Postup : 2010/3006(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : RC-B7-0707/2010

Předložené texty :

RC-B7-0707/2010

Rozpravy :

PV 15/12/2010 - 18
CRE 15/12/2010 - 18

Hlasování :

PV 16/12/2010 - 6.7

Přijaté texty :

P7_TA(2010)0492

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ
PDF 144kWORD 82k
14. 12. 2010
PE450.539v01-00}
PE450.548v01-00}
PE450.553v01-00}
PE450.554v01-00}
PE450.555v01-00}
PE450.556v01-00} RC1
 
B7-0707/2010}
B7-0716/2010}
B7-0721/2010}
B7-0722/2010}
B7-0723/2010}
B7-0724/2010} RC1

předložený v souladu s čl. 110 odst. 4 jednacího řádu

a nahrazující návrhy usnesení předložené skupinami:

ECR (B7‑0707/2010)

PPE (B7‑0716/2010)

S&D (B7‑0721/2010)

GUE/NGL (B7‑0722/2010)

Verts/ALE (B7‑0723/2010)

ALDE (B7‑0724/2010)


o situaci v Pobřeží slonoviny


Cristian Dan Preda, Vito Bonsignore za skupinu PPE
Véronique De Keyser, Miguel Angel Martínez Martínez, Kader Arif, Vincent Peillon za skupinu S&D
Marielle De Sarnez, Charles Goerens, Louis Michel, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Niccolò Rinaldi, Marietje Schaake, Frédérique Ries, Johannes Cornelis van Baalen, Kristiina Ojuland, Ramon Tremosa i Balcells za skupinu ALDE
Isabelle Durant, Judith Sargentini za skupinu Verts/ALE
Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki za skupinu ECR
Elie Hoarau, Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias za skupinu GUE/NGL

Usnesení Evropského parlamentu o situaci v Pobřeží slonoviny  

Evropský parlament,

–   s ohledem na svá předchozí usnesení o Pobřeží slonoviny,

–   s ohledem na volební legislativu Pobřeží slonoviny, zejména zákon č. 2001-303, a na nařízení č. 2008-133, zejména článek 64 tohoto nařízení,

–   s ohledem na předběžnou zprávu volební pozorovatelské mise Evropské unie,

–   s ohledem na komuniké předsedy Africké unie, prohlášení Rady Africké unie pro mír a bezpečnost a závěrečné komuniké z mimořádného zasedání hlav států a vlád Komise Hospodářského společenství států západní Afriky (ECOWAS) o Pobřeží slonoviny, které se konalo dne 7. prosince v nigerijské Abuji,

–   s ohledem na prohlášení Smíšeného parlamentního shromáždění AKT-EU, které bylo přijato dne 3. prosince 2010 v Kinshase,

–   s ohledem na prohlášení místopředsedkyně Komise / vysoké představitelky Catherine Ashtonové o volebním procesu a konkrétně na prohlášení ze dne 3. prosince 2010 o výsledcích voleb v Pobřeží slonoviny a prohlášení ze dne 1. prosince 2010 o výsledcích druhého kola prezidentských voleb v Pobřeží slonoviny,

–   s ohledem na prohlášení Younga Jina Choie, zvláštního zástupce generálního tajemníka OSN v Pobřeží slonoviny, ze dne 3. prosince 2010 o potvrzení výsledků druhého kola prezidentských voleb, které se konaly dne 28. listopadu,

–   s ohledem na prohlášení Rady bezpečnosti OSN ze dne 8. prosince 2010,

–   s ohledem na závěry o Pobřeží slonoviny, které přijala Rada pro zahraniční věci na svém 3058. zasedání dne 13. prosince 2010,

–   s ohledem na čl. 110 odst. 4 jednacího řádu,

A. s ohledem na konání prezidentských voleb v Pobřeží slonoviny a na vážnou politickou a institucionální krizi, která zachvátila zemi po druhém kole voleb dne 28. listopadu 2010; vzhledem k tomu, že volební kampaň před druhým kolem voleb byla poznamenána napětím a násilnostmi, při nichž došlo ke zraněním i k několika ztrátám na životech,

B.  vzhledem k tomu, že podle zpráv nezávislých pozorovatelů, zejména OSN a Evropské unie, proběhly volby, jejichž uspořádání stálo 400 milionů USD, obecně uspokojivě,

C. vzhledem k tomu, že Nezávislá volební komise Pobřeží slonoviny oznámila, že vítězem voleb se stal Alassane Ouattara, avšak Ústavní rada země výsledky anulovala na základě tvrzení, že v některých oblastech došlo k podvodům, a vyhlásila vítězem Laurenta Gbagbu,

D. vzhledem k tomu, že Ústavní rada má vůči občanům Pobřeží slonoviny povinnost nestranně uplatňovat zákony, a vzhledem k tomu, že ústava, zákon č. 2001-303 a článek 64 nařízení z roku 2008 jí uděluje pouze pravomoc zrušit prezidentské volby, nikoli však vyhlásit výsledky odlišné od výsledků oznámených Nezávislou volební komisí,

E.  vzhledem k tomu, že dvě rezoluce OSN přijaté po mírové dohodě z roku 2005 udělují odpovědnost za ověřování výsledků Organizaci spojených národů, což bylo poprvé, kdy se tak stalo v Africe,

F.  vzhledem k tomu, že zvláštní zástupce generálního tajemníka OSN potvrdil, že volební proces v Pobřeží slonoviny proběhl řádně a že výsledky vydané Nezávislou volební komisí odrážejí vůli obyvatel Pobřeží slonoviny, a prohlásil, že vítězem voleb se stal A. Ouattara,

G. vzhledem k tomu, že Rada bezpečnosti OSN přivítala ohlášení předběžných výsledků Nezávislou volební komisí Pobřeží slonoviny a zopakovala, že je ochotna učinit patřičné kroky proti těm, kteří brání mírovému procesu, zejména činnosti Nezávislé volební komise, jak je uvedeno v bodě 6 rezoluce č. 1946(2010),

H. vzhledem k tomu, že jediným zdrojem demokratické legitimity jsou všeobecné volby, jejichž výsledky potvrdila OSN,

I.   vzhledem k tomu, že Hospodářské společenství států západní Afriky (ECOWAS) vyzvalo L. Gbagbu, aby se „okamžitě vzdal moci“, a vyloučilo Pobřeží slonoviny „až do odvolání ze všech svých činností“,

J.   vzhledem k tomu, že prezident Africké unie Bingu Wa Mutharika zaujal postoj, vyjádřený v jeho oficiálním prohlášení ze dne 8. prosince 2010, že „pan Gbagbu musí respektovat vůli lidu vyjádřenou ve volbách a pokojně předat moc, aby v Africe nedošlo k dalšímu krveprolití“, a že Africká unie „se spolu s ECOWAS a s mezinárodními pozorovateli řadí k těm, kteří potvrdili, že vítězem voleb se stal Alassane Ouattara“,

K. s ohledem na obavy hospodářských subjektů, neboť současná situace by mohla vést k pauperizaci země a tím i jejích obyvatel a celé západní Afriky, neboť Pobřeží slonoviny vytváří 40 % HPD Západoafrické hospodářské a měnové unie,

L.  vzhledem k tomu, že dosavadní prezident musí umožnit pokojné předání moci, díky němuž bude v zemi zachován mír, který je pro budoucnost Pobřeží slonoviny naprosto nezbytný, a musí tedy odstoupit, aby lidé v regionu znovu netrpěli,

1.  domnívá se, že jediným zdrojem demokratické legitimity jsou všeobecné volby, jejichž výsledky potvrdila OSN, a vyzývá proto Laurenta Gbagbu, aby odstoupil a předal moc Alassanu Ouattarovi;

2.  naléhá na všechny politické a ozbrojené síly v Pobřeží slonoviny, aby respektovaly vůli občanů, jejímž odrazem jsou výsledky voleb ze dne 28. listopadu, jak je oznámila Nezávislá volební komise a potvrdil zvláštní zástupce generálního tajemníka OSN;

3.  lituje, že před vyhlášením výsledků druhého kola prezidentských voleb došlo v Pobřeží slonoviny k násilným střetům, a vyjadřuje hlubokou solidaritu s oběťmi těchto násilností a s jejich rodinami; lituje také politických obstrukcí a pokusů o zastrašování členů Nezávislé volební komise, které v konečném důsledku vedly ke zpoždění při oznámení předběžných výsledků, a tím k narušení řádného průběhu demokratického volebního procesu;

4.  hluboce lituje, že se Ústavní rada Pobřeží slonoviny, jejíž všechny členy jmenoval dosavadní prezident, rozhodla změnit výsledky oznámené volební komisí, čímž porušila zákon, který má sama uplatňovat, a domnívá se, že toto rozhodnutí je v rozporu s přáním občanů Pobřeží slonoviny vyjádřeným ve volbách;

5.  zdůrazňuje význam rozhodnutí Africké unie dočasně vyloučit Pobřeží slonoviny „z účasti na všech činnostech organizace, dokud nebude skutečnou moc vykonávat demokraticky zvolený prezident Alassane Ouattara“;

6.  vítá prohlášení různých činitelů mezinárodního společenství, v nichž vyjadřují podporu volebnímu procesu v Pobřeží slonoviny a uznávají Alassana Ouattaru jako právoplatného vítěze voleb;

7.  rozhodně podporuje úsilí Africké unie a ECOWAS o to, aby nedošlo k násilí a byla uznána legitimní vláda;

8.  vyjadřuje svou plnou důvěru zvláštnímu zástupci generálního tajemníka OSN, který je odpovědný za potvrzení výsledků;

9.  vyjadřuje hluboké znepokojení nad současnou patovou politickou situací, jež v zemi po volbách nastala, i nad hlášenými akty násilí, do nichž byly v některých případech zapojeny bezpečnostní síly Pobřeží slonoviny; zdůrazňuje, že je třeba pečlivě sledovat situaci v zemi a hlášené případy násilí;

10. lituje násilností, k nimž v zemi došlo, a domnívá se, že prioritou je chránit civilní obyvatelstvo; vyzývá všechny strany v Pobřeží slonoviny, aby zamezily veškerému riziku eskalace napětí a vyhýbali se jakýmkoli konfrontacím; vyzývá proto k akcím na obnovu demokratického fungování institucí, a to výhradně v zájmu obyvatel Pobřeží slonoviny a pro zachování míru;

11. vítá veškeré snahy o zprostředkování a vyzývá všechny politické síly v Pobřeží slonoviny, aby aktivně napomáhaly pokojnému předání moci a zabránily tak rozdělení země;  

12. ostře odsuzuje, že se pozorovatelé Evropské unie v Pobřeží slonoviny stali terčem zastrašování, které vedlo k tomu, že mise musela z bezpečnostních důvodů odejít;

13. lituje pozastavení činnosti nevládních sdělovacích prostředí v Pobřeží slonoviny; připomíná, že pro všechny obyvatele Pobřeží slonoviny je zásadní, aby měli neomezený přístup k pluralitním a rozmanitým informacím ve sdělovacích prostředcích, a vyzývá orgány Pobřeží slonoviny, aby okamžitě obnovily rovnoprávný přístup ke státním sdělovacím prostředkům;

14. podporuje rozhodnutí EU uvalit na Laurenta Gbagbu sankce a vítá rozhodnutí rady EU přijmout cílená opatření proti těm, kteří brání procesu míru a usmíření, a zejména proti těm, kteří brání uplatnění výsledku volebního procesu; vyzývá místopředsedkyni Komise / vysokou představitelku Catherine Ashtonovou, aby co nejdříve představila nové iniciativy na podporu demokraticky zvolených orgánů v Pobřeží slonoviny;

15. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise / vysoké představitelce Catherine Ashtonové, Radě bezpečnosti OSN, generálnímu tajemníkovi OSN, operaci OSN v Pobřeží slonoviny (UNOCI), orgánům Africké unie, Hospodářskému společenství států západní Afriky (ECOWAS), Smíšenému parlamentnímu shromáždění AKT-EU a vládám členských států EU.

 

Právní upozornění - Ochrana soukromí