Κοινή πρόταση ψηφίσματος - RC-B7-0693/2010/REV1Κοινή πρόταση ψηφίσματος
RC-B7-0693/2010/REV1

  ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
  σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 4, του Κανονισμού
  που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ακόλουθων ομάδων:
  Verts/ALE (B7-0693/2010)
  ECR (B7-0694/2010)
  S&D (B7-0695/2010)
  PPE (B7-0696/2010)
  ALDE (B7-0698/2010)
  σχετικά με το μέλλον της στρατηγικής εταιρικής σχέσης Αφρικής - ΕΕ εν συνεχεία της τρίτης Συνόδου Κορυφής Αφρικής - ΕΕ
  Michael Gahler, Mariya Nedelcheva, Filip Kaczmarek, Gay Mitchell
  εξ ονόματος της Ομάδας PPE
  Miguel Angel Martínez Martínez,
  εξ ονόματος της Ομάδας S&D
  Charles Goerens, Marielle De Sarnez, Louis Michel, Ivo Vajgl,
  εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
  Judith Sargentini,
  εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
  Nirj Deva,
  εξ ονόματος της Ομάδας ECR

  13.12.2010


  Διαδικασία : 2010/2911(RSP)
  Διαδρομή στην ολομέλεια
  Διαδρομή του εγγράφου :  
  RC-B7-0693/2010
  Κείμενα που κατατέθηκαν :
  RC-B7-0693/2010
  Συζήτηση :
  Κείμενα που εγκρίθηκαν :

  Το έγγραφο αυτό δεν υφίσταται σε HTML αλλά διατίθεται στους εξής μορφότυπους: