając na uwadze, że Parlament Europejski w dalszym ciągu opowiada się za utworzeniem wolnego od barier rynku transatlantyckiego do 2015 r., co wraz z urzeczywistnieniem jednolitego rynku UE będzie głównym czynnikiem pobudzenia światowego wzrostu i odnowy gospodarczej,

E.  mając na uwadze, że kraje rozwijające się w najmniejszym stopniu przyczyniły się do skutków zmian klimatu przypisywanych działalności człowieka, lecz w największym stopniu odczuwają ich konsekwencje; mając też na uwadze, że niekorzystne skutki zmiany klimatu stanowią zagrożenie dla międzynarodowych inwestycji w celu ograniczania ubóstwa, zagrażając tym samym realizacji milenijnych celów rozwoju; mając również na uwadze potrzebę prowadzenia ustawicznego dialogu na temat inicjatywy na rzecz transatlantyckiego partnerstwa dla rozwoju,

 

Szczyt UE-USA

 

1.  podkreśla, jak ważne jest zintensyfikowanie przez administrację UE i USA dialogu strategicznego, współpracy oraz koordynacji przy stawianiu czoła światowym wyzwaniom i konfliktom regionalnym;

2.  wzywa obydwu partnerów do propagowania poszanowania demokracji i praw człowieka na świecie jako kluczowego elementu ich polityki; podkreśla potrzebę intensywnej koordynacji w dziedzinie dyplomacji prewencyjnej i kryzysowej; wzywa ponownie rząd USA, by ratyfikował rzymski statut Międzynarodowego Trybunału Karnego i przystąpił do niego; ponawia apel o powszechne zniesienie kary śmierci;

3.  uważa, że sprawą najwyższej wagi jest, by na szczycie UE-USA obaj partnerzy objęli główną rolę we wdrażaniu zobowiązań G20;

4.  podkreśla znaczenie współpracy między UE i USA w uzgodnieniu konkretnych rezultatów w celu ostatecznego osiągnięcia międzynarodowego porozumienia na Konferencji ONZ w sprawie Zmian Klimatu (COP-16) w Cancún, opartego o dane naukowe i obejmującego odpowiednią międzynarodową pomoc w finansowaniu przeciwdziałania zmianom klimatu i dostosowania do nich w krajach rozwijających się;

5.  z zadowoleniem przyjmuje nowe podejście administracji USA do Izraela i wzywa do ożywienia euro-amerykańskiego partnerstwa skupionego na konflikcie izraelsko-palestyńskim; w tym kontekście z zadowoleniem przyjmuje rozpoczęcie bezpośrednich negocjacji między Izraelem a Autonomią Palestyńską, jak zapowiedziano dnia 2 września 2010 r. w Waszyngtonie; stwierdza, że konieczne są dalsze negocjacje, które doprowadzą – w uzgodnionym czasie – do rozwiązania polegającego na współistnieniu dwóch państw: państwa Izrael oraz niezależnego, demokratycznego i samodzielnego państwa Palestyna, istniejących obok siebie w pokoju i bezpieczeństwie; podkreśla, że podstawą kompleksowego porozumienia pokojowego, mającego zasadnicze znaczenie dla wszystkich stron w tym regionie oraz dla UE, muszą być odnośne rezolucje Rady Bezpieczeństwa ONZ, zasady madryckie, w tym „ziemia za pokój”, mapa drogowa i porozumienia zawarte wcześniej przez strony konfliktu, oraz podkreśla, że konieczne jest aktywne zaangażowanie kwartetu bliskowschodniego w proces pokojowy, dostrzegając znaczenie arabskiej inicjatywy pokojowej i ustawicznej współpracy z partnerami arabskimi; nakłania rząd Izraela do przedłużenia moratorium na budowę osiedli; nawołuje do aktywniejszego zaangażowania Europy w stosunki z Syrią i Libanem;

