Κοινή πρόταση ψηφίσματος - RC-B7-0693/2010/REV1Κοινή πρόταση ψηφίσματος
RC-B7-0693/2010/REV1

ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 4, του Κανονισμού
που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ακόλουθων ομάδων:
Verts/ALE (B7-0693/2010)
ECR (B7-0694/2010)
S&D (B7-0695/2010)
PPE (B7-0696/2010)
ALDE (B7-0698/2010)
σχετικά με το μέλλον της στρατηγικής εταιρικής σχέσης Αφρικής - ΕΕ εν συνεχεία της τρίτης Συνόδου Κορυφής Αφρικής - ΕΕ
Michael Gahler, Mariya Nedelcheva, Filip Kaczmarek, Gay Mitchell
εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Miguel Angel Martínez Martínez,
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Charles Goerens, Marielle De Sarnez, Louis Michel, Ivo Vajgl,
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Judith Sargentini,
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Nirj Deva,
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

13.12.2010


Διαδικασία : 2010/2911(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
RC-B7-0693/2010
Κείμενα που κατατέθηκαν :
RC-B7-0693/2010
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

Το έγγραφο αυτό δεν υφίσταται σε HTML αλλά διατίθεται στους εξής μορφότυπους: