Postup : 2010/2968(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : RC-B7-0624/2010

Předložené texty :

RC-B7-0624/2010

Rozpravy :

Hlasování :

PV 25/11/2010 - 8.7
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2010)0439

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ
PDF 153kWORD 101k
23. 11. 2010
PE450.459v01-00}
PE450.461v01-00}
PE450.462v01-00}
PE450.463v01-00}
PE450.485v01-00} RC1
 
B7-0624/2010}
B7-0625/2010}
B7-0626/2010}
B7-0627/2010}
B7-0649/2010} RC1

předložený v souladu s čl. 110 odst. 4 jednacího řádu

a nahrazující návrhy usnesení předložené skupinami:

PPE (B7‑0624/2010)

S&D (B7‑0625/2010)

ALDE (B7‑0626/2010)

ECR (B7‑0627/2010)

Verts/ALE (B7‑0649/2010)


o 10. výročí rezoluce Rady bezpečnosti 1325 (2000) o ženách, míru a bezpečnosti


Edit Bauer, Philippe Juvin, Lena Kolarska-Bobińska, Elisabeth Jeggle, Mariya Nedelcheva, Eleni Theocharous, Elisabeth Morin-Chartier za skupinu PPE
Véronique De Keyser, Maria Eleni Koppa, Ana Gomes, Richard Howitt, Roberto Gualtieri za skupinu S&D
Norica Nicolai, Marielle De Sarnez za skupinu ALDE
Barbara Lochbihler, Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek, Heidi Hautala, Raül Romeva i Rueda, Jean Lambert, Indrek Tarand, Bart Staes, Nicole Kiil-Nielsen, Eva Lichtenberger, Frieda Brepoels, Catherine Grèze, Marije Cornelissen, Judith Sargentini za skupinu Verts/ALE
Charles Tannock za skupinu ECR
POZM. NÁVRHY

Usnesení Evropského parlamentu o 10. výročí rezoluce Rady bezpečnosti 1325 (2000) o ženách, míru a bezpečnosti  

Evropský parlament,

–   s ohledem na rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1325 (2000) a 1820 (2008) o ženách, míru a bezpečnosti a na rezoluci Rady bezpečnosti OSN 1888 (2009) o sexuálním násilí páchaném na ženách a dětech v ozbrojených konfliktech, která zdůrazňuje odpovědnost všech států za ukončení beztrestnosti a za trestní stíhání osob odpovědných za zločiny proti lidskosti a válečné zločiny, včetně sexuálního a jiného násilí vůči ženám a dívkám,

–   s ohledem na rezoluci Valného shromáždění OSN 54/134 ze dne 7. února 2000, která vyhlásila 25. listopad jako Mezinárodní den za odstranění násilí páchaného na ženách,

–   s ohledem na akční plán Rady EU pro rovnost pohlaví v rámci rozvojové spolupráce, který by měl zajistit, že bude na rovnost pohlaví kladen důraz na všech úrovních při veškeré spolupráci EU s partnerskými zeměmi,

–   s ohledem na to, že v březnu 2010 byl jmenován zvláštní zástupce generálního tajemníka OSN pro otázky sexuálně motivovaného násilí páchaného při ozbrojených konfliktech,

–   s ohledem na dokument Rady „Komplexní přístup k provádění rezolucí RB OSN 1325 a 1820“ a na operační dokument „Provádění rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1325 posílené rezolucí Rady bezpečnosti OSN 1820 v rámci EBOP“, které byly přijaty v prosinci 2008, a na dokument Rady „Začlenění otázky lidských práv do EBOP“ ze září 2006,

–   s ohledem na Hlavní směry EU týkající se všech forem násilí a diskriminace vůči ženám a dívkám a Obecné zásady EU týkající se dětí a ozbrojených konfliktů,

–   s ohledem na své usnesení ze dne 3. dubna 2009 o rovnosti žen a mužů ve vnějších vztazích EU a při upevňování míru a budování státu(1),

–   s ohledem na své usnesení ze dne 1. června 2006 o postavení žen v ozbrojených konfliktech a jejich úloze při obnově zemí po ukončení konfliktu(2),

–   s ohledem na své usnesení ze dne 17. října 2006 o ženách v politice(3),

–   s ohledem na akční plán pro zohledňování otázky rovnosti pohlaví z roku 2007, který vypracoval podvýbor pro bezpečnost a obranu EP,

–   s ohledem na své usnesení ze dne 7. října 2010 o nedostatečné ochraně lidských práv a spravedlnosti v Demokratické republice Kongo(4),

–   s ohledem na nový subjekt OSN zaměřený na rovnost žen a mužů (UN Women),

–   s ohledem na čl. 110 odst. 4 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že násilí páchané na ženách v oblastech zasažených konfliktem je často pokračováním diskriminace na základě pohlaví, která se v těchto oblastech vyskytuje i v dobách míru; vzhledem k tomu, že v tomto roce si u příležitosti Mezinárodního dne za odstranění násilí páchaného na ženách současně připomínáme desáté výročí přijetí rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1325, která byla první rezolucí věnovanou disproporčnímu a jedinečnému dopadu ozbrojených konfliktů na ženy a která spojila zkušenosti žen z válečných konfliktů se zachováváním mezinárodního míru a bezpečnosti se zřetelem ke vzájemně propojeným oblastem participace, ochrany, prevence, humanitární pomoci a obnovy,

B.  vzhledem k tomu, že 25. listopad je Mezinárodním dnem boje proti násilí na ženách,

C. vzhledem k tomu, že rezoluce Rady bezpečnosti 1325 byla posílena a doplněna rezolucemi 1820, 1888 a 1889 a že tyto čtyři rezoluce je třeba považovat za soubor závazků Rady bezpečnosti v oblasti zvané „Ženy, mír a bezpečnost“,

D. vzhledem k tomu, že plnění těchto závazků je společným úkolem a společnou odpovědností každého členského státu OSN, ať už jde o stát zasažený ozbrojeným konfliktem, dárcovský stát nebo jakýkoli jiný stát; vzhledem k tomu, že v prosinci 2008 byly přijaty Hlavní směry EU týkající se násilí páchaného na ženách a dívkách a Obecné zásady EU o dětech a ozbrojených konfliktech a o boji proti všem formám jejich diskriminace, které představují silný politický signál, že tato témata stojí v popředí zájmu Unie,

E.  vzhledem k tomu, že uplatňování rezolucí Rady bezpečnosti OSN 1820 a 1325 by se mělo stát jednou z priorit Unie v rámci vnějších finančních nástrojů EU s cílem náležitě podporovat organizace občanské společnosti činné v zemích a regionech zasažených či ovlivněných ozbrojenými konflikty,

F.  vzhledem k tomu, že Evropský parlament by měl sledovat přijatý obecný přístup a provádění chystaného akčního plánu o rovnosti žen a mužů a emancipaci žen ve vnější činnosti EU, jakož i plnění obecných směrů o násilí na ženách a dětech,

G. vzhledem k tomu, že je-li při civilních a vojenských misích kladen patřičný důraz na rovnost pohlaví, zvyšuje se významně provozní účinnost, k níž může EU přispět značnou přidanou hodnotou tím, že se bude aktivně zabývat problematikou žen a ozbrojených konfliktů,

H. vzhledem k tomu, že EU by měla vytvořit podmínky k účasti žen při předcházení konfliktům, krizovém řízení, mírových rozhovorech a činnostech v období po skončení ozbrojených konfliktů, jako je plánování poválečné obnovy,

I.   vzhledem k tomu, že pokud se znásilňování a sexuální otroctví stane součástí široce rozšířené a systematické praxe, je podle Ženevské úmluvy považováno za zločin proti lidskosti a válečný zločin; vzhledem k tomu, že znásilnění se rovněž považuje za jednu ze složek zločinu genocidy, pokud je pácháno s cílem úplně nebo částečně zničit určitou skupinu; vzhledem k tomu, že EU by měla podporovat úsilí o ukončení beztrestnosti pachatelů sexuálního násilí na ženách a dětech;

J.   vzhledem k tomu, že zřízení Evropské služby pro vnější činnost (ESVČ) by mělo významně přispět k dalšímu provádění rezolucí RB OSN 1325 a 1820 s ohledem na její interní strukturu a na její vnější akce a politiky,

K. vzhledem k tomu, že EU přijala řadu významných dokumentů o způsobech provádění rezolucí RB OSN 1820 a 1325,

L.  vzhledem k tomu, že rok 2010 je rovněž rokem hodnocení Rozvojových cílů tisíciletí po deseti letech,

M. vzhledem k tomu, že jen menšina členských států EU vypracovala návrh národního akčního plánu uplatňování rezoluce RB OSN 1325; vzhledem k tomu, že národní akční plány přijala Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Nizozemsko, Portugalsko, Rakousko, Spojené království, Španělsko a Švédsko,

1.  zdůrazňuje, že desáté výročí přijetí rezoluce RB 1325 by mělo být příležitostí k tomu, aby bylo provádění této rezoluce obnoveno s novým elánem, neboť bez politického vedení na nejvyšší úrovni a bez zvýšení zdrojů nebude možné v provádění dále pokročit; rozhodně doporučuje, aby byla tomuto tématu věnována náležitá pozornost v rámci probíhajícího přezkumu politiky EU v oblasti lidských práv, pokud jde o vypracovávání komplexní strategie lidských práv pro určité země a o hodnocení Hlavních směrů EU o násilí na ženách a dívkách a Obecných zásad EU o dětech a ozbrojených konfliktech a o boji proti všem formám jejich diskriminace;

2.  vyzývá k tomu, aby na zastoupení žen a na zohledňování otázky rovnosti pohlaví v oblasti zahraniční a bezpečností politiky byly přiděleny rozsáhlé specifické finanční, lidské a organizační zdroje; žádá, aby se policejních, vojenských a justičních misí a misí na podporu právního státu a mírových operací účastnilo více žen; žádá členské státy EU, aby ve svých dvoustranných a vícestranných vztazích se státy a organizacemi mimo EU aktivně podporovaly zastoupení žen;

3.  žádá místopředsedkyni Komise / vysokou představitelku Ashtonovou, aby v rámci hodnocení v polovině období, tj. po pěti letech, sledovala plnění závazků a usnadnila výměnu osvědčených postupů;

4.  vybízí místopředsedkyni Komise / vysokou představitelku, aby posílila rovněž pracovní skupinu EU pro ženy, mír a bezpečnost, a doufá, že tato skupina bude provádět hodnocení (peer review) přijímání a provádění národních akčních plánů týkajících se rezolucí RB OSN 1325 a 1820, provede systematické genderové analýzy misí společné bezpečnostní a obranné politiky (SBOP) a bude sledovat práci delegací EU v zemích a regionech postižených konfliktem a poskytovat jim poradenství;

5.  domnívá se, že vytvoření Evropské služby pro vnější činnost (ESVČ) je jedinečnou příležitostí k posílení úlohy EU při provádění rezolucí Rady bezpečnosti OSN 1820 a 1325;

6.  žádá proto místopředsedkyni Komise / vysokou představitelku, aby posílila a rozvíjela praxi zohledňování otázky rovnosti pohlaví a přijala významné a vysoce viditelné závazky v oblasti personálního obsazení, finančních zdrojů a organizační struktury; žádá místopředsedkyni Komise / vysokou představitelku, aby v příslušné tematické sekci ESVČ vytvořila organizační jednotku zabývají se ženami, mírem a bezpečností a aby zajistila, že v každém geografickém oddělení a v každé delegaci EU se bude alespoň jeden zaměstnanec na plný úvazek věnovat otázkám rovnosti pohlaví a problematice žen, míru a bezpečnosti a že tyto osoby budou součástí pracovní skupiny EU či na ni budou úzce napojeny;

7.  vítá program veřejných akcí, např. dny otevřených dveří, který u příležitosti oslav 10. výročí přijetí rezoluce RB OSN 1325 provádějí přinejmenším tři mise SBOP – EUPM, EULEX a EUMM; v tomto ohledu vítá příspěvek útvaru kapacit civilního plánování a provádění EU (CPCC); připomíná, že mise SBOP jsou jedním z nejdůležitějších nástrojů, kterým EU vyjadřuje, že se hlásí cílům rezolucí RB OSN 1820 a 1325 v zemích a regionech postižených krizí;

8.  žádá místopředsedkyni Komise / vysokou představitelku a členské státy EU, aby v rozhodnutích Rady souvisejících s SBOP a v mandátech misí uváděly odkazy na rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1325 a 1820 1325 a aby zajistily, že všechny mise SBOP budou mít alespoň jednoho poradce pro otázky rovnosti pohlaví a akční plán ke splnění cílů rezolucí 1325 a 1820; žádá místopředsedkyni Komise / vysokou představitelku, členské státy EU a vedoucí misí, aby spolupráci a konzultace s místními organizacemi žen učinily standardní součástí každé mise;

9.  vyzývá k tomu, aby byly v rámci SBOP vytvořeny vhodné veřejné postupy pro předkládání stížností, které by pomohly zejména nahlašovat sexuální násilí a násilí založené na příslušnosti k pohlaví; vyzývá místopředsedkyni Komise / vysokou představitelku, aby do šestiměsíčního hodnocení misí SBOP zahrnula podrobné hlášení o ženách, míru a bezpečnosti;

10. připomíná, že mezi 30. červencem a 4. srpnem došlo v hornické oblasti ve východním Kongu k hromadnému znásilnění, že v minulém roce bylo ve východním Kongu nahlášeno nejméně 8 300 případů znásilnění a že v první čtvrtině roku 2010 ohlásilo znásilnění nejméně 1 244 žen, což je v průměru 14 znásilnění denně; žádá mise EU v Demokratické republice Kongo – EUPOL RD Congo a EUSEC RD Congo – aby z boje proti sexuálnímu násilí a účasti žen učinily hlavní prioritu v kontextu úsilí o reformu bezpečnostních složek v Kongu;

11. zdůrazňuje, že je důležité, aby EU jmenovala více žen mezi policejním a vojenským personálem misí SBOP, pro což může jako vzor sloužit ženský policejní sbor působící v rámci mírových sil OSN v Libérii;

12. poukazuje na to, že pro personál EU působící ve vojenských a civilních misích je třeba vypracovat kodex chování, který by jasně označil sexuální vykořisťování za neospravedlnitelné a trestné jednání;

13. vyzývá k začlenění rezolucí RB OSN 1325 a 1820 do strategických dokumentů zemí EU a k uvolnění finanční pomoci pro zastoupení žen ze zemí postižených konfliktem do evropských procesů; vyzývá místopředsedkyni Komise / vysokou představitelku a komisaře pro rozvoj, rozšíření a humanitární pomoc, aby hlediska týkající se žen, míru a bezpečnosti začlenili do plánování a programování vnějších finančních nástrojů, jako je evropský nástroj pro demokracii a lidská práva, finanční nástroj pro spolupráci s průmyslovými a jinými zeměmi a územími s vysokými příjmy, a zejména finanční nástroj pro rozvojovou spolupráci a nástroj stability;

14. zdůrazňuje, že Komise by měla usnadnit přístup malých nevládních organizací k dotacím z Evropského nástroje pro demokracii a lidská práva; připomíná, že mnohé menší organizace žen v současné době o tyto dotace nežádají kvůli byrokratickým překážkám;

15. vyzývá komisaře pro rozvoj, aby práci organizací žen v oblastech postižených konflikty považoval za svou prioritu; naléhavě žádá místopředsedkyni Komise / vysokou představitelku, aby využila dlouhodobé složky Nástroje stability k přidělení prostředků na podporu zastoupení žen v procesech budování míru, zajištění bezpečnosti a usmíření a aby soustavně vyčleňovala prostředky pro ženy, mír a bezpečnost v rámci všech krátkodobých opatření financovaných podle článku 3 Nástroje stability;

16. domnívá se, že delegace EU by měly informovat organizace občanské společnosti, jako jsou místní organizace žen, o svém působení v konfliktních oblastech a konzultovat s organizacemi občanské společnosti v rámci procesu strategického plánování politik;

17. požaduje, aby se výrazně zvýšila účast žen ve všech oblastech, v nichž probíhají operace, včetně úsilí o usmíření, mírových jednání, budování míru, prosazování a udržení míru a prevence konfliktů;

18. požaduje, aby se okamžitě zvýšilo zapojení žen do všech iniciativ, jejichž cílem je nalézt řešení konfliktů, včetně jejich zapojení při zprostředkovávání, vyjednávání a uplatňování opatření pro řešení konfliktů;

19. vyzývá místopředsedkyni Komise / vysokou představitelku, aby iniciovala týden, v rámci něhož by každoročně probíhaly konzultace s ženskými vůdčími osobnostmi a který by mohl doplňovat iniciativu OSN „Global Open Day for Women and Peace“, po níž by následovaly zprávy delegací EU a následná opatření;

20. zdůrazňuje, že jsou zapotřebí národní akční plány, které by poskytovaly informace o časovém rámci národních strategií, stanovovaly realistické cíle, rozvíjely dozorčí mechanismy a podněcovaly ke zvýšení účasti žen v monitorovacích, hodnotících a dozorčích mechanismech;

21. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise / vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, vládám a parlamentům členských států, zvláštnímu zástupci OSN pro problematiku sexuálního násilí v ozbrojených konfliktech a nově jmenovanému řediteli subjektu OSN zaměřenému na rovnost žen a mužů (UN Women).

(1)

Přijaté texty, P6_TA(2009)0372.

(2)

Přijaté texty, P6_TA(2006)0245.

(3)

Přijaté texty, P6_TA(2006)0497.

(4)

Přijaté texty, P6_TA(2010)0350.

Právní upozornění - Ochrana soukromí