Yhteinen päätöslauselmaesitys - RC-B7-0688/2010Yhteinen päätöslauselmaesitys
RC-B7-0688/2010

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS komission tiedonannosta työohjelmastaan vuodelle 2011

13.12.2010

työjärjestyksen 110 artiklan 4 kohdan mukaisesti
joka korvaa seuraavat poliittisten ryhmien jättämät päätöslauselmaesitykset:
S&D (B7‑0688/2010)
PPE (B7‑0689/2010)
ALDE (B7‑0697/2010)

József Szájer, Joseph Daul PPE-ryhmän puolesta
Martin Schulz, Hannes Swoboda S&D-ryhmän puolesta
Guy Verhofstadt ALDE-ryhmän puolesta


Menettely : 2010/2639(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
RC-B7-0688/2010
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
RC-B7-0688/2010
Keskustelut :
Hyväksytyt tekstit :

Euroopan parlamentin päätöslauselman komission tiedonannosta työohjelmastaan vuodelle 2011

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission tiedonannon työohjelmastaan 2011 (KOM(2010)623),

–   ottaa huomioon tuoreimman puitesopimuksen Euroopan parlamentin ja komission välisistä suhteista ja erityisesti sen liitteen 4,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 110 artiklan 4 kohdan,

A. katsoo, että on ratkaisevan tärkeää, että Euroopan parlamentin ja komission välinen vuoropuhelu käydään hyvissä ajoin, jotta toimet voidaan keskittää EU:n ensi vuoden ja tulevien vuosien tärkeimpiin strategisiin tavoitteisiin,

B.  katsoo, että poliittiset tavoitteet olisi asetettava käytettävissä olevien varojen mukaisesti,

C. katsoo, että toissijaisuusperiaatteen mukaisella EU:n politiikalla ja jäsenvaltioiden kanssa yhteisymmärryksessä toteutettavilla toimilla voidaan auttaa kansalaisia varautumaan ja reagoimaan nopeasti muuttuvaan yhteiskuntaan ja vaikuttamaan näihin seikkoihin käytännössä,

D. ottaa huomioon, että vuosi 2011 on ratkaisevan tärkeä unionin menestyksekkään tulevaisuuden kannalta ja erittäin haasteellinen sekä Euroopan komissiolle että koko unionille,

E.  ottaa huomioon, että finanssikriisi vaikuttaa edelleen voimakkaasti jäsenvaltioiden talouksiin ja että niin jäsenvaltioissa kuin EU:ssa on toteutettava huomattavia sopeuttamistoimia, katsoo, että täydellinen toipuminen edellyttää yhteistä eurooppalaista strategiaa kestävän kasvun ja työpaikkojen luomiseksi ja että strategian tueksi tarvitaan riittäviä toimivaltuuksia ja resursseja,

1.  panee merkille, että kyseessä on ensimmäinen uuden ohjelmointikierroksen puitteissa hyväksyttävä työohjelma, ja korostaa, että komission kanssa käytävää vuoropuhelua on syvennettävä, jotta poliittisten tavoitteiden ja niiden rahoittamiseen tarkoitetun talousarvion välistä selvää yhteyttä voidaan parantaa EU:n tasolla;

2.  kehottaa komissiota sitoutumaan sellaisen realistisen ja toiminnallisen ohjelmasuunnittelun toteuttamiseen, jonka on oltava tehokas ja käytäntöön sovellettava ja joka on pantava täytäntöön aikaisempia paremmin; kehottaa laatimaan selkeämmän aikataulun tärkeimmille toimenpide-ehdotuksille;

3.  kehottaa komissiota mukauttamaan unionin säännöstön SEUT:n 290 ja 291 artiklan säännöksiin mahdollisimman pian selkeän aikataulun mukaisesti;

Johdanto

4.  kehottaa komissiota käyttämään oikeudellista toimivaltaansa ja poliittista arvovaltaansa niiden täydessä laajuudessa; toteaa, ettei Euroopan unioni voi toimia tehokkaasti, ellei komissio määritä, ilmaise ja edistä unionin ja kansalaisten yleistä etua ja suorita tehokkaasti sille uskottua perussopimusten ja EU:n lainsäädännön soveltamisen valvontatehtävää,

5.  toteaa, että finanssikriisin ratkaisemiseksi ja Euroopan talouden elvyttämiseksi tähän mennessä toteutetut toimet eivät ole olleet läheskään riittäviä; pahoittelee, ettei työohjelma sisällä lisätoimia uusien työpaikkojen luomiseksi; kehottaa siksi komissiota vastaamaan yksityiskohtaisesti siihen, miten sen aloitteilla ja ehdotuksilla vastataan haasteeseen;

6.  katsoo, että EU:n on ryhdyttävä toteuttamaan rakenneuudistusta mahdollisimman pian parantaakseen kilpailukykyään ja käynnistääkseen uudelleen kasvukehityksen; katsoo myös, että tämä merkitsee infrastruktuurin (mukaan lukien laajakaistan) uudenaikaistamista, lisätoimia tutkimuksen, kehityksen ja innovoinnin alalla sekä politiikkaa, jolla varmistetaan riittävä, taloudellinen ja saasteeton energiansaanti, joiden lisäksi uusien teknologioiden sekä koulutuksen laadun kehittäminen ovat strategian keskeisiä osa-alueita;

7.  pitää myönteisenä, että painopisteeksi on otettu Euroopan talouden ohjausjärjestelmän uudistaminen; varoittaa, että jollei EU pysty erityisesti euroalueella saamaan aikaan uskottavaa talouden ohjausjärjestelmää, jonka avulla voidaan taata terve finanssipolitiikka ja palauttaa kasvu, euron tulevaisuus on vaarassa; vaatii, että tällaisessa uudistuksessa on otettava täysimääräisesti huomioon parlamentin 20. lokakuuta 2010 antamassa päätöslauselmassa esitetyt kannanotot ja että siinä on asetettava tavoitteeksi Lissabonin sopimuksen 3 artiklaan sisältyvien unionin taloudellisten ja sosiaalisten tavoitteiden edistäminen;

8.  palauttaa mieliin, että parlamentin ja neuvoston olisi budjettivallan käyttäjinä voitava osallistua tasavertaisina Euroopan rahoitusvakausmekanismin käyttöön; pyytää esittämään nopeasti ehdotuksia, jotta kriisinratkaisujärjestelmästä voitaisiin tehdä pysyvä (esim. Euroopan valuuttarahasto); kehottaa sisällyttämään EU 2020 -strategian täydellisesti pitkän aikavälin makrotaloudelliseen kehykseen, kehottaa ottamaan ensimmäiset askeleet kohti valtion velkakirjojen vastavuoroista liikkeeseenlaskemista ja tällaisten obligaatioiden käyttöönottoa Euroopan parlamentin aiemmissa mietinnöissä kuvatulla tavalla ja kehottaa takaamaan euroalueen yhden yhteisen ulkoisen edustuksen;

9.  katsoo, että komission on pikaisesti esitettävä ehdotuksia nykyisen rahoituskehyksen tarkistamiseksi; katsoo, että vuoden 2013 jälkeisen monivuotisen rahoituskehyksen on myös vastattava tällaisten vastuiden laajenemista; kehottaa komissiota esittämään kunnianhimoisen sijoitusehdotuksen, jotta voitaisiin saavuttaa EU 2020 -strategian tavoitteet ja luoda työpaikkoja, edistää kasvua ja taata unionin kansalaisten turvallisuus; pitää tässä kehyksessä olennaisen tärkeänä joustavuutta sekä sitä, että EU:n talousarvio sallii vaihtoehtoisten rahoituslähteiden käyttöönoton (kohdentaminen, hankkeiden rahoittamiseen käytettävät joukkovelkakirjalainat jne.);

10. monivuotista rahoituskehystä koskevan asetuksen hyväksyminen edellyttää Euroopan parlamentin suostumusta; kehottaa komissiota tukemaan sellaisen toimielinten välisen sopimuksen nopeaa hyväksymistä, joka koskee Euroopan parlamentin roolia seuraavan monivuotisen rahoituskehyksen valmistelussa ja siitä neuvoteltaessa;

11. kehottaa painokkaasti komissiota esittämään uutta rahoituskehystä koskevan parlamentin kannan hyväksymisen jälkeen kesäkuussa 2011 rohkeita ja innovatiivisia ehdotuksia omien varojen järjestelmän merkittävästä tarkistamisesta, jotta voidaan luoda EU:n kansalaisten verotaakkaan liittyvä oikeudenmukainen, selkeä, seurattava ja neutraali järjestelmä; on vakaasti sitä mieltä, että monivuotinen rahoituskehys ja omia varoja koskeva kysymys liittyvät toisiinsa, niistä olisi päätettävä samanaikaisesti toimielinten välisen avoimen keskustelun perusteella ja kansallisten parlamenttien vahvalla panoksella, eikä asiaa voida lykätä enempää;

Työllisyyttä edistävän kasvun palauttaminen Eurooppa 2020 -uudistusohjelman täytäntöönpanoa nopeuttamalla

12. panee merkille EU-ohjausjakson käyttöönoton; katsoo, että Euroopan parlamentin valiokunnilla on oltava merkittävämpi rooli, jotta ne voivat osoittaa asiantuntemuksensa esittämällä vuoden päätteeksi mietintöjä tärkeisiin tavoitteisiin liittyvästä edistymisestä, minkä jälkeen poliittiset ryhmät antavat (yhteisiä) päätöslauselmia;

13. pitää valitettavana, että EU-ohjausjaksosta ja talouden ohjausjärjestelmäpaketista tehdyissä ehdotuksissa ei ole kovin paljon sijaa demokraattiselle valvonnalle, ja vaatii parlamentin saada osallistua molempiin hankkeisiin;

Rahoitusalan sääntely: uudistukset valmiiksi

14. kehottaa komissiota tekemään mahdollisimman pian ehdotukset markkinoiden väärinkäyttöä koskevan direktiivin ja rahoitusmarkkinadirektiivin uudelleenlaatimisesta; toteaa, että komission on pidettävä mielessä sen tekemien ehdotusten mahdollinen kumulatiivinen vaikutus, jotta voidaan taata ehdotusten parantavan rahoitusalan vakautta, avoimuutta ja seurattavuutta sekä sen kykyä palvella reaalitaloutta kasvun ja työpaikkojen kautta;

15. pyytää sovittamaan pankkialan kriisin ratkaisua koskevan lainsäädäntöaloitteen yhteen kilpailupolitiikan sääntöjen kanssa, jotta kriisinhallinnalle voidaan luoda kattava kehys, joka kattaa sekä yksityiset että julkiset toimijat suojelee veronmaksajia; katsoo, että luottoluokituslaitoksia koskevan asetuksen tarkistamisen yhteydessä on käsiteltävä kilpailun puutetta alalla; pyytää komissiota toimimaan parlamentin äskettäin esittämän pyynnön mukaisesti ja tarkastelemaan mahdollisuutta luoda riippumaton Euroopan luottoluokituslaitos ja saada riippumattomat julkiset laitokset entistä voimakkaammin mukaan luottoluokitusten antamiseen;

Älykäs kasvu

16. kehottaa komissiota esittämään kattavan toimintasuunnitelman, aikataulun ja tavoitteita, jotta voidaan luoda verkkosisältöjen ja -palveluiden sisämarkkinat avoimen ja kukoistavan digitaalisen yhteiskunnan edistämiseksi ja jotta voidaan kuroa umpeen digitaalinen kuilu;

