Κοινή πρόταση ψηφίσματος - RC-B7-0617/2010Κοινή πρόταση ψηφίσματος
RC-B7-0617/2010

ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με την ACTA

23.11.2010

σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 4, του Κανονισμού
που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων:
Verts/ALE (B7‑0617/2010)
ALDE (B7‑0619/2010)
S&D (B7‑0620/2010)
GUE/NGL (B7‑0621/2010)

Kader Arif, Véronique De Keyser εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Niccolò Rinaldi, Marietje Schaake, Alexander Alvaro, Marielle De Sarnez, Renate Weber, Metin Kazak εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Carl Schlyter, Eva Lichtenberger, Sandrine Bélier εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Helmut Scholz, Rui Tavares, Miloslav Ransdorf, Marisa Matias εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL

Διαδικασία : 2010/2935(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
RC-B7-0617/2010
Κείμενα που κατατέθηκαν :
RC-B7-0617/2010
Συζήτηση :
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την ACTA

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 207 και 218 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής,

    έχοντας υπόψη το Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως το άρθρο 8,

–    έχοντας υπόψη τη Στρατηγική για την αποτελεσματική εφαρμογή του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση,

–   έχοντας υπόψη την ολοκλήρωση, στις 2 Οκτωβρίου 2010, του τελευταίου γύρου των διαπραγματεύσεων για την τη Εμπορική Συμφωνία Καταπολέμησης της Παραποίησης/Απομίμησης (ACTA),

–   έχοντας υπόψη τη δημοσιοποίηση του τελικού κειμένου της ACTA στις 15 Νοεμβρίου 2010,

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 18ης Δεκεμβρίου 2008 σχετικά με την επίπτωση της παραποίησης/απομίμησης προϊόντων επί του διεθνούς εμπορίου (2008/2133(INI))[1],

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Μαρτίου 2010 σχετικά με τη διαφάνεια και την πορεία των διαπραγματεύσεων της ACTA[2],

–   έχοντας υπόψη τη γραπτή δήλωσή του 0012/2010 σχετικά με την έλλειψη διαφανούς διαδικασίας που αφορά την εμπορική συμφωνία για την καταπολέμηση της παραποίησης/απομίμησης (ACTA),

–   έχοντας υπόψη τις συζητήσεις στην ολομέλεια της 8ης Σεπτεμβρίου και 20ής Οκτωβρίου 2010 σχετικά με την ACTA,

–   έχοντας υπόψη την απόφασή του της 20ής Οκτωβρίου 2010 σχετικά με την αναθεώρηση της συμφωνίας πλαίσιο για τις σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής,

–   έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση της νομοθεσίας μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Συμβουλίου και Επιτροπής (2003/C 321/01),

–   έχοντας υπόψη την απόφαση του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή στην καταγγελία 90/2009/(JD)OV σχετικά με την πρόσβαση στα έγγραφα της ACTA,

–   έχοντας υπόψη τις γνωμοδοτήσεις του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων (EDPS) σχετικά με τις τρέχουσες διαπραγματεύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σκοπό τη σύναψη Εμπορικής Συμφωνίας για την Καταπολέμηση της Παραποίησης/Απομίμησης, και την επιστολή της Ομάδας Εργασίας για την Προστασία των Δεδομένων προς την Επιτροπή,

–   έχοντας υπόψη την οδηγία αριθ. 2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2000 για ορισμένες νομικές πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού εμπορίου, στην εσωτερική αγορά (Οδηγία για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο)[3],

–   έχοντας υπόψη την οδηγία αριθ. 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Ιουλίου 2002 σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία αριθ. 2009/136/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2009[4],

–   έχοντας υπόψη τη συμφωνία του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ) για τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας στον τομέα του εμπορίου (TRIPS),

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τη Συνοχή της Αναπτυξιακής Πολιτικής (ΣΑΠ),

–   έχοντας υπόψη την υπόθεση αντιδικίας στο πλαίσιο του ΠΟΕ, DS409, Ευρωπαϊκή Ένωση και ένα κράτος μέλος - κατάσχεση διαμετακομιζόμενων φαρμάκων κοινόχρηστης ονομασίας,

–   έχοντας υπόψη το ανακοινωθέν τύπου του ΠΟΕ που εξετάσθηκε στο Συμβούλιο των TRIPS της 8ης και 9ης Ιουνίου 2010,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 110, παράγραφος 4, του Κανονισμού,

Η Συνθήκη της Λισαβόνας

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει αποκλειστική αρμοδιότητα στον τομέα της κοινής εμπορικής πολιτικής (ΚΕΠ)· ότι ως αποτέλεσμα της θέσης σε ισχύ της Συνθήκης της Λισαβόνας, το Κοινοβούλιο πρέπει να δώσει την έγκρισή του στο κείμενο της ACTA, πριν η συμφωνία τεθεί σε ισχύ στην ΕΕ,

 

         Γενικές παρατηρήσεις

      

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η καταπολέμηση της παραποίησης/απομίμησης σε παγκόσμιο επίπεδο αποτελεί βασικό στοιχείο της πολιτικής στρατηγικής της ΕΕ, προκειμένου να διασφαλισθούν ισότιμοι όροι ανταγωνισμού για τους παραγωγούς της ΕΕ και θέσεις εργασίας για τους πολίτες της ΕΕ,

 

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 11ος και τελικός γύρος διαπραγματεύσεων για την ACTA περατώθηκε στο Τόκιο, Ιαπωνία, στις 2 Οκτωβρίου 2010· λαμβάνοντας υπόψη ότι τεχνική συνεδρίαση με στόχο την οριστικοποίηση των νομικών διατυπώσεων θα πραγματοποιηθεί στο Σίδνεϋ (30 Νοεμβρίου-3 Δεκεμβρίου ή, εάν χρειασθεί, 4 Δεκεμβρίου 2010),

 

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η ACTA αφορά σοβαρά ζητήματα όπως ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων, η προστασία της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων, ο σεβασμός του σημαντικού ρόλου του ελεύθερου Διαδικτύου και η προάσπιση της ουδετερότητας των παρόχων υπηρεσιών καθώς και η διασφάλιση της πρόσβασης σε φάρμακα,

 

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή εμφανίζει την ACTA στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως μέσο για την αύξηση της αποτελεσματικότητας των υπαρχόντων προτύπων, προς όφελος των εξαγωγών της ΕΕ και για την προστασία των κατόχων δικαιωμάτων, οι οποίοι, κατά τη δραστηριότητά τους στην παγκόσμια αγορά, αντιμετωπίζουν συστηματική και ευρείας κλίμακας παραβιάσεις του κοπιράιτ, των εμπορικών σημάτων, των ευρεσιτεχνιών, των σχεδίων και των γεωγραφικών ενδείξεών τους,

 

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στις διαπραγματεύσεις έλαβαν μέρος 11 χώρες (όπου η ΕΕ υπολογίζεται για μια χώρα) και από αυτές μόνο δύο είναι αναπτυσσόμενες χώρες (Μαρόκο και Μεξικό),

 

Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι στόχος των διαπραγματευόμενων μερών είναι η επέκταση της ACTA σε οιοδήποτε μέρος επιθυμεί να προσχωρήσεις, περιλαμβανομένων των αναπτυσσόμενων και αναδυόμενων χωρών·

 

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαπραγματευτές της ACTA δημοσιοποίησαν το ενοποιημένο κείμενο στις 6 Οκτωβρίου 2010 και ότι τότε η Επιτροπή ενημέρωσε το Κοινοβούλιο· ότι η Επιτροπή δημοσιοποίησε το τελικό κείμενο της ACTA στις 15 Νοεμβρίου 2010,

 

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μετά από έντονα αιτήματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το επίπεδο της διαφάνειας των διαπραγματεύσεων βελτιώθηκε,

 

Ι.    λαμβάνοντας υπόψη ότι χρειάζεται να διευκρινισθεί η νομική βάση της ACTA,

 

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή αναφέρθηκε σε απόφαση του Διαμεσολαβητή για να δικαιολογήσει το γεγονός ότι η διαπραγμάτευση για την ACTA έγινε στο πλαίσιο εμπορικής συμφωνίας και όχι στο πλαίσιο συνθήκης επιβολής του νόμου· ότι, σύμφωνα με την απόφαση του Διαμεσολαβητή, «η σύναψη της ACTA ενδέχεται βεβαίως να καταστήσει αναγκαίο για την ΕΕ να προτείνει και να θεσπίζει νομοθεσία. Σε αυτή την περίπτωση η ACTA θα αποτελέσει τον μοναδικό ή τον σημαντικότερο προβληματισμό επί του οποίου θα στηριχθεί η συγκεκριμένη νομοθεσία και οι πολίτες θα έχουν σαφές συμφέρον να ενημερωθούν σχετικά με την ACTA»,

 

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή, ως θεματοφύλακας των Συνθηκών, έχει υποχρέωση να τηρεί το κοινοτικό κεκτημένο· λαμβάνοντας υπόψη ότι τούτο σημαίνει ότι δεν μπορεί να τροποποιεί το κεκτημένο κατά τη διαπραγμάτευση διεθνών συμφωνιών που επηρεάζουν τη νομοθεσία στην ΕΕ,

 

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή έχει δηλώσει επανειλημμένα σε συζητήσεις της ολομέλειας, ότι η ACTA καλύπτει μόνο μέτρα επιβολής και δεν περιλαμβάνει διατάξεις για την τροποποίηση ουσιωδών νομοθετικών πράξεων σε σχέση με τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας στην ΕΕ,

 

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η οδηγία 2001/29/ΕΚ παρέχει ένα νομικό πλαίσιο για το κοπιράιτ και τα συναφή δικαιώματα και ένα σύστημα για την προστασία τους· ότι στο άρθρο 5 της οδηγίας περιλαμβάνεται εξαντλητική απαρίθμηση των εξαιρέσεων και των περιορισμών, με αποτέλεσμα να μην μπορούν τα κράτη μέλη να εισάγουν νέους περιορισμούς ή εξαιρέσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ACTA αποσκοπεί στην περαιτέρω διεύρυνση της προστασίας των κατόχων δικαιωμάτων προβλέποντας εκτενέστερες εξουσίες επιβολής του κοπιράιτ, δεν εξετάζει ωστόσο δυνατότητα επέκτασης του πεδίου των υφιστάμενων εξαιρέσεων και περιορισμών και μπορεί να περιορίσει τη διακριτική ευχέρεια των εθνικών δικαστηρίων να ερμηνεύουν με ευελιξία τις υφιστάμενες εξαιρέσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι, χάρη στην πρόοδο της τεχνολογίας, οι φορείς δημιουργίας, παραγωγής και εκμετάλλευσης δημιουργικών έργων έχουν πολλαπλασιαστεί και διαφοροποιηθεί, και η δίκαιη ισορροπία συμφερόντων μεταξύ κατόχων δικαιωμάτων και χρηστών απαιτεί νέες προσεγγίσεις όσον αφορά την ελευθέρωση της πρόσβασης σε αυτά τα έργα μέσω ψηφιακών τεχνολογιών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή προετοιμάζει νέα νομοθετική πρόταση για τα «ορφανά» έργα, προκειμένου να διευκολυνθεί η ψηφιοποίηση και η διάδοση των δημιουργικών έργων στην Ευρώπη,

 

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα συμβαλλόμενα μέρη της ACTA έχουν δεσμευτεί να αντεπεξέλθουν στις υποχρεώσεις που απορρέουν από το άρθρο 7 της Συμφωνίας των TRIPS και να συνεισφέρουν στην προαγωγή της τεχνολογικής καινοτομίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι θεμελιώδεις πολιτικές της ΕΕ που σχετίζονται με τη διαλειτουργικότητα βασίζονται σε διατάξεις του κοινοτικού κεκτημένου που επιτρέπουν σε ορισμένες περιπτώσεις την αντίστροφη έρευνα·

 

Διπλώματα ευρεσιτεχνίας

 

ΙΣΤ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά την ολομέλεια της 20ής Οκτωβρίου 2010 ο Επίτροπος Εμπορίου κάλεσε το Κοινοβούλιο να εκφράσει τη γνώμη του σχετικά με το εκκρεμές ζήτημα του εάν θα συμπεριληφθούν ή όχι τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας στην ενότητα για επιβολή μέτρων αστικού δικαίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαπραγματευτές της ACTA επιβεβαίωσαν ότι η ACTA δεν θα παρεμποδίσει τη διασυνοριακή διαμετακόμιση νόμιμων φαρμάκων κοινόχρηστης ονομασίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο, στο ψήφισμά του και σε γραπτή δήλωση, δήλωσε ότι κανένα μέτρο που αποσκοπεί στην ενίσχυση των αρμοδιοτήτων για τη διασυνοριακή επιθεώρηση και κατάσχεση αγαθών δεν θα έπρεπε να επηρεάζει τη γενική πρόσβαση σε νόμιμα, οικονομικά προσιτά και ασφαλή φάρμακα· ότι στον κανονισμό 1383/2003 του Συμβουλίου, οι διατάξεις του οποίου συζητούνται σε μια υπόθεση αντιδικίας στο πλαίσιο του ΠΟΕ, προβλέπονται διασυνοριακά μέτρα επιβολής για τα διαμετακομιζόμενα αγαθά· ότι ορισμένοι παράγοντες, όπως επιχειρήσεις του φαρμακευτικού τομέα, παραγωγοί φαρμάκων κοινόχρηστης ονομασίας, και παγκόσμιες οργανώσεις για την προστασία της υγείας, έχουν κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου για τη συμπερίληψη των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας στο πεδίο εφαρμογής της ACTA και εφιστούν την προσοχή στις δυνητικές επιπτώσεις της στην τεχνολογική καινοτομία, στην πρόσβαση σε φάρμακα και στον ανταγωνισμό στον τομέα των φαρμάκων κοινόχρηστης ονομασίας,

 

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υπάρχει νομοθεσία της ΕΕ για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίες,

 

ΙΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας μπορεί να αποκλεισθούν από το πεδίο επιβολής μέτρων αστικού δικαίου που προβλέπει η ACTA· ότι η συμπερίληψη των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας στον τομέα αυτό θα μπορούσε να παρεμποδίσει την πρόσβαση σε νόμιμα και οικονομικώς προσιτά φάρμακα,

 

 

 

Πρόσβαση στα φάρμακα

 

ΙΘ. λαμβάνοντας ότι σημαντικοί εμπορικοί εταίροι που δεν είναι σήμερα συμβαλλόμενα μέρη στην ACTA έχουν δηλώσει στο πλαίσιο του Συμβουλίου TRIPS του ΠΟΕ ότι η ACTA θα μπορούσε να έλθει σε σύγκρουση με τη Συμφωνία TRIPS και άλλες συμφωνίες του ΠΟΕ, θέτει σε κίνδυνο τη νομοθεσία και τις διαδικασίες του ΠΟΕ δεδομένου ότι λειτουργεί εκτός του νομικού πλαισίου του ΠΟΕ, υπονομεύει την ισορροπία δικαιωμάτων, υποχρεώσεων και ευελιξιών που έχουν προκύψει από προσεκτική διαπραγμάτευση στο πλαίσιο διαφόρων συμφωνιών του ΠΟΕ, προκαλεί στρεβλώσεις στο εμπόριο ή δημιουργεί εμπορικούς φραγμούς, και υπονομεύει τις ρυθμίσεις ευελιξίας που ενσωματώθηκαν στη Συμφωνία TRIPS και στη Δήλωση της Ντόχα, του 2001, σχετικά με τα TRIPS και τη δημόσια υγεία, όπως εκείνες που αφορούν τη δημόσια υγεία και τα φάρμακα κοινόχρηστης ονομασίας,

 

Θεμελιώδη δικαιώματα

 

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή δήλωσε στην ανακοίνωσή της τής 19ης Οκτωβρίου 2010 ότι «Η δράση της Ένωσης σε θέματα θεμελιωδών δικαιωμάτων πρέπει να είναι άμεμπτη» και ότι «Για το σκοπό αυτό η Ένωση πρέπει να αποτελεί υπόδειγμα»· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή δήλωσε στην ολομέλεια, στις 20 Οκτωβρίου 2010, ότι η ACTA δεν έχει ακόμη μονογραφηθεί και ότι «είναι προνόμιο της Επιτροπής, ως διαπραγματεύτριας, να προσδιορίσει πότε έχουν ολοκληρωθεί οι διαπραγματεύσεις από τεχνική άποψη και πότε μπορεί να μονογραφηθεί η συμφωνία»,

 

ΚΑ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι οποιαδήποτε συμφωνία συναφθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με την ACTA πρέπει να συμμορφώνεται με τις νομικές υποχρεώσεις που έχουν επιβληθεί στην ΕΕ όσον αφορά το δίκαιο της προστασίας της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων, ιδίως όσες ορίζονται στην οδηγία 95/46/ΕΚ, στην οδηγία 2002/58/ΕΚ (όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2009/136/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2009), στην οδηγία 2009/136/ΕΚ και την οδηγία 2009/140/ΕΚ σχετικά με τα δίκτυα και τις υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, καθώς και στη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και του Δικαστηρίου της ΕΕ,

 

ΚΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή δεσμεύεται από τη διοργανική συμφωνία του 2010 και επομένως δεν μπορεί να υποστηρίζει μηχανισμούς αυτορρύθμισης και από κοινού ρύθμισης όταν διακυβεύονται θεμελιώδη δικαιώματα, όπως το δικαίωμα της ελευθερίας της έκφρασης·

 

ΚΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή δημοσίευσε ανακοίνωση σχετικά με την εκτίμηση επιπτώσεων στις 19 Οκτωβρίου 2010,

 

ΚΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι καμιά διάταξη της Συμφωνίας ACTA δεν μπορεί να ερμηνευτεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε να δημιουργεί προηγούμενο ή να επιτρέπει παρούσα ή μελλοντική παρέκκλιση ή τροποποίηση του κεκτημένου που θα μπορούσε να οδηγήσει σε εξασθένισή του σε σχέση με την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων βάσει του δικαίου της ΕΕ και ότι το Συμβούλιο και η Επιτροπή πρέπει να δηλώσουν ρητά τη συμφωνία τους με την εν λόγω αρχή,

 

Γεωγραφικές ενδείξεις

 

ΚΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή έχει επανειλημμένα επιβεβαιώσει τη σημασία της επιβολής της προστασίας των γεωγραφικών ενδείξεων (GI)· ότι τα μέρη συμφώνησαν να προβλέπεται στην ACTA η επιβολή των γεωγραφικών ενδείξεων,

 

Εμπορική κλίμακα

 

ΚΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 2.14.1 της ACTA περιλαμβάνει τον ακόλουθο ορισμό της εμπορικής κλίμακας: «Για τους σκοπούς του παρόντος τμήματος, στις πράξεις εμπορικής κλίμακας περιλαμβάνονται τουλάχιστον εκείνες που διενεργούνται ως εμπορικές δραστηριότητες προς άμεσο οικονομικό ή εμπορικό όφελος»,

 

ΚΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στην υποσημείωση 9 της ACTA αναφέρονται τα ακόλουθα: «Κάθε συμβαλλόμενο μέρος αντιμετωπίζει την εσκεμμένη εισαγωγή ή εξαγωγή εμπορευμάτων με παραποιημένο εμπορικό σήμα ή προστατευόμενων εμπορευμάτων που έχουν υποστεί πειρατεία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας τους ως παράνομες δραστηριότητες που επισύρουν ποινικές κυρώσεις βάσει του παρόντος άρθρου. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος οφείλει να συμμορφούται με την υποχρέωσή του σχετικά με την εξαγωγή και εισαγωγή προστατευόμενων εμπορευμάτων των οποίων τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας έχουν υποστεί πειρατεία ή εμπορευμάτων που φέρουν παραποιημένο εμπορικό σήμα, προβλέποντας ότι η διανομή, πώληση ή προσφορά προς πώληση παρόμοιων εμπορευμάτων σε εμπορική κλίμακα αποτελεί παράνομη δραστηριότητα που επισύρει ποινικές κυρώσεις»,

 

Επιβολή μέτρων ποινικού δικαίου και κυρώσεις

 

ΚΘ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι ενότητα της ACTA σχετικά με την επιβολή μέτρων ποινικού δικαίου περιέχει διατάξεις σχετικά με τις ποινικές διαδικασίες, την ποινική ευθύνη, τα ποινικά αδικήματα, την επιβολή μέτρων ποινικού δικαίου και τις ποινές· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Προεδρία του Συμβουλίου έχει διαπραγματευτεί τις διατάξεις που περιέχονται στην ACTA για την επιβολή μέτρων ποινικού δικαίου εξ ονόματος των κρατών μελών,

 

Δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας στο ψηφιακό περιβάλλον

 

Λ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πάροχοι υπηρεσιών διαδικτύου δεν θα έπρεπε να φέρουν ευθύνη για τα δεδομένα που μεταδίδουν ή φιλοξενούν στις υπηρεσίες τους, στο βαθμό που τούτο απαιτεί επιτήρηση εκ των προτέρων ή διύλιση των δεδομένων αυτών· λαμβάνοντας υπόψη ότι στη γνωμοδότησή του σχετικά με την ACTA, ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων προειδοποιεί ότι οι πάροχοι υπηρεσιών Διαδικτύου ενδέχεται να ενσωματώνουν στις συμβάσεις των πελατών τους ρήτρες που επιτρέπουν την παρακολούθηση των δεδομένων τους και τη διακοπή των συνδρομών τους,

 

ΛΑ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι στο άρθρο 1.2 της συμφωνίας ορίζεται ότι «κάθε συμβαλλόμενο μέρος είναι ελεύθερο να επιλέγει τη μέθοδο που κρίνει κατάλληλη για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος τμήματος στο πλαίσιο της εσωτερικής του έννομης τάξης και πρακτικής»,

 

ΛΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η παραβίαση των ΔΔΙ στο ψηφιακό περιβάλλον υπάγεται στην αρμοδιότητα των εθνικών δικαστικών αρχών,

 

 

 

Επιτροπή ACTA

 

ΛΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι θεσμικοί διακανονισμοί στην ACTA εκχωρούν στην Επιτροπή της ACTA εξουσία που αφορά, μεταξύ άλλων, την εφαρμογή και λειτουργία της συμφωνίας, την τροποποίηση της συμφωνίας, τη συμμετοχή μη κυβερνητικών φορέων και τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τους κανόνες και τις διαδικασίες αυτής της επιτροπής· λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 21 ΣΕΕ καθοδηγεί την Ένωση να επιδιώξει την προώθηση της δημοκρατίας,

 

Η Συνθήκη της Λισαβόνας

 

1.   σημειώνει ότι σύμφωνα με τη Συνθήκη της Λισαβόνας, οι εξουσίες του Κοινοβουλίου έχουν επεκταθεί σε μεγάλο βαθμό στον τομέα της κοινής εμπορικής πολιτικής, ιδιαίτερα δε ότι ζητείται από το Κοινοβούλιο να δίνει την έγκρισή του για όλες τις εμπορικές συμφωνίες τις οποίες συνάπτει η ΕΕ·

 

Γενικές παρατηρήσεις

 

2.   επαναλαμβάνει ότι η καταπολέμηση της παραποίησης/απομίμησης αποτελεί προτεραιότητα της εσωτερικής και εξωτερικής διεθνούς πολιτικής στρατηγικής της, και ότι η διεθνής συνεργασία συνιστά βασικό στοιχείο για την επίτευξη του στόχου αυτού·

 

3.   εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι ο γενικός αντίκτυπος αυτής της συμφωνίας περιορίζεται από τη φύση του λόγω του ότι οι χώρες οι οποίες αποτελούν τη βασική πηγή παραποίησης/απομίμησης δεν είναι συμβαλλόμενα μέρη της συμφωνίας·

 

4.   σημειώνει ότι ολοκληρώθηκε ο 11ος γύρος των διαπραγματεύσεων για την ACTA· σημειώνει την έκδοση του ενοποιημένου κειμένου στις 2 Οκτωβρίου 2010 μετά τον γύρο του Τόκυο και την έκδοση του τελικού κειμένου στις 15 Νοεμβρίου 2010,

 

5.   εκφράζει τη δυσαρέσκειά του διότι δεν δόθηκαν στη δημοσιότητα όλα τα έγγραφα των διαπραγματεύσεων μεταξύ της 10ης Μαρτίου 2010 και της έκδοσης του τελικού κειμένου στις 15 Νοεμβρίου 2010·

 

6.   εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι οι διαπραγματεύσεις αυτές δεν διεξήχθησαν και η συμφωνία δεν συνήφθη στο πλαίσιο των υφισταμένων πολυμερών φόρουμ (π.χ. ΠΟΕ και Διεθνές Γραφείο προστασίας των έργων της διανοίας), πράγμα που εξηγεί τη σημερινή περιορισμένη βάση συμμετοχής, αποκλείοντας με τον τρόπο αυτό τις περισσότερες αναπτυσσόμενες χώρες·

 

7.   σημειώνει ότι η συμμετοχή στην ACTA δεν είναι κλειστή και μπορούν να προσχωρήσουν αναπτυσσόμενες και αναδυόμενες χώρες· συνεπώς καλεί την Επιτροπή να αποφύγει να επιβάλει αυτή τη συμφωνία στις αναπτυσσόμενες χώρες και να προτρέψει τα άλλα μέρη της ACTA να συμφωνήσουν ότι οι διαδικασίες και οι όροι προσχώρησης στην ACTA πρέπει να χαρακτηρίζονται από επαρκή ευελιξία να λαμβάνονται υπόψη τα επίπεδα ανάπτυξης των χωρών που προσχωρούν, σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τη Συνοχή της Αναπτυξιακής Πολιτικής·

 

8.   καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να διευκρινίσουν τη νομική βάση· ζητεί από την Επιτροπή να αποσαφηνίσει τον καταμερισμό αρμοδιοτήτων μεταξύ αυτής και του Συμβουλίου όσον αφορά την ενότητα περί ποινικής επιβολής της ACTA, μεταξύ άλλων σε σχέση με τη μονογράφησή της· επιμένει να παρουσιαστούν στο Κοινοβούλιο τεκμήρια ότι η νομική βάση για τη διαπραγμάτευση της ACTA συμμορφώνεται πλήρως με τη Συνθήκη της Λισαβόνας, τούτο δε πριν από τη μονογράφηση της Συμφωνίας·

      

9.   εκφράζει ικανοποίηση για τις επανειλημμένες δηλώσεις της Επιτροπής, ότι η επιβολή των διατάξεων της ACTA, ιδιαίτερα εκείνων που αφορούν διαδικασίες επιβολής κοπιράιτ στο ψηφιακό περιβάλλον – είναι απολύτως συμβατή με το κοινοτικό κεκτημένο και ότι με τη συμφωνία δεν καθιερώνονται ούτε έρευνες προσωπικών αντικειμένων ούτε διαδικασία τριών κλιμακούμενων προειδοποιήσεων· η συμφωνία δεν υποχρεώνει κανένα συμβαλλόμενο μέρος, κατά μείζονα δε λόγο την ΕΕ, να θεσπίσει διαδικασία τριών κλιμακούμενων προειδοποιήσεων ή άλλο παρόμοιο καθεστώς·

 

10. ζητεί από την Επιτροπή να δεσμευτεί ότι θα παράσχει εγγράφως αποδεικτικά στοιχεία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εγκαίρως πριν από τη μονογράφηση της συμφωνίας, που να αποδεικνύουν ότι η ACTA δεν περιορίζει την εναρμόνιση των εξαιρέσεων και των περιορισμών για το κοπιράιτ και τα συγγενικά δικαιώματα στην ΕΕ· δεν περιορίζει το πεδίο μελλοντικής επέκτασης των εξαιρέσεων και περιορισμών πέρα από αυτά που απαριθμούνται στην οδηγία 2001/29/ΕΚ· δεν αποκλείει μελλοντικές επιλογές πολιτικής και δικαστικές δράσεις με στόχο την επέκταση της πρόσβασης σε δημιουργικά έργα με δεδομένη την τεχνολογική πρόοδο μέσω της χρήσης εξαιρέσεων, δεν περιορίζει τις νομοθετικές επιλογές όσον αφορά τα «ορφανά» έργα, ούτε θα εμποδίζει τα κράτη μέλη να θεσπίζουν νομοθετικές διατάξεις για την επέκταση της πρόσβασης σε καλυπτόμενα από κοπιράιτ έργα τα οποία έχουν καταστεί ορφανά, οι οποίες θα περιορίζουν τα μέσα έννομης προστασίας σε περίπτωση προσβολής αυτού του κοπιράιτ έργων·

 

11. ζητεί από την Επιτροπή να επιβεβαιώσει ότι η ACTA δεν θα έχει αντίκτυπο, τώρα ή μελλοντικά, στο κοινοτικό κεκτημένο όσον αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα και την προστασία των δεδομένων, ούτε στις προσπάθειες που καταβάλλει η ΕΕ για την εναρμόνιση των μέτρων επιβολής των ΔΔΙ και του ηλεκτρονικού εμπορίου·

 

12  ζητεί από την Επιτροπή να επιβεβαιώσει ρητά, εγκαίρως πριν αρχίσει η διαδικασία έγκρισης στο Κοινοβούλιο, ότι οι διατάξεις της ACTA δεν θα επηρεάζουν ούτε τις σχετικές διατάξεις του κοινοτικού κεκτημένου, όπως αυτές που περιέχει η οδηγία για το λογισμικό, 91/250/ΕΟΚ, και η οδηγία για την κοινωνία της πληροφορίας, 2001/29/ΕΚ, ούτε τα μέτρα των κρατών μελών για την εκτέλεση αυτών των οδηγιών, τα οποία επιτρέπουν σε ορισμένες περιπτώσεις την αντιμεταγλώττιση προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών και την παράκαμψη τεχνολογικών μέτρων προστασίας, ούτως ώστε να καταστεί δυνατή η διαλειτουργικότητα και να προαχθούν με αυτόν τον τρόπο ο ανταγωνισμός και η καινοτομία·

 

Διπλώματα ευρεσιτεχνίας

 

13. σημειώνει ότι τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας μπορούν να εξαιρούνται από την ενότητα της ACTA περί επιβολής μέτρων αστικού δικαίου, αλλά τονίζει ότι μια ρητή και απόλυτη εξαίρεση είναι ο μόνος τρόπος για να διασφαλισθεί ότι η ACTA δεν θα παρεμποδίζει την πρόσβαση σε νόμιμα, οικονομικώς προσιτά και σωτήρια για την ανθρώπινη ζωή φάρμακα·

 

14. επιβεβαιώνει ότι η αισθητή αύξηση των αποζημιώσεων και άλλων επανορθωτικών μέτρων για πιθανές παραβιάσεις ΔΔΙ θα αποθάρρυνε τους παραγωγούς και τα τρίτα μέρη που συμμετέχουν στην παραγωγή, την πώληση ή τη διανομή φαρμάκων κοινόχρηστης ονομασίας, ιδίως εάν οι διατάξεις αυτές εφαρμοστούν στα διαμετακομιζόμενα αγαθά· εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι η εφαρμογή των διατάξεων σχετικά με την επιβολή μέτρων αστικού δικαίου που περιλαμβάνει η ACTA θα μπορούσε να είναι αντίθετη προς το δημόσιο συμφέρον και να αυξήσει τον επενδυτικό κίνδυνο, να εντείνει την αβεβαιότητα στην αγορά, και να απειλήσει την τεχνολογική καινοτομία, ιδίως σε τομείς στους οποίους είναι δύσκολο να διαπιστωθεί η παραβίαση, ή στην επιβολή ευρεσιτεχνιών για έμβιους οργανισμούς, εγχώρια προϊόντα και παραδοσιακά φάρμακα· ζητεί από την Επιτροπή να ασχοληθεί, πριν από τη μονογράφηση της Συμφωνίας, με τους ευρείας κλίμακας προβληματισμούς που απαριθμούνται στο παρόν ψήφισμα όσον αφορά την επιλογή της εφαρμογής των αστικών διατάξεων στα διπλώματα ευρεσιτεχνίας και στη συνέχεια να υποβάλει έκθεση στο Κοινοβούλιο·

 

Πρόσβαση στα φάρμακα

 

15. αναγνωρίζει ότι το κείμενο της ACTA αναφέρει στο προοίμιό του ότι στόχος της ACTA είναι η παροχή αποτελεσματικών και κατάλληλων μέσων, συμπληρωματικών προς τη συμφωνία TRIPS, για την επιβολή δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, στα οποία να λαμβάνονται υπόψη οι διαφορές ανάμεσα στα αντίστοιχα νομικά συστήματα και τις πρακτικές των συμβαλλομένων μερών της ACTA· αναγνωρίζει ότι «οι αρχές που καθορίζονται στη Δήλωση της Ντόχα σχετικά με τη συμφωνία TRIPS και τη δημόσια υγεία, που εκδόθηκε στις 14 Νοεμβρίου 2001 από τον ΠΟΕ κατά την τέταρτη υπουργική διάσκεψή του που διεξήχθη στην Ντόχα του Κατάρ» αποτελούν τη βάση επί της οποίας στηρίζεται το κείμενο της ACTA και ότι, συνεπώς, θεωρεί ότι η επιβολή της ACTA θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τις αρχές αυτές·

 

16. χαιρετίζει τις βελτιώσεις στο σχέδιο κειμένου της ACTA, που παρέχουν περισσότερες διασφαλίσεις για την ιδιωτική ζωή και τη δημόσια υγεία και ενσωματώνουν ορισμένες από τις ρήτρες προστασίας που περιλαμβάνει η Συμφωνία TRIPS· καλεί την Επιτροπή να εκτιμήσει κατά πόσον οι διατάξεις διασφαλίσεων της ACTA μπορούν να εφαρμοσθούν με τον ίδιο τρόπο όπως οι διατάξεις επιβολής· ζητεί από την Επιτροπή να τεκμηριώσει ότι η ACTA δεν θα εμποδίζει τα κράτη μέλη να θεσπίζουν νομοθεσία που περιορίζει τις αποζημιώσεις για παραβιάσεις, μεταξύ άλλων την επέκταση της πρόσβασης σε ορφανά έργα και να χρησιμοποιήσει τις ευελιξίες που παρέχει η Συμφωνία TRIPS ώστε να εξασφαλιστεί ένα πλήρες φάσμα μελλοντικών επιλογών πολιτικής· ζητεί από την Επιτροπή να εκτιμήσει κατά πόσον η ACTA θα είναι πράγματι δεσμευτική συμφωνία και κατά πόσον το άρθρο 1.2 παρέχει γενική ευελιξία για οποιοδήποτε στοιχείο του εθνικού δικαίου ενδέχεται να αντιβαίνει στην ACTA· καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει τους μηχανισμούς που καθιστούν δυνατή την ευελιξία των μερών να θεσπίζουν θεμιτές εξαιρέσεις στις υποχρεώσεις της Συμφωνίας και που είναι σύμφωνοι με τους στόχους και τις αρχές της Συμφωνίας TRIPS και με τη Διακήρυξη της Ντόχα του 2001 για την TRIPS και την δημόσια υγεία·

 

 

 

Θεμελιώδη δικαιώματα

 

17. τονίζει ότι η προστασία της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων αποτελούν βασικές αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως αναγνωρίζεται στο άρθρο 8 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και τα άρθρα 7 και 8 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ που πρέπει να τηρούνται στο πλαίσιο όλων των πολιτικών και κανόνων που εγκρίνονται από την ΕΕ σύμφωνα με το άρθρο 16 της ΣΛΕΕ·

 

18. καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει στο Κοινοβούλιο, πριν από τη μονογράφηση της Συμφωνίας, μια νομική ανάλυση της σημασίας, της νομιμότητας και της δυνατότητας επιβολής των επιθυμητών πολιτικών της ACTA όσον αφορά τη συνεργασία μεταξύ παρόχων υπηρεσιών και κατόχων δικαιωμάτων, όπως προτείνεται στο άρθρο 2.18.3., ιδίως σε σχέση με το πώς οι συνεταιριστικές προσπάθειες εντός της επιχειρηματικής κοινότητας δεν θα περιορίσουν τα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος στην ιδιωτική ζωή, του δικαιώματος στην ελευθερία της έκφρασης και του δικαιώματος σε δίκαιη δίκη·

 

19. καλεί για άλλη μια φορά την Επιτροπή να προβεί, έγκαιρα πριν από τη μονογράφηση της συμφωνίας, σε εκτίμηση του αντικτύπου της εφαρμογής της ACTA στα θεμελιώδη δικαιώματα και στην προστασία των δεδομένων, στις τρέχουσες προσπάθειες της ΕΕ για εναρμόνιση των μέτρων επιβολής των ΔΔΙ και στην οδηγία σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο·

 

20. καταλήγει ότι η Επιτροπή πρέπει να ενημερώσει το Κοινοβούλιο έγκαιρα σχετικά με τα αποτελέσματα αυτών των εκτιμήσεων·

 

21. ανησυχεί για το περιεχόμενο του άρθρου 2.Χ της ενότητας 3, όπου αναφέρεται ότι ακόμη και όταν τα μεταφερόμενα είδη είναι μη εμπορικού χαρακτήρα, οι προσωπικές αποσκευές επιβατών καλύπτονται από τη συμφωνία εκτός εάν τα συμβαλλόμενα μέρη αποφασίσουν να τις εξαιρέσουν· θεωρεί ότι το άρθρο αυτό συνιστά παρακίνηση προς τα συμβαλλόμενα μέρη για να εγκρίνουν αυστηρότερους κανόνες σχετικά με τους ελέγχους των προσωπικών αποσκευών των ταξιδιωτών στα σύνορα, ενώ αντιθέτως η Επιτροπή θα έπρεπε να είχε υπερασπιστεί σε διεθνές επίπεδο μεγαλύτερη προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων των πολιτών, ιδίως δε του δικαιώματος στην ιδιωτική ζωή·

 

22. επιμένει ότι η Επιτροπή πρέπει να δράσει γρήγορα, σύμφωνα με την ανακοίνωσή της τής 19ης Οκτωβρίου 2010, και να προβεί σε αξιολόγηση του αντικτύπου της ACTA όσον αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα,

 

Γεωγραφικές ενδείξεις

      

23. παροτρύνει την Επιτροπή να καταβάλει ενεργές προσπάθειες με σκοπό να διασφαλίσει πρακτικές ουσιαστικής επιβολής για τις γεωγραφικές ενδείξεις στην ACTA· υπογραμμίζει τη σημασία που έχει η προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και την απασχόληση στην ΕΕ· εκφράζει τη δυσαρέσκειά του διότι η Συμφωνία δεν ορίζει τις "παραποιημένες γεωγραφικές ενδείξεις" στο άρθρο 1.Χ, δεδομένου ότι αυτή η παράλειψη θα μπορούσε να δημιουργήσει σύγχυση ή τουλάχιστον να περιπλέξει το έργο των διοικητικών και δικαστικών αρχών όσον αφορά την ερμηνεία και την επιβολή της ACTA·

 

24. διαφωνεί με τη θέση της Επιτροπής, η οποία ισχυρίζεται ότι έχει εξασφαλίσει σημαντικές βελτιώσεις όσον αφορά την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων· θεωρεί ότι, δεδομένου ότι οι γεωγραφικές ενδείξεις πρόκειται να παραμείνουν μη προστατευμένες σε όλες τις χώρες οι οποίες δεν τις αναγνωρίζουν στην εθνική τους νομοθεσία, η πρόοδος στον τομέα αυτό δεν είναι ικανοποιητική·

 

Εμπορική κλίμακα

 

25. εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι ο ορισμός της εμπορικής κλίμακας στη Συμφωνία ACTA (άρθρο 2.14.1) υπερβαίνει τον ορισμό που το ίδιο ενέκρινε στις 25 Απριλίου 2007 στην ψηφοφορία του για την τροποποιημένη πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση ποινικών μέτρων που αποσκοπούν στη διασφάλιση της επιβολής των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας - 2005/0127 (COD)·

 

26. λαμβάνει υπόψη το γεγονός ότι η Προεδρία του Συμβουλίου διαπραγματεύτηκε εξ ονόματος των κρατών μελών την ενότητα της ACTA που αφορά την επιβολή μέτρων ποινικού δικαίου· ζητεί από την Επιτροπή και το Συμβούλιο να υποβάλουν στο Κοινοβούλιο ακριβή ερμηνεία της «εμπορικής κλίμακας» όπως αναφέρεται στο άρθρο 2.14.1 της συμφωνίας· ζητεί από την Επιτροπή και το Συμβούλιο να επιβεβαιώσουν ότι το άρθρο 2.14.1 δεν θα επιβάλει τροποποιήσεις στο κοινοτικό κεκτημένο, ιδιαίτερα σε σχέση με τις ψηφοφορίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επί της τροποποιημένης πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση ποινικών μέτρων που αποσκοπούν στη διασφάλιση της επιβολής των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας – 2005/0127 (COD)· ζητεί από το Συμβούλιο και την Επιτροπή να μεριμνήσουν πριν από τη μονογράφηση της συμφωνίας για τη διενέργεια νομικής αξιολόγησης για να εξακριβωθεί εάν ο ορισμός της "εμπορικής κλίμακας" που περιέχει η ACTA είναι συμβατός με την απόφαση του ΠΟΕ για την Κίνα, είναι απόλυτα σύμφωνος με τις αρχές της αναλογικότητας και της επικουρικότητας της ΕΕ και δεν πρόκειται να περιορίσει τη χρήση εθνικών εξαιρέσεων εκ μέρους των κρατών μελών όσον αφορά την επιβολή μέτρων ποινικού δικαίου·

 

27. θεωρεί ότι τα μέρη δεν θα πρέπει να είναι υποχρεωμένα να ποινικοποιούν την βιντεοσκόπηση (Camcording) και ως εκ τούτου εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι τα συμβαλλόμενα μέρη συμφώνησαν, μετά από επιμονή της ΕΕ, η ποινικοποίηση της βιντεοσκόπησης (Camcording) να είναι απλώς προαιρετική (άρθρα 2.14.3 και 2.15)·

 

Επιβολή μέτρων ποινικού δικαίου και κυρώσεις

 

28. εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι η ACTA επιτρέπει στις δικαστικές αρχές να εκδίδουν εντολές (δηλ. η δικαστική εντολή στο άρθρο 2.X) κατά συμβαλλομένων ή τρίτων μερών· επισημαίνει η εν λόγω εξουσία δικαστικής εντολής υπερβαίνει το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας για την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, που επιτρέπει την έκδοση δικαστικών εντολών μόνο για την πρόληψη επικείμενης προσβολής δικαιώματος διανοητικής ιδιοκτησίας· επιπλέον, σύμφωνα με την εν λόγω οδηγία, προκειμένου να είναι δυνατή η έκδοση δικαστικής εντολής κατά τρίτων μερών, τα τρίτα μέρη θα πρέπει να ενέχονται στην προσβολή·

 

29. ζητεί από τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων να γνωμοδοτήσει σχετικά με το πιο πρόσφατο κείμενο της ACTA·

 

Δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας στο ψηφιακό περιβάλλον

 

30. αποδοκιμάζει το γεγονός ότι το άρθρο 2.18.3 επιβάλλει ρητά στα μέρη («πρέπει να επιδιώκουν») τη συνεργασία με τον επιχειρηματικό κόσμο, για την «αποτελεσματική αντιμετώπιση» των παραβιάσεων· υπενθυμίζει στην Επιτροπή ότι στη Διοργανική Συμφωνία του 2003 συμφώνησε να «μεριμνά ώστε η προσφυγή στους μηχανισμούς από κοινού ρύθμισης και αυτορρύθμισης να γίνεται πάντοτε σύμφωνα με το κοινοτικό δίκαιο (…) Οι μηχανισμοί αυτοί δεν εφαρμόζονται αν διακυβεύονται θεμελιώδη δικαιώματα»· ζητεί από την Επιτροπή να εκτιμήσει προπαντός εάν η ACTA ενδέχεται να αλλάξει την ισορροπία που υπάρχει σήμερα στη νομοθεσία της ΕΕ μεταξύ των νομικών υποχρεώσεων των παρόχων υπηρεσιών διαδικτύου αφενός για προστασία των προσωπικών δεδομένων των τελικών χρηστών και αφετέρου για αποκάλυψη αυτών των δεδομένων στους δικαιούχους δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας ή στις διοικητικές και δικαστικές αρχές·

 

31. ζητεί επιμόνως από την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι το πεδίο εφαρμογής της Συμφωνίας περιορίζεται στο υφιστάμενο ευρωπαϊκό σύστημα επιβολής των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας κατά της παραποίησης/απομίμησης· η λέξη "unjustifiably" πρέπει κατά συνέπεια να μην συμπεριληφθεί στο άρθρο 2.Χ·

 

32. πιστεύει ότι ο υπερβολικά ευρύς ορισμός των πράξεων "εμπορικής κλίμακας" (άρθρο 2.14.1) σε συνδυασμό με την υποχρέωση να εξασφαλίζονται κυρώσεις ποινικής επιβολής σε περίπτωση παραβίασης των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας στο ψηφιακό περιβάλλον (άρθρο 2.18.1), μεταξύ άλλων για "παροχή βοήθειας και επικούρηση" (άρθρο 2.14.4), ενδέχεται να ενθαρρύνει τα μέρη της συμφωνίας να θεσπίσουν νομοθεσία η οποία θα οδηγήσει στην πράξη σε ποινικοποίηση των ιδιωτών χρηστών και των ενδιαμέσων·

 

Επιτροπή ACTA

 

33. εκφράζει την άποψη ότι η επιτροπή ACTA πρέπει να λειτουργεί ανοικτά, χωρίς αποκλεισμούς και με διαφάνεια· αναθέτει στην Επιτροπή να υποβάλει εγκαίρως πριν το Κοινοβούλιο εξετάσει τη γνωμοδότησή του σχετικά με την έγκριση, συστάσεις για τη διακυβέρνηση της επιτροπής ACTA, ιδίως όσον αφορά τη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τη διαδικασία τροποποίησης της συμφωνίας·

 

34. υπογραμμίζει ότι οποιεσδήποτε αλλαγές σε αυτή τη συμφωνία πρέπει να υποβληθούν σε δημόσιο έλεγχο από όλους τους κύκλους συμφερόντων και πρέπει να λάβουν την έγκριση του Κοινοβουλίου· ζητεί από την Επιτροπή να έρχεται σε διαβούλευση με το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πριν δεχτεί ή προτείνει οποιαδήποτε τροποποίηση του τρέχοντος κειμένου στην επιτροπή της ACTA, με διαδικασία που να εγγυάται τη διαφάνεια, τον κοινοβουλευτικό έλεγχο και τη δημόσια συμμετοχή·

 

Οι προϋποθέσεις για την έγκριση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

 

35. υπενθυμίζει ότι για να τεθεί σε ισχύ η συμφωνία ACTA, πρέπει προηγουμένως να έχει εγκριθεί από το ΕΚ και, ενδεχομένως, να έχει επικυρωθεί από τα κράτη μέλη· καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να μην προτείνουν την προσωρινή εφαρμογή της συμφωνίας πριν δώσει την έγκρισή του το ΕΚ· υπενθυμίζει στην Επιτροπή και το Συμβούλιο ότι το Κοινοβούλιο επιφυλάσσεται του δικαιώματός του να μην χορηγήσει έγκριση στην ACTA· δηλώνει ότι οποιαδήποτε ενδεχόμενη έγκριση της συμφωνίας ACTA εξαρτάται από την πλήρη συνεργασία σχετικά με αυτό το ψήφισμα·

 

36. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών που συμμετέχουν στις διαπραγματεύσεις της ACTA.