6.  podkreśla, że niepewność co do charakteru irańskiego programu nuklearnego stanowi zagrożenie dla systemu nierozprzestrzeniania broni jądrowej oraz dla stabilności w regionie i na świecie; wyraża rozczarowanie postawą Iranu, który nadal odmawia pełnej współpracy z Międzynarodową Agencją Energii Atomowej poprzez utrudnianie jej pracy, odmowę dostępu do najważniejszych obiektów jądrowych i sprzeciwianie się wyznaczaniu inspektorów; wzywa przywódców Iranu do zapewnienia wypełniania zobowiązań tego kraju wynikających z Układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej; wzywa Teheran do ratyfikowania i wdrożenia dodatkowego protokołu do umowy o zabezpieczeniach jądrowych oraz nakłania USA i UE do koordynacji ich polityki zagranicznej z myślą o osiągnięciu tego celu;

7.  wzywa do lepszej współpracy między UE a USA w Afganistanie i Pakistanie, mającej na celu przyczynienie się do pokoju i stabilizacji, demokracji, praw człowieka i rozwoju w tym regionie; podkreśla znaczenie uczestnictwa w tym procesie krajów sąsiadujących i innych kluczowych podmiotów w regionie, co może wyraźnie przyczynić się do regionalnej stabilizacji;

8.  mając świadomość, że wyciek tajnych dokumentów wojskowych może narazić na niebezpieczeństwo personel wojskowy, wyraża głębokie zaniepokojenie ostatnimi poważnymi doniesieniami, że w Iraku tolerowano stosowanie tortur; wzywa do omówienia tej kwestii na szczycie UE-USA z myślą o wszczęciu niezależnego dochodzenia transatlantyckiego;

9.  stanowczo wzywa Koreańską Republikę Ludowo-Demokratyczną do wypełnienia zobowiązań podjętych w kontekście rozmów sześciostronnych, w tym całkowitego i podlegającego kontroli zaniechania stosowania wszelkiej broni jądrowej i rezygnacji z istniejących programów jądrowych; wzywa Koreańską Republikę Ludowo-Demokratyczną do pełnego wdrożenia wszystkich odnośnych zobowiązań w zakresie nierozprzestrzeniania broni jądrowej i rozbrojenia; potwierdza swoje pełne poparcie dla rozmów sześciostronnych oraz jest wciąż zdecydowany doprowadzić do satysfakcjonującego i kompleksowego rozwiązania wspomnianych kwestii środkami dyplomatycznymi;

10. z zadowoleniem przyjmuje wyniki szczytu z kwietnia 2010 r. poświęconego bezpieczeństwu jądrowemu, które podkreśliły globalne znaczenie zapobiegania terroryzmowi jądrowemu, zabezpieczenia wszelkich wrażliwych materiałów jądrowych w ciągu czterech lat i osiągnięcia porozumienia w sprawie planu prac w celu udoskonalenia i upowszechnienia istniejących porozumień i programów dotyczących bezpieczeństwa jądrowego; popiera inicjatywy podejmowane przez poszczególne kraje w celu poprawy bezpieczeństwa wewnętrznego i zachęca inne państwa do pójścia w te ślady;

11. podkreśla znaczenie NATO jako fundamentu bezpieczeństwa transatlantyckiego i wzywa do strategicznej współpracy między Stanami Zjednoczonymi i państwami członkowskimi UE, tak aby sprostać ogólnoświatowym wyzwaniom w zakresie bezpieczeństwa; zauważa pracę, jaką wykonano, aby dojść do porozumienia w sprawie nowej koncepcji strategicznej; jest zdania, że w dialogu z Rosją i krajami członkowskimi OBWE spoza UE należy podjąć kwestię odpowiednich zmian w ramach tej szerszej struktury bezpieczeństwa; podkreśla znaczenie WPBiO oraz wartość zwiększonych europejskich zdolności obronnych dla umacniania bezpieczeństwa transatlantyckiego;

12. odnotowuje coraz większą liczbę różnych wyzwań, wspólnych dla UE i USA; wzywa partnerów do zainicjowania zintegrowanego wspólnego procesu, w którym dokona się oceny i rozwoju wszystkich elementów polityki transatlantyckiej, tak aby stworzyć jedną, spójną i szeroko zakrojoną strategię w celu skutecznego rozwiązania tych problemów;

