Κοινή πρόταση ψηφίσματος - RC-B7-0635/2010Κοινή πρόταση ψηφίσματος
RC-B7-0635/2010

ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με τη Βιρμανία και ειδικότερα σχετικά με τη διεξαγωγή των εκλογών και την απελευθέρωση της ηγέτιδας της αντιπολίτευσης Αούνγκ Σαν Σου Κι.

24.11.2010

σύμφωνα με το άρθρο 122, παράγραφος 5, του Κανονισμού
που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων:
EFD (B7‑0635/2010)
S&D (B7‑0636/2010)
ALDE (B7‑0639/2010)
ECR (B7‑0641/2010)
Verts/ALE (B7‑0645/2010)
GUE/NGL (B7‑0646/2010)
PPE (B7‑0647/2010)

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Laima Liucija Andrikienė, Lena Kolarska-Bobińska, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Tunne Kelam, Bogusław Sonik, Thomas Mann, Sari Essayah, Csaba Sógor εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Véronique De Keyser, Marc Tarabella, Rovana Plumb εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Leonidas Donskis, Niccolò Rinaldi, Edward McMillan-Scott, Sarah Ludford, Frédérique Ries, Renate Weber, Marietje Schaake, Antonyia Parvanova, Adina-Ioana Vălean, Marielle De Sarnez, Kristiina Ojuland, Anneli Jäätteenmäki εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Barbara Lochbihler, Christian Engström, Emilie Turunen, Heidi Hautala, Raül Romeva i Rueda, Gerald Häfner εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Nirj Deva, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Konrad Szymański, Marek Henryk Migalski, Ryszard Czarnecki εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Marie-Christine Vergiat εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL
Fiorello Provera εξ ονόματος Ομάδας EFD

Διαδικασία : 2010/2966(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
RC-B7-0635/2010
Κείμενα που κατατέθηκαν :
RC-B7-0635/2010
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά τη Βιρμανία και ειδικότερα σχετικά με τη διεξαγωγή των εκλογών και την απελευθέρωση της ηγέτιδας της αντιπολίτευσης Αούνγκ Σαν Σου Κι

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με τη Βιρμανία, με πιο πρόσφατο εκείνο που εγκρίθηκε την 20ή Μαΐου 2010,

–    έχοντας υπόψη τα άρθρα 18 έως 21 της Οικουμενικής Διακήρυξης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του 1948,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 25 του Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα, που συνήφθη το 1966,

–   έχοντας υπόψη τη δήλωση της Προεδρίας της ΕΕ, της 23ης Φεβρουαρίου 2010, που ζητούσε έναν εφ' όλης της ύλης διάλογο μεταξύ των αρχών και των δημοκρατικών δυνάμεων της Βιρμανίας,

–   έχοντας υπόψη τη δήλωση του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Jerzy Buzek της 11ης Μαρτίου 2010, σχετικά με τη νέα εκλογική νομοθεσία,

–    έχοντας υπόψη τη δήλωση στην οποία προέβη ο Πρόεδρος της 16ης Συνόδου Κορυφής της ASEAN στο Ανόι, στις 9 Απριλίου 2010,

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τη Βιρμανία, που εγκρίθηκαν κατά την 3009η σύνοδο του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων, στο Λουξεμβούργο, στις 26 Απριλίου 2010,

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και τη δήλωση σχετικά με τη Βιρμανία, της 19 Ιουνίου 2010,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Βιρμανία, της 28ης Αυγούστου 2010,

–   έχοντας υπόψη τη δήλωση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Μπαν Κι Μουν, στην Μπανγκόκ στις 26 Οκτωβρίου 2010,

–   έχοντας υπόψη τη δήλωση του Προέδρου στην όγδοη συνάντηση Ασίας – Ευρώπης τον Οκτώβριο του 2010,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση του ειδικού εισηγητή του ΟΗΕ σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Βιρμανία, της 15ης Σεπτεμβρίου 2010,

–   έχοντας υπόψη τη δήλωση της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας και Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΥΕ/ΑΠ) σχετικά με τις εκλογές στη Βιρμανία, της 7ης Νοεμβρίου 2010,

–   έχοντας υπόψη τη δήλωση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ και του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Jerzy Buzek της 8ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με τις εκλογές στη Βιρμανία,

–   έχοντας υπόψη τη δήλωση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ της 13ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με την απελευθέρωση της Αούνγκ Σαν Σου Κι,

–   έχοντας υπόψη τη δήλωση του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας και Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΥΕ/ΑΠ), της 13ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με την απελευθέρωση της κ. Αούνγκ Σαν Σου Κι,

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τη Βιρμανία, της 22ας Νοεμβρίου 2010,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 122, παράγραφος 5, του Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι το βράδυ της 13ης Νοεμβρίου 2010, λιγότερο από μία εβδομάδα μετά από τη διεξαγωγή των επίμαχων εθνικών εκλογών, η Αούνγκ Σαν Σου Κι αφέθηκε ελεύθερη μετά από κατ’ οίκον περιορισμό ο οποίος της είχε επιβληθεί για 15 από τα τελευταία 21 χρόνια,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 7 Νοεμβρίου 2010 διεξήχθησαν στη Βιρμανία οι πρώτες εθνικές εκλογές μετά από περισσότερο από 20 χρόνια· λαμβάνοντας υπόψη ότι στις προηγούμενες εκλογές του 1990 εξελέγη το κόμμα Εθνικός Σύνδεσμος για τη Δημοκρατία (ΕΣΔ) ηγέτιδα του οποίου ήταν η Αούνγκ Σαν Σου Κι,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τελευταίες εκλογές βασίστηκαν στο αμφιλεγόμενο Σύνταγμα που θεσπίστηκε το 2008, το οποίο εξασφαλίζει στον βιρμανικό στρατό το ένα τέταρτο όλων των κοινοβουλευτικών εδρών και με αποτέλεσμα, όπως ήταν αναμενόμενο, να εκλεγεί το υποστηριζόμενο από το στρατό κόμμα της Κόμμα Αλληλεγγύης και Ανάπτυξης της Ένωσης (USDP),

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι βιρμανικές αρχές ενέκριναν διάφορους νέους νόμους την περίοδο πριν από τις εκλογές της 7ης Νοεμβρίου, οι οποίοι περιορίζαν την ελευθερία του λόγου και την άσκηση κριτικής προς την κυβέρνηση, με αποτέλεσμα να θέσουν αυστηρούς περιορισμούς στις πολιτικές δραστηριότητες και την προεκλογική εκστρατεία των πολιτικών κομμάτων και να πατάξουν τις εσωτερικές εκκλήσεις για απελευθέρωση των πολιτικών κρατουμένων, και λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εκλογές δεν ανταποκρίνονταν στα διεθνή πρότυπα,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το φιλοχουντικό Κόμμα Αλληλεγγύης και Ανάπτυξης της Ένωσης (USDP) ήταν σε θέση να τοποθετήσει υποψηφίους σε όλες σχεδόν τις εκλογικές περιφέρειες, ενώ τα φιλοδημοκρατικά κόμματα όπως η Εθνική Δημοκρατική Δύναμη περιορίστηκαν σε υποψηφίους σε λίγες μόνο εκλογικές περιφέρειες, κυρίως λόγω του γεγονότος ότι είχαν πολύ λίγο χρόνο για να συγκεντρώσουν τα κεφάλαια για τις εκλογές και για να οργανωθούν σωστά,

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Εθνικός Σύνδεσμος για τη Δημοκρατία (ΕΣΔ) αποφάσισε να να μην συμμετάσχει στις εκλογές, εξαιτίας των όρων που επεβλήθησαν όσον αφορά τη συμμετοχή σε αυτές· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Εθνικός Σύνδεσμος για τη Δημοκρατία διαλύθηκε επισήμως στις 6 Μαΐου 2010, καθώς δεν δήλωσε συμμετοχή στις εκλογές,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εκλογές διεξήχθησαν σε ένα κλίμα φόβου, εκφοβισμού και παραίτησης και λαμβάνοντας υπόψη ότι εκατοντάδες χιλιάδες Βιρμανοί πολίτες, συμπεριλαμβανομένων των βουδιστών μοναχών και των πολιτικών κρατουμένων στερήθηκαν του δικαιώματος του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι,

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπήρξαν πολλές καταγγελίες για τόσο τη βάση όσο και για τη διεξαγωγή των εκλογών, καθώς υπήρξε αδυναμία διασφάλισης του απορρήτου της ψήφου, εξαναγκασμός των υπαλλήλων του κράτους, και στρατιωτικές προσπάθειες προκειμένου να εξαναγκαστούν μέλη της εθνοτικής ομάδας των Karen, για παράδειγμα, να ψηφίσουν τα υποστηριζόμενα από τη χούντα κόμματα,

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το αμφιλεγόμενο Σύνταγμα του 2008 αποκλείει την Αούνγκ Σαν Σου Κι από κάθε δημόσιο αξίωμα,

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, εφόσον δεν ακυρωθεί η απόφαση, η απελευθέρωση της Αούνγκ Σαν Σου Κι θα μπορούσε να ερμηνευθεί ως ένα πρώτο βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση· λαμβάνοντας υπόψη, ωστόσο, ότι πολλοί έχουν εκφράσει ανησυχίες όσον αφορά την ασφάλεια της Αούνγκ Σαν Σου Κι και επισημαίνουν ότι βρίσκεται υπό επιτήρηση από τις υπηρεσίες κρατικής ασφάλειας·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, ενώ η Aung San Suu Kyi έχει αφεθεί ελεύθερη, περισσότεροι από 2.200 άλλοι υπέρμαχοι της δημοκρατίας παραμένουν αιχμάλωτοι, καθώς και πολλοί από τους βουδιστές μοναχούς που ηγήθηκαν των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων το 2007 και οι δημοσιογράφοι που κάλυπταν τα γεγονότα που αφορούσαν τις διαμαρτυρίες,

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση της Βιρμανίας απορρίπτει, από το 2003, όλες τις προτάσεις των Ηνωμένων Εθνών και της ευρύτερης διεθνούς κοινότητας για την τροποποίηση του επτά σταδίων «οδικού χάρτη της προς τη δημοκρατία»,

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο στρατός της Βιρμανίας συνεχίζει να παραβιάζει με φρικτό τρόπο τα ανθρώπινα δικαιώματα των αμάχων στα πάτρια εδάφη της εθνοτικής ομάδας των Karen στα σύνορα με την Ταϊλάνδη με πράξεις όπως εξωδικαστικές εκτελέσεις, καταναγκαστική εργασία και σεξουαλική βία και λαμβάνοντας υπόψη ότι χιλιάδες Βιρμανοί πρόσφυγες εισήλθαν στην Ταϊλάνδη την επομένη των εκλογών εξαιτίας των συγκρούσεων μεταξύ του βιρμανικού στρατού και των εθνοτικών ομάδων ανταρτών·

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Βιρμανία εξακολουθεί να προβαίνει σε ευρεία και καταναγκαστική στρατολόγηση ανηλίκων,

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα Ηνωμένα Έθνη, η ΕΕ και τα κράτη μέλη της, οι ΗΠΑ και πολλές άλλες κυβερνήσεις σε ολόκληρο τον κόσμο έχουν δηλώσει ότι, προκειμένου να επιτευχθεί μακροπρόθεσμη λύση στα προβλήματα της Βιρμανίας, είναι απαραίτητη η διενέργεια τριμερούς διαλόγου ανάμεσα στην Αούνγκ Σαν Σου Κι και τον Εθνικό Σύνδεσμο για τη Δημοκρατία, εκπροσώπους των εθνοτικών μειονοτήτων της Βιρμανίας, και τη χούντα της Βιρμανίας και λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση της Βιρμανίας εξακολουθεί να αρνείται να συμμετάσχει σε τέτοιο διάλογο,

ΙΣΤ.λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει επιβάλει περιοριστικά μέτρα στο καθεστώς της Βιρμανίας από το 1996, συμπεριλαμβανομένων της δέσμευσης των περιουσιακών στοιχείων περίπου 540 ατόμων και 62 φορέων, απαγορεύσεων ταξιδίου, απαγορεύσεων εξαγωγών στρατιωτικού εξοπλισμού και πιο πρόσφατα απαγόρευσης της υλοτομίας και της εξόρυξης μεταλλευμάτων και απαγόρευσης των εισαγωγών ορισμένης ξυλείας, πολύτιμων λίθων και ορυκτών, μέχρις ότου υπάρξουν ενδείξεις πραγματικής αλλαγής προς την κατεύθυνση της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ελευθερίας έκφρασης και του κράτος δικαίου,

1.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόσφατη απελευθέρωση της Αούνγκ Σαν Σου Κι, αλλά αποδοκιμάζει το γεγονός ότι αφέθηκε ελεύθερη μόνο μετά τις εκλογές, καθώς αυτό δεν της επέτρεψε να συμμετάσχει στην προεκλογική εκστρατεία της αντιπολίτευσης κατά τη διάρκεια των εκλογών· επιμένει ότι η προσφάτως ανακτηθείσα ελευθερία της πρέπει να είναι άνευ όρων και απεριόριστη·

2.  εκφράζει τη βαθιά λύπη του που η στρατιωτική χούντα της Βιρμανίας αρνήθηκε να διεξάγει στις 7 Νοεμβρίου ελεύθερες και δίκαιες εκλογές στη Βιρμανία·

3.  εκφράζει τη λύπη του για τους περιορισμούς επέβαλε η στρατιωτική χούντα στα κύρια κόμματα της αντιπολίτευσης, καθώς και για τους περιορισμούς στην ελευθερία του τύπου να καλύψει και να παρακολουθήσει τις εκλογές·

4.  εκφράζει τη λύπη του για την έλλειψη διαφάνειας στην οργάνωση της ψηφοφορίας και την καταμέτρηση των ψήφων, για την άρνηση του στρατού να δεχθεί διεθνείς παρατηρητές και την καθυστέρηση στην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων·

5.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι το νέο σύνταγμα εξασφαλίζει στο βιρμανικό στρατό τουλάχιστον το ένα τέταρτο εκ του συνόλου των κοινοβουλευτικών εδρών, ποσοστό το οποίο επιτρέπει την άσκηση βέτο σε οποιαδήποτε συνταγματική αλλαγή, και το οποίο επιτρέπει στο στρατό να αναστέλλει όλες τις πολιτικές ελευθερίες και να καταργεί το κοινοβούλιο όταν το κρίνει αναγκαίο·

6.  επισημαίνει την περιορισμένη συμμετοχή στην ψηφοφορία των κομμάτων της αντιπολίτευσης τα οποία έπρεπε να λάβουν μια δύσκολη απόφαση σχετικά με το εάν θα απόσχουν ή όχι από τις εκλογές, και είναι της γνώμης ότι η συμμετοχή της αντιπολίτευσης και εκπροσώπων των διαφόρων εθνοτικών ομάδων τόσο στις εθνικές όσο και στις περιφερειακές συνελεύσεις, έστω και σε πολύ περιορισμένο βαθμό, θα μπορούσε να αποτελέσει μια αρχή για την κανονικοποίηση και θα μπορούσε να προσφέρει μια ευκαιρία για αλλαγή·

7.  καταδικάζει έντονα τις συνεχιζόμενες παραβιάσεις των θεμελιωδών ελευθεριών και των βασικών δημοκρατικών δικαιωμάτων του λαού της Βιρμανίας από τη βιρμανική στρατιωτική χούντα·

8.  ζητεί από την κυβέρνηση της Βιρμανίας να απελευθερώσει τους υπόλοιπους 2.200 πολιτικούς κρατουμένους χωρίς καθυστέρηση και χωρίς να επιβάλλει προϋποθέσεις, όπως και να τους παραχωρήσει εκ νέου και πλήρως τα πολιτικά τους δικαιώματα· επίσης επιμένει οι βιρμανικές αρχές να μην προβαίνουν σε άλλες συλλήψεις προσώπων για πολιτικούς λόγους·

9.  ζητεί σθεναρά από το καθεστώς της Βιρμανίας να άρει τους περιορισμούς στην ελευθερία του συνέρχεσθαι, την ελευθερία της κυκλοφορίας και την ελευθερία της έκφρασης, και ζητεί να τερματιστεί η λογοκρισία του τύπου, καθώς και ο έλεγχος του διαδικτύου και της κινητής τηλεφωνίας για πολιτικούς λόγους·

10. καταδικάζει έντονα τη βία που ξέσπασε μετά από τις ευρείες καταγγελίες για εκφοβισμό στην πόλη της Myawaddy της δυτικής Βιρμανίας· η βίαιη ανταλλαγή πυρών ανάμεσα στο βιρμανικό στρατό και τις εθνοτικές ομάδες ανταρτών ανάγκασε χιλιάδες ανθρώπους να διασχίσουν τα σύνορα με την Ταϊλάνδη·

11. εκφράζει τη βαθιά λύπη του για την απόρριψη από τις βιρμανικές αρχές όλων των προτάσεων του ΟΗΕ για παροχή τεχνικής βοήθειας και υπηρεσιών παρακολούθησης, και καταδικάζει τους περιορισμούς που επιβλήθηκαν στα ξένα μέσα ενημέρωσης που προσπαθούσαν να καλύψουν τα γεγονότα από τη Βιρμανία·

12. καταδικάζει το γεγονός ότι αναβλήθηκε η δημοσίευση τουλάχιστον εννέα εφημερίδων και περιοδικών από τον Συμβούλιο Εποπτείας του Τύπου, το οποίο ισχυρίζεται ότι τα έντυπα δεν τήρησαν τους κανόνες όταν δημοσίευσαν μια φωτογραφία της απελευθέρωσης της Αούνγκ Σαν Σου Κι·

13. καλεί σθεναρά το καθεστώς της Βιρμανίας να ξεκινήσει διάλογο με την Αούνγκ Σαν Σου Κι και τον Εθνικό Σύνδεσμο για τη Δημοκρατία, όπως και με εκπροσώπους μειονοτικών εθνοτικών ομάδων· στο πλαίσιο αυτό, εκφράζει την ικανοποίησή του, για τις μεσολαβητικές προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ και του ειδικού εισηγητή του για τη Βιρμανία·

14. ζητεί από τη διεθνή κοινότητα, συμπεριλαμβανομένης της Κίνας, της Ινδίας και της Ρωσίας ως κύριους εμπορικούς εταίρους της Βιρμανίας, αλλά και από την ASEAN να σταματήσουν να στηρίζουν το αντιδημοκρατικό καθεστώς που ευδοκιμεί εις βάρος του λαού του και να ασκήσουν μεγαλύτερη πίεση για θετική αλλαγή στη χώρα· θεωρεί επίσης ότι η Χάρτα του ASEAN επιφορτίζει τα κράτη μέλη του ASEAN με ιδιαίτερη ευθύνη και ηθική υποχρέωση να ενεργήσουν σε περίπτωση συστηματικών παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε κάποια από τις χώρες μέλη·

15. επιβεβαιώνει την υποστήριξή του για την απόφαση του Συμβουλίου, της 26ης Απριλίου 2010 σχετικά με την παράταση για ένα ακόμη έτος της ισχύος των περιοριστικών μέτρων που προβλέπονται στην ισχύουσα απόφαση της ΕΕ· ζητεί από τις βιρμανικές αρχές να λάβουν τα αναγκαία μέτρα που προϋποτίθενται για να πραγματοποιηθεί επανεξέταση των μέτρων αυτών·

16. εκφράζει την ανησυχία του για τις συνθήκες στις φυλακές και σε άλλους χώρους κράτησης, καθώς και για τις συστηματικές καταγγελίες για κακομεταχείριση κρατουμένων συνειδήσεως, συμπεριλαμβανομένων των βασανιστηρίων, καθώς και για τη μετακίνηση των κρατουμένων συνειδήσεως σε απομονωμένες φυλακές μακριά από τις οικογένειές τους, όπου δεν μπορούν να λάβουν τρόφιμα και φάρμακα· επίσης, καλεί τις βιρμανικές αρχές να επιτρέψουν αμέσως την παροχή ιατρικής περίθαλψης σε όλους τους κρατουμένους και να επιτρέψουν στη Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού να αρχίσει να πραγματοποιεί εκ νέου επισκέψεις σε όλους τους κρατούμενους·

17. εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για την επανάληψη των ένοπλων συγκρούσεων σε ορισμένες περιοχές, καλεί την κυβέρνηση της Βιρμανίας να προστατεύσει τον άμαχο πληθυσμό σε όλες τις περιοχές της χώρας και ζητεί από όλους τους εμπλεκόμενους να σέβονται τις υπάρχουσες συμφωνίες κατάπαυσης του πυρός·

18. ζητεί από την ΕΕ και τα κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν την πλήρη οικονομική και πολιτική επιρροή τους προκειμένου να εδραιωθεί η ελευθερία και η δημοκρατία στη Βιρμανία· καλεί τα κράτη μέλη και την ΕΕ να συνεχίσουν να χορηγούν χρηματοδότηση για τους πρόσφυγες που βρίσκονται στα σύνορα Ταϊλάνδης και Βιρμανίας·

19. επαναλαμβάνει και επιβεβαιώνει την πρόσκληση του Προέδρου του προς την Αούνγκ Σαν Σου Κι να παραστεί τον Δεκέμβριο στην τελετή απονομής του βραβείου Ζαχάρωφ στο Στρασβούργο· υπογραμμίζει ότι, εάν μπορέσει να παραστεί, θα της απονεμηθεί επίσημα το βραβείο Ζαχάρωφ που κέρδισε το 1990 για την προσφορά της για την προώθηση της δημοκρατίας και της ελευθερίας στη Βιρμανία·

20. επιμένει ότι το βιρμανικό καθεστώς και οι υπηρεσίες που βρίσκονται υπό τον έλεγχό του θα πρέπει να διασφαλίζουν τόσο την ελευθερία έκφρασης όσο και τη σωματική ελευθερία της Αούνγκ Σαν Σου Κι, συμπεριλαμβανομένου του απρόσκοπτου δικαιώματός της να ταξιδεύει ελεύθερα και με ασφάλεια στην επικράτεια της Βιρμανίας και το εξωτερικό, και του δικαιώματος της να επιστρέφει στη Βιρμανία·

21. χαιρετίζει την απόφαση που ελήφθη από τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για αποστολή κοινοβουλευτικής αντιπροσωπείας στη Βιρμανία η οποία θα απονείμει στην Αούνγκ Σαν Σου Κι το βραβείο Ζαχάρωφ που έχει κερδίσει, σε περίπτωση που δεν είναι σε θέση να παραστεί στην τελετή απονομής των βραβείων στο Στρασβούργο·

22. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Αούνγκ Σαν Σου Κι, στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, τον Ειδικό Απεσταλμένο της ΕΕ για τη Βιρμανία, το Κρατικό Συμβούλιο Ειρήνης και Ανάπτυξης της Βιρμανίας, τις κυβερνήσεις των κρατών μελών της ΑSEAΝ και της ΑSΕΜ, τη Γραμματεία της ΑSΕΜ, τη Διακοινοβουλευτική Ομάδα ASEAN- Μιαναμάρ, τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, τον Ύπατο Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τον Ειδικό Εισηγητή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ για τη Βιρμανία.