Predlog skupne resolucije - RC-B7-0635/2010Predlog skupne resolucije
RC-B7-0635/2010

PREDLOG SKUPNE RESOLUCIJE o Burmi – izvedba volitev in izpustitev vodje opozicije Aung San Suu Kyi

24.11.2010

v skladu s členom 122(5) poslovnika,
ki nadomesti predloge resolucij naslednjih skupin:
EFD (B7‑0635/2010)
S&D (B7‑0636/2010)
ALDE (B7‑0639/2010)
ECR (B7‑0641/2010)
Verts/ALE (B7‑0645/2010)
GUE/NGL (B7‑0646/2010)
PPE (B7‑0647/2010)

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Laima Liucija Andrikienė, Lena Kolarska-Bobińska, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Tunne Kelam, Bogusław Sonik, Thomas Mann, Sari Essayah, Csaba Sógor v imenu skupine PPE
Véronique De Keyser, Marc Tarabella, Rovana Plumb v imenu skupine S&D
Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Leonidas Donskis, Niccolò Rinaldi, Edward McMillan-Scott, Sarah Ludford, Frédérique Ries, Renate Weber, Marietje Schaake, Antonyia Parvanova, Adina-Ioana Vălean, Marielle De Sarnez, Kristiina Ojuland, Anneli Jäätteenmäki v imenu skupine ALDE
Barbara Lochbihler, Christian Engström, Emilie Turunen, Heidi Hautala, Raül Romeva i Rueda, Gerald Häfner v imenu skupine Verts/ALE
Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Nirj Deva, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Konrad Szymański, Marek Henryk Migalski, Ryszard Czarnecki v imenu skupine ECR
Marie-Christine Vergiat v imenu skupine GUE/NGL
Fiorello Provera v imenu skupine EFD

Postopek : 2010/2966(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
RC-B7-0635/2010
Predložena besedila :
RC-B7-0635/2010
Sprejeta besedila :

Resolucija Evropskega parlamenta o Burmi – izvedba volitev in izpustitev vodje opozicije Aung San Suu Kyi

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o Burmi, med katerimi je bila zadnja sprejeta 20. maja 2010,

–    ob upoštevanju členov 18 do 21 Splošne deklaracije o človekovih pravicah iz leta 1948,

–   ob upoštevanju člena 25 Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah iz leta 1966,

–   ob upoštevanju izjave predsedstva EU z dne 23. februarja 2010, v kateri je pozvalo k vseobsegajočemu dialogu med oblastmi in demokratičnimi silami v Burmi,

–   ob upoštevanju izjave predsednika Evropskega parlamenta Jerzyja Buzka z dne 11. marca 2010 o novi volilni zakonodaji v Burmi,

–    ob upoštevanju izjave predsednika na 16. vrhunskem srečanju ASEAN v Hanoju 9. aprila 2010,

–   ob upoštevanju sklepov Sveta o Burmi na 3009. seji Sveta za zunanje zadeve v Luxembourgu 26. aprila 2010,

–   ob upoštevanju sklepov Evrospkega sveta, izjave o Burmi, z dne 19. junija 2010,

–   ob upoštevanju poročila generalnega sekretarja ZN o položaju človekovih pravic v Burmi z dne 28. avgusta 2010,

–   ob upoštevanju izjave generalnega sekretarja ZN Ban Ki Muna v Bangkoku z dne 26. oktobra 2010,

–   ob upoštevanju predsednikove izjave o 8. srečanju Azija – Evropa oktobra 2010,

–   ob upoštevanju poročila posebnega poročevalca ZN o položaju človekovih pravic v Burmi z dne 15. septembra 2010,

–   ob upoštevanju izjave visoke predstavnice z dne 7. novembra 2010 o volitvah v Burmi,

–   ob upoštevanju izjave generalnega sekretarja ZN in predsednika Evropskega parlamenta Jerzyja Buzka z dne 8. novembra 2010 o burmanskih volitvah,

–   ob upoštevanju izjave generalnega sekretarja ZN z dne 13. novembra 2010 o osvoboditvi Aung San Suu Kyi,

–   ob upoštevanju izjave predsednika Evropskega sveta in visoke predstavnice z dne 13. novembra 2010 o osvoboditvi Aung San Suu Kyi,

–   ob upoštevanju sklepov Sveta z dne 22. novembra 2010 o Burmi,

–   ob upoštevanju člena 122(5) poslovnika,

A. ker je bila 13. novembra 2010 zvečer, manj kot teden dni po izvedbi spornih državnih volitev, Aung San Suu Kyi izpuščena iz hišnega pripora, potem ko je preživela 15 od zadnjih 21 let v hišnem priporu,

B.  ker je Burma 7. novembra 2010 izvedla svoje prve državne volitve v več kot dvajsetih letih; ker je na prejšnjih volitvah leta 1990 zmagala Nacionalna liga za demokracijo (NLD), ki jo je vodila Aung San Suu Kyi,

C. ker so zadnje volitve temeljile na sporni ustavi, uvedeni leta 2008, ki zagotavlja burmanski vojski četrtino vseh parlamentarnih sedežev, in na katerih je v skladu s pričakovanju zmagala vojaško podprta Stranka unije za solidarnost in razvoj (USDP),

D. ker so burmanske oblasti sprejele številne nove zakone med pripravami na volitve 7. novembra, ki omejujejo svobodo govora in kritiko vlade, uvajajo stroge omejitve političnih in kampanjskih dejavnosti političnih strank in zatirajo notranje pozive za izpustitev političnih zapornikov, ter ker volitve niso izpolnile mednarodnih standardov,

E.  ker je Stranka unije za solidarnost in razvoj (USDP), ki podpira hunto, lahko razporedila kandidate v skoraj vseh volilnih okrožjih, medtem ko so bile prodemokratične stranke, kot je Nacionalna demokratična sila, omejene na razporeditev kandidatov le v nekaj okrožjih, predvsem zato ker so imele na voljo malo časa za zbiranje sredstev za volitve ali ustrezno organizacijo;

F.  ker se je Nacionalna liga za demokracijo (NLD) odločila, da bo zaradi postavljenih pogojev glede udeležbe bojkotirala volitve; ker je bila Nacionalna liga za demokracijo 6. maja 2010 po zakonu razpuščena, potem ko se ni uspela prijaviti za volitve,

G. ker so volitve potekale v ozračju strahu, ustrahovanja in ravnodušja in ker je bilo stotisočem burmanskih državljanov, tudi budističnim menihom in političnim zapornikom, prepovedano glasovanje ali udeležba na volitvah,

H. ker je bilo veliko pritožb tako glede podlage kakor izvedbe volitev, tajno glasovanje ni bilo zaščiteno, nad državnimi uradniki se je izvajala prisila in vojska si je prizadevala, da bi prisilila etnično manjšino – Karene, da volijo za stranke, ki jih podpira hunta,

I.   ker sporna ustava iz leta 2008 prepoveduje Aung San Suu Kyi, da bi opravljala javno funkcijo,

J.   ker bi izpustitev Aung San Suu Kyi, če ne bo razveljavljena, lahko razumeli kot prvi korak v pravi smeri; vendar so številni izrazili zaskrbljenost glede njene varnosti in ugotavljajo, da jo nadzorujejo službe za državno varnost,

K. medtem ko je bila Aung San Suu Kyi izpuščena, je še vedno zaprtih več kot 2200 drugih prodemokratičnih aktivistov ter tudi številni budistični menihi, ki so vodili protivladne proteste leta 2007, in novinarji, ki so poročali o teh protestih,

L.  ker burmanska vlada od leta 2003 zavrača vse pobude Združenih narodov in širše mednarodne skupnosti v zvezi s tem, kako prenoviti svoj sedemstopenjski "načrt za demokracijo",

M. ker burmanska vojska nadaljuje kruto kršenje človekovih pravic civilistov v domovini etnične manjšine Karenov na meji s Tajsko, ta dejanja vključujejo izvensodne usmrtitve, prisilno delo in spolno nasilje, in ker je na tisoče burmanskih beguncev dan po volitvah zaradi spopadov med burmansko vojsko in uporniškimi etničnimi skupinami zbežalo na Tajsko,

N. ker Burma še naprej številčno in sistematično prisilno novači otroke vojake,

O. ker so Združeni narodi, EU in njene države članice, ZDA ter številne druge vlade po vsem svetu izjavili, da so za dolgoročno rešitev za težave v Burmi bistvenega pomena tristranski pogovori med Aung San Suu Kyi in Nacionalno ligo za demokracijo, predstavniki burmanskih etničnih manjšin in burmanske hunte, in ker burmanska vlada še vedno zavrača sodelovanje v teh pogovorih,

P.  ker je EU uvedla stroge ukrepe za burmanski režim od leta 1996, vključno z zamrznitvijo sredstev približno 540 posameznikov in 62 podjetij, prepovedmi potovanj, prepovedjo izvažanja vojaške opreme in nedavno prepovedjo izvažanja opreme za sečnjo in rudarstvo ter uvoza nekaterih vrst lesa, dragih kamnov in mineralov, dokler ne bo resničnih sprememb v smeri demokracije, človekovih pravic, svobode izražanja in pravne države,

1. pozdravlja nedavno izpustitev Aung San Suu Kyi, obžaluje pa, da je bila izpuščena šele po volitvah, tako da ji je bilo med volitvami onemogočeno delovanje za opozicijo; vztraja, da njena svoboda ne sme biti omejena in mora biti brezpogojna;

2.  globoko obžaluje, da vladajoča vojaška hunta v Burmi 7. novembra ni želela svobodnih in poštenih volitev;

3.  obžaluje omejitve, ki jih je vojaška hunta postavila glavnim opozicijskim strankam, in omejitve svobode tiska glede spremljanja volitev in poročanja o njih;

4.  obžaluje, da pri organizaciji glasovanja in štetju glasov ni bilo preglednosti, da je vojaška hunta zavrnila mednarodne opazovalce in da so bili rezultati objavljeni z zamudo;

5.  obžaluje, da nova ustava burmanski vojski zagotavlja vsaj četrtino vseh sedežev v parlamentu, kar je dovolj za veto na ustavne spremembe, in da ji omogoča preklic državljanskih svoboščin in razpustitev parlamenta, kadarkoli bi se ji zdelo potrebno;

6.  opozarja na omejeno udeležbo opozicijskih strank pri glasovanju, saj so morale sprejeti težko odločitev, ali volitve bojkotirati ali ne, in meni, da bi lahko udeležba opozicije in predstavnikov etničnih skupin v nacionalni in regionalnih skupščinah, čeprav le v omejenem obsegu, pomenila začetek normalizacije in priložnost za spremembo;

7.  ostro obsoja dejstvo, da burmanska vojaška hunta še vedno krši temeljne svoboščine in osnovne demokratične pravice burmanskega ljudstva;

8.  poziva burmansko vlado, naj nemudoma in brezpogojno izpusti še preostalih 2200 političnih zapornikov ter popolnoma obnovi vse njihove politične pravice; vztraja tudi, naj burmanske oblasti ne izvajajo več politično motiviranih aretacij;

9.  odločno poziva burmanski režim, naj odpravi omejitve glede svobode združevanja, gibanja in izražanja, in poziva, naj ukine politično motivirano cenzuro tiska in ustavi politično motivirani nadzor nad internetom in omrežji mobilne telefonije;

10. ostro obsoja nasilje v mestu Mjavadi na zahodu Burme, ki je izbruhnilo po številnih pritožbah o zastraševanju; hudi spopadi med burmansko vojsko in manjšinskimi uporniki so prisilili tisoče ljudi, da so prebegnili na Tajsko;

11. globoko obžaluje, da burmanske oblasti zavračajo vso ponujeno tehnično pomoč in spremljanje Združenih narodov, in obsoja omejitve za tuje medije, ki skušajo poročati iz te države;