13. z zadowoleniem przyjmuje podpisanie przez prezydenta USA Baracka Obamę i prezydenta Rosji Dmitrija Miedwiediewa nowego traktatu START w dniu 8 kwietnia 2010 r. w Pradze, a także oczekuje jego ratyfikacji przez obie strony;

14. wzywa do podwojenia wysiłków UE i USA w celu podjęcia rozmów z Turcją, Grecją i Cyprem z myślą o przyczynieniu się do działań ONZ zmierzających do wypracowania trwałego rozwiązania kwestii cypryjskiej w oparciu o konstytucję federalną uwzględniającą podział zjednoczonej wyspy na dwie strefy i dwie społeczności; podkreśla strategiczne znaczenie Turcji w kontekście stosunków między UE i USA;

15. dostrzega nakładające się interesy handlowe i polityczne UE i USA w Ameryce Łacińskiej, gdzie UE zawarła umowy o partnerstwie strategicznym z Meksykiem i Brazylią, umowy o wolnym handlu z Chile i Meksykiem oraz prowadzi negocjacje z Kolumbią w sprawie zawarcia takiej umowy;

 

Posiedzenie Transatlantyckiej Rady Gospodarczej (TRG)jej wzmocnienie

 

16. jest przekonany, że Transatlantycka Rada Gospodarcza (TRG) stanowi najwłaściwszy mechanizm prowadzenia transatlantyckich stosunków gospodarczych; apeluje do partnerów, aby wykorzystali wszystkie możliwości TRG w celu usunięcia istniejących przeszkód dla integracji gospodarczej i osiągnięcia rynku transatlantyckiego do 2015 r., co będzie pozytywną odpowiedzią na obecny kryzys gospodarczo-społeczny;

17. nakłania TRG do bardziej strategicznego nastawienia, by zająć się problemami wszystkich stron; ponownie apeluje, aby terminowo rozpowszechniano harmonogramy posiedzeń TRG, kalendarze, plany i sprawozdania z postępów, tak aby były one udostępniane zainteresowanym stronom na długo przed posiedzeniami, a następnie podawane do publicznej wiadomości, w celu zwiększenia przejrzystości;

18. pochwala fakt, że Transatlantyckiej Radzie Gospodarczej doradza szereg zainteresowanych stron, w tym przedstawiciele biznesu, oraz kolejny raz apeluje, by podobną rolę powierzono przedstawicielom związków zawodowych po obu stronach Atlantyku; wzywa do włączenia przewodniczących transatlantyckiego dialogu na temat praw pracowniczych i transatlantyckiego dialogu energetycznego do grupy doradców;

19. wzywa Komisję, by w świetle zbliżającego się posiedzenia TRG dążyła do formalnego przyjęcia procedur wzajemnego uznawania deklaracji zgodności produktów, na które nałożono wymóg sprawdzenia przez stronę trzecią, w szczególności sprzętu informacyjno-komunikacyjnego i elektrycznego, oraz by nalegała na wzajemne uznawanie przyjętych jednostek miar, w szczególności na przyjmowanie przez USA produktów UE oznaczonych tylko w systemie metrycznym, a także do zbadania wraz z władzami USA kwestii normalizacji, ustanowienia grup dyskusyjnych poświęconych normalizacji i skupiających się na innowacyjnych rozwiązaniach oraz do koordynowania ich na płaszczyźnie międzynarodowej; uważa, że partnerstwo na rzecz innowacyjności powinno wykraczać poza egzekwowanie własności intelektualnej i uwzględniać dialog strategiczny dotyczący kwestii takich jak polityka konkurencji, transfer technologii i zbieżność standardów;

20. uważa, że sprawą najwyższej wagi jest prowadzenie w ramach TRG dialogu na temat nowej żywności i wykorzystania nowych technologii w produkcji żywności; podkreśla obawy dotyczące klonowania w hodowli zwierząt;

21. wzywa do współpracy w ramach TRG w zakresie wszystkich kwestii mających wpływ na środowisko prawne dla przemysłu, szczególnie dla MŚP, oraz do stosowania podejścia przedstawionego w unijnym programie „karta małych przedsiębiorstw” – „najpierw myśl na małą skalę” – przy opracowywaniu przepisów o zasięgu transatlantyckim;

22. z zadowoleniem odnosi się do podpisania w czerwcu 2010 r. drugiego etapu „umowy o otwartym niebie” dotyczącej transportu lotniczego między UE a USA, co jest kamieniem węgielnym skutecznej współpracy, jak i do zawarcia w dniu 8 października 2010 r. najnowszej umowy w ramach Międzynarodowej Organizacji Lotnictwa Cywilnego, która jest ważnym krokiem naprzód dla transatlantyckiego rynku lotniczego; nakłania jednak władze USA i Komisję do starań na rzecz większej swobody inwestowania i praw własności przewoźników lotniczych po obu stronach Atlantyku, niezależnie od obcego obywatelstwa;

23. podkreśla znaczenie wykorzystania TRG również jako ram współpracy makroekonomicznej między partnerami w świetle ich niespotykanej współpracy podczas kryzysu i zachęca do umocnienia koordynacji między właściwymi instytucjami monetarnymi, zwłaszcza w dziedzinie nadzoru i zapobiegania ryzyku systemowemu; dostrzega istotną rolę, jaką odegrały UE i USA dla światowych instytucji finansowych, w tym dla MFW, Banku Światowego i Banku Rozrachunków Międzynarodowych;

 

Rola TDUTRG

24. ponawia wezwanie do przywódców UE i USA oraz do współprzewodniczących TRG o uwzględnienie istotnej roli ustawodawców dla sukcesu TRG; wzywa ich do pełnego i bezpośredniego zaangażowania przedstawicieli TDU w prace TRG, ponieważ ustawodawcy dzielą z odpowiednimi organami wykonawczymi odpowiedzialność za wprowadzanie w życie wielu decyzji TRG i nadzór nad nimi;

25. uważa, że należy zapewnić udział kluczowych członków Kongresu i posłów do Parlamentu Europejskiego w dialogu ustawodawców i w procesie TRG w celu zapobieżenia niezamierzonym skutkom ustawodawstwa dla transatlantyckiego handlu i inwestycji; wyraża nadzieję, że obecny TDU może stopniowo przekształcić się w transatlantyckie zgromadzenie międzyparlamentarne, zgodnie z zaleceniami zawartymi przez Parlament Europejski w rezolucji z dnia 26 marca 2009 r.;

 

Dwustronnamiędzynarodowa wymiana handlowa

26. jest zdecydowany kontynuować apele do organów legislacyjnych USA – i wzywa Komisję do podobnych działań w ramach TRG – o ponowne rozpatrzenie obowiązku skanowania wszystkich kontenerów oraz o rozwijanie współpracy z USA opartej na zarządzaniu ryzykiem, powiązanej ze wzajemnym uznawaniem programów partnerstwa handlowego UE i USA, zgodnie z ramami standardów SAFE Światowej Organizacji Celnej;

27. podkreśla pilną potrzebę jak najszybszego zakończenia dauhańskiej rundy rozwojowej; wzywa do wspólnego podejścia – przy udziale wschodzących gospodarek, jak Chiny, Indie i Brazylia – do rozwoju zasad handlu wielostronnego i do negocjacji;

28. wyraża przekonanie, że TRG może odegrać istotną rolę we wspieraniu wspólnego stanowiska UE i USA w ich stosunkach handlowych z krajami trzecimi, zajmując się jednocześnie problemami z dostępem do rynku;

 

Rozwój

29. przypomina, że podjęte zobowiązania międzynarodowe dotyczące milenijnych celów rozwoju, których realizacja jest w wielu przypadkach opóźniona w stosunku do harmonogramu, będą mogły być dotrzymane jedynie wówczas, jeśli państwa uprzemysłowione dotrzymają swoich zobowiązań i przeznaczą 0,7% PKB na rzecz zagranicznej pomocy rozwojowej do 2015 r.; wzywa zatem UE i USA oraz innych międzynarodowych darczyńców do dotrzymania swoich zobowiązań i przyjęcia środków w celu przyspieszenia postępów w realizacji milenijnych celów rozwoju do 2015 r.;

 

Kryzys gospodarczyfinansowy

 

30. przypomina, że porozumienie Bazylea II – a także jego nadchodząca zmieniona wersja – ma w zamyśle stanowić globalny standard, i wzywa USA do jak najszybszego wdrożenia tego porozumienia; z tego względu wyraża poważne zaniepokojenie, że ograniczenia ustanowione w szeregu przepisów krajowych przyjętych w odpowiedzi na kryzys (w szczególności amerykańska reforma Wall Street oraz ustawa o ochronie konsumentów, ograniczające uznawanie zewnętrznych ratingów) mogą doprowadzić do poważnej fragmentaryzacji w stosowaniu tego ogólnoświatowego standardu; zauważa ponadto, że spójne globalne zasady rachunkowości mają podstawowe znaczenie dla równych szans, i wzywa USA do przyjęcia Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej;

31. zauważa, że kryzys stanowił najpoważniejszą globalną recesję od czasu Wielkiego Kryzysu oraz że w odpowiedzi nań rządy z całego świata, zwłaszcza UE i USA, współpracowały w bezprecedensowy sposób na rzecz reformy rynków i instytucji finansowych; apeluje, aby w ramach dialogu UE-USA w zakresie regulacji dotyczących rynków finansowych (FMRD) – którego rolą jest koordynacja podejść między organami regulacyjnymi – określono braki i pracowano nad poprawą zbieżności;

32. uważa, że struktury ładu gospodarczego i finansowego istniejące w chwili nadejścia kryzysu, zarówno na szczeblu globalnym, jak i w USA oraz w Unii Europejskiej, nie zapewniły wystarczającej stabilności światowego systemu finansowego; jest zdania, że w świetle rosnącej współzależności gospodarek i rynków finansowych należy pogłębić współpracę w dziedzinie polityki makroekonomicznej i nadzoru nad głównymi gospodarkami; uznaje ponadto, że UE musi rozwiązać kwestię swojej reprezentacji w MFW;

33. wzywa Unię Europejską i Stany Zjednoczone do współpracy z Chinami w celu rozstrzygnięcia światowego sporu w sprawie kursów wymiany walut bez wprowadzania w życie protekcjonistycznych lub retorsyjnych środków; uważa, że państwa członkowskie UE podlegają różnym presjom rynkowym w porównaniu z USA, zwłaszcza jeżeli chodzi o obligacje państwowe i istnienie unii walutowej;

34. zauważa, że zarówno ustawa Dodda-Franka, jak i program reformy regulacyjnej w UE są zgodne z inicjatywami G20, i uważa za istotne, aby współpraca ta była kontynuowana przez cały proces stanowienia przepisów; zauważa, że wymóg ten jest szczególnie widoczny w przepisach dotyczących pozagiełdowych rynków instrumentów pochodnych; podkreśla, że wiele tych rozbieżności wynika z różnic w charakterze organów ustawodawczych i roli organów nadzoru w stanowieniu przepisów;

 

Energia, środowisko, transport, przemysł, badanianauka

 

35. przyjmuje z zadowoleniem utworzenie Rady ds. Energii UE-USA, która ma stanowić nowe ramy pogłębienia dialogu transatlantyckiego na temat strategicznych kwestii energetycznych, takich jak bezpieczeństwo dostaw lub polityka przechodzenia na niskoemisyjne źródła energii, przy jednoczesnym zacieśnieniu trwającej współpracy naukowej w dziedzinie technologii energetycznych; przyjmuje z zadowoleniem parafowanie umowy Energy Star między UE a USA w sprawie koordynacji programów znakowania efektywności energetycznej urządzeń biurowych oraz współpracę w dziedzinie rozwoju technologii energetycznych;

