Gemensamt förslag till resolution - RC-B7-0693/2010/REV1Gemensamt förslag till resolution
RC-B7-0693/2010/REV1

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION
i enlighet med artikel 110.4 i arbetsordningen
som ersätter resolutionsförslagen från grupperna:
Verts/ALE (B7-0693/2010)
ECR (B7-0694/2010)
S&D (B7-0695/2010)
PPE (B7-0696/2010)
ALDE (B7-0698/2010)
GUE/NGL (B7-0699/2010)
om framtiden för det strategiska partnerskapet EU-Afrika efter det tredje toppmötet mellan EU och Afrika
Michael Gahler, Mariya Nedelcheva, Filip Kaczmarek, Gay Mitchell
för PPE-gruppen
Miguel Angel Martínez Martínez
för S&D-gruppen
Charles Goerens, Marielle De Sarnez, Louis Michel, Ivo Vajgl
för ALDE-gruppen
Judith Sargentini
för Verts/ALE-gruppen
Nirj Deva
för ECR-gruppen

13.12.2010


Förfarande : 2010/2911(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
RC-B7-0693/2010
Ingivna texter :
RC-B7-0693/2010
Debatter :
Antagna texter :

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format: