Fælles beslutningsforslag - RC-B7-0688/2010Fælles beslutningsforslag
RC-B7-0688/2010

    FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG om Kommissionens meddelelse om Kommissionens arbejdsprogram for 2011

13.12.2010

jf. forretningsordenens artikel 110, stk. 4,
til erstatning af beslutningsforslag af:
S&D (B7‑0688/2010)
PPE (B7‑0689/2010)
ALDE (B7‑0697/2010)

József Szájer, Joseph Daul for PPE-Gruppen
Martin Schulz, Hannes Swoboda for S&D-Gruppen
Guy Verhofstadt for ALDE-Gruppen


Procedure : 2010/2639(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
RC-B7-0688/2010
Indgivne tekster :
RC-B7-0688/2010
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

Europa-Parlamentets beslutning om Kommissionens meddelelse om Kommissionens arbejdsprogram for 2011

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Kommissionens meddelelse om Kommissionens arbejdsprogram for 2011 (KOM(2010)0623),

–   der henviser til rammeaftalen om forbindelserne mellem Europa-Parlamentet og Kommissionen, navnlig bilag 4,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 110, stk. 4,

A. der henviser til, at det er af afgørende betydning, at dialogen mellem Europa-Parlamentet og Kommissionen gennemføres i god tid, således at kræfterne kan samles om at definere EU’s vigtigste strategiske målsætninger for næste år og de kommende år,

B.  der henviser til, at de politiske prioriteringer bør afstemmes efter de disponible finansielle midler,

C. der henviser til, at europæiske politikker og foranstaltninger sammen med medlemsstaternes i overensstemmelse med nærhedsprincippet kan og skal yde et reelt bidrag til at hjælpe borgerne med at imødese og reagere over for et samfund i hastig udvikling,

D. der henviser til, at 2011 bliver af afgørende betydning for Unionens fremtidige succes og en betydelig udfordring for Kommissionen og Unionen som helhed,

E.  der henviser til, at den finansielle krise stadig påvirker medlemsstaternes økonomier betydeligt, og at der må foretages store ændringer på både nationalt plan og på EU-plan; der henviser til, at en fuldstændig genopretning kræver en fælles europæisk strategi for bæredygtig vækst og jobskabelse, som understøttes med de nødvendige beføjelser og ressourcer,

1.  bemærker, at dette arbejdsprogram er det første, der vedtages inden for den nye programmeringscyklus, og understreger, at dialogen med Kommissionen bør styrkes med henblik på at udvikle den tydelige sammenhæng mellem politiske prioriteringer og midler til at finansiere dem på EU-plan;

2.  opfordrer indtrængende Kommissionen til at forpligte sig til at gennemføre en realistisk og gennemførlig programmering, der er effektiv, kan omsættes til praksis og er bedre gennemført end tidligere; anmoder om, at der forelægges en klar tidsplan for alle større forslag;

3.  opfordrer indtrængende Kommissionen til hurtigst muligt og ifølge en klar tidsplan at tilpasse den gældende fællesskabsret til bestemmelserne i artikel 290 og 291 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde;

Indledning:

4.  opfordrer Kommissionen til at handle under videst mulig udøvelse af sine retlige beføjelser og politiske myndighed, bemærker, at Den Europæiske Union ikke kan fungere effektivt, medmindre Kommissionen identificerer, formulerer og fremmer Unionens og borgeres generelle interesser og effektivt udfører sin pligt til at føre tilsyn med anvendelsen af traktaterne og EU-lovgivningen;

5.  bemærker, at de bestræbelser, der hidtil er blevet gjort for at løse finanskristen og støtte den økonomiske genopretning i Europa, overhovedet ikke har været tilstrækkelige i forhold til, hvad der er nødvendigt; og beklager, at arbejdsprogrammerne ikke indeholder yderligere foranstaltninger til at skabe flere jobs; opfordrer derfor Kommissionen til at nøjagtigt at gøre rede for, hvordan dens initiativer og forslag vil leve op til denne udfordring;

6.  mener, at EU straks bør indlede arbejdet med strukturelle reformer med henblik på at forbedre dets konkurrencedygtighed og sætte skub i væksten; mener endvidere, at en modernisering af infrastrukturen (herunder bredbånd), en øget indsats med hensyn til forskning, udvikling og innovation, en politik, der sikrer tilstrækkelig, økonomisk og ren energi, innovation og udvikling af nye teknologier samt kvaliteten af uddannelser og erhvervsuddannelser er centrale punkter i strategien;

7.  glæder sig over den vægt, der lægges på reform af Europas økonomiske styring; advarer om, at medmindre EU kan udvikle en troværdig økonomisk styring, navnlig i euroområdet, som kan sikre en forsvarlig finanspolitik og få gang i væksten igen, vil euroens fremtid være i fare; insisterer på, at en sådan reform skal tage fuldt hensyn til Parlamentet holdning, som den fremgår af Parlamentets beslutning af 20. oktober 2010, og som formål skal have at fremme EU’s økonomiske og sociale mål som anført i artikel 3 i Lissabontraktaten;

8.  erindrer om, at Europa-Parlamentet og Rådet som budgetmyndighedens to parter bør inddrages på lige fod i enhver anvendelse af den europæiske finansielle stabiliseringsmekanisme; anmoder om, at der hurtigt fremsættes forslag med henblik på at gøre kriseløsningsmekanismen permanent (f.eks. en europæisk valutafond), at integrere EU 2020-strategien fuldstændigt i de langsigtede makroøkonomiske rammer, at tage de indledende skridt til fælles emission af en del af statsgælden og indføre obligationer med dette formål for øje som beskrevet i tidligere betænkninger fra Europa-Parlamentet og sikre en fælles ekstern repræsentation for euroområdet;

9.  insisterer på, at Kommissionen hurtigt skal fremsætte forslag om revision af den nuværende finansielle ramme; mener, at den flerårige finansielle ramme for perioden efter 2013 også skal afspejle det udvidede omfang af disse ansvarsområder; opfordrer Kommissionen til at forelægge et ambitiøst forslag om investering med henblik på at opfylde EU 2020-strategiens mål og på at skabe jobs, sætte skub i væksten og garantere EU-borgernes sikkerhed; mener, at fleksibilitet inden for denne ramme vil være af væsentlig betydning, og at EU-budgettet bør give mulighed for anvendelse af alternative finansieringskilder (øremærkning, projektobligationer osv.);

10. minder om, at vedtagelsen af den flerårige finansielle ramme kræver Europa-Parlamentets godkendelse; opfordrer Kommissionen til at fremme en hurtig vedtagelse af en interinstitutionel aftale om Parlamentets rolle i forbindelse med udarbejdelse af og forhandling om den næste flerårige finansielle ramme;

11. opfordrer kraftigt Kommissionen til i juni 2011, efter vedtagelse af Parlamentets holdning til den nye finansielle ramme, at fremsætte dristige og innovative forslag til en væsentlig revision af ordningen om egne indtægter, til at skabe en ordning, som er retfærdig, klar, gennemsigtig og neutral i forhold til EU-borgernes skattebyrde; er stærkt overbevist om, at den flerårige finansielle ramme og spørgsmålet om egne indtægter er indbyrdes forbundet og bør afgøres på samme tid på grundlag af en åben debat mellem institutionerne og med omfattende inddragelse af nationale parlamenter, og at de ikke kan udsættes længere;

Genskabelse af vækst og arbejdspladser: Hurtigt frem mod 2020

12. bemærker indførelsen af et ”europæisk halvår”; mener, at Parlamentets udvalg skal have en vigtigere rolle, således at de kan vise deres ekspertise ved at udarbejde ”årsafslutningsbetænkninger” om fremskridt i forbindelse med vigtige målsætninger, der bør følges op af de politiske gruppers (fælles) beslutninger;

13. beklager, at forslagene om det europæiske halvår og styringspakken ikke giver særlig stor mulighed for europæisk demokratisk kontrol og insisterer på, at Parlamentet inddrages kraftigt i begge dele;

Finansiel regulering: færdiggørelse af reformen

14. opfordrer Kommissionen til hurtigst muligt at fremsætte forslag om omarbejdelsen af direktivet om markedsmisbrug og direktivet om markeder for finansielle instrumenter; bemærker, at Kommissionen må tage hensyn til den eventuelle samlede virkning af de forslag, den fremsætter, for at sikre, at de forøger finanssektorens stabilitet, gennemsigtighed og ansvarlighed og dens kapacitet til at være til gavn for realøkonomien med hensyn til vækst og job;

15. anmoder om, at lovgivningsinitiativet til kriseløsning i banksektoren koordineres med de konkurrencepolitiske regler med henblik på at skabe en samlet ramme for krisestyring, der omfatter både private og offentlige aktører og beskytter skatteborgerne; mener, at revisionen af forordningen om kreditvurderingsbureauer bør behandle den manglende konkurrence i sektoren og opfordrer Kommissionen til at reagere på Parlamentets nylige anmodning om at undersøge mulighederne for et uafhængigt europæisk kreditvuderingsinstitut og stærkere inddragelse af uafhængige offentlige enheder i afgivelsen af kreditvurderinger;

Intelligent vækst

16. anmoder Kommissionen om at forelægge en omfattende handlingsplan, med tidsplan og mål, med henblik på at gennemføre et indre marked for onlineindhold og onlinetjenester i et åbent og fremgangsrigt digitalt samfunds interesse og for at bygge bro over it-kløften;

17. understreger, at den digitale agenda og investeringer i informations- og kommunikationsteknologien er altafgørende for Europas konkurrenceevne på lang sigt, og opfordrer indtrængende medlemsstaterne og Kommissionen til at fortsætte udviklingen på markedet for næste generations netværk og adgang hertil via fortsat liberalisering af det indre marked for kommunikation med henblik på at sætte skub i innovationen i EU;

18. opfordrer kraftigt Kommissionen til at fremme viden og innovation i det 8. rammeprogram efter midtvejsevalueringen og minder om betydningen af, at Parlamentet får mulighed for at forelægge sine egne prioriteter inden vedtagelsen af det 8. rammeprogram i 2012;

19. glæder sig over, at Kommissionen har ambitioner med hensyn til Innovation i EU, som vil omfatte en revision af statsstøtten til F&U og innovationsrammer, hvilket øger EIB's og venturekapitalrisikoens rolle; anerkender også den rolle, som offentlige indkøb kan spille med hensyn til at stimulere innovation,

20. opfordrer indtrængende Kommissionen til at reducere bureaukratiet i sine F&U-programmer og øge deltagelsen af innovative virksomheder i projekterne; mener, at Kommissionen yderligere bør fremme offentlig-private partnerskaber for at fremme europæisk forskning, udvikling og innovation;

Bæredygtig vækst

21. understreger den strategiske betydning af flagskibsinitiativet om ressourceeffektivitet og opfordrer indtrængende Kommissionen til at arbejde hurtigt på et ambitiøst forslag med henblik på at opnå bindende målsætninger og konkrete benchmarks inden for rammerne af det europæiske halvår med koordinering af den økonomiske politik; og opfordrer Kommissionen til at fremsætte forslag til lovgivning for at reducere EU’s emissioner yderligere;

22. understreger, at energisikkerhed er særdeles vigtig, hvis den økonomiske vægt skal være bæredygtig, med henblik på at sikre uafbrudte forsyninger, respekt for kontraktaftaler, en rimelig markedspris og for at undgå afhængighed af alt for få producenter;

23. mener, at meddelelsen om en ny industripolitik for Europa bør efterfølges af effektive foranstaltninger, navnlig med henblik på at opnå det ønskede skift i retning af en CO2-fattig og bæredygtig økonomi og for at sikre, at målet om 20% større energieffektivitet vil blive opfyldt;

24. understreger, at modvirkning af klimaændringer og tilpasning er en høj prioritet, som også vil være til gavn den europæiske industris og SMV’ers konkurrenceevne;

25. glæder sig over prioriteringerne med hensyn til offentliggørelsen af hvidbogen og opfordrer indtrængende Kommissionen til at fremskynde forberedelserne til en revision af TEN-T-retningslinjerne og de moderniserede finansieringsmekanismer i tråd med Europa 2020-strategien og revisionen af EU-budgettet;