36. zachęca TRG do rozwoju współpracy na rzecz wspólnej zewnętrznej strategii w zakresie energii i surowców, wspierającej dywersyfikację źródeł, szlaków dostaw i infrastruktury oraz promującej gospodarkę wydajną energetycznie, w celu zwiększenia bezpieczeństwa dostaw energii i zwiększenia niezależności energetycznej; zachęca ponadto TRG do wspierania starań na rzecz ujednolicenia kryteriów zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do koszyka energetycznego oraz do intensyfikacji badań i rozwoju, w tym w dziedzinie biopaliw; uważa, że podstawowe znaczenie ma odpowiednia polityka w zakresie surowców i pierwiastków ziem rzadkich w celu zmniejszenia zależności od takich materiałów;

37. zwraca uwagę, że zmiany klimatu stanowią globalne wyzwanie, dla którego nie istnieje jedno rozwiązanie polityczne i technologiczne, natomiast połączenie istniejących możliwości i maksymalny wzrost efektywności we wszelkich obszarach życia gospodarczego i społecznego w krajach rozwiniętych i rozwijających się mogą wnieść istotny wkład w rozwiązanie kwestii zasobów i ich rozdziału oraz utorują drogę ku trzeciej rewolucji przemysłowej;

38. wzywa prezydencję UE do nakłonienia USA podczas zbliżającego się szczytu w Cancún do podjęcia ambitnych zobowiązań oraz współpracy na rzecz promowania powiązań pomiędzy systemem handlu emisjami w UE a regionalnymi i federalnymi systemami handlu w USA; w związku z tym zauważa znaczenie zapewnienia wspólnych standardów i wskaźników na wszystkich wschodzących rynkach systemu handlu emisjami, tak aby uniknąć niepotrzebnych przeszkód regulacyjnych na tychże rynkach;

39. zwraca się do USA o umożliwienie pełnego i skutecznego wdrożenia pierwszego etapu umowy w sprawie usług lotniczych między UE a USA oraz umowy między UE a USA dotyczącej bezpieczeństwa lotniczego; przypomina Komisji i władzom USA, że brak realizacji drugiego etapu umowy może doprowadzić do anulowania jej pierwszego etapu przez niektóre państwa członkowskie;

40. wzywa TRG do stymulowania współpracy badawczej w celu lepszego wykorzystania potencjału niedawno rozszerzonej umowy o współpracy naukowej i technologicznej między UE i USA, zwłaszcza poprzez rozszerzenie skoordynowanego podejścia w dziedzinach wzajemnego strategicznego zainteresowania i poprzez nasilenie współpracy w zakresie badań energii;

 

Własność intelektualnaochrona konsumentów

 

41. podkreśla znaczenie ścisłej współpracy transatlantyckiej w zakresie agendy cyfrowej w takich dziedzinach jak rynek cyfrowy, wolność internetu na świecie, neutralność sieci, prawo do prywatności, wspólne standardy, przejrzystość i praworządność w związku z porozumieniem ACTA;

42. uważa, że podstawowe znaczenie ma opracowanie wspólnej strategii UE-USA na rzecz egzekwowania praw własności intelektualnej, która ma na celu zwalczanie gwałtownie wzrastającego handlu podrobionymi i pirackimi towarami na świecie; wzywa do utworzenia transatlantyckiej grupy zadaniowej do walki z podróbkami, która – szanując swobody obywatelskie, wolność słowa, prywatność i gwarancje procesowe – będzie stanowić wielce potrzebny znak politycznej determinacji w walce z nielegalną działalnością, która podważa konkurencyjność innowacyjnych i kreatywnych sektorów;

 

Współpraca sądowapolicyjna, wizy

 

