Gemensamt förslag till resolution - RC-B7-0675/2010Gemensamt förslag till resolution
RC-B7-0675/2010

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION om situationen i Västsahara

24.11.2010

i enlighet med artikel 110.4 i arbetsordningen
som ersätter resolutionsförslagen från grupperna:
ALDE (B7‑0675/2010)
Verts/ALE (B7‑0676/2010)
S&D (B7‑0677/2010)
EFD (B7‑0678/2010)
ECR (B7‑0679/2010)
GUE/NGL (B7‑0680/2010)
PPE (B7‑0682/2010)

Ioannis Kasoulides, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Santiago Fisas Ayxela, Marco Scurria, Ernst Strasser, Cristian Dan Preda för PPE-gruppen
Adrian Severin, Véronique De Keyser, María Muñiz De Urquiza, Vincent Peillon, Guido Milana, Norbert Neuser, Ana Gomes, Gilles Pargneaux, Ulrike Rodust, Andres Perello Rodriguez, Richard Howitt för S&D-gruppen
Ivo Vajgl, Kristiina Ojuland, Luigi de Magistris, Izaskun Bilbao Barandica, Carl Haglund, Ramon Tremosa i Balcells, Anneli Jäätteenmäki, Graham Watson för ALDE-gruppen
Raül Romeva i Rueda, Nicole Kiil-Nielsen, Ulrike Lunacek, Hélène Flautre, Jill Evans, Oriol Junqueras Vies, Judith Sargentini, François Alfonsi, Isabella Lövin, Barbara Lochbihler, Michèle Rivasi, Catherine Grèze, Frieda Brepoels, Martin Häusling, Jean Lambert, Bart Staes, Franziska Keller, José Bové, Indrek Tarand, Emilie Turunen, Margrete Auken, Alyn Smith, Eva Joly för Verts/ALE-gruppen
Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan, Ryszard Antoni Legutko, Zbigniew Ziobro, Jacek Olgierd Kurski, Marek Henryk Migalski, Ryszard Czarnecki för ECR-gruppen
Willy Meyer, João Ferreira, Sabine Lösing, Sabine Wils, Miguel Portas, Rui Tavares, Marisa Matias, Bairbre de Brún, Jacky Hénin, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Takis Hadjigeorgiou, Helmut Scholz för GUE/NGL-gruppen
Fiorello Provera för EFD-gruppen

Förfarande : 2010/2954(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
RC-B7-0675/2010
Ingivna texter :
RC-B7-0675/2010
Antagna texter :

Europaparlamentets resolution om situationen i Västsahara

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

 med beaktande av FN:s säkerhetsråds relevanta resolutioner om Västsahara,

 

–   med beaktande av FN:s säkerhetsråds resolution 1920 (2010) som innebär en förlängning av mandatet för FN:s uppdrag för arrangerandet av en folkomröstning i Västsahara (Minurso),

–   med beaktande av FN:s generalsekreterares senaste rapporter till säkerhetsrådet om situationen i Västsahara den 14 april 2008, den 13 april 2009 och den 6 april 2010,

–   med beaktande av den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, som Marocko ratificerade den 3 maj 1979,

 

–   med beaktande av Europa-Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Konungariket Marocko, å andra sidan, särskilt artikel 2 i avtalet,

 

–   med beaktande av EU:s uttalande av den 7 december 2009 om det åttonde mötet i associeringsrådet EU–Marocko och det gemensamma uttalandet från det första toppmötet mellan EU och Marocko den 7 mars 2010,

 

–   med beaktande av framför allt slutsatserna från det besök som parlamentets ad hoc-delegation gjorde i Västsahara i september 2006 och januari 2009, i vilka man begärde att mandatet för FN:s uppdrag inför folkomröstningen i Västsahara (Minurso) skulle förlängas, under förutsättning att alla berörda parter var överens, för att inkludera befogenheten att övervaka respekten för de mänskliga rättigheterna i Västsahara, och där kommissionen uppmanas att även, eller i förekommande fall, via sin delegation i Rabat, övervaka människorättssituationen i Västsahara och regelbundet sända delegationer dit,

–   med beaktande av sina tidigare resolutioner om Västsahara, särskilt resolutionen av den 27 oktober 2005[1],

–   med beaktande av uttalandet om Västsahara från EU:s höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, Catherine Ashton, den 10 november 2010,

–   med beaktande av uttalandena från rådet och kommissionen av den 24 november 2010 om situationen i Västsahara,

–   med beaktande av artikel 110.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Flera tusentals sahrawier har lämnat sina städer och satt upp tält i utkanten av staden El‑Aaiún, och uppfört Gdeim Izik-lägret i fredlig protest mot sin sociala, politiska och ekonomiska situation samt sina levnadsvillkor.

B.  Efter ett antal veckor var det närmare 15 000 människor i tältlägret, enligt FN:s observatörer, och en dialog med myndigheterna hade upprättats.

C. Söndagen den 24 oktober dödades den fjortonårige västsahariern Nayem El-Garhi av marockanska militärstyrkor, och fem andra sårades när de försökte nå fram till lägret i utkanten av El‑Aaiún.

D. Den 8 november 2010 dödades ett ännu okänt antal människor, däribland poliser och säkerhetstjänstemän, när marockanska säkerhetsstyrkor försökte riva protestlägret Gdeim Izik. Det finns även rapporter om ett betydande antal skadade civila efter att säkerhetsstyrkorna använde tårgas och batonger för att rensa lägret.

E.  Dessa händelser inträffade samma dag som den tredje rundan av informella samtal om Västsaharas status skulle inledas i New York, där Marocko, Polisario och observatörsländerna Algeriet och Mauretanien deltar.

F.  Journalister, ledamöter av nationella och regionala parlament i EU och ledamöter av Europaparlamentet hindrades från att ta sig in i El-Aaiún och Gdeim Izik-lägret. Några blev till och med utvisade från El-Aaiún.

G. De våldsamma omständigheter som ledde till den spanske medborgaren Babi Hamday Buyemas död är fortfarande oklara.

H. Efter mer än 30 år är avkolonialiseringen av Västsahara fortfarande inte avslutad.

I.   EU känner fortsatt oro över konflikten i Västsahara och dess regionala konsekvenser och följder, inbegripet människorättssituationen i Västsahara. EU ger sitt fulla stöd till de insatser som har gjorts av FN:s generalsekreterare och hans särskilda sändebud för att nå fram till en rättvis, varaktig och ömsesidigt godtagbar politisk lösning som ger Västsaharas folk självbestämmande, i enlighet med FN:s resolutioner

J.   Flera rapporter har visat att Västsaharas naturtillgångar exploateras utan att detta gynnar lokalbefolkningen.

1.  Europaparlamentet uttrycker stor oro för den kraftiga försämringen av situationen i Västsahara och fördömer kraftfullt de våldsamma händelserna i Gdeim Izik-lägret då det skulle rivas, samt i staden El-Aaiún.

2.  Europaparlamentet uppmanar alla parter att uppvisa lugn och avstå från ytterligare våld.

3.  Europaparlamentet beklagar förlusten av människoliv och uttrycker sin solidaritet med dödsoffrens samt de skadade och försvunna personernas familjer.

4.  Europaparlamentet konstaterar att Marockos parlament har tillsatt en undersökningskommitté för att belysa den händelseutveckling som ledde fram till de marockanska myndigheternas ingripande, men anser att FN skulle vara den lämpligaste instansen för att bedriva en oberoende internationell utredning som kan kasta ljus över händelserna, dödsfallen och försvinnandena.

5.  Europaparlamentet beklagar de angrepp på informations- och pressfriheten som många europeiska journalister har upplevt och uppmanar Marocko att ge pressen, oberoende observatörer och humanitära organisationer möjlighet att fritt få resa till och röra sig i Västsahara. Parlamentet beklagar de marockanska myndigheternas inreseförbud i Västsahara för parlamentsledamöter, journalister, media och oberoende observatörer.

6.  Europaparlamentet insisterar på hur viktigt det är att FN-organen uppmanas att föreslå ett inrättande av en mekanism för övervakning av mänskliga rättigheter i Västsahara.

7.  Europaparlamentet gläds över de informella möten som hållits mellan Marocko och Polisario under överinseende av FN:s generalsekreterares personliga sändebud, trots de spända förhållanden som råder, och uppmanar de regionala aktörerna att spela en konstruktiv roll.

8.  Europaparlamentet påminner om sitt stöd för ett återupptagande av de informella samtalen mellan parterna i konflikten för att åstadkomma en rättvis, varaktig och ömsesidigt godtagbar lösning, i enlighet med FN:s säkerhetsråds relevanta resolutioner.

9.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se till att nödvändigt humanitärt bistånd och en ökning av de finansiella medlen ges till de uppskattningsvis mellan 90 000 och 165 000 västsahariska flyktingar som bor i Tindoufregionen för att hjälpa dem att få sina grundläggande behov av mat, vatten, bostäder och medicinsk vård tillgodosedda och för att förbättra deras levnadsförhållanden.

10. Europaparlamentet uttrycker sin oro över interneringen och de påstådda trakasserierna av sahrawiska människorättsaktivister på västsahariskt område. Parlamentet begär att människorättsaktivisterna som hålls fängslade i området eller i Marocko ska behandlas enligt internationella standarder och få en snabb och rättvis domstolsprövning.

11. Europaparlamentet ber EU uppmana Marocko att följa internationell rätt när det gäller exploateringen av Västsaharas naturtillgångar,

12. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, FN:s generalsekreterare, Afrikanska unionens generalsekreterare, Europaparlamentets delegation för förbindelserna med Maghrebländerna, presidiet för den parlamentariska församlingen Europa–Medelhavsområdet, Marockos parlament och regering, Polisario samt till parlamenten och regeringarna i Algeriet och Mauretanien.