Fælles beslutningsforslag - RC-B7-0637/2010Fælles beslutningsforslag
RC-B7-0637/2010

    FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG om Tibet – planer om at gøre kinesisk til det vigtigste undervisningssprog

24.11.2010

jf. forretningsordenens artikel 122, stk. 5,
til erstatning af beslutningsforslag af:
EFD (B7‑0637/2010)
S&D (B7‑0638/2010)
ALDE (B7‑0640/2010)
ECR (B7‑0642/2010)
Verts/ALE (B7‑0643/2010)
PPE (B7‑0644/2010)

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Thomas Mann, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Laima Liucija Andrikienė, Csaba Sógor, Filip Kaczmarek, Lena Kolarska-Bobińska, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Tunne Kelam, Bogusław Sonik, Sari Essayah, Martin Kastler for PPE-Gruppen
Véronique De Keyser, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg for S&D-Gruppen
Marietje Schaake, Niccolò Rinaldi, Graham Watson, Ramon Tremosa i Balcells, Frédérique Ries, Leonidas Donskis, Renate Weber, Edward McMillan-Scott, Sarah Ludford, Antonyia Parvanova, Kristiina Ojuland, Marielle De Sarnez, Sonia Alfano for ALDE-Gruppen
Heidi Hautala, Eva Lichtenberger, Raül Romeva i Rueda, François Alfonsi, Frieda Brepoels, Catherine Grèze for Verts/ALE-Gruppen
Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Konrad Szymański, Tomasz Piotr Poręba, Marek Henryk Migalski, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Roberts Zīle for ECR-Gruppen
Fiorello Provera for EFD-Gruppen

Procedure : 2010/2965(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
RC-B7-0637/2010
Indgivne tekster :
RC-B7-0637/2010
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

Europa-Parlamentets beslutning om Tibet – planer om at gøre kinesisk til det vigtigste undervisningssprog

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til sine tidligere beslutninger om Kina og Tibet, navnlig beslutningen af 10. april 2008 om Tibet,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 122, stk. 5,

A. der henviser til, at respekten for menneskerettigheder, identitetsfrihed og kulturel og religiøs frihed er grundlæggende principper i EU og en prioritet i EU's udenrigspolitik;

B.  der henviser til, at Folkerepublikken Kina har udtrykt ønske om harmoniske etniske forbindelser mellem alle 56 etniske minoriteter,

C. der henviser til, at omkring 1 000 etniske tibetanske studerende den 19. oktober 2010 marcherede gennem Tongren, også kaldet Rebkong, i en fredelig demonstration mod planer om at indføre mandarin som undervisningssprog i skoler i området; der henviser til, at protesterne den 23. oktober 2010 bredte sig til Qingai-provinsen og Beijing, hvor 400 tibetanske studerende ved Minsu-universitetet demonstrerede,

D. der henviser til, at det tibetanske sprog som et af Asiens fire ældste og mest originale sprog er en grundlæggende katalysator for den tibetanske identitet, kultur og region, men at det også sammen med den tibetanske kultur som helhed udgør en uerstattelig del af verdens kulturarv; der henviser til, at det tibetanske sprog, der vidner om en civilisation rig på historie, er en grundlæggende og uerstattelig del af den tibetanske identitet, kultur og religion,

E.  der henviser til, at sprog udtrykker et samfunds sociale og kulturelle indstilling, der henviser til, at et samfunds fælles sprog er afgørende for kulturen, og der henviser til, at sprog videregiver en hel særlig social og kulturel adfærd og tænkemåde,

F.  der henviser til, at det er fastslået, at tosproget undervisning på grundlag af modersmålet er den mest effektive vej mod vellykket tosprogethed for tibetanere, og der henviser til, at denne ”model 1-tosprogede undervisningspolitik” konsekvent har ført til den højeste andel af tibetanske studerende på universiteter over hele det tibetanske område,

G. der henviser til, at det tibetanske sprog gradvist erstattes af kinesisk fra grundskoler til gymnasier i alle områder under den autonome region Tibet, og at officielle dokumenter oftest ikke foreligger på tibetansk,

H. der henviser til, at ændringer i uddannelsespolitikken ville begrænse anvendelsen af det tibetanske sprog i skoler, idet alle lærebøger og emner, undtaget for sprogundervisning i tibetansk og engelsk, ville være på mandarin,

