Fælles beslutningsforslag - RC-B7-0617/2010Fælles beslutningsforslag
RC-B7-0617/2010

    FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG om ACTA

23.11.2010

jf. forretningsordenens artikel 110, stk. 4,
til erstatning af beslutningsforslag af:
Verts/ALE (B7‑0617/2010)
ALDE (B7‑0619/2010)
S&D (B7‑0620/2010)
GUE/NGL (B7‑0621/2010)

Kader Arif, Véronique De Keyser for S&D-Gruppen
Niccolò Rinaldi, Marietje Schaake, Alexander Alvaro, Marielle De Sarnez, Renate Weber, Metin Kazak for ALDE-Gruppen
Carl Schlyter, Eva Lichtenberger, Sandrine Bélier for Verts/ALE-Gruppen
Helmut Scholz, Rui Tavares, Miloslav Ransdorf, Marisa Matias for GUE/NGL-Gruppen

Procedure : 2010/2935(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
RC-B7-0617/2010
Indgivne tekster :
RC-B7-0617/2010
Forhandlinger :
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

Europa-Parlamentets beslutning om ACTA

Europa-Parlamentet,

 der henviser til artikel 207 og 218 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

 der henviser til Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, særlig artikel 8,

 der henviser til strategien for Den Europæiske Unions effektive gennemførelse af chartret om grundlæggende rettigheder,

 der henviser til konklusionerne fra den sidste forhandlingsrunde den 2. oktober 2010 om en handelsaftale vedrørende bekæmpelse af forfalskning (ACTA),

 der henviser til offentliggørelsen af den endelige ACTA-aftale den 15. november 2010,

 der henviser til sin beslutning af 18. december 2008 om betydningen af varemærkeforfalskning for den internationale handel (2008/2133(INI))[1],

 der henviser til sin beslutning af 10. marts 2010 om gennemsigtighed i og status for ACTA-forhandlingerne[2],

 der henviser til sin skriftlige erklæring 0012/2010 om manglen på en gennemsigtig procedure i forbindelse med handelsaftalen vedrørende bekæmpelse af forfalskning (ACTA),

 der henviser til plenarforhandlingerne den 8. september og 20. oktober 2010 om ACTA,

 der henviser til sin afgørelse af 20. oktober 2010 om den reviderede rammeaftale om forbindelserne mellem Europa-Parlamentet og Kommissionen,

 der henviser til den interinstitutionelle aftale mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om bedre lovgivning (2003/C321/01),

 der henviser til Den Europæiske Ombudsmands afgørelse om klage 90/2009(JD)OV om adgang til ACTA-dokumenter,

 der henviser til udtalelser fra Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (EDPS) om Den Europæiske Unions igangværende forhandlinger om en handelsaftale vedrørende bekæmpelse af forfalskning og skrivelse fra Arbejdsgruppen om Databeskyttelse til Europa-Kommissionen,

 der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/31/EF af 8. juni 2000 om visse retlige aspekter af informationssamfundstjenester, navnlig elektronisk handel, i det indre marked (direktivet om elektronisk handel)[3],

 der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/58/EF af 12. juli 2002 om behandling af personoplysninger og beskyttelse af privatlivets fred i den elektroniske kommunikationssektor[4], senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/136/EF af 25. november 2009[5],

 der henviser til Verdenshandelsorganisationens (WTO) aftale om handelsaspekter vedrørende intellektuel ejendomsret (TRIPS),

 der henviser til Rådets konklusioner om udviklingsvenlig politikkohærens,

 der henviser til WTO-sag DS409, Den Europæiske Union og en medlemsstat – Beslaglæggelse af generiske lægemidler i transit,

 der henviser til WTO's pressemeddelelse om TRIPS-Rådets møde den 8.-9. juni 2010,

 der henviser til forretningsordenens artikel 110, stk. 4,

Lissabontraktaten

A.  der henviser til, at EU har enekompetence inden for den fælles handelspolitik, og henviser til, at Europa-Parlamentet som følge af Lissabontraktatens ikrafttræden skal godkende ACTA-aftalens ordlyd, før aftalen træder i kraft i Den Europæiske Union,

      Generelt

B.   der henviser til, at bekæmpelsen af forfalskning på globalt plan er et centralt element i EU’s politiske strategi for at garantere samme vilkår for EU-producenter og arbejdspladser for EU-borgerne,

C.  der henviser til, at den 11. og endelige runde af forhandlingerne om ACTA afsluttedes i Tokyo (Japan) den 2. oktober 2010, og at der vil blive afholdt et teknisk møde for at færdiggøre den retlige ordlyd i Sydney den 30. november-3. december (eller om nødvendigt 4. december) 2010,

D.  der henviser til, at ACTA vedrører afgørende spørgsmål som respekten for de grund­læggende rettigheder, beskyttelse af privatlivets fred og databeskyttelse, respekt for et frit internets vigtige rolle samt beskyttelse af tjenesteudbydernes neutralitet og af adgangen til medicin,

E.   der henviser til, at Kommissionen nu forelægger Europa-Parlamentet ACTA som et instrument, som gør de eksisterende normer mere effektive, hvilket vil være til fordel for EU's eksport og beskytter rettighedsindehaverne, når de opererer på det globale marked, hvor de i øjeblikket er udsat for systematiske og omfattende krænkelser af deres ophavsret, varemærker, patenter, design og geografiske betegnelser,

F.   der henviser til, at 11 lande (EU tæller som et land) og heraf kun to udviklingslande (Marokko og Mexico) deltog i forhandlingerne,

G.  der henviser til, at forhandlingsparternes mål er at udvide ACTA til at omfatte alle parter, som er villige til at tiltræde aftalen, herunder udviklings- og vækstlande,

H.  der henviser til, at ACTA-forhandlerne offentliggjorde den konsoliderede tekst den 6. oktober 2010, og at Kommissionen herefter orienterede Parlamentet; der henviser til, at Kommissionen offentliggjorde den endelige ACTA-tekst den 15. november 2010,

I.    der henviser til, at der efter kraftige opfordringer fra Europa-Parlamentets side er sket en forbedring af forhandlingernes gennemsigtighedsniveau,

J.   der henviser til, at der er behov for at få afklaret ACTA-aftalens retsgrundlag,

K.  der henviser til, at Kommissionen har henvist til Ombudsmandens afgørelse for at begrunde, at ACTA forhandles som en handelsaftale og ikke som en håndhævelsesaftale, og til, at Ombudsmanden erklærede, at indgåelsen af ACTA godt kan medføre, at det er nødvendigt at foreslå og vedtage lovgivning, i hvilket tilfælde ACTA ville være det eneste eller vigtigste grundlag for denne lovgivning, og borgerne ville have en klar interesse i at blive underrettet om ACTA,

L.   der henviser til, at Kommissionen som traktatens vogter er forpligtet til at opretholde den gældende fællesskabsret, og at dette indebærer, at den ikke kan ændre denne gældende ret, når der forhandles om internationale aftaler, der berører lovgivningen i EU,

M.  der henviser til, at Kommissionen ved flere lejligheder under plenarforhandlinger har sagt, at ACTA kun vedrører håndhævelsesforanstaltninger og ikke indeholder bestemmelser, der ændrer lovgivningen om intellektuel ejendomsret i EU substantielt,

N.  der henviser til, at direktiv 2001/29/EØF giver en retsramme for ophavsret og beslægtede rettigheder og et system til deres beskyttelse, og til, at artikel 5 i dette direktiv indeholder en udtømmende liste over undtagelser og begrænsninger, så medlemsstaterne hindres i at indføre nye undtagelser og begrænsninger, og til, at ACTA søger yderligere at udvide beskyttelsesniveauet for rettighedshavere i form af udvidede håndhævelseskompetencer på ophavsretsområdet, men ikke behandler muligheden for en udvidelse rækkevidden af eksisterende undtagelser og begrænsninger og eventuelt begrænser de nationale domstoles mulighed for at fortolke de eksisterende undtagelser på en fleksibel måde, og til, at tekniske fremskridt har mangedoblet og diversificeret vektorerne for udtænkning, produktion og udnyttelse af kreativt arbejde, og at en rimelig balance mellem rettighedshavernes og brugernes interesser kræver nye tilgange til en liberalisering af adgangen til sådanne arbejder gennem digital teknologi, der henviser til, at Kommissionen forbereder et lovgivningsforslag om såkaldte forældreløse værker for at fremme digitaliseringen og udbredelsen af kreative værker i Europa,

O.  der henviser til, at ACTA-parterne har forpligtet sig til at opfylde forpligtelserne i artikel 7 i TRIPS-aftalen for at bidrage til at fremme den teknologiske innovation, og til, at grundlæggende EU-politikker vedrørende interoperabilitet hviler på bestemmelser i den gældende fællesskabsret, der i visse tilfælde tillader baglæns konstruktion,

Patenter

P.   der henviser til, at kommissæren for handel under plenarmødet den 20. oktober 2010 anmodede om Parlamentet om at udtale sig om det udestående spørgsmål om, hvorvidt patenter også skulle indgå i afsnittet om civilretlig håndhævelse, og til, at ACTA-forhandlere har fastslået, at ACTA ikke vil være til hinder for grænseoverskridende transit af legale generiske lægemidler, og til, at Parlamentet i sin beslutning og skriftlige erklæring har påpeget, at enhver foranstaltning, der sigter mod at styrke beføjelserne til grænseoverskridende kontrol og beslaglæggelse af varer, ikke må skade den globale adgang til lovlige, økonomisk overkommelige og sikre lægemidler, og til, at Rådets forordning 1383/2003, hvis bestemmelser er genstand for drøftelser i forbindelse med en WTO-tvist, fastlægger grænsehåndhævelsesforanstaltninger for transitvarer; og til, at visse aktører som virksomheder inden for den farmaceutiske sektor, producenter af generiske lægemidler og fortalere for global sundhed advarer mod at inddrage patenter i ACTA og mod eventuelle skadelige virkninger for den teknologiske innovation, adgangen til lægemidler og konkurrencen fra generiske lægemidler,

Q.  der henviser til, at der ikke findes nogen EU-patentlovgivning;

R.   der henviser til, at patenter i ACTA kan fritages fra at henhøre under de civilretlige håndhævelsesforanstaltninger, og at inddragelse af patenter i dette afsnit kunne hindre adgangen til legale og økonomisk overkommelige lægemidler,

Adgang til lægemidler

S.   der henviser til, at vigtige handelspartnere, der ikke for øjeblikket deltager i ACTA i WTO's TRIPS-Råd har fremført, at ACTA kan være i modstrid med TRIPS-aftalen og andre WTO-aftaler, kan udgøre en risiko for WTO-regler og -procedurer ved at fungere uden for WTO's juridiske rammer, undergrave den ligevægt mellem rettigheder, forpligtelser og fleksibilitet, der omhyggeligt er blevet forhandlet på plads igennem forskellige WTO-aftaler, forvride handlen eller skabe handelsbarrierer og undergrave den fleksibilitet, som er indbygget i TRIPS og Dohaerklæringen fra 2001 om TRIPS og folkesundhed, f.eks. hvad angår folkesundhed og handel med generiske lægemidler,

Grundlæggende rettigheder

T.   der henviser til, at Kommissionen i sin meddelelse af 19. oktober 2010 anførte, at der ikke må kunne sættes en finger på EU's handlinger, hvad angår grundlæggende rettigheder, og at Unionen i denne sammenhæng skal være et forbillede, og til, at Kommissionen på plenarmødet den 20. oktober 2010 udtalte, at ACTA endnu ikke er paraferet, og at det er Kommissionens privilegium som forhandler at fastsætte, på hvilket tidspunkt forhandlingerne teknisk set er afsluttet, og hvornår aftalen kan paraferes,

U.  der henviser til, at enhver aftale, som Den Europæiske Union indgår om ACTA, skal overholde de juridiske forpligtelser, der er pålagt EU med hensyn til lovgivning om privatlivets fred og databeskyttelse, som fastsat navnlig i direktiv 95/46/EF, direktiv 2002/58/EF (senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/136/EF af 25. november 2009), direktiv 2009/136/EF og direktiv 2009/140/EF om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester samt i retspraksis i Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol og EU-Domstolen,

V.  der henviser til, at Kommissionen er bundet af den interinstitutionelle aftale fra 2010 og derfor ikke kan støtte selv- og samregulerende mekanismer, hvis de grundlæggende rettigheder, såsom ytringsfriheden, står på spil,

W. der henviser til, at Kommissionen den 19. oktober 2010 offentliggjorde en meddelelse om konsekvensvurdering,

X.  der henviser til, at ingen bestemmelser i ACTA-aftalen må fortolkes på en måde, så den danner præcedens eller giver mulighed for nuværende eller fremtidige undtagelser fra eller ændringer af gældende fællesskabsret, der kunne føre til en svækkelse af beskyttelsen af de grundlæggende rettigheder under EU-lovgivningen, og at Kommissionen og Rådet udtrykkeligt bør tilkendegive, at de er enige i dette princip,

Geografiske betegnelser

Y.  der henviser til, at Kommissionen gentagne gange har bekræftet betydningen af en øget beskyttelse af de geografiske betegnelser, der henviser til, at parterne er blevet enige om, at ACTA vil sørge for håndhævelsen af de geografiske betegnelser,

Erhvervsmæssig størrelsesorden

Z.   der henviser til, at artikel 2, stk. 14, første afsnit, i ACTA indeholder en definition på "erhvervsmæssig størrelsesorden", idet handlinger, der udføres i erhvervsmæssig størrelsesorden, er handlinger, der udføres som kommercielle aktiviteter med henblik på direkte eller indirekte økonomisk eller kommerciel vinding,

AA. der henviser til, at fodnote nr. 9 i ACTA fastsætter, at hver part skal behandle forsætlig import eller eksport af varemærkeforfalskede eller piratkopierede varer i erhvervsmæssig størrelsesorden som ulovlige aktiviteter, der omfattes af strafferetlige sanktioner i henhold til denne artikel, og at en part kan efterkomme denne forpligtelse med hensyn til eksport og import af piratkopierede eller varemærkeforfalskede varer ved at betragte distribution, salg eller udbud til salg af varemærkeforfalskede eller piratkopierede varer i erhvervsmæssig størrelsesorden som ulovlige aktiviteter, der omfattes af strafferetlige sanktioner,

Strafferetlig håndhævelse og sanktioner

BB. der henviser til, at ACTA-afsnittet om strafferetlig håndhævelse indeholder bestemmelser om strafferetlige procedurer, strafferetligt ansvar, strafbare handlinger, strafferetlig håndhævelse og sanktioner, og til, at Rådets formandskab har forhandlet om de strafferetlige håndhævelsesbestemmelser i ACTA på medlemsstaters vegne,

Intellektuel ejendomsret i det digitale miljø

CC. der henviser til, at internetudbydere ikke bør være ansvarlige for data, de fremsender eller lagrer via deres tjenester, i et omfang, der ville nødvendiggøre forudgående overvågning eller filtrering af sådanne data, og til, at Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse i sin udtalelse om ACTA advarer om, at internetudbydere måske vil indføje klausuler i deres kundekontrakter, der vil gøre det lovligt at overvåge deres data og afbryde deres opkobling,

DD. der henviser til, at aftalens artikel 1.2 fastsætter, at hver part frit kan fastlægge den hensigtsmæssige metode til at gennemføre aftalens bestemmelser inden for rammerne af eget retssystem og retspraksis,

EE. der henviser til, overtrædelser af den intellektuelle ejendomsret i det digitale miljø behandles af de nationale retslige myndigheder,

ACTA-Udvalget

FF. der henviser til, at de institutionelle regler i ACTA tillægger ACTA-Udvalget myndighed vedrørende bl.a. aftalens gennemførelse og anvendelse, ændringer til aftalen, ikke-statslig deltagelse og afgørelser vedrørende udvalgets forretningsorden og procedurer; og henviser til, at artikel 21 i EU-traktaten tilskynder EU til at fremme demokratiet,

Lissabontraktaten

1.   konstaterer, at Europa-Parlamentets beføjelser i henhold til Lissabontraktaten er blevet væsentligt udvidet inden for den fælles handelspolitik, og navnlig at Parlamentet skal godkende alle handelsaftaler, som EU indgår;

Generelt

2.   gentager, at bekæmpelsen af forfalskning prioriteres i dens strategi for intern og ekstern international politik, og at internationalt samarbejde er en vigtig faktor for at nå dette mål;

3.   beklager, at denne aftales globale virkning i sagens natur begrænses af, at de lande, der er den væsentligste kilde til forfalskning, og de fleste udviklingslande ikke er parter i aftalen;

4.   konstaterer, at den 11. runde af forhandlingerne om ACTA er afsluttet; konstaterer, at den konsoliderede tekst udsendtes den 2. oktober 2010 efter forhandlingsrunden i Tokyo, og at den endelige tekst udsendtes den 15. november 2010;

5.   beklager, at ikke alle forhandlingstekster offentliggjordes mellem den 10. marts 2010 og den 15. november 2010, hvor den endelige tekst forelå;

6.   beklager, at disse forhandlinger ikke fandt sted og aftalen ikke indgået inden for rammerne af de eksisterende multilaterale fora (f.eks. WTO og WIPO (Verdensorganisationen for Intellektuel Ejendomsret)), hvorfor kredsen af aftaleparter nu er lille og ikke omfatter størstedelen af udviklingslandene;

7.   konstaterer, at medlemskab af ACTA ikke er selektivt og tillader udviklings- og vækstlande at tiltræde; opfordrer derfor Kommissionen til at undlade at påtvinge udviklingslandene den­ne aftale og til at lægge de øvrige ACTA-parter på sinde at acceptere, at procedurerne og be­tin­gelserne for tiltrædelse af ACTA bør være passende fleksible og tage hensyn til tiltræ­den­de landes udviklingsniveauer i tråd med Rådets konklusioner om udviklingsvenlig politik­kohærens;

8.   opfordrer Kommissionen og Rådet til at afklare retsgrundlaget; anmoder Kommissionen om at afklare kompetencefordelingen mellem den og Rådet vedrørende ACTA's afsnit om strafferetlig håndhævelse, bl.a. i forhold til aftalens parafering; insisterer på, at Parlamentet forelægges dokumentation for, at retsgrundlaget for ACTA-forhandlingerne er i fuld overensstemmelse med Lissabontraktaten, inden aftalen paraferes;

9.   glæder sig over Kommissionens gentagne erklæringer om, at håndhævelsen af ACTA-bestemmelserne, især dem om håndhævelsesprocedurer for ophavsret i det digitale miljø, er i fuld overensstemmelse med den gældende fællesskabsret, og at hverken kropsvisitation eller den såkaldte ”three strikes”-procedure vil blive indført med denne aftale; og at det ikke i henhold til aftalen kan kræves af nogen ACTA-signatar og i særdeleshed ikke EU at indføre "three strikes"-proceduren eller lignende ordninger;

10. opfordrer indtrængende Kommissionen til i god tid før aftalens parafering at give Europa-Parlamentet skriftlig dokumentation for, at ACTA ikke vil indskrænke harmoniseringen af undtagelser og begrænsninger for ophavsret og dermed forbundne rettigheder i EU; ikke vil indskrænke rækkevidden af en fremtidig udvidelse af undtagelserne og begrænsningerne ud over, hvad der fremgår af listen i direktiv 2001/29/EF, udelukke fremtidige politiske valgmuligheder eller retslige skridt, der har til formål at udvide adgangen til kreative værker som følge af teknologiske fremskridt gennem anvendelsen af undtagelser, begrænse lovgivningsmulighederne vedrørende forældreløse værker eller forhindre medlemsstaterne i at indføre lovgivning, der udvider adgangen til forældreløse værker beskyttet af ophavsret eller begrænser klagemuligheder i forbindelse med overtrædelse af en sådan ophavsret;

11. opfordrer Kommissionen til at bekræfte, at ACTA hverken nu eller i fremtiden vil påvirke den gældende fællesskabsret vedrørende de grundlæggende rettigheder og databeskyttelse, EU's igangværende bestræbelser på at harmonisere IPR-håndhævelsesforanstaltningerne eller direktivet om elektronisk handel;

12.  anmoder Kommissionen om udtrykkeligt og i god tid, inden Parlamentets godkendelsesprocedure begynder, at bekræfte, at ACTA's bestemmelser ikke berører bestemmelserne i den gældende fællesskabsret, såsom bestemmelserne i direktiv 91/250/EØF om edb-programmer og direktiv 2001/29/EF om informationssamfundet og medlemsstaternes foranstaltninger til gennemførelse af disse direktiver, der i visse tilfælde tillader baglæns konstruktion af computerprogrammer og omgåelse af tekniske beskyttelsesforanstaltninger med henblik på at muliggøre interoperabilitet og dermed fremme konkurrence og innovation;

Patenter

13. konstaterer, at patenter kan udelukkes fra ACTA's afsnit om civilretlig håndhævelse, men understreger, at en eksplicit og absolut udelukkelse er den eneste måde, hvorpå det kan garanteres, at ACTA ikke vil hindre adgangen til legale, økonomisk overkommelige og livsnødvendige lægemidler;

14. fastslår, at markante forhøjelser af skadeserstatninger og andre sanktioner for eventuelle krænkelser af den intellektuelle ejendomsret kunne virke afskrækkende på producenter og tredjeparter, der er involveret i produktion, salg eller distribution af generiske lægemidler til overkommelige priser, især hvis disse bestemmelser gøres gældende for transitvarer; finder det bekymrende, at anvendelse af civilretlige håndhævelsesbestemmelser på patenter i forbindelse med ACTA kunne være i modstrid med offentlighedens interesse og kan øge investeringsrisikoen og markedsusikkerheden samt true den teknologiske innovation, især inden for sektorer, hvor brud på ophavsretten er svære at påvise, eller i forbindelse med håndhævelse af patenter på levende organismer, oprindelige varer og traditionelle lægemidler; anmoder Kommissionen om forud for aftalens parafering at tage hånd om de vidtgående tvivlsspørgsmål, der fremgår af dette beslutningsforslag med hensyn til muligheden for at anvende civilretlige bestemmelser på patenter, og efterfølgende aflægge Parlamentet rapport herom;

Adgang til lægemidler

15. erkender, at det af ACTA-tekstens præambel fremgår, at ACTA’s mål er at stille effektive og hensigtsmæssige midler til rådighed som et supplement til TRIPS-aftalen med henblik på at håndhæve den intellektuelle ejendomsret, idet der tages hensyn til forskelle i ACTA-parternes respektive retssystemer og –praksis, og erkender, at principperne i Dohaerklæringen om TRIPS-aftalen og folkesundhed, der vedtoges den 14. november 2001 af WTO på den fjerde WTO-ministerkonference i Doha (Qatar), er de grundlæggende elementer, som ACTA-teksten hviler på, og mener derfor, at enhver håndhævelse af ACTA bør være i overensstemmelse med disse principper;

16. glæder sig over de forbedringer i udkastet til ACTA-teksten, der sikrer flere sikkerheds­mekanismer for privatlivets fred og folkesundhed samt medtager nogle af beskyttelses­mekanismerne, jf. TRIPS-aftalen; opfordrer Kommissionen til at vurdere, hvorvidt ACTA-bestemmelserne om sikkerhedsmekanismer kan håndhæves på samme måde som håndhævelsesbestemmelserne; anmoder Kommissionen om at fremlægge dokumentation for, at ACTA ikke vil forhindre medlemsstaterne eller EU i at indføre lovgivning, der begrænser sanktionerne for overtrædelser, herunder udvidelse af adgangen til forældreløse værker beskyttet af ophavsret eller anvendelse af fleksibilitetsmekanismer, jf. TRIPS-aftalen, for at sikre sig en bred vifte af politiske valgmuligheder i fremtiden; anmoder Kommissionen om at foretage en vurdering af, hvorvidt ACTA reelt vil være en bindende aftale, og hvorvidt dens artikel 1, stk. 2, sørger for generel fleksibilitet i forhold til ethvert element i national ret, der kan være i modstrid med ACTA; anmoder Kommissionen om at redegøre for de mekanismer, der sørger for den fleksibilitet, som gør det muligt for parterne at vedtage legitime undtagelser fra forpligtelserne i aftalen, som er kompatible med målene og principperne i TRIPS-aftalen og Dohaerklæringen fra 2001om TRIPS og folkesundhed;

Grundlæggende rettigheder

17. understreger, at privatlivets fred og databeskyttelse er centrale værdier i Den Europæiske Union, som er anerkendt i artikel 8 i den europæiske menneskerettighedskonvention (EMK) og artikel 7 og 8 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, og som skal respekteres i alle de politikker og regler, der vedtages af EU i henhold til EUF-traktatens artikel 16;

