Společný návrh usnesení - RC-B7-0688/2010Společný návrh usnesení
RC-B7-0688/2010

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ o sdělení Komise o pracovním programu Komise na rok 2011

13. 12. 2010

předložený v souladu s čl. 110 odst. 4 jednacího řádu
a nahrazující návrhy usnesení předložené skupinami:
S&D (B7‑0688/2010)
PPE (B7‑0689/2010)
ALDE (B7‑0697/2010)

József Szájer, Joseph Daul za skupinu PPE
Martin Schulz, Hannes Swoboda za skupinu S&D
Guy Verhofstadt za skupinu ALDE


Postup : 2010/2639(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
RC-B7-0688/2010

Usnesení Evropského parlamentu o sdělení Komise o pracovním programu Komise na rok 2011

Evropský parlament,

–   s ohledem na sdělení Komise o pracovním programu na rok 2011 (KOM(2010)623),

–   s ohledem na rámcovou dohodu o vztazích mezi Evropským parlamentem a Evropskou komisí, zejména na přílohu 4 uvedené dohody,

–   s ohledem na čl. 110 odst. 4 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že je zásadní, aby dialog mezi Evropským parlamentem a Komisí proběhl v dostatečném předstihu, aby bylo možné zaměřit úsilí na stanovení klíčových strategických cílů EU na příští rok a následující roky,

B.  vzhledem k tomu, že by pro politické priority měly být k dispozici odpovídající finanční zdroje,

C. vzhledem k tomu, že evropské politiky a opatření prováděné ruku v ruce s politikami a opatřeními členských států – v souladu se zásadou subsidiarity – mohou a musí mít skutečný vliv při pomoci občanům předvídat rychle se měnící společnost a reagovat na ni,

D. vzhledem k tomu, že rok 2011 bude mít zásadní význam pro budoucí úspěch Unie a bude znamenat důležitou výzvu pro Evropskou komisi a Unii jako celek,

E.  vzhledem k tomu, že finanční krize stále ještě značně ovlivňuje ekonomiky členských států a jak na vnitrostátní úrovni, tak na úrovni EU je třeba provést velké úpravy; vzhledem k tomu, že má-li dojít k úplné obnově, je zapotřebí společné evropské strategie pro udržitelný růst a tvorbu pracovních míst, která se bude opírat o nezbytné pravomoci a zdroje,

1.  konstatuje, že tento pracovní program je prvním, který má být přijat v rámci nového programovacího cyklu, a zdůrazňuje, že dialog s Komisí je třeba prohloubit, aby se zlepšila zřejmá návaznost mezi politickými prioritami a rozpočtem, z něhož budou financovány na úrovni EU;

2.  naléhavě žádá Komisi, aby se zavázala k plnění realistického a funkčního plánování, které musí být efektivní a musí být přeneseno do reality a naplňováno lépe než v minulosti; požaduje jasnější časový plán týkající se nejvýznamnějších návrhů, jež mají být předloženy;

3.  naléhavě žádá Komisi, aby co nejdříve přizpůsobila acquis ustanovením článků 290 a 291 Smlouvy o fungování EU, a to podle jasně stanoveného harmonogramu;

Úvod

4.  vyzývá Komisi, aby svým jednáním plně využila své zákonné pravomoci a politickou autoritu; konstatuje, že Evropská unie nemůže fungovat efektivně, pokud Komise neoznačí, jasně nestanoví a nepodpoří obecný zájem Unie a občanů a nebude účinně plnit svou povinnost dohledu nad uplatňováním Smluv a práva EU;

5.  konstatuje, že úsilí doposud vynaložené na řešení finanční krize a udržení hospodářského oživení Evropy zdaleka nedosáhlo potřebné úrovně; a vyjadřuje politování nad tím, že pracovní program nezahrnuje dodatečná opatření na vytvoření více pracovních příležitostí; vyzývá proto Komisi, aby podrobně popsala, jak bude svými iniciativami a návrhy reagovat na krizi;

6.  domnívá se, že EU se musí neprodleně zabývat strukturálními reformami, aby se zlepšila její konkurenceschopnost a byl znovu nastartován růst; domnívá se také, že ústředními prvky této strategie jsou modernizace infrastruktury (včetně širokopásmového připojení), zvýšené úsilí v oblasti výzkumu, vývoje a inovací, politika, která zajistí dostatek hospodárné energie šetrné k životnímu prostředí, inovace a vývoj nových technologií a kvalita vzdělávání a odborné přípravy;

7.  vítá skutečnost, že reforma evropské správy ekonomických záležitostí je považována za prioritu; varuje, že pokud EU nebude schopna vytvořit zejména v eurozóně důvěryhodné hospodářské řízení, které může zajistit zdravou fiskální politiku a obnovit růst, bude budoucnost eura ohrožena; trvá na tom, aby tato reforma plně zohlednila postoj Parlamentu vymezený v jeho usnesení ze dne 20. října 2010 a aby jejím účelem byla podpora hospodářských a sociálních cílů Unie, stanovených v článku 3 Lisabonské smlouvy;

8.  připomíná, že Parlament a Rada jakožto dvě složky rozpočtového orgánu by se měly stejnou měrou podílet na daném postupu v případě, že jsou uvolňovány prostředky v rámci evropského mechanismu finanční stabilizace; požaduje urychlené předložení návrhů s cílem zajistit trvalý mechanismus na řešení krizí (např. Evropský měnový fond), úplně začlenit strategii EU 2020 do dlouhodobého makroekonomického rámce, podniknout za tímto účelem první kroky vedoucí k vzájemné emisi části státního dluhu a zavedení eurodluhopisů, jak je uvedeno v předchozích zprávách Evropského parlamentu, a zajistit jednotné vnější zastoupení eurozóny;

9.  trvá na tom, aby Komise urychleně předložila návrhy na přezkoumání stávajícího finančního rámce; uvádí, že víceletý finanční rámec (VFR) na období po roce 2013 musí rovněž odrážet větší rozsah odpovědností; vyzývá Komisi, aby předložila ambiciózní investiční návrh, a naplnit tak cíle strategie EU 2020, a vytvořila pracovní příležitosti a podpořila růst a zajistila bezpečnost evropských občanů; domnívá se, že flexibilita tohoto rámce bude zásadní a že by rozpočet EU měl umožnit uvolnění alternativních finančních zdrojů (vyčlenění, projektové dluhopisy atd.);

10. připomíná, že přijetí nařízení o VFR vyžaduje souhlas Parlamentu; vyzývá Komisi, aby napomohla rychlému přijetí interinstitucionální dohody o úloze Parlamentu v přípravě příštího VFR a jednání o něm;

11. naléhavě žádá Komisi, aby v červnu 2011, po přijetí stanoviska Parlamentu k novému VFR, předložila smělé a inovativní návrhy na podstatnou revizi systému vlastních zdrojů s cílem vytvořit spravedlivý, jasný, transparentní a nestranný systém týkající se daňového zatížení občanů EU; je pevně přesvědčen, že otázky VFR a vlastních zdrojů jsou vzájemně propojeny, mělo by o nich být rozhodnuto ve stejnou dobu v rámci otevřené interinstitucionální diskuze, do které by měly být zapojeny vnitrostátní parlamenty, a již nemohou být dále odkládány;

Obnova hospodářského růstuzájmu pracovních míst: urychlení směremroku 2020

12. bere na vědomí zavedení „evropského semestru“; domnívá se, že výbory Parlamentu musí hrát mnohem významnější úlohu, aby svoji odbornost prokázaly vytvářením „zpráv ke konci roku“ o pokroku při plnění důležitých cílů, na něž navazují (společná) usnesení politických skupin;

13. vyjadřuje politování nad tím, že návrhy týkající se evropského semestru a souboru správních opatření poskytují málo příležitostí k uplatnění evropské demokratické kontroly, a trvá na tom, aby byl do obou záležitostí výrazně zapojen Parlament;

Finanční nařízení: dokončení reformy

14. vyzývá Komisi, aby co nejdříve předložila návrhy na přepracování směrnice o zneužívání trhu a směrnice o trzích finančních nástrojů; konstatuje, že Komise musí pamatovat na možný kumulativní dopad návrhů, které předkládá s cílem zajistit posílení stability, transparentnosti a odpovědnosti finančního sektoru a jeho schopnosti sloužit reálné ekonomice, pokud jde o růst a pracovní příležitosti;