12. obsoja dejstvo, da je svet za nadzor publikacij zadržal objavo vsaj devetih časnikov in revij, češ da z objavo fotografij o izpustitvi Aung San Suu Kyi niso spoštovali pravil;

13. odločno poziva burmanski režim, naj začne razprave z Aung San Suu Kyi in Nacionalno ligo za demokracijo ter s predstavniki manjšin; ob tem pozdravlja prizadevanja generalnega sekretarja Združenih narodov in njegovega posebnega poročevalca za Burmo v zvezi z mediacijo;

14. poziva mednarodno skupnost, vključno s Kitajsko, Indijo in Rusijo, ki so glavne trgovinske partnerice Burme, pa tudi združenje ASEAN, naj prenehajo podpirati nedemokratični režim, ki izkorišča svoje ljudstvo in naj izvajajo več pritiska za pozitivne spremembe v tej državi; poleg tega meni, da ustanovna listina ASEAN članicam tega združenja nalaga posebno odgovornost in moralno obvezo, da v primeru sistematičnega kršenja človekovih pravic v kateri državi članici ukrepajo;

15. ponovno izraža podporo sklepu Sveta z dne 26. aprila 2010, da bo za še eno leto podaljšal restriktivne ukrepe, predvidene v sedanjem sklepu EU; poziva burmanske oblasti, naj se ustrezno odzovejo in s tem omogočijo, da bi bili ti ukrepi ponovno obravnavani;

16. je zaskrbljen zaradi razmer v zaporih in drugih ustanovah za pridržanje, in zaradi nenehnih poročil o slabem ravnanju z zaporniki zaradi ugovora vesti, tudi o mučenju, in zaradi selitev teh zapornikov v izolirane zapore daleč stran od njihovih družin, kjer jim kratijo hrano in zdravila; burmanske oblasti tudi poziva, naj vsem zapornikom nemudoma omogočijo zdravstveno oskrbo in Mednarodnemu odboru Rdečega križa dovolijo obisk vseh zapornikov;

17. je globoko zaskrbljen zaradi nadaljevanja oboroženih spopadov na nekaterih območjih in poziva burmansko vlado, naj zaščiti civilno prebivalstvo v vseh delih dežele, vse udeležene strani pa prosi, naj spoštujejo obstoječe dogovore o premirju;

18. poziva EU in države članice, naj uporabijo svoj gospodarski in politični vpliv, da bi v Burmi dosegle svobodo in demokracijo; poziva države članice in EU, naj še naprej zagotavljajo sredstva za begunce na tajsko-burmanski meji;

19. pozdravlja predsednikovo povabilo Aung San Suu Kyi, naj se udeleži slavnostne podelitve nagrade Saharova decembra v Strasbourgu, in ponavlja vabilo na to slovesnost; poudarja, da če bi se slovesnosti lahko udeležila, ji bo uradno podeljena nagrada Saharova, ki naj bi jo bila dobila leta 1990 za vse, kar je storila za uveljavljanje demokracije in svobode v Burmi;

20. vztraja, da ji mora burmanski režim in njegove službe omogočiti pravico do izražanja in fizične svobode, vključno z neomejeno pravico do svobodnega in varnega potovanja po Burmi in v tujino ter do povratka v domačo državo;

21. pozdravlja odločitev predsednika Evropskega parlamenta, da če Aung San Suu Kyi ne bi mogla priti v Strasbourg na slavnostno podelitev nagrade Saharova, v Burmo napoti parlamentarno delegacijo, ki ji jo bo podelila;

22. naroča svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Aung San Suu Kyi, Svetu, Komisiji, vladam in parlamentom držav članic, posebnemu odposlancu EU v Burmi, burmanskemu državnemu svetu za mir in razvoj, vladam držav članic združenj ASEAN in ASEM, medparlamentarni skupini Mjanmara v združenju ASEAN, visoki komisarki Združenih narodov za človekove pravice in posebnemu poročevalcu Združenih narodov človekove pravice v Burmi.