Návrh spoločného uznesenia - RC-B7-0624/2010Návrh spoločného uznesenia
RC-B7-0624/2010

SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA o desiatom výročí rezolúcie Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov č. 1325 (2000) o ženách, mieri a bezpečnosti

23.11.2010

predložený v súlade s článkom 110 ods. 4 rokovacieho poriadku,
ktorý nahrádza návrhy skupín:
PPE (B7‑0624/2010)
S&D (B7‑0625/2010)
ALDE (B7‑0626/2010)
ECR (B7‑0627/2010)
Verts/ALE (B7‑0649/2010)

Edit Bauer, Philippe Juvin, Lena Kolarska-Bobińska, Elisabeth Jeggle, Mariya Nedelcheva, Eleni Theocharous, Elisabeth Morin-Chartier v mene poslaneckého klubu PPE
Véronique De Keyser, Maria Eleni Koppa, Ana Gomes, Richard Howitt, Roberto Gualtieri v mene skupiny S&D
Norica Nicolai, Marielle De Sarnez v mene skupiny ALDE
Barbara Lochbihler, Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek, Heidi Hautala, Raül Romeva i Rueda, Jean Lambert, Indrek Tarand, Bart Staes, Nicole Kiil-Nielsen, Eva Lichtenberger, Frieda Brepoels, Catherine Grèze, Marije Cornelissen, Judith Sargentini v mene skupiny Verts/ALE
Charles Tannock v mene skupiny ECR


Postup : 2010/2968(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
RC-B7-0624/2010
Predkladané texty :
RC-B7-0624/2010
Rozpravy :
Prijaté texty :

Uznesenie Európskeho parlamentu o desiatom výročí rezolúcie Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov č. 1325 (2000) o ženách, mieri a bezpečnosti

Európsky parlament,

–   so zreteľom na rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN č. 1325 (2000) a 1820 (2008) o ženách, mieri a bezpečnosti a na rezolúciu Bezpečnostnej rady OSN 1888 (2009) o sexuálnom násilí páchanom na ženách a deťoch v ozbrojených konfliktoch, ktorá zdôrazňuje zodpovednosť všetkých štátov za skoncovanie s beztrestnosťou a trestné stíhanie páchateľov zločinov proti ľudskosti a vojnových zločinov vrátane zločinov súvisiacich so sexuálnym a iným násilím páchanom na ženách a dievčatách,

–   so zreteľom na rezolúciu Valného zhromaždenia 54/134 OSN zo 7. februára 2000, ktorou sa ustanovil 25. november ako Medzinárodný deň za odstránenie násilia páchaného na ženách;

–   so zreteľom na Akčný plán Rady EÚ pre rodovú rovnosť v rámci rozvojovej spolupráce, ktorý by mal zaručiť uplatňovanie rodovej rovnosti na všetkých úrovniach spolupráce EÚ s partnerskými štátmi,

–   so zreteľom na vymenovanie osobitného predstaviteľa generálneho tajomníka OSN pre sexuálne násilie v ozbrojených konfliktoch v marci 2010,

–   so zreteľom na dokument Rady s názvom Komplexný prístup k vykonávaniu rezolúcií BR OSN č. 1325 a 1820 v EÚ a na operačný dokument o vykonávaní rezolúcie BR OSN 1325 posilnenej rezolúciou č. 1820 v kontexte EBOP, ktoré boli prijaté v decembri 2008, a na dokument Rady o zohľadňovaní ľudských práv v EBOP zo septembra 2006,

–   so zreteľom na usmernenia EÚ pre oblasť násilia voči ženám a dievčatám a na usmernenia EÚ o deťoch v ozbrojených konfliktoch,

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 3. apríla 2009 o uplatňovaní rodového hľadiska vo vonkajších vzťahoch EÚ a pri budovaní mieru/obnove krajín[1],

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 1. júna 2006 o postavení žien v ozbrojených konfliktoch a ich úlohe pri obnove a demokratickom procese v krajinách po skončení konfliktu[2],

–   so zreteľom na svoje uznesenie zo 17. októbra 2006 o ženách v politike[3],

–   so zreteľom na akčný plán začlenenia rodového hľadiska Podvýboru pre bezpečnosť a obranu z roku 2007,

–   so zreteľom na svoje uznesenie zo 7. októbra 2010 o zlyhaniach v oblasti ochrany ľudských práv a spravodlivosti v Konžskej demokratickej republike[4],

–   so zreteľom na nový útvar OSN pre rodovú rovnosť (OSN ženy),

–   so zreteľom na článok 110 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A. keďže násilie voči ženám v oblastiach konfliktov je často pokračovaním rodovej diskriminácie, ktorá existuje už v čase mieru; keďže tento rok je Medzinárodný deň za odstránenie násilia páchaného na ženách zároveň 10. výročím rezolúcie BR OSN č. 1325, ktorá je prvou rezolúciou venovanou neprimeranému a jedinečnému vplyvu ozbrojených konfliktov na ženy a spájajúcou skúsenosti žien z konfliktov a zachovanie medzinárodného mieru a bezpečnosti, pričom sa týka aj prepojených tematických oblastí účasti, ochrany, prevencie, pomoci a obnovy;

B.  so zreteľom na Medzinárodný deň za odstránenie násilia páchaného na ženách, ktorým je 25. november,

C. keďže rezolúcie Bezpečnostnej rady č. 1820, 1888 and 1889 posilňujú a doplňujú rezolúciu č. 1325 a keďže tieto štyri rezolúcie je nutné považovať za súbor záväzkov Bezpečnostnej rady OSN o ženách, mieri a bezpečnosti,

D. keďže vykonávanie týchto záväzkov je spoločnou otázkou a zodpovednosťou každého členského štátu OSN, či ide o štát ovplyvnený konfliktom, darcu alebo iný štát; so zreteľom na prijatie usmernení EÚ pre oblasť násilia voči ženám a dievčatám v decembri 2008 a usmernení EÚ o deťoch v ozbrojených konfliktoch a o boji proti všetkým formám ich diskriminácie, ktoré predstavujú silný politický signál toho, že ide o priority Únie,

E.  keďže vykonávanie rezolúcií BR OSN č. 1820 a 1325 by malo byť prioritou vo vonkajších finančných nástrojoch EÚ na primeranú podporu organizácií občianskej spoločnosti pôsobiacich v ozbrojených konfliktoch a v krajinách a regiónoch zasiahnutých konfliktmi;

F.  keďže Európsky parlament by mal sledovať uplatňovanie širokého prístupu a vykonávanie navrhovaného akčného plánu pre rodovú rovnosť a posilnenie postavenia žien vo vonkajších činnostiach EÚ, ako aj vykonávanie usmernení o násilí voči ženám a deťom,

G. keďže rodový aspekt v civilných alebo vojenských misiách podstatne zvyšuje operačnú účinnosť, v ktorých môže EÚ priniesť významnú pridanú hodnotu aktívnym riešením problémov žien v ozbrojených konfliktoch;

H. keďže EÚ by mala umožniť účasť žien na predchádzaní konfliktom, riadení kríz, mierových rozhovoroch a na činnostiach po skončení konfliktov, ako napríklad na plánovaní povojnovej obnovy;

I.   keďže Ženevský dohovor považuje rozšírené a systematické využívanie znásilňovania a sexuálneho otroctva za zločiny proti ľudskosti a vojnové zločiny; keďže znásilňovanie sa v súčasnosti považuje aj za jeden z prvkov zločinu genocídy v prípade, ak je spáchané s cieľom čiastočne alebo úplne zničiť skupinu ľudí; keďže EÚ by mala podporovať úsilie zamerané na skoncovanie s beztrestnosťou páchateľov sexuálneho násilia voči ženám a deťom,

J.   keďže zriadenie Európskej služby pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) by malo významne prispieť k ďalšiemu vykonávaniu rezolúcií BR OSN č. 1325 a 1820 tak z hľadiska jej vnútornej štruktúry, ako aj vonkajších činností a politík,

K. keďže EÚ prijala sériu dôležitých dokumentov o vykonávaní rezolúcií BR OSN č. 1820 a 1325;

L.  Keďže rok 2010 je tiež rokom revízie RCT plus 10;

M. keďže len menšina členských štátov EÚ predložila národné akčné plány na vykonávanie rezolúcie BR OSN č. 1325; keďže Rakúsko, Belgicko, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Holandsko, Portugalsko, Španielsko, Švédsko a Spojené kráľovstvo prijali národné akčné plány;

1.  zdôrazňuje, že 10. výročie rezolúcie BR OSN č. 1325 by malo byť začiatkom obnovenej agendy na vykonávanie tejto rezolúcie, ktorá nemôže pokročiť bez politického vedenia na najvyššej úrovni a bez zvýšenia zdrojov; dôrazne odporúča, aby sa tejto otázke venovala náležitá pozornosť v rámci prebiehajúceho preskúmania politiky EÚ v oblasti ľudských práv, pokiaľ ide o vypracovanie komplexnej stratégie krajín v oblasti ľudských práv a o hodnotenie usmernení EÚ o násilí voči ženám a dievčatám, usmernení EÚ o deťoch v ozbrojených konfliktoch a boji proti všetkým formám ich diskriminácie;

2.  žiada, aby sa vyčlenili osobitné a dostatočné finančné, ľudské a organizačné zdroje pre účasť žien a zohľadňovanie rodových otázok v oblasti zahraničnej a bezpečnostnej politiky; žiada, aby sa policajných, vojenských a justičných misiách a misiách na podporu právneho štátu a mierových operáciách zúčastňovalo viac žien; vyzýva členské štáty, aby vo svojich dvojstranných a mnohostranných vzťahoch so štátmi a organizáciami mimo EÚ aktívne podporovali zastúpenie žien;

3.  naliehavo žiada vysokú predstaviteľku/podpredsedníčku Komisie Ashtonovú, aby v priebežnom hodnotení po piatich rokoch monitorovala plnenie záväzkov a napomáhala výmenu osvedčených postupov;

4.  dôrazne podnecuje vysokú predstaviteľku/podpredsedníčku, aby posilnila osobitnú skupinu EÚ pre ženy, mier a bezpečnosť, a dúfa, že skupina posúdi prijatie a vykonávanie národných akčných plánov o rezolúciách BR OSN č. 1325 a 1820, bude vykonávať podrobné rodové analýzy misií spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky (SBOP) a monitorovať a poskytovať poradenstvo delegáciám EÚ v krajinách a regiónoch zasiahnutých konfliktmi;

5.  domnieva sa, že zriadenie Európskej služby pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) je jedinečnou príležitosťou na posilnenie úlohy EÚ pri vykonávaní rezolúcií Bezpečnostnej rady OSN č. 1820 a 1325;

6.  vyzýva preto vysokú predstaviteľku/podpredsedníčku Komisie, aby posilnila uplatňovanie rodového hľadiska a aby sa tejto súvislosti verejne zaviazala, pokiaľ ide o zamestnancov, finančné zdroje a organizačnú hierarchiu; vyzýva vysokú predstaviteľku/podpredsedníčku Komisie, aby v rámci ESVČ vytvorila organizačnú jednotku pre ženy, mier a bezpečnosť v rámci príslušného tematického oddelenia a aby zabezpečila, že každé zemepisné oddelenie a každá delegácia EÚ mala minimálne jedno pracovné miesto na plný úväzok venované ženám, mieru a bezpečnosti a aby boli tieto osoby súčasťou osobitnej skupiny EÚ alebo s ňou spojené;

7.  víta sériu podujatí pre verejnosť ako napríklad dní otvorených dverí, ktoré uskutočňujú najmenej tri misie SBOP, t. j. EUPM, EULEX a EUMM na oslavu 10. výročia rezolúcie BR OSN č. 1325; víta podnet Spôsobilosti civilného plánovania a realizácie (CPCC) v tejto oblasti; pripomína, že misie SBOP sú jedným z najdôležitejších nástrojov, ktorými môže EÚ preukázať svoje odhodlanie plniť ciele rezolúcií BR OSN č. 1820 a 1325 v krajinách a regiónoch zasiahnutých krízou;

8.  vyzýva vysokú predstaviteľku/podpredsedníčku Komisie, aby do súvisiacich rozhodnutí Rady a mandátov misií zahrnula odkazy na rezolúcie BR OSN č. 1325 a 1820, a aby zabezpečila, že všetky misie SBOP budú mať najmenej jedného poradcu pre rodové otázky a akčný plán vykonávania cieľov rezolúcií BR OSN č. 1325 a 1820; naliehavo žiada vysokú predstaviteľku/podpredsedníčku Komisie, členské štáty EÚ a vedúcich misií, aby ako základný prvok každej misie zaviedli spoluprácu a konzultáciu s miestnymi organizáciami žien;

9.  žiada zavedenie primeraných postupov na predkladanie sťažností verejnosťou v kontexte SBOP, ktoré by pomohli predovšetkým nahlasovať sexuálne násilie a rodovo podmienené násilie; vyzýva vysokú predstaviteľku/podpredsedníčku Komisie, aby podrobné správy o ženách, mieri a bezpečnosti zahrnula do mesačných hodnotení misií SZBP;

10. pripomína, že medzi 30. júlom a 4. augustom došlo v banskej oblasti východného Konga k hromadnému znásilneniu, v minulom roku bolo vo východnom Kongu nahlásených najmenej 8 300 prípadov znásilnenia a v prvom štvrťroku 2010 nahlásilo znásilnenie najmenej 1 244 žien, čo je v priemere 14 znásilnení denne; naliehavo žiada misie EÚ v Demokratickej republike Kongo, EUPOL RD Kongo and EUSEC RD Kongo, aby boj proti sexuálnemu násiliu a účasť žien povýšili na jednu z hlavných priorít v kontexte úsilia o reformu bezpečnostného sektora v Kongu;

11.      zdôrazňuje, že je potrebné, aby EÚ vymenovala viac žien medzi policajtov a vojakov zúčastňujúcich sa misií SZBP, pričom ako vzor by mohol slúžiť kontingent policajtiek pôsobiaci v mierových silách OSN v Libérii;

12. poukazuje na to, že pre personál pôsobiaci vo vojenských a civilných misiách je potrebné vypracovať kódex správania, ktorý bude jasne uvádzať, že sexuálne vykorisťovanie je neospravedlniteľné a trestné správanie;

13. žiada implementáciu rezolúcií Bezpečnostnej rady OSN č. 1325 a 1820 do strategických dokumentov EÚ pre jednotlivé krajiny a mobilizáciu väčšej finančnej podpory na účasť žien z krajín postihnutých konfliktmi v európskych procesoch; vyzýva vysokú predstaviteľku/podpredsedníčku Komisie, členov Komisie pre rozvoj, rozširovanie a humanitárnu pomoc, aby začlenili aspekty týkajúce sa žien, mieru a bezpečnosti ako integrálnu súčasť plánovania a tvorby programov vonkajších finančných nástrojov, ako sú EIDHR, ECI, IPA, ale najmä DCI a IfS;

14. zdôrazňuje, že Komisia by mala uľahčovať prístup malých mimovládnych organizácií k dotáciám z Európskeho nástroja pre demokraciu a ľudské práva (EIDHR); pripomína, že v súčasnosti mnohé malé organizácie žien stroskotávajú na byrokratických prekážkach pri ich žiadaní;

15. vyzýva komisára pre rozvoj, aby považoval za prioritu podporu práce ženských organizácií v oblastiach postihnutých konfliktami; žiada vysokú predstaviteľku/podpredsedníčku Komisie, aby využívala dlhodobú zložku nástroja stability (IfS) na prideľovanie prostriedkov podporujúcich účasť žien v procesoch súvisiacich s mierom, bezpečnosťou a zmierením a aby systematicky vyčleňovala prostriedky pre ženy, mier a bezpečnosť vo všetkých krátkodobých opatreniach financovaných podľa článku 3 nástroja stability;

16. domnieva sa, že delegácie EÚ by mali informovať organizácie občianskej spoločnosti, ako sú miestne organizácie žien, o svojom pôsobení v oblastiach konfliktov a v procese plánovania politiky by mali viesť konzultácie s občianskou spoločnosťou;

17. žiada podstatné zvýšenie účasti žien na všetkých činnostiach vrátane mediácie, rokovaní o mieri, budovania mieru, vynucovania mieru, udržiavania mieru a predchádzania konfliktom; konfliktu;

18. vyzýva na okamžitú zvýšenú účasť žien na všetkých iniciatívach zameraných na nájdenie riešení konfliktov vrátane mediácie, rokovaní a vykonávania opatrení na riešenie konfliktu;

19. vyzýva vysokú predstaviteľku/podpredsedníčku Komisie, aby iniciovala týždeň, v ktorom by každoročne prebiehali konzultácie so ženskými vedúcimi osobnosťami a ktorý by mohol doplniť iniciatívu OSN Global Open Day for Women and Peace, na čo by nadväzovali správy a následné opatrenia delegácií EÚ;

20. zdôrazňuje potrebu prijať národné akčné plány, ktoré by mali uvádzať informácie o časovom rámci národnej stratégie, stanoviť realistické ciele, vypracovať mechanizmy dohľadu a podporovať zvýšenie účasti žien v mechanizmoch kontroly, hodnotenia a dohľadu;

21. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, vládam a parlamentom členských štátov, osobitnému zástupcovi OSN pre problematiku sexuálneho násilia v ozbrojených konfliktoch a novovymenovanej riaditeľke útvaru OSN pre otázky rodovej rovnosti (OSN ženy).