15. žádá, aby legislativní iniciativa pro řešení krizí v bankovním sektoru byla koordinována s pravidly v oblasti politiky hospodářské soutěže s cílem vytvořit komplexní rámec pro krizové řízení, který by zahrnul soukromé i veřejné subjekty a ochránil daňové poplatníky; domnívá se, že revize nařízení o ratingových agenturách by se měla zabývat nedostatečnou mírou hospodářské soutěže v tomto odvětví, a žádá Komisi, aby jednala v reakci na nedávný požadavek Parlamentu a prozkoumala možnosti vytvoření nezávislé evropské ratingové agentury a možnosti výraznějšího zapojení nezávislých veřejných orgánů do vydávání ratingů;

Inteligentní růst

16. žádá Komisi, aby předložila komplexní akční plán s časovým harmonogramem a cíli, v zájmu otevřené a prosperující digitální společnosti vybudovala jednotný trh pro internetový obsah a služby a překonala rozdíly v přístupu k digitálním technologiím;

17. zdůrazňuje, že digitální agenda a investice do IKT mají zásadní význam pro dlouhodobou konkurenceschopnost Evropy, a naléhavě žádá členské státy spolu s Komisí, aby nadále uváděly na trh sítě nové generace a nabízely jejich zpřístupnění prostřednictvím pokračující liberalizace vnitřního trhu v oblasti komunikací s cílem podpořit inovace v EU;

18. naléhavě vyzývá Komisi, aby podporovala znalosti a inovace v rámci 8. rámcového programu po přezkumu v polovině období, a připomíná, jak je pro Parlament důležité, aby měl možnost vyjádřit své vlastní priority před přijetím 8. rámcového programu v roce 2012;

19. vítá ambiciózní plány Komise, pokud jde o iniciativu „Unie inovací“, které zahrnují přezkum státní podpory pro rámcové programy týkající se výzkumu, vývoje a inovací, a posílení úlohy Evropské investiční banky (EIB) a rizikového kapitálu; uznává rovněž úlohu, kterou může sehrát zadávání veřejných zakázek při podněcování inovací;

20. naléhavě žádá Komisi, aby ve svých výzkumných a rozvojových programech omezila byrokracii a zvýšila účast inovativních firem na těchto projektech; domnívá se, že Komise by také měla prosazovat partnerství veřejného a soukromého sektoru, aby podpořila evropský výzkum, vývoj a inovace;

Udržitelný růst

21. zdůrazňuje strategický význam stěžejní iniciativy o účinnosti využívání zdrojů a naléhavě žádá Komisi, aby urychleně vypracovala ambiciózní plán zaměřený na dosažení závazných cílů a konkrétních ukazatelů v rámci evropského semestru pro koordinaci politiky strategie EU 2020; a vyzývá Komisi, aby předložila legislativní návrh na další snížení emisí v EU;

22. zdůrazňuje, že aby byl hospodářský růst udržitelný, je energetická bezpečnost velmi důležitá k zajištění nepřerušovaných dodávek, dodržování smluvních ujednání, zachování spravedlivé tržní ceny a zabránění závislosti na malém počtu producentů;

23. domnívá se, že na sdělení o nové průmyslové politice pro Evropu by měla navázat účinná opatření, zejména s cílem dosáhnout kýženého přechodu na nízkouhlíkové a udržitelné hospodářství a zajistit, že cíl 20% zvýšení energetické účinnosti EU bude splněn;

24. zdůrazňuje, že důležitou prioritou je také zmírnění změny klimatu a přizpůsobení se jejímu dopadu, což rovněž prospěje konkurenceschopnosti evropského průmyslu a malých a středních podniků;

25. vítá klíčové priority, pokud jde o zveřejnění bílé knihy, a naléhavě žádá Komisi, aby urychlila přípravu revize hlavních směrů TEN-T a svých modernizovaných mechanismů financování v souladu se strategií EU 2020 a s přezkumem rozpočtu EU;

Růst podporující začlenění

26. domnívá se, že růst podporující začlenění lze budovat pouze na základech spočívajících v rovném zacházení se všemi pracovníky na pracovišti a na rovných podmínkách pro všechny podniky; domnívá se, že pracovní program Komise by měl zahrnovat návrhy, které tyto zásady zaručí, a trvá na tom, že legislativní návrh týkající se provádění směrnice o vysílání pracovníků, jak je naplánován ve sdělení o Aktu o jednotném trhu, musí objasnit uplatňování základních sociálních práv;

27. vyzývá Komisi, aby předložila návrh týkající se finančního podílu zaměstnanců na ziscích společnosti;

28. vyzývá Komisi, aby ve svých zprávách k iniciativám „Nové dovednosti – nová povolání“ a „Platforma pro boj proti chudobě“ zohlednila konkrétní problémy, se kterými se ženy setkávají, a aby především prosazovala rovnost na pracovišti jako prostředek boje proti chudobě a povzbuzovala ženy k podnikání prostřednictvím uplatňování opatření, která jsou zaměřena na výměnu osvědčených postupů;

29. je pevně přesvědčen, že odstranění rozdílů v odměňování žen a mužů zůstává skutečnou výzvou, kterou je třeba vyřešit, a znovu opakuje požadavky, které zazněly v usnesení Parlamentu z roku 2008, jež bylo adresováno Komisi, totiž aby Komise předložila Parlamentu legislativní návrh na revizi stávajících právních předpisů týkajících se uplatňování zásady stejné odměny za práci pro ženy a muže, a to s ohledem na doporučení, která byla uvedena v příloze usnesení z roku 2008;

30. vyzývá Komisi, aby dbala na názory sociálních partnerů v oblasti důchodů a aby zajistila, že se v bílé knize odrazí očekávání obou stran odvětví včetně posílení prvního pilíře;

31. vítá reformu portálu pracovních míst EURES ve snaze umožnit mladým pracovníkům lepší přístup k informacím a pracovnímu poradenství, ale lituje, že je tento návrh odložen na rok 2012, zatímco mladí jej potřebují nyní;

32. požaduje vyšší účinnost a lepší výsledky, pokud se jedná o dvě hlavní vzdělávací agentury EU – Cedefop (Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání) a ETF (Evropská nadace odborného vzdělávání);

Využití potenciálu jednotného trhu pro růst

33. důrazně podporuje větší integraci trhu zaměřenou na důležité a přetrvávající nedostatky, na které poukázal profesor Monti, a zvýšení důvěry evropských občanů, pracovníků, malých podniků a spotřebitelů; i když vítá zveřejnění aktu o jednotném trhu, je přesvědčen, že návrhy by měly být ambicióznější a konkrétnější; vyzývá Komisi, aby co nejdříve předložila jednoznačné priority a legislativní návrhy;

34. požaduje modernizaci legislativního rámce pro zadávání veřejných zakázek v EU, a to prostřednictvím harmonizace směrnic a dohody o veřejných zakázkách, a vyzývá k předložení přehlednějšího harmonogramu na příští rok;

35. vyzývá Komisi, aby zajistila soudržnost mezi právním nástrojem v oblasti evropského smluvního práva a směrnicí o právech spotřebitelů; považuje za nezbytné, aby se na jasné strategii Komise v oblasti spotřebitelské politiky začalo pracovat integrovaným způsobem neprodleně již v roce 2011, a nikoli až v roce 2014, jak se v současnosti navrhuje;

36. podporuje revizi směrnice o souborných službách pro cesty a přezkum směrnice o obecné bezpečnosti výrobků se zaměřením na dohled nad trhem;

37. zdůrazňuje potřebu účinného právního rámce pro bezpečnost výrobků v EU; podporuje přezkum směrnice o obecné bezpečnosti výrobků, což vyžaduje stanovení jasnějšího časového plánu, v souladu s přezkumem nového legislativního rámce; vyzývá Komisi, aby přezkoumala systém označování CE s cílem zajistit, aby označení CE bylo spotřebiteli vnímáno jako značka bezpečnosti;

38. zdůrazňuje, že pro oživení jednotného trhu jsou rozhodující iniciativy v oblasti občanského práva; podporuje opatření Komise, pokud jde o civilní soudnictví, a vyzývá k tomu, aby byly nástroje občanského práva lépe uzpůsobeny požadavkům elektronického soudnictví;

39. požaduje definitivní vyřešení problémů kolem zavádění evropského patentu a vyzývá Komisi, aby v případě potřeby předložila návrh na posílenou spolupráci;

