Предложение за обща резолюция - RC-B7-0693/2010/REV1Предложение за обща резолюция
RC-B7-0693/2010/REV1

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ
внесено съгласно член 110, параграф 4 от Правилника
вместо предложенията за резолюция, внесени от групите:
Verts/ALE (B7-0693/2010)
ECR (B7-0694/2010)
S&D (B7-0695/2010)
PPE (B7-0696/2010)
ALDE (B7-0698/2010)
относно бъдещето на стратегическото партньорство между ЕС и Африка след третата среща на високо равнище ЕС-Африка
Michael Gahler, Мария Неделчева, Filip Kaczmarek, Gay Mitchell
от името на групата PPE
Miguel Angel Martínez Martínez
от името на групата S&D
Charles Goerens, Marielle De Sarnez, Louis Michel, Ivo Vajgl
от името на групата ALDE
Judith Sargentini
от името на групата Verts/ALE
Nirj Deva
от името на групата ECR

13.12.2010


Процедура : 2010/2911(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
RC-B7-0693/2010
Внесени текстове :
RC-B7-0693/2010
Разисквания :
Приети текстове :

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати: