Fælles beslutningsforslag - RC-B7-0707/2010Fælles beslutningsforslag
RC-B7-0707/2010

      FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG om situationen i Côte d'Ivoire

  14.12.2010

  jf. forretningsordenens artikel 110, stk. 4,
  til erstatning af beslutningsforslag af:
  ECR (B7‑0707/2010)
  PPE (B7‑0716/2010)
  S&D (B7‑0721/2010)
  GUE/NGL (B7‑0722/2010)
  Verts/ALE (B7‑0723/2010)
  ALDE (B7‑0724/2010)

  Cristian Dan Preda, Vito Bonsignore for PPE-Gruppen
  Véronique De Keyser, Miguel Angel Martínez Martínez, Kader Arif, Vincent Peillon for S&D-Gruppen
  Marielle De Sarnez, Charles Goerens, Louis Michel, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Niccolò Rinaldi, Marietje Schaake, Frédérique Ries, Johannes Cornelis van Baalen, Kristiina Ojuland, Ramon Tremosa i Balcells for ALDE-Gruppen
  Isabelle Durant, Judith Sargentini for Verts/ALE-Gruppen
  Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki for ECR-Gruppen
  Elie Hoarau, Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias for GUE/NGL-Gruppen

  Procedure : 2010/3006(RSP)
  Forløb i plenarforsamlingen
  Dokumentforløb :  
  RC-B7-0707/2010
  Indgivne tekster :
  RC-B7-0707/2010
  Afstemninger :
  Vedtagne tekster :

  Europa-Parlamentets beslutning om situationen i Côte d'Ivoire

  Europa-Parlamentet,

  –   der henviser til sine tidligere beslutninger om Côte d'Ivoire,

  –   der henviser til bestemmelserne i den ivorianske valglov, især lov nr. 2001-303 og forordning 2008-133, især artikel 64,

  –   der henviser til den foreløbige beretning fra EU's valgobservationsmission,

  –   der henviser til pressemeddelelsen fra formanden for Den Afrikanske Union, erklæringen fra Den Afrikanske Unions freds- og sikkerhedsråd, og sluterklæringen af 7. december fra Ecowas-kommissionens ekstraordinære møde for stats- og regeringschefer om Côte d'Ivoire, der blev afholdt i Abuja i Nigeria,

  –   der henviser til erklæringen fra Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU, vedtaget den 3. december 2010 i Kinshasa,

  –   der henviser til Unionens højtstående repræsentant Catherine Ashtons udtalelser om valgprocessen, især udtalelserne fremsat den 3. december 2010 om valgresultatet i Côte d'Ivoire og den 1. december 2010 om anden runde af præsidentvalget i Côte d'Ivoire,

  –   der henviser til udtalelsen af 3. december 2010 fra Jong Jin Choi, FN's generalsekretærs særlige repræsentant i Côte d'Ivoire, om bekræftelsen af resultatet af den anden runde af præsidentvalget den 28. november,

  –   der henviser til FN's Sikkerhedsråds erklæring af 8. december 2010,

  –   der henviser til konklusionerne om Côte d'Ivoire, der blev vedtaget på Rådets (udenrigsanliggender) 3058. møde den 13. december 2010,

  –   der henviser til forretningsordenens artikel 110, stk. 4,

  A.  der henviser til afholdelsen af præsidentvalget i Côte d'Ivoire og den alvorlige politiske og institutionelle krise, der har ramt landet i forløbet efter den anden valgrunde den 28. november 2010; der henviser til, at valgkampen op til anden valgrunde var præget af et klima af spændinger og voldshandlinger med sårede og mange dødsofre til følge,

  B.  der henviser til, at ifølge uafhængige observatørrapporter, især fra FN og EU, forløb valget – som det kostede 400 mio. USD at afholde – overordnet set på tilfredsstillende vis,

  C.  der henviser til, at Côte d'Ivoires uafhængige valgkommission (CEI) bekendtgjorde, at Ouattara havde vundet valget, men at landets forfatningsråd tilsidesatte resultatet med påstande om valgsvindel i nogle områder, og erklærede Gbagbo for vinder,

  D.  der henviser til, at det er forfatningsrådets pligt over for det ivorianske folk at håndhæve loven upartisk og til, at forfatningen, lov nr. 2001-303 og artikel 64 i forordningen af 2008 kun tillægger rådet beføjelse til at annullere præsidentvalget, men ikke til at bekendtgøre andre valgresultater end dem, CEI bekendtgør,

  E.  der henviser til, at to FN-resolutioner, der blev vedtaget efter fredsaftalen i 2005, giver FN mandat til at bekræfte resultaterne og til, at det er første gang, dette er sket i Afrika,

  F.  der henviser til, at FN's generalsekretærs særlige repræsentant har sagt god for pålideligheden af valgprocessen i Côte d'Ivoire og for, at det valgresultat, som den uafhængige valgkommission CEI fremlagde, er udtryk for de ivorianske borgeres vilje og har erklæret Ouattara for valgets vinder,

  G.  der henviser til, at FN's Sikkerhedsråd har udtrykt tilfredshed med meddelelsen om de foreløbige resultater fra CEI og har gentaget, at det er parat til at træffe de nødvendige foranstaltninger over for dem, der forhindrer fredsprocessen, især CEI's arbejde, jf. afsnit 6 i resolution 1946(2010),

  H.  der henviser til, at den eneste kilde til demokratisk legitimitet er almindelig valgret, og at resultaterne heraf er blevet bekræftet af FN,

  I.  der henviser til, at Det Økonomiske Fællesskab af Vestafrikanske Stater (Ecowas) på sit ekstraordinære møde den 7. december 2010 opfordrede Gbagbo til at overdrage magten øjeblikkeligt og suspenderede Côte d'Ivoire fra alle sine aktiviteter indtil videre,

  J.  der henviser til, at formanden for Den Afrikanske Union, Bingu Wa Mutharika i sin officielle erklæring af 8. december 2010 udtrykte den holdning, at "Gbagbo må respektere folkets vilje, som den er kommet til udtryk gennem stemmeafgivningen, og på fredelig vis overdrage magten for at forhindre et blodbad i Afrika" og at Den Afrikanske Union "står skulder ved skulder med Ecowas og de internationale observatører, der har bekræftet, at Ouattara havde vundet valget",

  K.  der henviser til bekymringen blandt de økonomiske aktører, idet den nuværende situation kan føre til en forarmelse af landet og dermed af befolkningen, og af hele det vestlige Afrika, idet Côte d’Ivoire tegner sig for 40 % af Den Vestafrikanske Økonomiske og Monetære Unions BNP,

  L.  der henviser til, at den afgående præsident har ansvaret for at muliggøre et fredeligt magtskifte, så den interne fred bevares, hvilket er absolut nødvendigt for Côte d'Ivoires fremtid, og derfor må træde tilbage og undgå, at hans folk og regionen udsættes for nye lidelser,

  1.  der henviser til, at den eneste kilde til demokratisk legitimitet er almindelig valgret, og at resultaterne heraf er blevet bekræftet af FN, og opfordrer derfor Gbagbo til at træde tilbage og overdrage magten til Alassane Ouattara;

  2.  opfordrer indtrængende alle de politiske og væbnede kræfter i Côte d'Ivoire til at respektere folkets vilje, som den kom til udtryk ved valgresultatet af 28. november, som blev bekendtgjort af CEI og godkendt af FN's generalsekretærs særlige repræsentant;

  3.  beklager dybt de voldelige sammenstød, der gik forud for bekendtgørelsen af valgresultaterne fra anden runde af præsidentvalget i Côte d'Ivoire, og udtrykker sin dybeste solidaritet med ofrene og deres pårørende; beklager også tilfældene af politisk obstruktion og forsøg på intimidering af medlemmer af CEI, hvilket i sidste ende forårsagede en forsinkelse af offentliggørelsen af de foreløbige resultater, således at forløbet af den demokratiske valgproces blev vanskeliggjort;

  4.  beklager dybt, at det ivorianske forfatningsråd, der udelukkende består af medlemmer udpeget af den afgående præsident, besluttede at ændre de valgresultater, som CEI havde offentliggjort, og dermed overtrådte den lov, som rådet er nedsat til at håndhæve, og finder, at denne beslutning er i strid med det ønske, som befolkningen i Côte d'Ivoire har givet udtryk for gennem stemmeafgivningen;

  5.  understreger betydningen af Den Afrikanske Unions beslutning om at suspendere Côte d'Ivoire fra enhver deltagelse i organisationens aktiviteter, indtil den demokratisk valgte præsident, Alassane Ouattara, reelt udøver sit embede;

  6.  glæder sig over erklæringerne fra forskellige aktører i det internationale samfund, der har udtrykt støtte til valgprocessen i Côte d'Ivoire og har anerkendt Ouattara som valgets retmæssige vinder;

  7.  bakker kraftigt op om Den Afrikanske Unions og Ecowas' bestræbelser på at forhindre voldshandlinger og sikre anerkendelsen af den legitime regering;

  8.  udtrykker sin fulde tillid til FN's generalsekretærs særlige repræsentant, der er ansvarlig for bekræftelsen af valgresultaterne;

  9.  er dybt bekymret over det politiske dødvande, som landet befinder sig i efter valget, såvel som over de voldshandlinger, der angiveligt finder sted, og som de ivorianske sikkerhedsstyrker i visse tilfælde er involveret i; fremhæver, at det er nødvendigt, at situationen i landet og de angivelige voldshandlinger overvåges nøje;

  10.  beklager dybt de voldshandlinger, der har fundet sted, og anser beskyttelsen af civilbefolkningen for en prioritet; opfordrer alle de involverede parter i Côte d'Ivoire til at undgå enhver risiko for, at den spændte situation eskalerer, og til at forhindre enhver konfrontation; opfordrer derfor til, at der tages skridt til at genoprette institutionernes demokratiske funktioner udelukkende i det ivorianske folks interesse og for at bevare freden;

  11.  glæder sig over ethvert mæglingsforsøg og opfordrer alle politiske kræfter i Côte d'Ivoire til aktivt at støtte et fredeligt magtskifte og således undgå en splittelse af landet;

  12.  fordømmer på det kraftigste tilfældene af intimidering af EU's valgobservatører i Côte d'Ivoire, der tvang missionen til at trække sig ud af sikkerhedsmæssige grunde;

  13.  beklager dybt suspenderingen af ikke-statslige medier i Côte d'Ivoire; minder om, at det er af essentiel betydning, at befolkningen i Côte d'Ivoire har ubegrænset adgang til pluralistiske og forskelligartede informationer i medierne, og opfordrer de ivorianske myndigheder til straks at genindføre ligelig adgang til statsmedierne;

  14.  støtter EU's beslutning om at indføre sanktioner mod Laurent Gbagbo og glæder sig over Rådets beslutning om at indføre målrettede foranstaltninger mod dem, som forhindrer fredsprocessen og den nationale forsoning, og især dem der bringer valgprocessens udfald i fare; opfordrer Unionens højtstående repræsentant Catherine Ashton til hurtigst muligt at fremlægge nye initiativer til støtte for de demokratisk valgte myndigheder i Côte d'Ivoire;

  15. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, Unionens højtstående repræsentant Catherine Ashton, FN's Sikkerhedsråd og FN's generalsekretær, ONUCI, Den Afrikanske Unions institutioner, Ecowas, Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU og EU's medlemsstater.