40. vyjadřuje hluboké politování nad nedostatečnou legislativní iniciativou v oblasti kabotáže a nad odložením přístupu na železniční trh na rok 2012, včetně otevření tohoto trhu domácím cestujícím; znovu opakuje své pevné přesvědčení, že je nutné zachovat a rozvíjet komplexní politiku práv cestujících v Evropě;

Plnění Programu pro občany: svoboda, bezpečnostprávo

41. požaduje návrh sdělení o posílené solidaritě uvnitř EU v oblasti azylové politiky, lituje však, že v této oblasti chybí legislativní návrhy, a to vzhledem ke skutečnosti, že Unie by měla společnou azylovou politiku zavést do roku 2012;

42. žádá o předložení návrhu o migraci; připomíná, že správné fungování navrženého systému vstupu/výstupu bude záviset na úspěchu systémů VIS a SIS II, ačkoli systém SIS II ještě není plně funkční;

43. zdůrazňuje, že po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost je třeba, aby byla vypracována ambiciózní politika v oblasti základních práv a aby byla základní práva stanovená v Listině uplatňována co nejúčinněji; žádá Komisi, aby zajistila slučitelnost každé právní iniciativy se základními právy, jakož i záruku, že členské státy budou při provádění právních předpisů Evropské unie dodržovat ustanovení Listiny; požaduje, aby se zlepšily možnosti pro sledování případů porušování Listiny základních práv a aby byly uplatňovány smluvní mechanismy pro potírání těchto případů;

44. zdůrazňuje, že při boji proti terorismu a organizované trestné činnosti je zapotřebí plně dodržovat práva a svobody občanů EU a že ochrana údajů a právo na právní nápravu jsou nanejvýš důležité pro vytváření důvěryhodné a účinné bezpečnostní politiky; domnívá se, že zvyšující se počet trestných činů vyžaduje více komunitních plánů, pokud jde o organizovanou trestnou činnost a bezpečnost kybernetického prostoru;

45. vítá návrh o právech obětí trestné činnosti, především o právu na právní pomoc a podporu, lituje však, že jde o jediné plánované opatření; žádá jasný časový harmonogram pro zbývající opatření týkající se cestovní mapy;

46. vítá nový komplexní právní rámec na ochranu osobních údajů v EU, který se začne uplatňovat v roce 2011; zdůrazňuje, že pečlivě přezkoumá všechny návrhy, včetně systému jmenné evidence cestujících v EU a programu EU pro sledování financování terorismu, s cílem zajistit jejich soulad se základními právy;

47. vítá návrhy týkajícího se občanského práva, žádá však Komisi, aby v zájmu zavedení společných norem pro občany EU ve všech členských státech zvážila urychlení přezkumu acquis v oblasti občanského a trestního práva a podala o tom zprávu Parlamentu;

48. podporuje iniciativy zaměřené na sladění pracovního a rodinného života, mimo jiné pomocí opatření týkajících se minimální délky rodičovské dovolené, podpory pružné pracovní doby pro ženy a muže a zároveň pomoc pečujícím osobám při kombinování zaměstnání s pečovatelskými povinnostmi;

49. vyjadřuje politování nad tím, že předkládání legislativních návrhů Komisí ohledně „lisabonizace“ stávajícího acquis v oblasti policejní a soudní spolupráce v trestních věcech, což je jednou z priorit Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci, provázejí průtahy;

50. domnívá se, že po přijetí Lisabonské smlouvy je naprosto nezbytná revize právního rámce, a proto vyjadřuje politování nad tím, že tato revize je navržena až na období 2012 – 2013; trvá na tom, že všechny agentury působící v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí musí být účinné a především zodpovědné;

Evropa ve světě: posilování naší přítomnosti na světové scéně

51. zdůrazňuje, že prosazování lidských práv na celém světě je hlavním cílem Evropské unie na světové scéně a že k pokroku v této oblasti mohou pomoci lepší obchodní vztahy a širší rozvojová pomoc; žádá vysokou představitelku / místopředsedkyni Komise, aby jmenovala zvláštního zástupce pro lidská práva;

52. vyzývá Komisi, aby stejným tempem pokračovala v procesu rozšíření;