43. podkreśla, że UE musi prowadzić negocjacje na temat przystąpienia do amerykańskiego systemu bezwizowego jako jeden podmiot, aby zapewnić, że cztery państwa członkowskie znajdujące się poza tym systemem – Bułgaria, Cypr, Polska i Rumunia – nie będą zawierać dwustronnych umów z USA w celu doprowadzenia do zniesienia wiz; ponownie stwierdza, że Komisja musi w dalszym ciągu podkreślać w rozmowach z USA na szczeblu politycznym i technicznych kwestię znaczenia, jakie UE przywiązuje do jak najszybszego przystąpienia czterech pozostałych państw członkowskich UE do systemu bezwizowego;

44. podkreśla atmosferę współpracy między UE a USA w walce ze światowym terroryzmem i wzywa UE i USA do kontynuowania współpracy w celu dalszego przeciwdziałania nowemu zagrożeniu terroryzmem; przypomina o swojej determinacji w tym obszarze oraz wyraża zdecydowane przekonanie o konieczności zadbania, aby środki bezpieczeństwa nie podważały ochrony swobód obywatelskich i praw podstawowych oraz jak najpełniejszego poszanowania prywatności i ochrony danych; ponownie stwierdza, że konieczność i proporcjonalność to kluczowe zasady, bez których walka z terroryzmem nigdy nie będzie skuteczna;

45. przyjmuje z zadowoleniem fakt, że porozumienie UE-USA w sprawie przekazywania danych bankowych odzwierciedla wolę pozytywnej reakcji USA na żądania dotyczące ochrony danych wysuwane przez Parlament Europejski w sprawozdaniu SWIFT;

46. wzywa Radę do szybkiego uzgodnienia mandatu negocjacyjnego dotyczącego porozumienia UE-USA w sprawie ochrony danych; wzywa negocjatora Unii do postępów w negocjacjach w celu zapewnienia pełnej ochrony praw podstawowych; popiera podejście Komisji polegające na zastosowaniu takiej umowy ramowej do wszystkich przyszłych oraz obecnych umów UE lub państw członkowskich z USA dotyczących przekazywania i przetwarzania danych osobowych w ramach współpracy sądowej i policyjnej;

47. wzywa USA i UE, aby ograniczyły gromadzenie i przetwarzanie danych do absolutnego minimum, które jest faktycznie potrzebne do realizacji celów bezpieczeństwa, tak aby zminimalizować zagrożenia dla wolności i swobód obywatelskich, oraz wzywa, aby żądania przekazania danych oraz inne ustalenia w zakresie sprawiedliwości i spraw wewnętrznych poruszać w wielostronnych ramach USA-UE, nie zaś na płaszczyźnie dwustronnej z poszczególnymi państwami członkowskimi;

48. podkreśla swoje poważne obawy w związku z tzw. ustawą o promocji podróży i jej dyskryminującym oddziaływaniem poprzez stosowanie jej tylko do podróżnych objętych amerykańskim systemem bezwizowym, a także obawy dotyczące ochrony danych, wynikające z faktu, że opłatę można uiścić przy pomocy jednej z czterech najpowszechniejszych kart kredytowych obsługiwanych wyłącznie przez firmy, które mają siedzibę w USA; wzywa, aby kwestię opłaty w ramach elektronicznego systemu zezwoleń na podróż (ESTA) podniesiono na grudniowym posiedzeniu ministrów sprawiedliwości i spraw wewnętrznych UE-USA;

49. w związku z ostatnimi wydarzeniami po obu stronach Atlantyku, stanowiących wyzwania dla harmonijnych i zróżnicowanych społeczeństw, wzywa do otwartego dialogu między naszymi rządami i społeczeństwami na temat sposobów dążenia do większej tolerancji i poszanowania różnorodności wśród naszych społeczeństw w kontekście powszechnego poszanowania podstawowych praw człowieka;

50. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, rządom i parlamentom państw członkowskich, Kongresowi Stanów Zjednoczonych Ameryki, współprzewodniczącym Transatlantyckiego Dialogu Ustawodawców oraz współprzewodniczącym i sekretariatowi Transatlantyckiej Rady Gospodarczej.