Návrh spoločného uznesenia - RC-B7-0635/2010Návrh spoločného uznesenia
RC-B7-0635/2010

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA o Barme – priebeh volieb a prepustenie vedúcej predstaviteľky opozície Aun Schan Su Ťijovej

24.11.2010

predložený v súlade s článkom 122 ods. 5 rokovacieho poriadku,
ktorý nahrádza návrhy skupín:
EFD (B7‑0635/2010)
S&D (B7‑0636/2010)
ALDE (B7‑0639/2010)
ECR (B7‑0641/2010)
Verts/ALE (B7‑0645/2010)
GUE/NGL (B7‑0646/2010)
PPE (B7‑0647/2010)

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Laima Liucija Andrikienė, Lena Kolarska-Bobińska, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Tunne Kelam, Bogusław Sonik, Thomas Mann, Sari Essayah, Csaba Sógor v mene skupiny PPE
Véronique De Keyser, Marc Tarabella, Rovana Plumb v mene skupiny S&D
Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Leonidas Donskis, Niccolò Rinaldi, Edward McMillan-Scott, Sarah Ludford, Frédérique Ries, Renate Weber, Marietje Schaake, Antonyia Parvanova, Adina-Ioana Vălean, Marielle De Sarnez, Kristiina Ojuland, Anneli Jäätteenmäki v mene skupiny ALDE
Barbara Lochbihler, Christian Engström, Emilie Turunen, Heidi Hautala, Raül Romeva i Rueda, Gerald Häfner v mene skupiny Verts/ALE
Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Nirj Deva, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Konrad Szymański, Marek Henryk Migalski, Ryszard Czarnecki v mene skupiny ECR
Marie-Christine Vergiat v mene skupiny GUE/NGL
Fiorello Provera v mene skupiny EFD

Postup : 2010/2966(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
RC-B7-0635/2010
Predkladané texty :
RC-B7-0635/2010
Prijaté texty :

Uznesenie Európskeho parlamentu o Barme – priebeh volieb a prepustenie vedúcej predstaviteľky opozície Aun Schan Su Ťijovej

Európsky parlament,

–   so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Barme, z ktorých posledné bolo prijaté 20. mája 2010,

–    so zreteľom na články 18 až 21 Všeobecnej deklarácie ľudských práv (UDHR) z roku 1948,

–   so zreteľom na článok 25 Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach (ICCPR) z roku 1966,

–   so zreteľom na vyhlásenie predsedníctva EÚ z 23. februára 2010 vyzývajúce na všestranný dialóg orgánov a demokratických síl v Barme,

–   so zreteľom na vyhlásenie predsedu Európskeho parlamentu Jerzyho Buzeka z 11. marca 2010 o nových volebných zákonoch Barmy,

–    so zreteľom na vyhlásenie predsedu vydané na 16. samite združenia ASEAN, ktorý sa konal v Hanoji 9. apríla 2010,

–   so zreteľom na závery Rady týkajúce sa Barmy prijaté na 3009. zasadnutí Rady pre zahraničné veci, ktoré sa konalo v Luxemburgu 26. apríla 2010,

–   so zreteľom na závery Európskej rady, vyhlásenie o Barme, z 19. júna 2010,

–   so zreteľom na správu generálneho tajomníka OSN z 28. augusta 2010 o situácii v oblasti ľudských práv v Barme,

–   so zreteľom na vyhlásenie generálneho tajomníka OSN Pan Ki-muna z Bangkoku z 26. októbra 2010,

–   so zreteľom na vyhlásenie predsedu vydané na 8. stretnutí Ázia – Európa v októbri 2010,

–   so zreteľom na správu osobitného spravodajcu OSN z 15. septembra 2010 o situácii v oblasti ľudských práv v Barme,

–   so zreteľom na vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku zo 7. novembra 2010 o voľbách v Barme,

–   so zreteľom na vyhlásenie generálneho tajomníka OSN a predsedu Európskeho parlamentu Jerzyho Buzeka z 8. novembra 2010 o voľbách v Barme,

–   so zreteľom na vyhlásenie generálneho tajomníka OSN z 13. novembra 2010 o prepustení Daw Aun Schan Su Ťijovej,

–   so zreteľom na vyhlásenie predsedu Európskej rady a podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku z 13. novembra 2010 o prepustení Aun Schan Su Ťijovej,

–   so zreteľom na závery Rady z 22. novembra 2010 o Barme,

–   so zreteľom na článok 122 ods. 5 rokovacieho poriadku,

A. keďže 13. novembra 2010, menej ako týždeň po sporných národných voľbách, bola Aun Schan Su Ťijová vo večerných hodinách prepustená z domáceho väzenia, v ktorom v priebehu posledných 21 rokov strávila 15 rokov,

B.  keďže 7. novembra 2010 sa v Barme konali prvé celoštátne voľby po vyše 20 rokoch; keďže predchádzajúce voľby v roku 1990 vyhrala Národná liga za demokraciu (NLD) na čele s Aun Schan Su Ťijovou,

C. keďže posledné voľby boli založené na kontroverznej ústave z roku 2008, ktorá barmskej armáde zaručuje jednu štvrtinu z celkového počtu kresiel v parlamente, a vyhrala ich podľa očakávaní Strana Únia solidarity a rozvoja (USDP) podporovaná vojenským režimom,

D. keďže barmské orgány zaviedli v rámci príprav na voľby konajúce sa 7. novembra niekoľko nových zákonov, ktoré obmedzujú slobodu prejavu a kritiku vlády, čo v závažnej obmedzilo politické činnosti politických strán a ich aktivity súvisiace s kampaňou, ako aj medzinárodné výzvy na prepustenie politických väzňov, a keďže voľby neboli v súlade s medzinárodnými normami;

E.  keďže chuntu podporujúca strana Únia solidarity a rozvoja (USDP) dokázala navrhnúť kandidátov v takmer všetkých volebných obvodoch, zatiaľ čo prodemokratické strany, napríklad Národná demokratická sila, mohli navrhovať kandidátov vo veľmi obmedzenej miere len v niekoľkých obvodoch, prevažne v dôsledku toho, že nemali dostatok času na získanie finančných prostriedkov na voľby alebo na ich riadnu organizáciu,

F.  keďže Národná liga za demokraciu (NLD) sa rozhodla, že bude voľby bojkotovať vzhľadom na stanovené podmienky účasti; keďže NLD bola 6. mája 2010 zákonom rozpustená po tom, čo sa nezaregistrovala vo voľbách,

G. keďže voľby prebehli v atmosfére strachu, zastrašovania a rezignácie a keďže stovky tisícov barmských občanov vrátane budhistických mníchov a politických väzňov mali zákaz voliť alebo kandidovať vo voľbách,

H. keďže základ aj priebeh volieb boli predmetom veľkého počtu sťažností, pričom nebola zachovaná ochrana tajného hlasovania, na zamestnancov štátnej správy bol vyvíjaný nátlak a príslušníkov karenského etnika nútili armádne jednotky násilím, aby hlasovali za strany podporované chuntou,

I.   keďže sporná ústava z roku 2008 zakazuje Aun Schan Su Ťijovej vykonávať akúkoľvek verejnú funkciu,

J.   keďže ak nebude prepustenie Aun Schan Su Ťijovej odvolané, dalo by sa chápať ako prvý krok správnym smerom; keďže však mnohí vyjadrili obavy o bezpečnosť Aun Schan Su Ťijovej a konštatovali, že je pod dohľadom útvarov štátnej bezpečnosti,

K. keďže zatiaľ čo bola Aun Schan Su Ťijová prepustená, vo väzení je naďalej viac než 2 200 ďalších prodemokratických aktivistov, ako aj mnoho budhistických mníchov, ktorí viedli protivládne protesty v roku 2007, a novinárov, ktorí o týchto protestoch informovali,

L.  keďže od roku 2003 vláda Barmy odmietla každý jeden návrh OSN a širšieho medzinárodného spoločenstva na reformu jej sedemfázového plánu k demokracii,

M. keďže barmské armádne jednotky naďalej hrubým spôsobom porušujú ľudské práva civilistov vo vlasti etnickej skupiny Karenov na hranici s Thajskom, a to aj prostredníctvom popráv bez súdneho procesu, nútenej práce a sexuálneho násilia; a keďže tisíce barmských utečencov prenikli v dôsledku zrážok medzi barmskou armádou a etnickými skupinami rebelov na thajské územie v deň, ktorý nasledoval po voľbách,

N. keďže Barma pokračuje v rozsiahlom a systematickom nútenom nábore detí za vojakov,

O. keďže OSN, EÚ a jej členské štáty, USA a mnohé ďalšie vlády na celom svete uviedli, že v záujme dlhodobého riešenia problémov Barmy sú nevyhnutné trojstranné rozhovory medzi Aun Schan Su Ťijovou a Národnou ligou za demokraciu, zástupcami barmských etnických menšín a barmskou chuntou; a keďže vláda Barmy stále odmieta zapojiť sa do takýchto rozhovorov,

P.  keďže EÚ od roku 1996 uvalila na barmský režim reštriktívne opatrenia vrátane zmrazenia finančných prostriedkov približne 540 osôb a 62 subjektov, zákazov cestovania, zákazu vyvážania vojenského materiálu a najnovšie aj zákazu zariadení na ťažbu dreva a pre banský priemysel, ako aj dovážania niektorých druhov dreva, drahokamov a nerastov, kým nebudú k dispozícii dôkazy o skutočnej zmene smerujúcej k demokracii, ľudským právam, slobode prejavu a právnemu štátu,

1.  víta nedávne prepustenie Aun Schan Su Ťijovej, ale vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že bola prepustená až po voľbách, a teda nemohla počas volieb aktívne presadzovať záujmy opozície; trvá na tom, že jej sloboda, ktorú nedávno znovu nadobudla, musí byť bezpodmienečná a nesmie byť obmedzovaná;

2.  vyjadruje hlboké poľutovanie nad tým, že vládnuca barmská vojenská chunta odmietla v Barme usporiadať 7. novembra slobodné a spravodlivé voľby;

3.  vyjadruje poľutovanie nad obmedzeniami, ktoré vládnuca barmská vojenská chunta uvalila na hlavné opozičné strany, ako aj nad obmedzeniami slobody tlače, pokiaľ ide o spravodajstvo o voľbách a ich monitorovanie;

4.  vyjadruje poľutovanie nad nedostatkom transparentnosti pri organizovaní volieb a sčítavaní hlasov, nad skutočnosťou, že vojenské jednotky odmietli prijať medzinárodných pozorovateľov, a nad oneskoreným oznamovaním výsledkov;

5.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že nová ústava zaručuje barmskej armáde najmenej štvrtinu všetkých kresiel v parlamente, čo postačuje na vetovanie akejkoľvek zmeny ústavy a takisto armáde umožňuje zrušiť všetky občianske slobody a rozpustiť parlament, kedykoľvek to bude považovať za potrebné;

6.  berie na vedomie obmedzenú volebnú účasť opozičných strán, ktoré mali pred sebou ťažkú voľbu, či majú voľby bojkotovať, a zastáva názor, že zastúpenie opozície a predstaviteľov etnických skupín – hoci vo veľmi obmedzenej miere – v národnom parlamente i regionálnych zhromaždeniach by mohlo znamenať začiatok normalizácie a príležitosť na zmenu;

7.  dôrazne odsudzuje, že barmská vojenská chunta pokračuje v porušovaní základných slobôd a hlavných demokratických práv obyvateľov Barmy;

8.  naliehavo vyzýva vládu Barmy, aby bezodkladne a bez akýchkoľvek podmienok prepustila všetkých zostávajúcich 2 200 politických väzňov a aby v plnej miere obnovila všetky ich politické práva; trvá tiež na tom, aby barmské orgány upustili od ďalšieho politicky motivovaného zatýkania;

9.  dôrazne vyzýva barmský režim, aby zrušil obmedzenia týkajúce sa slobody zhromažďovania, slobody pohybu a slobody prejavu, a žiada ukončenie politicky motivovanej cenzúry tlače, ako aj politicky motivovanej kontroly internetu a siete mobilných telefónov;

10. dôrazne odsudzuje násilie, ktoré prepuklo po rozsiahlych obvineniach zo zastrašovania v západnej Barme v meste Myawaddy; násilné prestrelky medzi barmskou armádou a etnickými rebelmi prinútili tisíce ľudí prekročiť hranicu s Thajskom;

11. vyjadruje hlboké poľutovanie nad tým, že barmské orgány odmietli všetky ponuky technickej pomoci a monitorovacích služieb OSN, a odsudzuje obmedzenia uvalené na zahraničné médiá, ktoré sa pokúšali poskytovať spravodajstvo priamo z Barmy;

12. odsudzuje skutočnosť, že Rada pre dohľad nad tlačou pozastavila vydanie najmenej deviatich novín a časopisov z dôvodu, že údajne neboli dodržané predpisy, keď tieto publikácie uverejnili fotografiu prepustenia Aun Schan Su Ťijovej;

13. dôrazne vyzýva barmský režim, aby začal rozhovory s Aun Schan Su Ťijovou a s Národnou ligou za demokraciu, ako aj so zástupcami menšinových etník; v tejto súvislosti víta sprostredkovateľské úsilie generálneho tajomníka OSN a jeho osobitného spravodajcu pre Barmu;

14. vyzýva nielen medzinárodné spoločenstvo vrátane Číny, Indie a Ruska ako hlavných obchodných partnerov Barmy, ale aj združenie ASEAN, aby prestali podporovať tento nedemokratický režim, ktorý prosperuje na úkor vlastného obyvateľstva, a aby vyvinuli väčší tlak s cieľom dosiahnuť v krajine pozitívnu zmenu; ďalej sa domnieva, že charta združenia ASEAN ukladá členským štátom tohto združenia osobitnú zodpovednosť a morálnu povinnosť konať v prípade systematického porušovania ľudských práv v niektorej členskej krajine združenia;

15. opakuje svoju podporu rozhodnutiu Rady z 26. apríla 2010 predĺžiť reštriktívne opatrenia stanovené v platnom rozhodnutí EÚ o ďalší rok; nalieha na barmské orgány, aby prijali potrebné kroky, ktoré by umožnili tieto opatrenia prehodnotiť;

16. vyjadruje znepokojenie, pokiaľ ide o podmienky vo väzniciach a ďalších väzenských zariadeniach, pretrvávajúce správy o zlom zaobchádzaní s väzňami svedomia vrátane mučenia a premiestňovanie väzňov svedomia do izolovaných väzníc ďaleko od ich rodín, kde nemôžu dostávať potravu ani lieky; ďalej vyzýva barmské orgány, aby bezodkladne všetkým väzňom umožnili zdravotnícku starostlivosť a povolili Medzinárodnému výboru Červeného kríža znovu začať navštevovať všetkých väzňov;

17. vyjadruje hlboké znepokojenie nad obnovením ozbrojených konfliktov v niektorých oblastiach, vyzýva vládu Barmy, aby chránila civilné obyvateľstvo vo všetkých častiach krajiny, a žiada všetky zúčastnené strany, aby dodržiavali platné dohody o prímerí;

18. vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby všetok svoj ekonomický a politický vplyv využili na nastolenie slobody a demokracie v Barme; nalieha na členské štáty a EÚ, aby pokračovali v poskytovaní finančných prostriedkov utečencom na hranici Thajska a Barmy;

19. opätovne zdôrazňuje a schvaľuje pozvanie svojho predsedu pre Aun Schan Su Ťijovú, aby sa v decembri zúčastnila slávnostného odovzdávania Sacharovovej ceny v Štrasburgu; vyzdvihuje skutočnosť, že ak sa bude môcť zúčastniť, oficiálne jej bude odovzdaná Sacharovova cena, ktorú získala v roku 1990 za celú svoju prácu, ktorú vykonala v záujme podpory demokracie a slobody v Barme;

20. trvá na tom, aby barmský režim a útvary podliehajúce jeho kontrole zaručili slobodu prejavu a fyzickú slobodu Aun Schan Su Ťijovej, ako aj jej neobmedzené právo slobodne a bezpečne cestovať v celej Barme a v zahraničí a právo vrátiť sa do Barmy;

21. víta rozhodnutie predsedu Európskeho parlamentu vyslať parlamentnú delegáciu do Barmy, ktorá by odovzdala Sacharovovu cenu Aun Schan Su Ťijovej, pokiaľ sa nebude môcť zúčastniť slávnostného odovzdávania tejto ceny v Štrasburgu;

22. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Aun Schan Su Ťijovej, Rade, Komisii, vládam a parlamentom členských štátov, osobitnému vyslancovi OSN pre Barmu, barmskej Štátnej rade pre mier a rozvoj, vládam členských štátov združenia ASEAN a ASEM, sekretariátu ASEM, Medziparlamentnému výboru združenia ASEAN pre Mjanmarsko, generálnemu tajomníkovi OSN, vysokému komisárovi OSN pre ľudské práva a osobitnému spravodajcovi OSN pre situáciu v oblasti ľudských práv v Barme.