Предложение за обща резолюция - RC-B7-0693/2010/REV1Предложение за обща резолюция
RC-B7-0693/2010/REV1

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ
  внесено съгласно член 110, параграф 4 от Правилника
  вместо предложенията за резолюция, внесени от групите:
  Verts/ALE (B7-0693/2010)
  ECR (B7-0694/2010)
  S&D (B7-0695/2010)
  PPE (B7-0696/2010)
  ALDE (B7-0698/2010)
  относно бъдещето на стратегическото партньорство между ЕС и Африка след третата среща на високо равнище ЕС-Африка
  Michael Gahler, Мария Неделчева, Filip Kaczmarek, Gay Mitchell
  от името на групата PPE
  Miguel Angel Martínez Martínez
  от името на групата S&D
  Charles Goerens, Marielle De Sarnez, Louis Michel, Ivo Vajgl
  от името на групата ALDE
  Judith Sargentini
  от името на групата Verts/ALE
  Nirj Deva
  от името на групата ECR

  13.12.2010


  Процедура : 2010/2911(RSP)
  Етапи на разглеждане в заседание
  Етапи на разглеждане на документа :  
  RC-B7-0693/2010
  Внесени текстове :
  RC-B7-0693/2010
  Разисквания :
  Приети текстове :

  Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати: