Предложение за обща резолюция - RC-B7-0707/2010Предложение за обща резолюция
RC-B7-0707/2010

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ относно положението в Кот д’Ивоар

14.12.2010

внесено съгласно член 110, параграф 4 от Правилника
вместо предложенията за резолюция, внесени от групите:
ECR (B7‑0707/2010)
PPE (B7‑0716/2010)
S&D (B7‑0721/2010)
GUE/NGL (B7‑0722/2010)
Verts/ALE (B7‑0723/2010)
ALDE (B7‑0724/2010)

Cristian Dan Preda, Vito Bonsignore от името на групата PPE
Véronique De Keyser, Miguel Angel Martínez Martínez, Kader Arif и Vincent Peillon от името на групата S&D
Marielle De Sarnez, Charles Goerens, Louis Michel, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Niccolò Rinaldi, Marietje Schaake, Frédérique Ries, Johannes Cornelis van Baalen, Kristiina Ojuland, Ramon Tremosa i Balcells от името на групата ALDE
Isabelle Durant, Judith Sargentini от името на групата Verts/ALE
Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki от името на групата ECR
Elie Hoarau, Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias от името на групата GUE/NGL

Процедура : 2010/3006(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
RC-B7-0707/2010
Внесени текстове :
RC-B7-0707/2010
Гласувания :
Приети текстове :

Резолюция на Европейския парламент относно положението в Кот д’Ивоар

Европейският парламент,

–   като взе предвид предходните си резолюции относно Кот д’Ивоар,

–   като взе предвид разпоредбите на избирателния кодекс на Кот д’Ивоар, както и Закон 2001-303 и Наредба 2008-133, и по-конкретно член 64 от нея,

–   като взе предвид временния доклад на мисията на Европейския съюз за наблюдение на изборите,

–   като взе предвид комюникето на председателя на Африканския съюз, изявлението на Съвета за мир и сигурност на Африканския съюз, както и заключителното комюнике от извънредното заседание от 7 декември на конференцията на държавните и правителствени ръководители на Икономическата общност на западноафриканските държави (ECOWAS), проведена в Абуджа, Нигерия,

–   като взе предвид декларацията на Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС, приета на 3 декември 2010 г. в Киншаса,

–   като взе предвид изявленията на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност/заместник - председател на Европейската комисия Catherine Ashton относно изборния процес и по-конкретно тези от 3 декември 2010 г. относно изборните резултати в Кот д’Ивоар и от 1 декември 2010 г. относно втория кръг на президентските избори в Кот д’Ивоар,

–   като взе предвид изявлението от 3 декември 2010 г., направено от г-н Young Jin Choi, специален представител на генералния секретар на ООН в Кот д’Ивоар, относно удостоверяването на резултатите от втория кръг на президентските избори, проведени на 28 ноември 2010 г.,

–   като взе предвид Декларацията на Съвета за сигурност на ООН от 8 декември 2010 г.,

–   като взе предвид заключенията относно Кот д’Ивоар, приети на заседанието на Съвета по външни работи на ЕС на 13 декември 2010 г.,

–   като взе предвид член 110, параграф 4 от своя правилник,

A. като има предвид протичането на президентските избори в Кот д’Ивоар и сериозната политическа и институционална криза, в която страната изпадна след втория кръг на изборите на 28 ноември 2010 г.; като има предвид, че изборната кампания за втория кръг на изборите е била белязана от климат на напрежение и прояви на насилие, станали причина за телесни повреди и смъртни случаи,

Б.  като има предвид, че според докладите на независимите наблюдатели, по-конкретно на ООН и Европейския съюз, изборите, чиято организация струва 400 милиона долара, като цяло са се провели по задоволителен начин,

В.  като има предвид, че Независимата избирателна комисия на Кот д’Ивоар беше обявила, че изборите е спечелил Ouattara, докато Конституционният съвет на Кот д’Ивоар отхвърли резултата с твърдение за изборни измами в определени региони и обяви Gbagbo за победител,

Г.  като има предвид, че Конституционният съвет има задължение спрямо народа на Кот д’Ивоар да прилага безпристрастно закона и че Конституцията, Законът 2001-303 и член 64 от Наредбата от 2008 г. му дават правомощие само да отмени изборите за президент, но не и да обяви резултати, различни от тези на Независимата избирателна комисия,

Д. като има предвид, че двете резолюции на ООН, приети след мирното споразумение от 2005 г., дават на Обединените нации мандат за удостоверяване на резултатите, и че това в Африка се случва за първи път,

Е.  като има предвид, че специалният представител на генералния секретар на ООН удостовери качеството на изборния процес в Кот д’Ивоар и че изборните резултати, оповестени от Независимата избирателна комисия, са представителни за волята на гражданите на Кот д’Ивоар, и обяви г-н Ouattara за победител в изборите,

Ж. като има предвид, че Съветът за сигурност на ООН приветства обявяването на междинните резултати от Независимата избирателна комисия на Кот д’Ивоар и отново потвърди своята готовност да предприеме съответни мерки срещу онези, които възпрепятстват мирния процес, по-конкретно работата на Независимата избирателна комисия, както това беше подчертано в параграф 6 от Резолюция 1946 (2010 г.),

З.  като има предвид, че единственият източник на демократична легитимност са всеобщите преки избори, резултатът от които беше удостоверен от ООН,

И. като припомня, че на извънредната среща на върха на 7 декември 2010 г., Икономическата общност на западноафриканските държави (ECOWAS) призова г-н Gbagbo „да предаде властта без отлагане“ и временно изключи Кот д’Ивоар „от всичките си дейности до второ нареждане“,

Й. като припомня, че председателят на Африканския съюз – г-н Bingu Wa Mutharika, в официалното си изявление от 8 декември 2010 г., заяви че „г-н Gbagbo трябва да зачита волята на народа, изразена чрез избирателната урна, и да предаде властта мирно, за да се избегне друга кървава баня в Африка“ и че Африканският съюз „е на страната на ECOWAS и международните наблюдатели, които удостовериха, че г-н Ouattara е спечелил изборите“,

К. като има предвид, че сред икономическите среди съществуват опасения, че настоящото положение би могло да доведе до обедняване на страната и във връзка с това на населението, както и на Западна Африка като цяло, тъй като Кот д’Ивоар отговаря за 40% от БВП на Западноафриканския икономически и валутен съюз (ЗАИВС),

Л. като има предвид, че досегашният президент има отговорност да даде възможност за мирен преход с поддържане на гражданския мир, който е от съществено значение за бъдещето на Кот д’Ивоар, като се оттегли и по този начин се избегнат нови страдания за неговия народ и за региона,

1.  счита, че единственият източник на демократична легитимност са всеобщите преки избори, резултатът от които беше потвърден от ООН, и поради тази причина призовава г-н Gbagbo да подаде оставка и предаде властта на Alassane Ouattara;

2.  настоятелно призовава всички политически и въоръжени сили в Кот д’Ивоар да зачитат волята на народа, която беше изразена свободно в резултатите от президентските избори от 28 ноември 2010 г., оповестени от Независимата избирателна комисия и потвърдени от специалния представител на генералния секретар на ООН;

3.  изразява дълбоко съжаление поради жестоките сблъсъци, предшестващи оповестяването на резултатите от втория кръг на президентските избори в Кот д’Ивоар, и изразява своята най-дълбока солидарност с жертвите и техните семейства; изразява също така съжаление поради възпрепятстването на политическия процес и поради опитите за сплашване на членове на Независимата избирателна комисия, които в крайна сметка забавиха обявяването на междинните резултати и по този начин попречиха на правилното протичане на демократичния избирателен процес;

4.  изразява дълбоко съжаление поради решението на Конституционния съвет на Кот д’Ивоар, чиито членове са назначени от отиващия си президент, за промяна на обявените от избирателната комисия резултати, в нарушение на закона, с чието прилагане съветът е натоварен, и счита, че това решение противоречи на желанието, изразено от народа на Кот д’Ивоар чрез изборните урни;

5.  подчертава важността на решението на Африканския съюз да преустанови участието на Кот д’Ивоар в дейностите на организацията, докато демократично избраният президент, Alassane Ouattara, действително не започне да упражнява своите правомощия;

6.  приветства изявленията на редица участници на международната общност в подкрепа на изборния процес в Кот д’Ивоар и за признаване на г-н Ouattara за законен победител в тези избори;

7.  твърдо подкрепя усилията на Африканския съюз и ECOWAS за предотвратяване на насилието и гарантиране на признаването на законното правителство;

8.  потвърждава своето пълно доверие към специалния представител на генералния секретар на ООН, отговарящ за потвърждаването на резултатите;

9.  изразява дълбока загриженост относно преобладаващото в страната положение на политическа безизходица след изборите, както и във връзка със съобщенията за прояви на насилие, които в някои случаи включват силите за сигурност на Кот д’Ивоар; подчертава необходимостта от внимателно наблюдение на преобладаващата в страната ситуация, както и на съобщенията за прояви на насилие;

10. изразява съжаление поради извършените актове на насилие и счита, че защитата на цивилното население е приоритет; призовава всички заинтересовани страни в Кот д’Ивоар да избягват каквито и да било рискове, които биха могли да доведат до изостряне на напрежението, както и да предотвратяват всяка конфронтация; поради тази причина призовава за предприемане на действия за възстановяване на демократичното функциониране на институциите в интерес единствено на народа на Кот д’Ивоар и на запазването на мира;

11. приветства всички усилия за посредничество и призовава всички политически сили в Кот д’Ивоар да подкрепят активно мирния преход и по този начин да избегнат разделянето на страната;

12. решително осъжда всички прояви на сплашване, насочени срещу наблюдателите от страна на Европейския съюз в Кот д’Ивоар, които прояви на сплашване принудиха мисията да се оттегли поради съображения за сигурност;

13. изразява съжаление поради преустановяването на дейността на неправителствените медии в Кот д’Ивоар; припомня, че е от основно значение народът на Кот д’Ивоар да разполага с пълен достъп до плуралистична и разнообразна информация в медиите и призовава органите на Кот д’Ивоар да възстановят незабавно справедливия достъп до държавните медии;

14. подкрепя решението на ЕС за налагане на санкции срещу Laurent Gbagbo и приветства решението на Съвета на ЕС за предприемане на мерки, насочени срещу тези, които възпрепятстват мирния процес и националното помирение и по-конкретно онези, които застрашават резултата от изборния процес; призовава върховния представител/заместник-председател на Комисията Catherine Ashton да представи в най-кратък срок инициативи за подпомагане на демократично избраните органи в Кот д’Ивоар;

15. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност / заместник-председател на Европейската комисия Catherine Ashton, на Съвета за сигурност на ООН, на генералния секретар на ООН, на операцията на Обединените нации в Кот д'Ивоар, на институциите на Африканския съюз, на Икономическата общност на западноафриканските държави (ECOWAS), на Парламентарната асамблея АКТБ-ЕС и на държавите-членки на ЕС.