18. opfordrer Kommissionen til forud for aftalens parafering at forelægge Parlamentet en juridisk analyse af betydning, lovlighed og håndhævelsesmuligheder i forbindelse med de med ACTA ønskede politiker vedrørende samarbejde mellem tjenesteudbydere og rettighedshavere, som foreslået i artikel 2, stk. 18, tredje afsnit, især hvad angår spørgsmålet om, hvorvidt samarbejdsbestræbelser inden for erhvervslivet ikke vil begrænse borgernes grundlæggende rettigheder, herunder privatlivets fred, retten til ytringsfrihed og retten til retfærdig rettergang;

19. opfordrer endnu en gang Kommissionen til i god tid inden aftalens parafering at foretage en analyse af konsekvenserne af ACTA's gennemførelse for grundlæggende rettigheder og databeskyttelse, for de igangværende EU-bestræbelser på at harmonisere IPR-håndhævelsesforanstaltninger og for direktivet om elektronisk handel;

20. konkluderer, at Kommissionen i god tid skal orientere Parlamentet om resultaterne af disse analyser;

21. foruroliges over substansen i artikel 2.X i afsnit 3, hvor det nævnes, at rejsendes personlige bagage, også når de medbragte varer er af ikke-kommerciel art, henhører under aftalen, med­mindre parter beslutter at udelukke dem; mener, at denne artikel udgør et incitament for par­ter­ne til at vedtage strengere regler vedrørende kontrol af rejsendes personlige bagage ved græn­ser, mens Kommissionen tvært imod burde have forsvaret en større beskyttelse på inter­na­tionalt niveau af menneskers grundlæggende rettigheder, navnlig retten til privatlivets fred;

22. insisterer på, at Kommissionen skal handle hurtigt i overensstemmelse med dens meddelelse af 19. oktober 2010 om en vurdering af aftalens indvirkning på de grundlæggende rettigheder;

Geografiske betegnelser

23. opfordrer indtrængende Kommissionen til at arbejde aktivt for i ACTA at få indarbejdet en virkningsfuld håndhævelsespraksis, hvad angår geografiske betegnelser; understreger, at det er vigtigt for europæiske virksomheder og beskæftigelsen i EU, at de geografiske betegnelser beskyttes; finder det beklageligt, at der i aftalens artikel 1.X. ikke findes nogen definition på ”forfalskede geografiske betegnelser", da denne udeladelse kunne skabe forvirring eller i det mindste gøre de administrative og retslige myndigheders arbejde kompliceret i forbindelse med tolkning og håndhævelse af ACTA;

24. er uenig i Kommissionens holdning, idet den hævder at have sikret betydelige forbedringer, hvad angår beskyttelsen af geografiske betegnelser; mener, at fremskridtene på dette område er utilfredsstillende, eftersom geografiske betegnelser fortsat vil være ubeskyttede i alle lande, der ikke anerkender dem i deres nationale lovgivning;

Erhvervsmæssig størrelsesorden

25. foruroliges over, at definitionen på "erhvervsmæssig størrelsesorden" i ACTA (artikel 2, stk. 14, første afsnit) er mere vidtgående end, hvad Parlamentet vedtog den 25. april 2007 under afstemningen om det ændrede forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om strafferetlige foranstaltninger til håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder – 2005/0127 (COD);

26. tager i betragtning, at Rådets formandskab har forhandlet om ACTA's afsnit om den strafferetlige håndhævelse på medlemsstaternes vegne; anmoder Kommissionen og Rådet om at forelægge Parlamentet en præcis fortolkning af begrebet "erhvervsmæssig størrelsesorden" som nævnt i aftalens artikel 2, stk. 14, første afsnit; anmoder Kommissionen og Rådet om at bekræfte, at artikel 2, stk. 14, første afsnit, ikke vil kræve nogen ændringer af den gældende fællesskabsret, herunder navnlig hvad angår Europa-Parlamentets vedtagelse af det ændrede forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om strafferetlige foranstaltninger til håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder – 2005/0127 (COD); anmoder Rådet og Kommissionen om forud for aftalens parafering at foretage en juridisk vurdering af, hvorvidt ACTA-definitionen på "erhvervsmæssig størrelsesorden" er i overensstemmelse med WTO-afgørelsen i Kina-sagen, er fuldstændig i tråd med EU-principperne om proportionalitet og subsidiaritet og ikke vil begrænse medlemsstaternes anvendelse af nationale undtagelser i forbindelse med strafferetlige håndhævelsesforanstaltninger;

27. mener ikke, at parterne bør tvinges til at kriminalisere videooptagelser, og glæder sig derfor over, at parterne efter kraftig opfordring fra EU nåede til enighed om, at kriminalisering af videooptagelser udelukkende bør være et frivilligt valg (artikel 2, stk. 14, tredje afsnit, og artikel 2, stk. 15);

Strafferetlig håndhævelse og sanktioner

28. foruroliges over, at ACTA giver de retslige myndigheder beføjelse til over for en part eller tredjemand at udstede et påbud ( artikel 2.X); bemærker, at denne beføjelse til at udstede påbud er i modstrid med direktivet om håndhævelse af den intellektuelle ejendomsret, der kun tillader påbud for at forhindre en overhængende krænkelse, og at tredjemand i henhold til dette direktiv skal være involveret i krænkelsen for potentielt at kunne være genstand for de retslige myndigheders forbud;

29. anmoder Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse om at afgive udtalelse om den seneste ACTA-tekst;

Intellektuel ejendomsret i det digitale miljø

30. beklager, at artikel 2, stk. 18, tredje afsnit, udtrykkeligt opfordrer de kontraherende parter til (de "bestræber sig for") at samarbejde med erhvervslivet for effektivt at forhindre krænkelser; minder Kommissionen om, at den i den interinstitutionelle aftale fra 2003 forpligtede sig til at sikre, "at anvendelse af samregulering og selvregulering altid er i overensstemmelse med fællesskabsretten og ... ikke kan anvendes, hvis de grundlæggende rettigheder ... står på spil"; anmoder Kommissionen om at vurdere, hvorvidt ACTA overordnet set vil kunne ændre den nuværende balance i EU-retten mellem internettjenesteudbydernes juridiske forpligtelse til at beskytte slutbrugernes personoplysninger og til at videregive sådanne data til indehavere af intellektuelle ejendomsrettigheder eller administrative og retslige myndigheder;

31. opfordrer indtrængende Kommissionen til at sikre, at aftalens anvendelsesområde begrænses til det eksisterende europæiske IPR-håndhævelsessystem til bekæmpelse af forfalskninger, hvorfor udtrykket uberettiget bør udgå i artikel 2.X;

32. er bekymret for, at en meget bred definition af handlinger af "erhvervsmæssig størrelsesorden" (artikel 2, stk. 14, første afsnit) kombineret med en forpligtelse til at forbedre strafferetlige håndhævelsessanktioner i tilfælde af krænkelse af intellektuelle rettigheder i det digitale miljø (artikel 2, stk. 18, første afsnit), herunder "medvirken og meddelagtighed" (artikel 2, stk. 14, fjerde afsnit) kan tilskynde aftalens kontraherende parter til at vedtage lovgivning, der i praksis vil føre til kriminalisering af private brugere og formidlere;

ACTA-Udvalget

33. er af den opfattelse, at ACTA-Udvalget bør arbejde på en åben, inklusiv og gennemskuelig måde; opfordrer Kommissionen til i god tid, inden Parlamentet skal behandle sin udtalelse om godkendelsen, at forelægge henstillinger om styringen af ACTA-Udvalget, navnlig hvad angår Europa-Parlamentets deltagelse og proceduren for ændring af aftalen;

34. understreger, at enhver ændring af denne aftale skal gennem en offentlig kontrol hos alle aktører og skal have parlamentarisk godkendelse; anmoder Kommissionen om at høre Rådet og Europa-Parlamentet, inden den godkender eller forslår ændringer til den aktuelle tekst i ACTA-Udvalget, i en proces, der garanterer gennemskuelighed, parlamentarisk kontrol og offentlig deltagelse;

EP's betingelser for godkendelse

35. minder om, at ACTA kræver Parlamentets godkendelse og eventuelt ratifikation i medlemsstaterne for at træde i kraft; opfordrer Kommissionen og Rådet til ikke at foreslå nogen form for midlertidig anvendelse af aftalen, inden Parlamentet har givet sin godkendelse; minder Kommissionen og Rådet om, at Parlamentet forbeholder sig ret til ikke at godkende ACTA; betragter det fulde samarbejde om denne beslutning som en forudsætning for en eventuel godkendelse af ACTA;

36. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen og regeringerne og parlamenterne i de stater, der er parter i ACTA-forhandlingerne.