53. je toho názoru, že aby mohla EU účinně šířit své hodnoty a zásady a přispívat k politické stabilitě a ekonomickému rozvoji ve svém sousedství, musí podporovat mladé demokracie v celé Evropě a upevňovat vztahy se svými partnery; vyzývá Komisi, aby dokončila přezkum evropské politiky sousedství s cílem zajistit lepší soudržnost mezi cíli této politiky a finančními nástroji; domnívá se, že ve vztahu se sousedními zeměmi by měl být kladen větší důraz na lidská práva a demokracii jako nezbytné podmínky;

54. vyzývá Komisi, aby zajištění dostatku potravin v celé Africe přikládala větší důležitost; zdůrazňuje potřebu posílit odvětví zemědělství v Africe udržitelným způsobem; v této souvislosti vyzývá Komisi, aby zajistila chudým obyvatelům v Africe lepší přístup k úvěrům a finančním službám; naléhá na Komisi, aby prosazovala opatření na podporu rozšíření afrického obchodu v rámci kontinentu, včetně modernizovaných podpůrných balíčků pro regionální hospodářská společenství a pro zlepšování infrastruktury na celém africkém kontinentu;

55. vyzývá Komisi, aby do roku 2015 každoročně vypracovala zprávu o pokroku EU při dosahování rozvojových cílů tisíciletí a zavedla opatření k zajištění toho, aby členské státy plnily své závazky poskytnout 0,7 % HND na oficiální rozvojovou pomoc (ODA), a dále aby monitorovala plnění těchto povinností;

56. zdůrazňuje, že v rámci probíhajících jednání o dohodách o hospodářském partnerství (EPA) by měl být opět kladen důraz na rozvojový aspekt;

57. vyzývá Komisi, aby aktivně usilovala o hmatatelný pokrok v probíhajících jednáních v rámci WTO s cílem uzavřít kolo jednání z Dauhá co nejdříve; trvá na tom, že posilování stávajících dvoustranných a regionálních dohod o volném obchodu a uzavření nových dohod má velký význam, ale mělo by být považováno za doplňkovou strategii a ne za alternativu mnohostranného rámce;

58. zdůrazňuje, že dovozy ze třetích zemí by měly být uváděny na trh EU pouze tehdy, pokud jsou v souladu s evropskými normami ochrany spotřebitele; domnívá se, že by Komise měla při mezinárodních jednáních vyvíjet na naše obchodní partnery tlak, aby dodržovali evropské environmentální, sociální a pracovní normy;

Od vstupůdopadům: co nejlépe využívat politiky EU

59. vyzývá Komisi, aby urychleně předložila návrhy, kterými se mění nařízení o OLAF;

60. zdůrazňuje, že by Komise měla otevřeněji přispět k pozitivnímu postoji vůči prohlášením o hospodaření jednotlivých členských států, která podepsali ministři financí; zdůrazňuje, že by Komise měla naléhavě požádat členské státy o vydání prohlášení o hospodaření; žádá o zavedení komplexních databází, které budou fungovat on-line a budou vstřícné k uživatelům;

61. vyzývá proto k systematickému, pravidelnému a nezávislému hodnocení programů EU – jak v oblasti vnitřních politik, tak i rozvojové pomoci – s cílem zabezpečit, že tyto programy dosahují nákladově efektivním způsobem kýžených výsledků, aby bylo možné:

–  zohlednit připomínky Evropského parlamentu uvedené v jeho usneseních o udělení absolutoria,

–  poskytnout strategičtější horizontální pohled na zjištění z různých hodnocení, a na výkonnost Komise;

 

62. je pevně přesvědčen, že správné a včasné provedení evropských směrnic ve vnitrostátním právu a jejich uplatňování je důležité zejména proto, aby občané nepojali nedůvěru v opatření přijatá EU; domnívá se, že to vyžaduje účinnou spolupráci mezi Komisí a členskými státy;

63. naléhavě vyzývá k zjednodušování právních předpisů EU a zdůrazňuje, že posouzení dopadu prováděné před přijetím právního předpisu musí být využíváno nestranně, účinně a s ohledem na uplatňování; rozhodně podporuje trvalé úsilí Komise, pokud jde o projekt inteligentní regulace;

64. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vládám a parlamentům členských států.