Inklusiv vækst

26. mener, at der kun kan skabes inklusiv vækst på grundlag af ligebehandling af alle arbejdstagere på arbejdspladsen og lige vilkår for alle virksomheder; mener, at Kommissionen arbejdsprogram bør indeholde forslag, der sikrer disse principper, og insisterer på, at lovgivningsforslaget om gennemførelse af udstationseringsdirektivet som angivet i meddelelsen om akten for det indre marked, skal præcisere udøvelsen de grundlæggende sociale og arbejdsmarkedsmæssige rettigheder;

27. anmoder om, at der fremsættes et forslag fra Kommissionen om medarbejdernes finansielle deltagelse i virksomheders overskud;

28. opfordrer Kommissionen til i sine rapporter om "nye færdigheder og jobs" og "en platform mod fattigdom" at tage hensyn til de særlige vanskeligheder, som kvinder står over for, og især fremme ligebehandling på arbejdspladsen som et middel til at bekæmpe fattigdom og til at tilskynde kvinder til at blive iværksættere ved at gennemføre foranstaltninger, som bidrager til udveksling af bedste praksis;

29. er overbevist om, at det fortsat er en vigtig udfordring at få udlignet kønsbestemte lønforskelle, og gentager sine anmodninger til Kommissionen i Parlamentets beslutning af 2008 om at forelægge Parlamentet et lovforslag om en revision af den eksisterende lovgivning vedrørende gennemførelse af princippet om lige løn for mænd og kvinder under hensyntagen til Parlamentets henstillinger i bilaget til beslutningen;

30. opfordrer Kommissionen til at tage hensyn til arbejdsmarkedsparternes synspunkter på pensionsområdet og at sikre, at hvidbogen afspejler både arbejdsgivernes og arbejdstagernes forventninger, herunder en styrkelse af den første søjle;

31. glæder sig over reformen af EURES-jobportalen, der gør oplysninger og jobrådgivning mere tilgængelig for unge arbejdstagere, men beklager, at dette forslag er udsat til 2012, selv om unge mennesker har brug for den her og nu;

32. efterlyser større effektivitet og bedre resultater i forbindelse med de to store EU-udannelsesorganer: Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop) og Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut (ETF);

Udnyttelse af vækstpotentialet i det indre marked

33. går stærkt ind for en større markedsintegration rettet mod de store vedvarende mangler, der er blevet påvist af professor Monti, således at tilliden hos EU-borgere, arbejdstagere, små virksomheder og forbrugere øges; mener, selv om det glæder sig over offentliggørelsen af akten for det indre marked, at forslagene bør være mere ambitiøse og konkrete; anmoder Kommissionen om hurtigst muligt at opstille klare prioriteringer og fremsætte lovgivningsforslag;

34. anmoder om en modernisering af EU’s lovgivningsmæssige rammer for offentlige indkøb ved en harmonisering af direktiverne og aftalen om statslige indkøb og kræver en klarere tidsplan for næste år;

35. opfordrer Kommissionen til at sikre en konsekvent fremgangsmåde mellem det retlige instrument om europæisk aftaleret og direktivet om forbrugerrettigheder; finder det afgørende, at Kommissionen foretager en integreret behandling af en klar politikstrategi for forbrugere hurtigst muligt i 2011 og ikke i 2014 som foreslået på indeværende tidspunkt;

36. støtter genbehandlingen af pakkerejsedirektivet og af direktivet om produktsikkerhed i almindelighed, der er koncentreret om markedsovervågning;

37. understreger behovet for en effektiv retlig ramme for produktsikkerhed i EU; støtter revisionen af direktivet om produktsikkerhed, hvilket kræver, at der opstilles en klarere tidsplan, på linje med revisionen af de nye retlige rammer; opfordrer Kommissionen til at revidere CE-mærkningsordningen for at sikre, at forbrugerne kan betragte CE-mærkningen som et sikkerhedsmærke;

38. mener, at det er vigtigt med initiativer inden for civilretten for at puste nyt liv i det indre marked; støtter Kommissionens indsats på det civilretlige område, der har til formål at gøre de civilretlige instrumenter mere e-justice-venlige;

39. opfordrer til at finde en endelig løsning på problemerne med oprettelsen af et europæisk patent, og opfordrer Kommissionen til om nødvendigt at fremsætte et forslag til styrket samarbejde;

40. beklager dybt manglen på lovgivningsinitiativer vedrørende cabotage og forsinkelsen til 2012 af adgangen til jernbanemarkedet, herunder åbningen af markedet for indenlandske rejsende; gentager, at Parlamentet er fast overbevist om, at den detaljerede EU-politik om passagerrettigheder bør bevares og udvikles;

Fortsættelse af dagsordenen for borgerne: frihed, sikkerhed og retfærdighed

41. efterlyser et forslag om en meddelelse om udvidet solidaritet inden for EU på asylområdet, men beklager manglen på forslag til retsakter om asyl, i betragtning af at EU skulle have en fælles asylpolitik på plads inden 2012;

42. efterlyser forslag om migration; erindrer om, at det afhænger af VIS’ og SIS’ succes, om det foreslåede ind- og udrejsesystem kan fungere korrekt, selv om SIS II endnu ikke er fuldt operationelt;

43. understreger behovet for en ambitiøs politik om grundlæggende rettigheder efter Lissabontraktatens ikrafttræden og for at gøre de grundlæggende rettigheder i charteret så effektive som muligt; anmoder Kommissionen om at sikre, at ethvert lovgivningsmæssigt initiativ er i overensstemmelse med de grundlæggende rettigheder og garantere, at medlemslandene overholder charteret i forbindelse med gennemførelsen af EU-lovgivning; anmoder om, at overvågningskapaciteten styrkes, og at traktatens mekanismer anvendes mod krænkelser af chartret om grundlæggende rettigheder;

44. understreger, at EU-borgernes rettigheder og friheder bør respekteres fuldt ud i bekæmpelsen af terrorisme og organiseret kriminalitet, og at databeskyttelse og retten til retsmidler er væsentlige, hvis der skal skabes en troværdig og effektiv sikkerhedspolitik; mener, at det stigende antal forbrydelser kræver flere fællesskabsplaner vedrørende organiseret kriminalitet og cybersikkerhed;

45. glæder sig over forslaget om rettighederne for ofre for kriminalitet og ikke mindst om retten til juridisk bistand og retshjælp, men beklager, at dette er den eneste foranstaltning, der er planlagt; efterlyser en klar tidsplan for de resterende foranstaltninger i køreplanen om proceduremæssige rettigheder;

46. glæder sig over lanceringen i 2011 af en ny omfattende lovgivningsramme for beskyttelsen af personoplysninger i EU; understreger, at det nøje vil kontrollere alle forslag, herunder EU-PNR og EU-TFTP, for at sikre at de er i overensstemmelse med de grundlæggende rettigheder;

47. glæder sig over forslagene på det civilretlige område, men opfordrer Kommissionen til, med henblik på at opnå fælles standarder for EU-borgere i alle medlemsstater, at overveje at fremskynde revisionen af EU-retten på det civil- og strafferetlige område og rapportere til Parlamentet;

48. støtter initiativer, der har til formål at forene arbejdsliv og familieliv ved bl.a. foranstaltninger vedrørende en minimumsperiode for forældreorlov og fremme af fleksible arbejdsordninger for kvinder og mænd og støtte til plejere for at kombinere beskæftigelse med plejeansvar;

49. beklager Kommissionens forsinkelse med at stille forslag til retsakter på området for "Lissabonisering” af det nuværende ”acquis” for det politimæssige og retlige samarbejde i straffesager, som er en prioritet på området for borgernes rettigheder og retlige og indre anliggender;

50. mener, at det er tvingende nødvendigt med en revision af den retlige ramme efter vedtagelsen af Lissabontraktaten, og beklager, at en sådan revision først forslås for 2012-2013; kræver, at alle agenturer for retlige og indre anliggender skal være effektive og – først og fremmest – ansvarlige;

Europa i verden: større vægt på den internationale scene

51. understreger, at fremme af menneskerettighederne i hele verden er en af Den Europæiske Unions hovedmålsætninger på internationalt plan, og at forbedrede handelsforbindelser og øget udviklingsbistand kan bidrage til at tilskynde til fremskridt på dette område; anmoder næstformanden i Kommissionen/den højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om at udnævne en særlig repræsentant for menneskerettigheder;

