Процедура : 2010/2935(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : RC-B7-0617/2010

Внесени текстове :

RC-B7-0617/2010

Разисквания :

Гласувания :

PV 24/11/2010 - 8.6

Приети текстове :


ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 208kWORD 142k
23.11.2010
PE450.447v01-00}
PE450.452v01-00}
PE450.454v01-00}
PE450.455v01-00} RC1
 
B7-0617/2010}
B7-0619/2010}
B7-0620/2010}
B7-0621/2010} RC1

съгласно член 110, параграф 4 от Правилника за дейността

вместо предложенията за резолюция, внесени от следните групи:

Verts/ALE (B7‑0617/2010)

ALDE (B7‑0619/2010)

S&D (B7‑0620/2010)

GUE/NGL (B7‑0621/2010)


относно Търговското споразумение за борба с фалшифицирането (АСТА)


Kader Arif, Véronique De Keyser от името на групата S&D
Niccolò Rinaldi, Marietje Schaake, Alexander Alvaro, Marielle De Sarnez, Renate Weber, Метин Казак от името на групата ALDE
Carl Schlyter, Eva Lichtenberger, Sandrine Bélier от името на групата Verts/ALE
Helmut Scholz, Rui Tavares, Miloslav Ransdorf, Marisa Matias от името на групата GUE/NGL

Резолюция на Европейския парламент относно Търговското споразумение за борба с фалшифицирането (АСТА)  

Европейският парламент,

–   като взе предвид членове 207 и 218 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

    като взе предвид Хартата на основните права на Европейския съюз, и по-специално член 8 от нея,

–    като взе предвид Стратегията за ефективното прилагане на Хартата на основните права от Европейския съюз,

–   като взе предвид заключенията от последния кръг преговори от 2 октомври 2010 г. относно Търговското споразумение за борба с фалшифицирането (ACTA),

–   като взе предвид публикуването на окончателния текст на ACTA на 15 ноември 2010 г.,

–   като взе предвид своята резолюция от 18 декември 2008 г. относно въздействието на подправянето на продукти върху международната търговия (2008/2133(INI))(1),

–   като взе предвид своята резолюция от 10 март 2010 г. относно прозрачността и текущото състояние на преговорите по Търговското споразумение за борба с фалшифицирането (ACTA)(2),

–   като взе предвид Писмена декларация 0012/2010 относно липсата на прозрачен процес за Търговското споразумение за борба с фалшифицирането (ACTA),

–   като взе предвид пленарните разисквания от 8 септември и от 20 октомври 2010 г. относно ACTA,

–   като взе предвид своето решение от 20 октомври 2010 г. за преразглеждане на рамковото споразумение относно отношенията между Европейския парламент и Комисията,

–   като взе предвид Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество между Европейския парламент, Съвета и Комисията (2003/C 321/01),

–   като взе предвид решението на Европейския омбудсман по повод жалба 90/2009/(JD)OV във връзка с достъпа до документи на ACTA,

–   като взе предвид становищата на Европейския надзорен орган по защита на данните относно преговорите, водени понастоящем от Европейския съюз за сключване на търговско споразумение за борба с фалшифицирането, както и писмото на работната група за защита на данните до Комисията,

–   като взе предвид Директива 2000/31/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2000 г. за някои правни аспекти на услугите на информационното общество, и по-специално на електронната търговия на вътрешния пазар (Директива за електронната търговия)(3),

–   като взе предвид Директива 2002/58/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 юли 2002 г. относно обработката на лични данни и защита на правото на неприкосновеност на личния живот в сектора на електронните комуникации(4), последно изменена с Директива 2009/136/EО на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 г.(5),

–   като взе предвид Споразумението за свързаните с търговията аспекти на правата върху интелектуалната собственост (ТРИПС) на Световната търговска организация (СТО),

–   като взе предвид заключенията на Съвета относно съгласуването на политиките за развитие,

–   като взе предвид спор DS409 в СТО, Европейски съюз и държава-членка — конфискация на генерични лекарства, транспортирани транзитно,

–   като взе предвид съобщението за пресата на СТО относно заседанието на Съвета по ТРИПС от 8-9 юни 2010 г.,

–   като взе предвид член 110, параграф 4 от своя правилник,

 

Договорът от Лисабон

A.  като има предвид, че ЕС има изключителна компетентност в областта на общата търговска политика; като има предвид, че вследствие на влизането в сила на Договора от Лисабон от Парламента ще се изисква да даде одобрението си за текста на споразумението ACTA, преди то да влезе в сила в ЕС,

 

Общи бележки

 

Б.   като има предвид, че борбата с фалшифицирането на световно равнище представлява ключов елемент в политическата стратегия на ЕС за гарантиране на равнопоставеност на производителите от ЕС и работни места за гражданите на ЕС,

 

В.   като има предвид, че 11-ият и последен кръг от преговорите по ACTA приключи в Токио, Япония, на 2 октомври 2010 г.; като има предвид, че в Сидни предстои да бъде проведено техническо заседание с цел приключване на работата по правните въпроси (30 ноември -3 декември (или при необходимост, 4 декември) 2010 г.),

 

Г.   като има предвид, че ACTA засяга ключови въпроси като спазване на основните права, зачитане на правото на личен живот и защита на личните данни, зачитане на важната роля на свободния интернет и запазване на неутралността на доставчиците на услуги и на достъпа до лекарствени средства,

 

Д.  като има предвид, че ACTA се представя на Европейския парламент от Комисията като инструмент за подобряване на равнището на ефективност на тези стандарти, които ще бъдат от полза за износа на ЕС и ще защитават носителите на права в дейността им на световния пазар, където те понастоящем се сблъскват със систематично и широко разпространено нарушаване на авторските им права, търговски марки, патенти, дизайни и географски означения,

 

Е.   като има предвид, че 11 страни (като ЕС се разглежда като една страна) и измежду тях само две развиващи се страни (Мароко и Мексико) участваха в преговорите,

 

Ж.  като има предвид, че целта на преговарящите страни е разширяването на ACTA с всички желаещи да бъдат включени страни, в т.ч. развиващите се страни и страните с бързо развиваща се икономика,

 

З.   като има предвид, че преговарящите страни по ACTA обявиха публично консолидирания текст на 6 октомври 2010 г., след което Комисията уведоми Парламента за това; като има предвид, че Комисията публикува окончателния текст на АCTA на 15 ноември 2010 г.;

 

И.  като има предвид, че след силно призоваване от страна на Европейския парламент равнището на прозрачност на преговорите се подобри,

 

Й.  като има предвид, че е необходимо изясняване на правното основание на ACTA,

 

К.  като има предвид, че Комисията се позовава на решението на Омбудсмана, за да оправдае това, че ACTA се договаря като търговско споразумение, а не като договор за прилагане; като има предвид, че Омбудсманът заяви, че „сключването на ACTA може действително да създаде необходимост ЕС да предложи и да въведе в действие съответно законодателство. В такъв случай споразумението ACTA би представлявало единственото или най-важното съображение в основата на това законодателство и гражданите биха имали ясен интерес да получат информация относно АСТА“,

 

Л.  като има предвид, че като пазител на Договорите Комисията е задължена да защитава достиженията на правото на ЕС, като има предвид, че това предполага, че тя не може да ги променя при преговори по международни споразумения, които оказват влияние върху законодателството на ЕС,

 

М.  като има предвид, че Комисията нееднократно е заявявала по време на пленарни разисквания, че ACTA разглежда единствено мерки по прилагането и не включва разпоредби за изменение по същество на правото, свързано с правата върху интелектуалната собственост (ПИС) в ЕС,

 

Н.  като има предвид, че Директива 2001/29/ЕО предвижда правна рамка за авторското право и сродните му права и система за тяхната защита; като има предвид, че член 5 от Директивата представя изчерпателен списък на изключенията и ограниченията и по такъв начин не дава възможност на държавите-членки да предвиждат нови изключения и ограничения; като има предвид, че АСТА цели да разшири допълнително равнището на защита на носителите на права, като предвижда по-широка компетентност за прилагане на авторското право, но не разглежда възможността за разширяване на обхвата на съществуващите изключения и ограничения, и може да ограничи възможността за преценка на националните съдилища за гъвкаво тълкуване на съществуващите изключения; като има предвид, че напредъкът в технологиите умножи и разнообрази начините за създаване, производство и експлоатиране на творчески произведения и че постигането на справедлив баланс на интереси между носителите на правата и ползвателите изисква нови подходи към либерализирането на достъпа до такива произведения чрез цифрови технологии; като има предвид, че Комисията подготвя законодателно предложение относно осиротелите произведения, за да улесни цифровизацията и разпространението на творческите произведения в Европа,

 

О.  като има предвид, че страните по АСТА са поели ангажимент да спазят задълженията по член 7 от споразумението ТРИПС да допринасят за насърчаване на технологичните иновации; като има предвид, че някои основни политики на ЕС, свързани с оперативната съвместимост, разчитат на разпоредби от достиженията на правото на ЕС, които позволяват в някои случаи обратен инженеринг,

 

Патенти

 

П.  като има предвид, че по време на пленарното заседание от 20 октомври 2010 г. членът на Комисията, отговарящ за търговията, прикани Парламента да изрази мнението си по нерешения въпрос дали да се включат патентите в раздела за гражданско правоприлагане; като има предвид, че преговарящите по АСТА заявиха, че „АСТА няма да попречи на транзитното преминаване през границите на законни генерични лекарства“; като има предвид, че Парламентът в своята резолюция и в своята писмена декларация заяви, че всички мерки, целящи засилването на правомощията за трансграничен контрол и конфискуване на стоки, не следва да нарушават глобалния достъп до законни, достъпни и безопасни лекарства; като има предвид, че Регламент № 1383/2003 на Съвета, чиито разпоредби се разискват в рамките на спор в СТО, предвижда гранични мерки за прилагане по отношение на транзитно преминаващи стоки; като има предвид, че някои участници като предприятия от фармацевтичния сектор, производители на генерични лекарства и световни здравни деятели предупреждават да не се включват патенти в АСТА и сигнализират за потенциални вредни въздействия върху технологичните иновации, достъпа до лекарства и общата конкуренция,

 

Р.   като има предвид, че не съществува законодателство на ЕС относно патентите,

 

С.  като има предвид, че патентите могат да бъдат изключени от обхвата на гражданските мерки за прилагане в АСТА; като има предвид, че включването на патентите в този раздел би могло да затрудни достъпа до законни лекарства на достъпна цена,

 

Достъп до лекарствени продукти

 

Т.   като има предвид, че някои значими търговски партньори, които понастоящем не са страни по АСТА, заявиха на Съвета на СТО относно ТРИПС, че АСТА може да влезе в противоречие със споразумението ТРИПС и други споразумения в рамките на СТО, да създаде риск за правните норми и процедурите на СТО, като функционира извън правната рамка на СТО, да навреди на баланса на права, задължения и гъвкавост, договорени внимателно в различните споразумения на СТО, да наруши търговията или да създаде пречки пред нея и да навреди на възможностите за гъвкавост, заложени в ТРИПС и Декларацията от Доха от 2001 г. по споразумението ТРИПС и общественото здраве, като например тези за общественото здраве и търговията с генерични лекарства,

 

Основни права

 

У.  като има предвид, че в съобщението си от 19 октомври 2010 г. Комисията заяви, че „действията на Съюза в областта на основните права трябва да бъдат безупречни“ и че „в това отношение Съюзът трябва да бъде безупречен“; като има предвид, че на пленарното заседание на 20 октомври 2010 г. Комисията заяви, че споразумението АСТА „все още не е парафирано“ и че е „прерогатив на Комисията, в качеството й на преговаряща страна, да определи момента, в който преговорите са технически приключили и в който споразумението може да бъде парафирано“,

 

Ф.  като има предвид, че всяка договореност, постигната от Европейския съюз по ACTA, трябва да спазва правните задължения, наложени на ЕС във връзка с неприкосновеността на личния живот и защитата на данните, както са посочени по-конкретно в Директива 95/46/EО, Директива 2002/58/EО (последно изменена с Директива 2009/136/EО на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 г.), Директива 2009/136/EО и Директива 2009/140/EО относно електронните съобщителни мрежи и услуги, и съдебната практика на Европейския съд по правата на човека и Съда на Европейския съюз,

 

Х.  като има предвид, че Комисията е обвързана от разпоредбите на Междуинституционалното споразумение от 2010 г. и следователно не може да подкрепя механизми за саморегулиране и съвместно регулиране, когато са засегнати основни права като свободата на изразяване на мнение;

 

Ц.  като има предвид, че Комисията публикува съобщение относно оценката на въздействието на 19 октомври 2010 г.,

 

Ч.   като има предвид, че нито една разпоредба от споразумението ACTA не може да бъде тълкувана по начин, създаващ прецедент или позволяващ настояща или бъдеща дерогация или изменение на достиженията на правото на ЕС, което може да доведе до отслабването на защитата на основните права съгласно законодателството на ЕС, и като има предвид, че Комисията и Съветът следва изрично да заявят съгласието си с този принцип;

 

Географски означения

 

Ш. като има предвид, че Комисията неколкократно потвърждава колко е важно да се прилага защита на географските означения; като има предвид, че страните се договориха ACTA да осигури прилагането на географските означения;

 

Търговски мащаб

 

Щ. като има предвид, че член 2.14.1 от ACTA съдържа определение на търговски мащаб: „За целите на настоящия раздел, действията, извършени в търговски мащаб, включват най-малкото действията, извършени като търговски дейности с цел пряко икономическо или търговско облагодетелстване“;

 

АА. като има предвид, че бележка под линия 9 от ACTA гласи: „Всяка страна третира преднамерения внос или преднамерения износ на стоки с фалшифицирани търговски марки или пиратски стоки в търговски мащаб като незаконни дейности, които подлежат на наказания съгласно разпоредбите на настоящия член. Страните може да спазят задълженията си във връзка с износа и вноса на пиратски стоки или стоки с фалшифицирани търговски марки, като постановят, че разпространението, продажбата или предлагането за продажба на пиратски стоки или стоки с фалшифицирани търговски марки в търговски мащаб са незаконни дейности, подлежащи на наказания“,

 

Наказателно правоприлагане и наказания

 

ББ. като има предвид, че разделът за наказателно правоприлагане в ACTA съдържа разпоредби относно наказателни производства, наказателна отговорност, престъпния деяния, наказателно правоприлагане и наказания; като има предвид, че председателството на Съвета е провело преговорите относно разпоредбите в АСТА, свързани с наказателното правоприлагане, от името на държавите-членки,

 

ПИС в цифровата среда

 

ВВ. като има предвид, че доставчиците на интернет не следва да носят отговорност за данните, за чийто пренос и хостинг те предоставят услуги, до степен, която би наложила предварително наблюдение или филтриране на тези данни; като има предвид, че становището на ЕНОЗД относно АСТА предупреждава, че доставчиците на интернет услуги биха могли да включат „в договорите си със своите клиенти клаузи, допускащи извършване на наблюдение върху техните данни и прекъсване на техните абонаменти“,

 

ГГ. като има предвид, че член 1.2 от споразумението гласи, че „всяка страна е свободна да определя целесъобразния метод за прилагане на разпоредбите на настоящото споразумение в рамките на нейната правна система и практика“;

 

ДД. като има предвид, че нарушаването на ПИС в цифровата среда се разглежда от националните съдебни органи,

 

Комитет на ACTA

 

ЕЕ. като има предвид, че институционалните договорености, залегнали в АСТА, дават правомощия на комитета на АСТА по отношение на — наред с другото — изпълнението и функционирането на споразумението, изменянето на споразумението, неправителственото участие и вземането на решения относно правилата и процедурите на комитета; като има предвид, че съгласно член 21 от Договора за Европейския съюз целта на Съюза е да насърчава демокрацията,

 

Договорът от Лисабон

 

1.   отбелязва, че съгласно Договора от Лисабон правомощията на Парламента в областта на общата търговска политика бяха значително разширени и че по-специално от Парламента се изисква да дава одобрението си за всички търговски споразумения, сключвани от ЕС;

 

Общи бележки

 

2.   отново изразява мнението си, че борбата с фалшифицирането е приоритет във вътрешната и външната му политическа стратегия и че международното сътрудничество е ключов елемент за постигане на тази цел;

 

3.   изразява съжаление, че цялостното въздействие на настоящето споразумение е ограничено по своя характер поради факта, че държавите, които са основен източник на фалшифицирани стоки, както и повечето от развиващите се страни, не са страна по споразумението;

 

4.   отбелязва приключването на 11-ия кръг от преговорите по ACTA; отбелязва публикуването на консолидирания текст на 2 октомври 2010 г. след кръга преговори в Токио и публикуването на окончателния текст на 15 ноември 2010 г.;

 

5.   изразява съжаление, че не са били оповестени всички преговорни текстове между 10 март 2010 г. и окончателния текст от 15 ноември 2010 г.;

 

6.   изразява съжаление, че тези преговори не се проведоха и Споразумението не беше сключено в рамката на съществуващите многостранни форуми (напр. СТО и СОИС), което е причина за настоящото тясно участие в тях, тъй като бяха изключени повечето от развиващите се страни;

 

7.   отбелязва, че членството в ACTA не е ексклузивно и позволява на развиващите се страни и страните с бързо развиваща се икономика да се включат; затова приканва Комисията да се въздържа да налага споразумението на развиващите се страни и да призове другите страни по ACTA да се съгласят, че процедурите и условията за присъединяване към ACTA следва да бъдат подходящо гъвкави и да отчитат равнището на развитие на присъединяващите се страни съгласно заключенията на Съвета относно съгласуването на политиките за развитие;

 

8.   призовава Комисията и Съвета да изяснят правното основание; приканва Комисията да изясни разделението на компетенциите между Съвета и Комисията по отношение на раздела за наказателно правоприлагане в ACTA, включително по отношение на парафирането му; настоява на Парламента да бъде представено доказателство, че правното основание за преговорите по ACTA съответства напълно на Договора от Лисабон, преди споразумението да бъде парафирано;

 

9.   приветства многократните изявления на Комисията, че прилагането на разпоредбите на ACTA – особено разпоредбите относно процедурите за защита на авторското право в цифровата среда – напълно съответстват на достиженията на правото на ЕС и че споразумението няма да въведе нито персонални проверки, нито така наречената процедура на „три предупреждения“; нито една страна по АСТА, и особено ЕС, може да бъде упълномощена чрез споразумението да въведе режим на прекъсване на достъпа до интернет след три предупреждения или друг подобен режим;

 

10. настоятелно призовава Комисията да се ангажира да предостави на Европейския парламент писмени доказателства, своевременно преди парафирането на споразумението, че ACTA няма да възпрепятства хармонизирането на изключенията и ограниченията за авторското право и сродните му права в ЕС; че няма да ограничи бъдещо разширяване на изключенията и ограниченията отвъд изброените в Директива 2001/29/EО; че няма да изключи бъдещи политически възможности и юридически действия за разширяване на достъпа до творчески произведения предвид технологическия напредък чрез използване на изключения; че няма да ограничи законодателните възможности във връзка с осиротелите произведения или да попречи на държавите-членки да въведат закони за разширяване на достъпа до осиротели произведения, закриляни от авторско право, които да ограничават мерките против посегателството над такива права;

 

11. призовава Комисията да потвърди, че ACTA няма да окаже никакво въздействие – сега и в бъдеще – на достиженията на правото на ЕС в областта на основните права и защитата на данните и продължаващите усилия на ЕС за хармонизиране на мерките за прилагане на ПИС и Директивата за електронна търговия;

 

12  отправя искане към Комисията изрично да потвърди, своевременно преди началото на процедурата за одобрение на Парламента, че разпоредбите на ACTA оставят незасегнати съответните разпоредби на достиженията на правото на ЕС като например разпоредбите, съдържащи се в Директива 91/250/ЕИО за софтуера и Директива 2001/29/ЕО за информационното общество и мерките по прилагането им от държавите-членки, които позволяват в някои случаи обратен инженеринг на компютърни програми и заобикаляне на техническите мерки за защита, за да направят възможна оперативната съвместимост, като по този начин се насърчават конкуренцията и иновациите;

 

Патенти

 

13. отбелязва, че патентите могат да бъдат изключени от раздела за гражданско правоприлагане на ACTA, но подчертава, че едно изрично и абсолютно изключване е единственият начин за гарантиране, че ACTA няма да възпрепятства достъпа до законни, достъпни и животоспасяващи лекарства;

 

14. настоява, че чувствителното увеличаване на обезщетенията и другите средства за защита при евентуални нарушения на правата върху интелектуалната собственост би могло да има възпиращ ефект върху производителите и третите страни, участващи в производството, продажбата или разпространението на генерични лекарства на достъпна цена, особено ако тези разпоредби се прилагат за транзитно преминаващи стоки; изразява загриженост, че използването на разпоредбите за гражданско правоприлагане в АСТА по отношение на патентите би могло да е против обществения интерес и може да засили инвестиционния риск и пазарната несигурност и да застраши технологичните иновации, особено в сектори, където е трудно да се определи нарушението, или при прилагане на патенти за живи организми, местни продукти и традиционни лекарства; призовава Комисията, преди да парафира споразумението, да обърне внимание на безпокойствата от най-различно естество, изброени в настоящата резолюция, по отношение на възможността за патентите да се прилагат гражданско правни разпоредби, и след това да представи доклад пред Парламента;

 

Достъп до лекарствени продукти

 

15. отчита факта, че в преамбюла на текста на АСТА се потвърждава целта на ACTA да предостави ефективни и подходящи средства за прилагане на правата върху интелектуалната собственост, които допълват Споразумението ТРИПС, като се вземат предвид различията в съответните правни системи и практики на страните по споразумението ACTA; признава, че принципите, изложени в Декларацията от Доха относно Споразумението ТРИПС и общественото здраве, приети на 14 ноември 2001 г. от СТО на Четвъртата министерска конференция на СТО, проведена в Доха, Катар, представляват градивната основа, върху която стъпва текста на ACTA, и по тази причина счита, че всяко прилагане на ACTA следва да се съобразява с тези принципи;

 

16. приветства подобренията в проекта на ACTA, които осигуряват повече защита за правото на личен живот, общественото здраве и някои от защитните мерки съгласно Споразумението ТРИПС; призовава Комисията да направи оценка дали защитните разпоредби в ACTA имат същата изпълнителна сила като тази на разпоредбите за прилагане; призовава Комисията да предостави доказателства, че ACTA няма да попречи на държавите-членки да приемат законодателство, което ограничава средствата за правна защита при нарушения, включително разширяването на достъпа до осиротели произведения, закриляни от авторското право или използването на гъвкавите клаузи, предвидени в Споразумението ТРИПС, за да гарантира цялостна гама от бъдещи политически възможности; отправя искане към Комисията да оцени дали ACTA действително ще бъде споразумение със задължителна правна сила и дали в член 1.2 от споразумението се предвижда общ гъвкав подход по отношение на всяка разпоредба от националното право, която би могла да противоречи на ACTA; призовава Комисията да представи механизмите, които предвиждат гъвкавостта, която дава възможност на страните да приемат обосновани изключения от произтичащите от споразумението задължения, които съответстват на целите и принципите на Споразумението ТРИПС и Декларацията от Доха по Споразумението ТРИПС и общественото здраве от 2001 г.;

 

Основни права

 

17. подчертава, че правото на зачитане на личния живот и на защита на личните данни са основни ценности на Европейския съюз, признати в член 8 на Европейската Конвенция за правата на човека и членове 7 и 8 в Хартата на основните права на Европейския съюз, които следва да се спазват във всички политики и правила, приети от ЕС в съответствие с член 16 от ДФЕС;

 

18. призовава Комисията да представи на Парламента, преди да парафира споразумението, правен анализ на смисъла, законността и приложимостта на желаните от ACTA политики във връзка със сътрудничеството между доставчиците на услуги и притежателите на права, както се предлага в член 2.18.3., особено по отношение на това как съвместните усилия в деловата общност няма да ограничат основните права на гражданите, включително зачитането на личния живот, правото на свобода на изразяване и правото на справедлив процес;

 

19. призовава отново Комисията да извърши оценка на въздействието, своевременно преди парафирането на споразумението, на прилагането на ACTA в областта на основните права и защитата на лични данни, на продължаващите усилия на ЕС за хармонизиране на мерките за прилагане на правата върху интелектуалната собственост и директивата за електронната търговия;

 

20. заключава, че Комисията трябва своевременно да се информира Парламента относно резултатите от тези оценки;

 

21. изразява загриженост по повод член 2.Х на раздел 3, където се посочва, че личният багаж на пътниците, дори когато стоките не се пренасят с търговска цел, е обхванат от споразумението, освен ако страните не решат да ги изключат; счита, че посоченият член насърчава страните да приемат по-строги правила относно граничната проверка на личния багаж на пътниците, докато, напротив, Комисията би трябвало да защити по-голямата защита на основните права на хората, най-вече правото на зачитане на личния живот на международно равнище;

 

22. настоява Комисията да действа бързо в съответствие със своето съобщение от 19 октомври 2010 г. за оценка на въздействието върху основните права;

 

Географски означения

      

23. настоятелно призовава Комисията да работи активно за осигуряване на включването на ефективни практики за прилагане на географските означения в ACTA подчертава значението на защитата на географските означения за европейските дружества и заетостта в ЕС; изказва съжаление за това, че споразумението не дава определение за „фалшифицирани географски означения“ в своя член 1.X, тъй като този пропуск може да създаде объркване или най-малкото да усложни работата на административните и съдебни органи при тълкуването и прилагането на ACTA;

 

24. изразява несъгласие с позицията на Комисията, която твърди, че е постигнато значително подобрение по отношение на защитата на географските означения; счита, че тъй като географските означения ще останат незащитени във всички държави, в чието национално законодателство те не се признават, напредъкът в тази област е незадоволителен;

 

Търговски мащаб

 

25. изразява загриженост във връзка с това, че определението за търговски мащаб в ACTA (член 2.14.1) излиза извън обхвата на определението, прието от него на 25 април 2007 г. при гласуването по измененото предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно наказателните мерки, предназначени да гарантират упражняването на права върху интелектуалната собственост - 2005/0127 (COD);

 

26. отчита обстоятелството, че председателството на Съвета договори раздела за наказателно правоприлагане от ACTA от името на държавите-членки; отправя искане към Комисията и Съвета да представят на Парламента точно тълкуване на понятието „търговски мащаб“ , както е посочено в член 2.14.1 от споразумението; отправя искане Комисията и Съветът да потвърдят отново, че член 2.14.1 няма да изисква промени в достиженията на правото на ЕС и в частност по отношение на гласовете на Европейския парламент по измененото предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно наказателните мерки, предназначени да гарантират упражняването на права върху интелектуалната собственост – 2005/0127 (COD); отправя искане към Съвета и Комисията преди парафирането на споразумението да направят правна оценка дали определението за „търговски мащаб“ в ACTA отговаря на решението на СТО за Китай, дали напълно съответства на принципите за пропорционалност и субсидиарност на ЕС и че няма да ограничи използването от страна на държавите-членки на национални изключения във връзка с мерките за наказателно правоприлагане;

 

27. счита, че страните не следва да са задължени да инкриминират записването на филм с видеокамера („camcording”) и поради това приветства факта, че по настояване на ЕС страните се споразумяха, инкриминирането на записването на филм с видеокамера да не бъде задължително (член 2.14.3 и член 2.15);

 

Наказателно правоприлагане и наказания

 

28. изразява загриженост във връзка с това, че ACTA позволява на съдебните органи да издадат заповед (т.е. съдебно нареждане в член 2.Х) срещу страна, или срещу трета страна; отбелязва, че посоченото съдебно нареждане противоречи на предвиденото в Директивата относно упражняването на права върху интелектуалната собственост, която допуска издаването на съдебно нареждане единствено за дапредотврати всяко неминуемо нарушение“; в допълнение, по смисъла на посочената директива, за да бъдат обект на заповед, издадена от съдебен орган, е необходимо третите лица да са участвали в извършването на нарушението;

 

29. изисква ЕНОЗД да представи становище относно най-новия текст на ACTA;

 

ПИС в цифровата среда

 

30. изразява съжаление относно факта, че член 2.18.3, изрично инструктира страните (т.е. „полагат усилия“) да сътрудничат с деловата общност за „ефективно справяне“ с нарушенията; припомня на Комисията, че Междуинституционалното споразумение от 2003 г. не допуска тя да подкрепя механизми за саморегулиране и съвместно регулиране, когато става въпрос за основни права като правото на свобода на изразяване; отправя искане към Комисията да оцени дали в крайна сметка ACTA може да промени настоящото равновесие в законите на ЕС между законовите задължения на доставчиците на интернет услуги да защитават личните данни на крайните потребители и да разкриват такива данни пред притежателите на правата върху интелектуалната собственост или пред административни и съдебни органи;

 

31. призовава Комисията да гарантира, че обхватът на споразумението се ограничава до действащата европейска система за прилагане на ПИС срещу фалшифицирането. Следователно думата „неоправдано“ следва да бъде премахната от член 2.Х;

 

32. изразява загриженост, че прекалено общото определение на актове от „търговски мащаб“ (чл. 2.14.1), съчетано със задължение да се подобри наказателно правоприлагане на санкции в случай на нарушение на правата върху интелектуалната собственост в цифрова среда (чл. 2.18.1), включително за „помощ и съдействие“ (чл. 2.14.4) може да насърчи страните по споразумението да приемат законодателство, които на практика ще създаде условия за подвеждане под наказателна отговорност на частни потребители и посредници;

 

Комитет на ACTA

 

33. изразява становище, че Комитетът на ACTA следва да работи по открит, включващ и прозрачен начин; отправя искане към Комисията да представи своевременно преди Парламентът да разгледа становището си за одобрение, препоръки относно управлението на комитета на ACTA, особено по отношение на участието на Европейския парламент и процеса на изменение на споразумението;

 

34. подчертава, че всяко изменение на настоящето споразумение трябва да бъде подложено на публична преценка от страна на всички заинтересовани страни и да получи парламентарно одобрение; отправя искане към Комисията да се консултира със Съвета и Европейския парламент, преди да приеме или предложи изменение към настоящия текст в комитета на ACTA в процес, който осигурява прозрачност, парламентарен контрол и обществено участие;

 

Условия на ЕП за даване на одобрение

 

35. припомня, че за влизането в сила на споразумението АСТА се изисква одобрението на Парламента и евентуално ратификация от държавите-членки; призовава Комисията и Съвета да не предлагат временно прилагане на споразумението, преди ЕП да е предоставил одобрението си; припомня на Комисията и Съвета, че Парламентът си запазва правото да не предостави одобрението си за АСТА; обвързва евентуалното одобрение на споразумението АСТА с условието за пълно сътрудничество по настоящата резолюция;

 

36. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите, страни по преговорите за ACTA.

 

(1)

Приети текстове, P6_TA(2008)0634.

(2)

Приети текстове, P7_TA(2010)0058.

(3)

ОВ L 178, 17.7.2000 г., стр. 1.

(4)

ОВ L 201, 31.7.2002 г., стр. 37.

(5)

ОВ L 337, 18.12.2009 г., стр. 11.

Правна информация - Политика за поверителност