I.   der henviser til, at Folkerepublikken Kina sammen med 142 andre lande den 13. september 2007 stemte for vedtagelsen af FN’s erklæring om oprindelige folks rettigheder, hvori det bl.a. af artikel 14 fremgår, at oprindelige folk har ret til at etablere og forvalte deres uddannelsessystemer og -institutioner, der tilbyder uddannelse på deres eget sprog, på en måde, der svarer til deres kulturelle metoder til undervisning og læring,

J.   der henviser til, at der på grund af det kinesiske sprogs dominans er en voksende bekymring over jobmuligheder blandt studerende i de tibetanske områder, da de fleste tibetanske studerende ifølge et andragende underskrevet af lærere og elever aldrig har opholdt sig i et kinesisksproget miljø og derfor ikke er i stand til at kommunikere på kinesisk,

1.  fordømmer den øgede undertrykkelse af udøvelsen af kulturelle, sproglige, religiøse og andre grundlæggende frihedsrettigheder for tibetanere og understreger behovet for at bevare og beskytte den særlige kulturelle, religiøse og nationale identitet for de seks millioner tibetanere og for at tage fat i problemerne vedrørende undertrykkelse og marginalisering af det tibetanske sprog, som understøtter den tibetanske identitet;

2.  udtrykker bekymring over forsøgene på at devaluere det tibetanske sprog og understreger, at skal den tosprogede undervisning lykkes, skal tibetansk være det nationale sprog;

3.  opfordrer de kinesiske myndigheder til at gennemføre artikel 4 i Folkerepublikken Kinas forfatning og artikel 10 i loven om regional national autonomi, der garanterer alle nationaliteters frihed til at anvende og udvikle deres egne talte og skrevne sprog;

4.  opfordrer indtrængende de kinesiske myndigheder til at støtte en egentlig politik for tosprogethed, hvor der i alle fag, inklusive matematik og naturvidenskab, kan undervises på tibetansk, hvor undervisning i det kinesiske sprog styrkes, og hvor lokale myndigheder og samfund selv har beføjelse til at træffe beslutninger vedrørende undervisningssprog;

5.  mener, at enhver etnisk minoritet har ret til at bevare dets eget sprog og skriftsprog; er af den opfattelse, at et retfærdigt tosproget undervisningssystem vil bidrage til et bedre samarbejde og forståelse, når tibetanerne lærer kinesisk, og når Han-folket, der bor i de tibetanske områder, samtidig tilskyndes til at lære det tibetanske sprog;

6.  understreger, at kvaliteten af undervisningen for størstedelen af de tibetanske elever i mellemskolen ville lide alvorligt under indførelsen af kinesisk som førstesprog i undervisningen, og at der i skolefagene derfor, hvilket er mest passende, kun bør undervises på det tibetanske modersmål:

7.  opfordrer de kinesiske myndigheder til at gøre alt for at mindske de sproglige og kulturelle vanskeligheder, som tibetanerne står over for i forbindelse med beskæftigelse i byer, men på måder, som ikke undergraver det tibetanske sprog og den tibetanske kultur;

8.  opfordrer Kommissionen, den højtstående repræsentant/næstformanden og medlemsstaterne til indtrængende at opfordre den kinesiske regering til for det første at sikre, at de studerendes ret til fredelige demonstrationer overholdes, og at de relevante myndigheder omhyggelig og på passende vis behandler deres klager, og for det andet, at bestemmelserne fra 2002 om undersøgelse, anvendelse og udvikling af det tibetanske sprog gennemføres korrekt i overensstemmelse med loven om regional etnisk autonomi;

9.  anmoder Kommissionen om at rapportere om anvendelsen af de midler, der blev anmodet om til støtte for det tibetanske civilsamfund i Kina og i eksil inden for rammerne af 2009-budgettet (1 mio. EUR), og understreger behovet for at bevare den tibetanske kultur, navnlig i eksil;

10. opfordrer endnu en gang Kina til at ratificere den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder og beklager den ofte diskriminerende behandling af etniske og religiøse minoriteter i Kina;

11. anmoder de kinesiske myndigheder om at give udenlandske medier adgang til Tibet, herunder til de tibetanske områder uden for den autonome region Tibet, og afskaffe ordningen med de særlige tilladelser;

12. opfordrer EU's diplomatiske repræsentanter i Beijing til at besøge regionen for at give Rådet og den højtstående repræsentant/næstformanden tilbagemelding om den nuværende situation med hensyn til problematikken om undervisning og sprog;

13. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, den højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik/næstformand i Kommissionen, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, Folkerepublikken Kinas regering og parlament og Hans Hellighed Dalai Lama.