52. opfordrer Kommissionen til at holde gang i udvidelsesprocessen;

53. mener, at EU, hvis det på effektiv vis skal projicere sine værdier og principper og bidrage til politisk stabilitet og økonomisk udvikling i dets naboområder, må støtte unge demokratier i hele Europa og styrke forbindelserne med sine partnere; opfordrer Kommissionen til at afslutte revisionen af den europæiske naboskabspolitik (ENP) med henblik på at sikre bedre sammenhæng mellem politiske mål og finansielle instrumenter; mener, at EU bør styrke menneskerettighederne og den demokratiske konditionalitet i forholdet til sine naboer;

54. opfordrer Kommissionen til at give fødevaresikkerhed i Afrika højere prioritet; understreger behovet for at styrke landbrugssektoren i Afrika på en bæredygtig måde; opfordrer i denne forbindelse indtrængende Kommissionen til at sikre, at de fattige i Afrika får lettere adgang til lån og finansielle tjenester; opfordrer indtrængende Kommissionen til at fremme foranstaltninger, der kan sætte skub i handelen inden for det afrikanske kontinent, herunder forbedrede støttepakker for de regionale økonomiske fællesskaber og forbedring af infrastrukturer på hele det afrikanske kontinent;

55. opfordrer Kommissionen til hvert år at aflægge rapport om EU’s fremskridt med hensyn til at opfylde 2015-målene og indføre foranstaltninger, der sikrer, at medlemsstaterne opfylder deres forpligtelse til at yde 0,7 % af BNI til officiel udviklingsbistand (ODA), og til at overvåge sådanne forehavender;

56. understreger, at der i forbindelse med de igangværende forhandlinger om økonomiske partnerskabsaftaler (ØPA) bør sættes fornyet fokus på udviklingsdimensionen;

57. opfordrer Kommissionen til aktivt at fremme håndgribelige fremskridt i de aktuelle WTO-forhandlinger for at snarest muligt at afslutte Doha-runden; fastholder, at styrkelsen af eksisterende bilaterale og regionale frihandelsaftaler og indgåelsen af nye er vigtigt, men bør betragtes som em komplementær strategi og ikke som et alternativt til den multilaterale ramme;

58. understreger, at importvarer fra tredjelande kun bør markedsføres i EU, hvis de opfylder de europæiske forbrugerbeskyttelsesbestemmelser; mener, at Kommissionen i forbindelse med internationale forhandlinger bør insistere på, at vore handelspartnere overholder EU’s miljømæssige og sociale standarder;

Fra input til virkning: bedst mulig udnyttelse af EU-politikker

59. opfordrer Kommissionen til hurtigt at fremsætte forslag om ændring af OLAF-forordningerne;

60. understreger, at Kommissionen bør bidrage mere åbent til en positiv holdning til nationale forvaltningserklæringer undertegnet af finansministre; understreger, at Kommissionen bør opfordre medlemsstaterne til hurtigst muligt at udstede nationale forvaltningserklæringer; opfordrer til, at der indføres omfattende brugervenlige onlinedatabaser;

61. opfordrer derfor til systematiske, regelmæssige og uafhængige evalueringer af EU-programmer – både interne politikker og udviklingsbistand – for at sikre, at de når de ønskede resultater på en omkostningseffektiv måde for at

–  tage hensyn til Parlamentets bemærkninger i dechargebeslutningerne

–  give mulighed for et mere strategisk horisontalt syn på resultaterne af de forskellige evalueringer og Kommissionens præstationer;

 

62. er overbevist om, at en korrekt og rettidig gennemførelse og anvendelse af EU-direktiver er særligt vigtigt for at fjerne borgernes manglende tillid til EU's indsats; mener, at dette kræver et effektivt samarbejde mellem Kommissionen og medlemsstaterne;

63. henstiller, at EU-lovgivningen skal forenkles og understreger, at konsekvensanalyser forud for lovgivningen skal anvendes objektivt og effektivt under hensyntagen til gennemførelsen; støtter på det kraftigste Kommissionens igangværende bestræbelser omkring projektet for intelligent regulering;

64. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt medlemsstaternes regeringer og parlamenter.