17. painottaa, että digitaalistrategia ja investoinnit tieto- ja viestintätekniikkaan ovat ratkaisevan tärkeitä Euroopan pitkän aikavälin kilpailukyvyn kannalta, ja kehottaa jäsenvaltioita ja komissiota jatkamaan seuraavan sukupolven verkkojen ja niiden käyttöyhteyksien tuomista markkinoille vapauttamalla edelleen viestinnän sisämarkkinoita EU:ssa tapahtuvan innovoinnin vauhdittamiseksi;

18. kehottaa päättäväisesti komissiota edistämään osaamista ja innovointia kahdeksannessa puiteohjelmassa väliarvioinnin jälkeen, ja muistuttaa, että parlamentin on tärkeää saada mahdollisuus ilmaista omat painopisteensä ennen kahdeksannen puiteohjelman hyväksymistä vuonna 2012;

19. on tyytyväinen komission korkeisiin tavoitteisiin, jotka liittyvät innovaatiounioniin ja joiden yhteydessä suoritetaan tutkimusta ja kehitystä sekä innovointia koskeviin puitteisiin tarkoitettujen valtiontukien uudelleentarkastelu niin, että lisätään EIP:n ja pääomarahoituksen roolia; panee merkille myös merkityksen, joka julkisilla hankinnoilla voi olla innovoinnin edistämisessä;

20. kehottaa komissiota keventämään tutkimus- ja kehitysohjelmiensa byrokratiaa ja lisäämään innovatiivisten yritysten osallistumista hankkeisiin; katsoo, että komission olisi tuettava entistä enemmän julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksia eurooppalaisen tutkimuksen, kehityksen ja innovoinnin edistämiseksi;

Kestävä kasvu

21. korostaa resurssitehokkuutta koskevan lippulaivahankkeen strategista merkitystä ja kehottaa komissiota tekemään joutuisasti kunnianhimoisia ehdotuksia, joiden tarkoituksena on saada aikaan sitovia tavoitteita ja konkreettisia arviointiperusteita Eurooppa 2020 -strategiaan kuuluvan talouspolitiikan EU-ohjausjakson puitteissa; kehottaa komissiota esittämään lainsäädäntöä EU:n päästöjen vähentämiseksi entisestään;

22. korostaa, että energiavarmuus on talouskasvun kestävyyden kannalta ratkaisevan tärkeää, jotta voidaan varmistaa keskeytymättömät toimitukset, sopimusten noudattaminen ja oikeudenmukaiset markkinahinnat ja välttää riippuvaisuus liian harvoista tuottajista;

23. katsoo, että unionin uutta teollisuuspolitiikkaa koskevaan tiedonantoon olisi liitettävä tehokkaita toimia erityisesti, jotta voitaisiin saavuttaa haluttu siirtymä kohti vähähiilistä ja kestävää taloutta ja taata EU:n 20 prosentin energiatehokkuustavoitteen saavuttaminen;

24. korostaa, että tärkeä painopistealue on myös ilmastonmuutoksen hillitseminen ja siihen sopeutuminen, mikä hyödyttää myös unionin teollisuuden ja pk-yritysten kilpailukykyä;

25. suhtautuu myönteisesti valkoisen kirjan julkaisemista koskeviin ensisijaisiin tavoitteisiin ja kehottaa komissiota nopeuttamaan TEN-T-suuntaviivojen muuttamista ja sen uudistettua rahoitusjärjestelmää koskevaa valmistelua Eurooppa 2020 -strategian ja EU:n talousarvion uudelleentarkastelun mukaisesti;

Osallistava kasvu

26. katsoo, että osallistava kasvu on mahdollista vain, jos kaikkia työntekijöitä kohdellaan työpaikoilla yhdenvertaisesti ja jos kaikille yrityksille luodaan yhtäläiset toimintaedellytykset; katsoo, että komission työohjelman pitäisi käsittää ehdotuksia näiden periaatteiden takaamiseksi, ja vaatii, että työntekijöiden lähettämisen toteuttamisesta annettavalla säädösehdotuksella, joka sisältyy tiedonantoon sisämarkkinoiden toimenpidepaketista, on selvennettävä sosiaalisten perusoikeuksien nauttimista;

27. kehottaa esittämään komission ehdotuksen työntekijöiden taloudellisesta osallistumisesta yrityksen tuloihin;

28. kehottaa komissiota ottamaan uutta osaamista ja työllisyyttä sekä köyhyydentorjuntafoorumia koskevissa kertomuksissaan huomioon naisten erityiset vaikeudet ja etenkin edistämään tasa-arvoa työssä keinona voittaa köyhyys, ja kehottaa kannustamaan naisia yrittäjyyteen toteuttamalla parhaiden käytäntöjen jakamiseen liittyviä toimia;

29. on vakaasti sitä mieltä, että miesten ja naisten palkkaerojen poistaminen on edelleen merkittävä haaste, johon on vastattava, ja toistaa parlamentin vuonna 2008 esittämässä päätöslauselmassa komissiolle esitetyt pyynnöt miesten ja naisten samapalkkaisuuden periaatetta koskevaa nykyisen lainsäädännön tarkistamista koskevan säädösehdotuksen esittämisestä parlamentille ottaen huomioon parlamentin vuoden 2008 päätöslauselmaan liitetyt suositukset;

30. kehottaa komissiota ottamaan huomioon työmarkkinaosapuolten näkemykset eläkeasioista ja varmistamaan, että valkoinen kirja ilmentää molemman osapuolen odotuksia, ensimmäisen pilarin lujittaminen mukaan luettuna;

31. pitää myönteisenä EURES-työpaikkaportaalin uudistamista, jonka ansiosta nuorten työntekijöiden on helpompi saada tietoa ja neuvoja, mutta pitää valitettavana ehdotuksen lykkäämistä vuoteen 2012, sillä nuoret tarvitsevat sitä nyt;

32. kehottaa lisäämään tehokkuutta ja parantamaan tavoitteiden saavuttamista EU:n kahdessa tärkeässä koulutuksen alan virastossa – Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksessa (Cedefop) ja Euroopan koulutussäätiössä (ETF);

Sisämarkkinoiden kasvupotentiaalin hyödyntäminen

33. kannattaa voimakkaasti markkinoiden entistä suurempaa yhdentymistä, jonka tarkoituksena on kohdistaa toimet niihin merkittäviin jäljellä oleviin aukkoihin, jotka professori Monti on tuonut esiin, ja lisätä Euroopan kansalaisten, työntekijöiden, pienyritysten ja kuluttajien luottamusta; pitää myönteisenä sisämarkkinoiden toimenpidepaketin julkaisemista, mutta katsoo, että ehdotusten olisi oltava kunnianhimoisempia ja konkreettisempia; kehottaa komissiota esittämään mahdollisimman pian selkeitä prioriteetteja ja lainsäädäntöehdotuksia;

34. kehottaa nykyaikaistamaan julkisia hankintoja koskevaa EU:n lainsäädäntöä yhdenmukaistamalla direktiivejä ja julkisia hankintoja koskevaa sopimusta ja kehottaa laatimaan selkeämmän aikataulun ensi vuotta varten;

35. kehottaa komissiota varmistamaan Euroopan sopimusoikeuden ja kuluttajansuojadirektiivin keskinäisen johdonmukaisuuden; pitää keskeisenä, että kuluttajia koskevaa selkeää komission poliittista strategiaa käsitellään integroidusti ja pikaisesti jo vuonna 2011 eikä vasta vuonna 2014, kuten nyt on ehdotettu;

36. kannattaa matkapaketeista annetun direktiivin tarkistamista ja yleisestä tuoteturvallisuudesta annetun direktiivin tarkastelua uudelleen keskittyen markkinoiden seurantaan;

37. korostaa, että unionissa tarvitaan tehokas oikeudellinen kehys tuoteturvallisuusasioille; tukee sitä, että yleistä tuoteturvallisuusdirektiiviä tarkastellaan uudelleen, mikä edellyttää selkeän aikataulun määrittämistä uuden lainsäädäntökehyksen uudelleentarkastelua vastaavalla tavalla; kehottaa komissiota tarkastelemaan CE-merkintäjärjestelmä sen takaamiseksi, että kuluttajat voivat pitää CE-merkintää turvamerkintänä;

38. korostaa, että siviilioikeudelliset aloitteet ovat ratkaisevan tärkeitä sisämarkkinoiden elvyttämisessä; tukee komission toimia siltä osin kuin ne koskevat siviilioikeutta ja kehottaa tekemään siviilioikeudellisista välineistä sähköisen oikeuden kannalta käyttökelpoisempia;

39. kehottaa etsimään lopullista ratkaisua unionin patentin käyttöönottoa koskeviin ongelmiin ja kehottaa komissiota tarvittaessa tekemään tiiviimpää yhteistyötä koskevan ehdotuksen;

40. pitää erittäin valitettavana, ettei kabotaasista ole tehty lainsäädäntöaloitetta ja että rautatiemarkkinoille pääsyä ja kotimaan matkustajaliikenteen markkinoiden avaamista koskevaa asiaa on lykätty vuoteen 2012; toistaa parlamentin lujan vakaumuksen, jonka mukaan matkustajien oikeuksia koskeva EU:n kattava politiikka on säilytettävä ja sitä on kehitettävä;

Toteutetaan kansalaisten toimintasuunnitelma: vapaus, turvallisuus ja oikeus

41. kannattaa ehdotusta tiedonannosta unionin sisäisen yhteisvastuun tehostamisesta turvapaikka-asioissa, mutta pitää valitettavana turvapaikkasäädösehdotuksen puuttumista, varsinkin kun unionin tavoitteena on saada aikaan yhteinen turvapaikkapolitiikka vuoteen 2012 mennessä;

42. kehottaa tekemään ehdotuksia maahanmuuttoasioista; palauttaa mieliin, että ehdotetun maahantulo- ja maastapoistumisjärjestelmän moitteeton toiminta riippuu VIS- ja SIS II -järjestelmien onnistumisesta, vaikka SIS II -järjestelmä ei olekaan vielä täysin toiminnassa;

43. korostaa, että Lissabonin sopimuksen voimaantulon seurauksena tarvitaan perusoikeuksia koskeva kunnianhimoinen politiikka ja että perusoikeuskirjassa vahvistetuista perusoikeuksista on tehtävä mahdollisimman tehokkaita; kehottaa komissiota varmistamaan, että säädösaloitteet ovat perusoikeuksien mukaisia ja että jäsenvaltiot noudattavat perusoikeuskirjaa EU:n lainsäädäntöä soveltaessaan; kehottaa vahvistamaan valmiuksia valvoa perusoikeuskirjan loukkauksia ja kehottaa soveltamaan loukkauksiin perustamissopimuksen mekanismeja;

44. korostaa, että terrorismin ja järjestäytyneen rikollisuuden torjunnassa olisi kunnioitettava täydellisesti EU:n kansalaisten oikeuksia ja vapauksia ja että tietosuoja ja muutoksenhakuoikeus ovat keskeisiä tekijöitä luotaessa luotettava ja tehokasta turvallisuuspolitiikkaa; katsoo, että rikollisuuden lisääntymisen vuoksi tarvitaan enemmän järjestäytynyttä rikollisuutta ja tietoverkkoturvallisuutta koskevia yhteisösuunnitelmia;

45. pitää myönteisenä ehdotusta rikosten uhrien oikeuksista ja varsinkin oikeudesta oikeusapuun, mutta pitää valitettavana, että tämä on ainut kaavailtu toimenpide; kehottaa laatimaan selkeän aikataulun menettelyllisiä oikeuksia koskevaan etenemissuunnitelmaan sisältyville muille toimille;

46. pitää myönteisenä, että vuonna 2011 otetaan käyttöön uusi kattava oikeudellinen kehys henkilötietojen suojaamiseksi EU:ssa; korostaa tutkivansa tarkkaan kaikki ehdotukset, kuten EU-PNR:n ja EU-TFTP:n, taatakseen, että niissä noudatetaan perusoikeuksia;

47. pitää myönteisinä siviililainsäädäntöä koskevia ehdotuksia, mutta EU:n kansalaisia kaikissa jäsenvaltioissa koskevien yhteisten normien saavuttamiseksi pyytää komissiota harkitsemaan säännöstön tarkistamisen nopeuttamista siviili- ja rikoslainsäädännön alalla ja raportoimaan asiasta parlamentille;

48. kannattaa aloitteita, joiden tarkoituksena on sovittaa työ- ja perhe-elämä paremmin yhteen muun muassa toimenpiteillä, jotka koskevat perhevapaan vähimmäiskestoa, naisten ja miesten joustavien työaikajärjestelyjen tukemista ja omaishoitajille tarjottavaa apua työn ja hoitovastuun yhdistämiseksi;

49. pitää valitettavana komission viivyttelyä säädösehdotuksissa, jotka koskevat rikosasioissa tehtävän poliisi- ja oikeudellisen yhteistyön nykyisen säännöstön mukauttamista Lissabonin sopimuksen määräyksiin ja jotka ovat kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden prioriteetti;

50. toteaa, että Lissabonin sopimuksen hyväksymisen jälkeen Europolin ja Eurojustin oikeudellista kehystä on tarkistettava, ja pitää valitettavana, että tätä tarkistusta on ehdotettu toteutettavaksi vasta kaudella 2012–2013; vaatii, että kaikkien oikeus- ja sisäasioiden alalla toimivien virastojen on oltava tehokkaita ja ennen kaikkea vastuullisia;

Eurooppa maailmassa: painoarvomme lisääminen maailmannäyttämöllä

51. tähdentää, että ihmisoikeuksien edistäminen koko maailmassa on Euroopan unionin keskeinen tavoite maailmanlaajuisissa yhteyksissä ja että parantamalla kauppasuhteita ja lisäämällä kehitysapua voidaan tukea tämän alan kehitystä; pyytää komission varapuheenjohtajaa / unionin ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkeaa edustajaa nimittämään ihmisoikeuksien erityisedustajan;

52. kehottaa komissiota pitämään yllä laajentumisprosessin vauhtia;

53. uskoo, että EU:n on tuettava nuoria demokratioita koko Euroopassa ja lujitettava suhteita kumppaneihinsa voidakseen tuoda esiin arvojaan ja periaatteitaan ja edistääkseen poliittista vakautta ja talouskehitystä naapurustossaan; kehottaa komissiota saattamaan päätökseen eurooppalaisen naapuruuspolitiikan tarkistamisen, jotta varmistetaan, että tavoitteet ja rahoitusvälineet ovat paremmin linjassa keskenään; katsoo, että naapuruussuhteissa olisi tiukennettava ihmisoikeuksia ja demokratiaa koskevia ehtoja;

54. kehottaa komissiota kiinnittämään entistä enemmän huomiota elintarvikevarmuuteen koko Afrikan alueella; korostaa tarvetta vahvistaa Afrikan maataloutta kestävällä tavalla; kehottaa tässä yhteydessä komissiota varmistamaan köyhille paremmat mahdollisuudet rahoituksen saamiseen ja rahoituspalveluiden käyttämiseen Afrikassa; kehotta komissiota edistämään Afrikan mantereen sisäisen kaupan lisäämiseen tähtääviä toimia sekä alueellisten talousyhteisöjen käyttöön ja Afrikan mantereen infrastruktuurien parantamiseen tarkoitettuja parannettuja tukipaketteja;

