Propunere comună de rezoluţie - RC-B7-0624/2010Propunere comună de rezoluţie
RC-B7-0624/2010

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE referitoare la cea de-a zecea aniversare a Rezoluției 1325 (2000) a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite privind femeile, pacea și securitatea

23.11.2010

depusă în conformitate cu articolul 110 alineatul (4) din Regulamentul de procedură
în locul propunerilor de rezoluție depuse de următoarele grupuri:
PPE (B7‑0624/2010)
S&D (B7‑0625/2010)
ALDE (B7‑0626/2010)
ECR (B7‑0627/2010)
Verts/ALE (B7‑0649/2010)

Edit Bauer, Philippe Juvin, Lena Kolarska-Bobińska, Elisabeth Jeggle, Mariya Nedelcheva, Eleni Theocharous, Elisabeth Morin-Chartier în numele Grupului PPE
Véronique De Keyser, Maria Eleni Koppa, Ana Gomes, Richard Howitt, Roberto Gualtieri în numele Grupului S&D
Norica Nicolai, Marielle De Sarnez în numele Grupului ALDE
Barbara Lochbihler, Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek, Heidi Hautala, Raül Romeva i Rueda, Jean Lambert, Indrek Tarand, Bart Staes, Nicole Kiil-Nielsen, Eva Lichtenberger, Frieda Brepoels, Catherine Grèze, Marije Cornelissen, Judith Sargentini în numele Grupului Verts/ALE
Charles Tannock în numele Grupului ECR


Procedură : 2010/2968(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
RC-B7-0624/2010
Texte depuse :
RC-B7-0624/2010
Dezbateri :
Texte adoptate :

Rezoluția Parlamentului European referitoare la cea de-a zecea aniversare a Rezoluției 1325 (2000) a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite privind femeile, pacea și securitatea

Parlamentul European,

–   având în vedere rezoluțiile 1325 (2000) și 1820 (2008) ale Consiliului de Securitate al ONU privind femeile, pacea și securitatea, precum și rezoluția 1888 (2009) a Consiliului de Securitate al ONU privind violența sexuală împotriva femeilor și copiilor în situații de conflict armat, în care se subliniază responsabilitatea tuturor statelor de a pune capăt impunității și de a-i urmări penal pe autorii crimelor împotriva umanității și ai crimelor de război, inclusiv pe autorii actelor de violență sexuală și ai altor forme de violență împotriva femeilor și a fetelor,

–   având în vedere Rezoluția 54/134 a Adunării Generale a ONU din 7 februarie 2000, prin care ziua de 25 noiembrie este declarată Ziua internațională a eliminării violenței împotriva femeilor;

–   având în vedere Planul de acțiune al Consiliului UE privind egalitatea între femei și bărbați în cooperarea pentru dezvoltare, care ar trebui să garanteze că principiul egalității între femei și bărbați este integrat în toate activitățile UE cu țările partenere, la toate nivelurile,

–   având în vedere numirea în martie 2010 a unui reprezentant special al Secretarului General al ONU pentru combaterea violenței sexuale în conflictele armate,

–   având în vedere lucrarea Consiliului „Abordarea cuprinzătoare a punerii în aplicare de către UE a Rezoluțiilor 1325 și 1820 ale Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite privind femeile, pacea și securitatea” și a documentului revizuit al Secretariatului privind punerea în aplicare a RCSONU 1325 astfel cum a fost reconfirmată prin RCSONU 1820 în contextul PESA, ambele adoptate în decembrie 2008, precum și documentul Consiliului referitor la abordarea integratoare a drepturilor omului în cadrul PESA, din septembrie 2006;

–   având în vedere orientările UE privind violența și discriminarea împotriva femeilor și a fetelor, precum și orientările UE privind copiii și conflictul armat,

–   având în vedere Rezoluția Parlamentului European din 3 aprilie 2009 referitoare la integrarea perspectivei de gen în relațiile externe ale UE și în consolidarea păcii și a structurilor statului[1],

–   având în vedere rezoluția sa din 1 iunie 2006 privind femeile în conflictele armate și rolul lor în reconstrucția post-conflict[2],

–   având în vedere Rezoluția Parlamentului European din 2006 referitoare la femeile în politică[3],

–   având în vedere planul de acțiune vizând integrarea dimensiunii de gen, elaborat de Subcomisia pentru securitate și apărare;

–   având în vedere rezoluția sa din 7 octombrie 2010 referitoare la cazurile de nerespectare a drepturilor omului și justiției în Republica Democratică Congo[4],

–   având în vedere noul organism al ONU dedicat problematicii de gen (ONU Femei),

–   având în vedere articolul 110 alineatul (4) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât violența împotriva femeilor în zonele de conflict reprezintă, deseori, o extindere a discriminării de gen care există pe timp de pace; întrucât în acest an Ziua internațională a eliminării violenței împotriva femeilor coincide cea de a zecea aniversare a Rezoluției 1325 a Consiliului de Securitate al ONU, care a fost prima rezoluție dedicată impactului disproporționat și singular al conflictelor asupra femeilor și care a făcut legătura dintre experiențele femeilor privind conflictele și menținerea păcii și securității internaționale, incluzând domenii tematice strâns legate, cum ar fi participarea, protecția, prevenirea, ajutorul și redresarea;

B.  întrucât 25 noiembrie este Ziua internațională a eliminării violenței împotriva femeilor;

C. întrucât rezoluțiile 1820, 1888 și 1889 întăresc și completează Rezoluția 1325 și întrucât cele patru rezoluții trebuie considerate drept setul de angajamente a Consiliului privind femeile, pacea și securitatea;

D. întrucât implementarea acestor angajamente reprezintă o problemă comună și responsabilitatea fiecărui stat membru al ONU, indiferent dacă acesta este un stat afectat de conflicte, donator sau de alt tip; având în vedere că adoptarea, în decembrie 2008, a orientărilor UE privind violența împotriva femeilor și a fetelor și a orientărilor UE privind copiii și conflictul armat, precum și combaterea tuturor formelor de discriminare împotriva acestora constituie un semnal politic puternic al faptului că acestea reprezintă priorități pentru Uniune;

E.  întrucât implementarea rezoluțiilor 1820 și 1325 ale Consiliului de Securitate al ONU ar trebui să fie prioritare în folosirea instrumentelor financiare externe ale acțiunii externe a UE pentru a oferi sprijin organizațiilor societății civile care activează în țările și regiunile cu conflicte armate sau afectate de conflicte;

F.  întrucât Parlamentul European ar trebui să examineze cu atenție larga abordare adoptată și implementarea viitorului Plan de acțiune privind egalitatea de gen și abilitarea femeilor în acțiunile externe ale UE, precum și implementarea orientărilor privind violența împotriva femeilor și a copiilor;

G. întrucât adoptarea unei perspective de gen în cadrul misiunilor civile sau militare conduce la o mai mare eficiență operațională a acestora, iar UE ar putea aduce o „valoare adăugată” considerabilă implicându-se activ în problemele cu care se confruntă femeile în conflictele armate;

H. întrucât UE ar trebui să faciliteze participarea femeilor la prevenirea conflictelor, gestionarea crizelor, negocierile de pace și fazele post-conflict, cum ar fi planificarea reconstrucției postbelice;

I.   întrucât, atunci când constituie o practică larg răspândită și sistematică, violul și sclavia sexuală sunt recunoscute, în temeiul Convenției de la Geneva, drept crime împotriva umanității și crime de război; întrucât violul este și acum recunoscut drept un element al crimei de genocid, atunci când este comis cu intenția de a distruge, parțial sau total, un grup anume vizat; întrucât UE ar trebui să sprijine eforturile de abolire a impunității pentru autorii actelor de violență sexuală îndreptate împotriva femeilor și copiilor;

J.   întrucât înființarea Serviciului European pentru acțiune externă (SEAE) ar trebui să contribuie semnificativ la implementarea în continuare a rezoluțiilor 1325 și 1820 ale Consiliului de Securitatea ONU în ceea ce privește atât structura sa internă, cât și acțiunile și politicile sale externe;

K. întrucât UE a adoptat o serie de documente importante referitoare la implementarea Rezoluțiilor 1820 și 1325 ale Consiliului de Securitatea ONU;

L.  întrucât 2010 este, de asemenea, anul în care se revizuiesc „ODM plus 10”;

M. întrucât numai un număr mic de state membre au redactat planuri naționale de acțiune privind implementarea Rezoluției 1325; întrucât Austria, Belgia, Danemarca, Finlanda, Țările de Jos, Portugalia, Spania, Suedia și Regatul Unit au adoptat planuri naționale de acțiune,

1.  subliniază că cea de-a zecea aniversare a rezoluției 1325 a Consiliului de Securitate al ONU ar trebui să marcheze începutul unei agende revigorate în vederea implementării acestei rezoluției, care nu poate face progrese în lipsa unei conduceri politice la cele mai înalte niveluri și a unor resurse mai substanțiale; recomandă cu fermitate ca acest aspect să fie analizat în mod corespunzător în cadrul revizuirii în curs a politicii UE în materie de drepturile omului, cu ocazia elaborării strategiei cuprinzătoare de țară privind drepturile omului, și a evaluării orientărilor UE privind violența împotriva femeilor și a fetelor, a orientărilor UE privind copiii și conflictul armat, precum și combaterea tuturor formelor de discriminare împotriva acestora;

2.  solicită alocarea unor resurse financiare, umane și organizaționale specifice și semnificative în vederea participării femeilor și a integrării perspectivei de gen în domeniul politicii externe și de securitate; solicită trimiterea femeilor în misiunile de poliție, militare sau în cele dedicate justiției și statului de drept, precum și în operațiunile de menținere a păcii; solicită statelor membre ale UE să promoveze în mod activ participarea femeilor la relațiile lor bilaterale și multilaterale cu statele și organizațiile din afara UE;

3.  îndeamnă așadar, ÎR/VP Ashton ca, cu ocazia evaluării la jumătatea termenului, după cinci ani, să monitorizeze implementarea angajamentelor și să faciliteze schimbul de bune practici;

4.  încurajează cu fermitate IR/VP să consolideze, de asemenea, grupul operativ al UE privind femeile, pacea și securitatea și speră că va efectua o analiză inter pares a adoptării și implementării planurilor naționale de acțiune privind rezoluțiile 1325 și 1820 ale Consiliului de Securitate al ONU, precum și analize sistematice de gen cu privire la misiunile Politicii de apărare și securitate comună (PASC) și va oferi consiliere delegațiilor UE din țările și regiunile afectate de conflicte;

5.  consideră că înființarea Serviciului European pentru acțiune externă (SEAE) reprezintă o oportunitate unică de consolidare a rolului UE în ceea ce privește implementarea rezoluțiilor 1820 și 1325 ale Consiliului de Securitate al ONU;

6.  îndeamnă, așadar, ÎR/VP să consolideze și să întărească practicile de integrare a dimensiunii de gen, să ofere substanță și să facă foarte vizibile angajamentele în ceea ce privește angajarea de personal, resursele financiare și ierarhia organizațională; îndeamnă ÎR/VP să înființeze o unitate organizațională în cadrul SEAE destinată problematicii femeilor, păcii și securității, în cadrul departamentului tematic relevant și să se asigure că în fiecare departament geografic și în fiecare delegație a UE cel puțin un post este dedicat acestei problematici și că aceste persoane fac parte, sau au legături strânse, cu grupul operativ al UE;

7.  salută seria de evenimente publice de tipul „porților deschise” organizate de cel puțin trei dintre misiunile EUPM, EULEX și EUMM pentru a sărbători cea de a zecea aniversare a Rezoluției 1325 a CSONU; salută contribuția Celulei civile de planificare și conducere (CPCC) în acest sens; reamintește că misiunile PSAC reprezintă unul din cel mai importante instrumente prin care UE își demonstrează angajarea în îndeplinirea obiectivelor rezoluțiilor 1820 și 1325 ale CSONU în țările și regiunile afectate de criză;

8.  îndeamnă ÎR/VP și statele membre ale UE să includă trimiteri la rezoluțiile 1325 și 1820 ale CS ONU în deciziile din domeniul PSAC și în mandatele misiunilor PSAC și să se asigure că toate misiunile PSAC au cel puțin un consilier pe problematica de gen și un plan de acțiune privind îndeplinirea obiectivelor rezoluțiilor 1325 și 1820; solicită ÎR/VP, statelor membre ale UE și șefilor de misiuni să transforme cooperarea și consultarea cu organizațiile locale ale femeilor într-un element standard al fiecărei misiuni civile;

9.  solicită instituirea unor proceduri adecvate de plângeri publice, în contextul misiunilor PSAC, care să sprijine în special raportarea cazurilor de violență sexuală și violență pe motive de gen; solicită ÎR/VP să includă o raportare detaliată a aspectelor privind femeile, pacea și securitatea în cadrul evaluării bianuale a misiunilor PSAC;

10. reamintește violul în masă ce a avut loc în perioada 30 iulie - 4 august 2010 în districtul minier din partea de est a Congoului, precum și faptul că anul trecut au fost raportate cel puțin 8 300 de violuri în partea de est a Congoului și că cel puțin 1 244 de femei au declarat că au fost violate în prima parte a anului 2010, ceea ce înseamnă o medie de 14 violuri pe zi; solicită misiunilor UE în Republica Democrată Congo - EUPOL RD Congo și EUSEC RD Congo - ca în contextul eforturilor de reformare a sectorului de securitate congolez să declare combaterea violenței sexuale și participarea femeilor drept priorități principale;

11. atrage atenția că este important ca UE să numească mai multe femei în posturi de ofițeri sau lucrători de poliție în cadrul misiunilor PSAC, folosindu-se drept model de contingentul de ofițeri de poliție femei din cadrul forței ONU de menținere a păcii din Liberia;

12. subliniază necesitatea stabilirii unui cod de conduită pentru personalul UE din misiunile militare și civile care să evidențieze în mod clar că exploatarea sexuală constituie un comportament criminal nejustificabil;

13. solicită implementarea Rezoluțiilor 1325 și 1820 ale CSONU în cadrul documentelor UE privind strategia de țară, precum și mobilizarea unui sprijin financiar mai mare în vederea participării femeilor din țările afectate de conflict în procesele europene; invită ÎR/VP și Comisarii responsabili de dezvoltare, lărgire și ajutor umanitar să facă problematica femeilor, păcii și securității o parte integrală a planificării și programării instrumentelor financiare externe cum ar fi EIDHR, ICI, IPA si mai ales ICD și Instrumentul de stabilitate;

14. subliniază că Comisia ar trebui să faciliteze accesul ONG-urilor mici la subvențiile oferite prin Instrumentul european pentru democrație și drepturile omului (IEDDO); reamintește că în momentul de față, organizațiile de femei de dimensiuni mici nu pot depăși obstacolele birocratice pentru a depune cereri de finanțare;

15. invită Comisarul pentru dezvoltare să acorde prioritate sprijinirii activităților desfășurate de organizațiile de femei din zonele afectate de conflict; îndeamnă ÎR/VP să folosească componenta pe termen lung a Instrumentului pentru stabilitate pentru alocarea de fonduri în sprijinul participării femeilor la procesele legate de pace, securitate și reconciliere și să rezerve sistematic alocări pentru tematica femei, pace și securitate în toate măsurile pe termen scurt finanțate în temeiul articolului 3 din Instrumentul pentru stabilitate;

16. consideră că delegațiile UE ar trebui să informeze organizațiile societății civile, cum ar fi organizațiile locale ale femeilor, cu privire la implicarea în regiunile cu conflicte și să consulte organizațiile societății civile în procesul de planificare a politicilor;

17. solicită o creștere substanțială a participării femeilor în fiecare zonă a operațiilor, inclusiv în activitățile dedicate reconcilierii, negocierii păcii, consolidării păcii, impunerii păcii, menținerii păcii și prevenirii conflictelor;

18. solicită creșterea imediată a participării femeilor la toate inițiativele care au ca scop găsirea unor soluții la conflicte, inclusiv în calitate de mediatoare, negociatoare și pentru implementarea măsurilor de soluționare a conflictelor;

19. solicită ÎR/VP să inițieze organizarea anuală a unei săptămâni dedicată consultării femeilor lideri și care ar putea completa Ziua ONU la nivel mondial a porților deschise pentru femei și pace, eveniment urmat de rapoarte și documente subsecvente ale delegației UE;

20. subliniază necesitatea unor planuri de acțiune națională care să ofere informații cu privire la termenele fixate în strategia națională, să decidă obiective realiste, să elaboreze mecanisme de supraveghere și să încurajeze participarea mai numeroasă a femeilor la mecanismele de monitorizare, evaluare și supraveghere;

21. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate, guvernelor și parlamentelor statelor membre, Reprezentantului special al ONU Secretarului General al Organizației Națiunilor Unite și Reprezentantului Special al ONU pentru combaterea violenței sexuale în cadrul conflictelor și directoarei proaspăt numite în fruntea organismului ONU dedicat problematicii de gen (ONU Femei).