55. kehottaa komissiota antamaan vuosittain kertomuksen EU:n edistymisestä vuosituhannen kehitystavoitteiden saavuttamisessa vuoteen 2015 mennessä ja toteuttamaan toimia sen takaamiseksi, että jäsenvaltiot velvoitetaan täyttämään virallista kehitysapua koskevan sitoumuksensa eli 0,7 prosenttia bruttokansantulosta ja seuraaman sitoumusten täyttymistä;

56. korostaa, että meneillään olevien talouskumppanuussopimusneuvottelujen yhteydessä olisi keskityttävä uudelleen kehitysulottuvuuteen;

57. kehottaa komissiota toimimaan aktiivisesti sen puolesta, että WTO-neuvotteluissa päästäisiin konkreettisesti eteenpäin, jotta Dohan kierros saataisiin päätökseen mahdollisimman pian; korostaa, että on erittäin tärkeää vahvistaa nykyisiä ja tehdä uusia kahdenvälisiä ja alueellisia vapaakauppasopimuksia, mutta katsoo, että tätä on pidettävä täydentävänä strategiana eikä vaihtoehtona monenvälisille puitteille;

58. korostaa, että kolmansista maista tuotavat tuotteet olisi saatettava EU:n markkinoille ainoastaan, jos ne ovat EU:n kuluttajansuojan mukaisia; katsoo, että komission olisi kansainvälisissä neuvotteluissa vaadittava, että kauppakumppanimme täyttävät unionin ympäristö-, sosiaali- ja työnormit;

Siirrytään panostamisesta vaikuttamiseen: hyödynnetään EU:n toimia parhaalla mahdollisella tavalla

59. kehottaa komissiota tekemään nopeasti ehdotukset Euroopan petostentorjuntavirastoa koskevien asetusten muuttamisesta;

60. korostaa, että komission olisi pyrittävä avoimemmin edistämään myönteistä suhtautumista valtiovarainministerien allekirjoittamiin kansallisiin hallinnointia koskeviin ilmoituksiin; korostaa, että komission olisi kehotettava jäsenvaltioita tekemään tällaiset ilmoitukset; kehottaa ottamaan käyttöön kattavia ja käyttäjäystävällisiä verkkotietokantoja;

61. kehottaa siksi laatimaan EU:n ohjelmista – sekä sisäisistä politiikoista että kehitysavusta – järjestelmälliset, säännölliset ja riippumattomat arvioinnit, jotta voidaan varmistaa, että niillä saavutetaan halutut tulokset ja että se tapahtuu kustannustehokkaasti, jotta voidaan:

–  ottaa huomioon parlamentin vastuuvapauspäätöslauselmissaan esittämät huomautukset,

–  tarkastella entistä strategisemmin ja laaja-alaisemmin erilaisten arvioiden yhteydessä tehtyjä havaintoja ja komission saavutuksia;

 

62. on vahvasti sitä mieltä, että EU:n direktiivien moitteeton ja oikea-aikainen saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä on erittäin tärkeää, jotta kansalaisten luottamuspula EU:n toimintaan saadaan karistetuksi; katsoo, että tämä edellyttää komission ja jäsenvaltioiden välistä tehokasta yhteistyötä;

63. kehottaa yksinkertaistamaan EU:n lainsäädäntöä ja korostaa, että lainsäädäntöä edeltävää vaikutustenarviointia on käytettävä puolueettomasti ja tehokkaasti ottaen huomioon myös täytäntöönpano; tukee voimakkaasti komission jatkuvia toimia järkevään sääntelyyn liittyvän hankkeen yhteydessä;

64. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.