Διαδικασία : 2010/3006(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : RC-B7-0707/2010

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B7-0707/2010

Συζήτηση :

PV 15/12/2010 - 18
CRE 15/12/2010 - 18

Ψηφοφορία :

PV 16/12/2010 - 6.7

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0492

ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 151kWORD 94k
14.12.2010
PE450.539v01-00}
PE450.548v01-00}
PE450.553v01-00}
PE450.554v01-00}
PE450.555v01-00}
PE450.556v01-00} RC1
 
B7-0707/2010}
B7-0716/2010}
B7-0721/2010}
B7-0722/2010}
B7-0723/2010}
B7-0724/2010} RC1

σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 4, του Κανονισμού

που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων:

ECR (B7‑0707/2010)

PPE (B7‑0716/2010)

S&D (B7‑0721/2010)

GUE/NGL (B7‑0722/2010)

Verts/ALE (B7‑0723/2010)

ALDE (B7‑0724/2010)


σχετικά με την κατάσταση στην Ακτή Ελεφαντοστού


Cristian Dan Preda, Vito Bonsignore εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Véronique De Keyser, Miguel Angel Martínez Martínez, Kader Arif, Vincent Peillon εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Marielle De Sarnez, Charles Goerens, Louis Michel, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Niccolò Rinaldi, Marietje Schaake, Frédérique Ries, Johannes Cornelis van Baalen, Kristiina Ojuland, Ramon Tremosa i Balcells εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Isabelle Durant, Judith Sargentini εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Elie Hoarau, Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση στην Ακτή Ελεφαντοστού  

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με την Ακτή του Ελεφαντοστού,

–   έχοντας υπόψη τις διατάξεις του εκλογικού κώδικα της Ακτής Ελεφαντοστού και ιδιαίτερα το νόμο 2001-303 και το διάταγμα 2008-133, ιδίως δε το άρθρο 64,

–   έχοντας υπόψη την ενδιάμεση έκθεση της αποστολής εκλογικών παρατηρητών της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–   έχοντας υπόψη το ανακοινωθέν του προέδρου της Αφρικανικής Ένωσης, τη δήλωση του Συμβουλίου Ειρήνης και Ασφάλειας της Αφρικανικής Ένωσης και το τελικό ανακοινωθέν, της 7ης Δεκεμβρίου, της έκτακτης συνόδου των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων της ΕCΟWAS για την Ακτή του Ελεφαντοστού, που πραγματοποιήθηκε στην Αμπούζα της Νιγηρίας,

–   έχοντας υπόψη τη δήλωση της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ, που εγκρίθηκε στις 3 Δεκεμβρίου 2010 στην Κινσάσα,

–   έχοντας υπόψη τις δηλώσεις της ΥΕ/ΑΠ Catherine Ashton σχετικά με τη διαδικασία των εκλογών και ιδίως τις δηλώσεις της 3ης Δεκεμβρίου 2010 σχετικά με τα αποτελέσματα των εκλογών στην Ακτή του Ελεφαντοστού και της 1ης Δεκεμβρίου 2010 σχετικά με το δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών στην Ακτή του Ελεφαντοστού,

–   έχοντας υπόψη τη δήλωση που πραγματοποίησε στις 3 Δεκεμβρίου 2010 ο Young Jin Choi, ειδικός αντιπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα των ΗΕ στην Ακτή του Ελεφαντοστού σχετικά με την πιστοποίηση των αποτελεσμάτων του δεύτερου γύρου των προεδρικών εκλογών που πραγματοποιήθηκε στις 28 Νοεμβρίου,

–   έχοντας υπόψη τη δήλωση του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ σχετικά με την Ακτή του Ελεφαντοστού στις 8 Δεκεμβρίου 2010,

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα για την Ακτή του Ελεφαντοστού που εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ κατά την 3058η συνεδρίασή του στις 13 Δεκεμβρίου 2010,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 110, παράγραφος 4, του Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη τη διεξαγωγή των προεδρικών εκλογών στην Ακτή Ελεφαντοστού καθώς και τη σοβαρή πολιτική και θεσμική κρίση στην οποία περιήλθε η χώρα αυτή την επαύριο του δευτέρου γύρου των εκλογών στις 28 Νοεμβρίου 2010· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκλογική εκστρατεία για τον δεύτερο γύρο των εκλογών χαρακτηρίστηκε από κλίμα έντασης και βιαιοτήτων από τις οποίες προκλήθηκαν τραυματισμοί και αρκετοί θάνατοι,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με τις εκθέσεις ανεξάρτητων παρατηρητών και ιδιαίτερα του ΟΗΕ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι εκλογές, η διοργάνωση των οποίων στοίχισε 400 εκατομμύρια δολάρια, διεξήχθησαν σε γενικές γραμμές ικανοποιητικά,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ανεξάρτητη Εκλογική Επιτροπή της Ακτής του Ελεφαντοστού ανακοίνωσε τη νίκη του κ. Ouattara, αλλά το Συνταγματικό Συμβούλιο της χώρας ανέτρεψε το αποτέλεσμα, υποστηρίζοντας ότι σε ορισμένες περιοχές συνέβη νοθεία, και ανακήρυξε νικητή τον κ. Gbagbo,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συνταγματικό Συμβούλιο έχει έναντι του έθνους το καθήκον της αμερόληπτης εφαρμογής της νομοθεσίας και ότι το σύνταγμα, ο νόμος 2001-303 και το άρθρο 64 του διατάγματος του 2008 του παρέχουν απλώς την εξουσία να ακυρώνει τις προεδρικές εκλογές, χωρίς να του παρέχουν τη δυνατότητα να ανακηρύσσει αποτελέσματα διαφορετικά από εκείνα της Ανεξάρτητης Εκλογικής Επιτροπής,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δύο ψηφίσματα του ΟΗΕ που ενεκρίθησαν μετά την συμφωνία ειρήνης του 2005, επιφορτίζουν τα Ηνωμένα Έθνη με την πιστοποίηση των αποτελεσμάτων, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά στην Αφρική,

ΣΤ.λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ειδικός αντιπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών επιβεβαίωσε την ποιότητα της εκλογικής διαδικασίας στην Ακτή του Ελεφαντοστού και ότι τα αποτελέσματα που εκδόθηκαν από την Ανεξάρτητη Εκλογική Επιτροπή είναι αντιπροσωπευτικά της βουλής των ιβοριανών πολιτών, και ανακήρυξε νικητή των εκλογών τον κ. Ouattara,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συμβούλιο Ασφαλείας των ΗΕ χαιρέτισε την ανακοίνωση των προσωρινών αποτελεσμάτων από την Ανεξάρτητη Εκλογική Επιτροπή της Ακτής του Ελεφαντοστού (CEI) και επανέλαβε την ετοιμότητά του να λάβει τα δέοντα μέτρα εναντίον όσων παρεμποδίζουν τη διαδικασία ειρήνευσης, και ιδίως το έργο της CEI, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 6 της απόφασης 1946(2010),

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αποκλειστική πηγή της δημοκρατικής νομιμότητας είναι η οικουμενική ψηφοφορία, τα αποτελέσματα της οποίας πιστοποίησε ο ΟΗΕ,

Θ. υπενθυμίζοντας ότι στην έκτακτη διάσκεψη κορυφής που πραγματοποίησε στις 7 Δεκεμβρίου 2010 η Οικονομική Κοινότητα των Κρατών της Δυτικής Αφρικής (CEDEAO) ζήτησε από τον κ. Gbagbo "να παραδώσει χωρίς καθυστέρηση την εξουσία" και προχώρησε στον αποκλεισμό της Ακτής Ελεφαντοστού από "όλες τις δραστηριότητές της μέχρι νεωτέρας",

Ι.   υπενθυμίζοντας ότι ο πρόεδρος της Αφρικανικής Ένωσης κ.Bingu Wa Mutharika, υποστήριξε στην επίσημη δήλωσή του της 8ης Δεκεμβρίου 2010 ότι "ο κ.Gbagbo πρέπει να σεβαστεί τη βούληση του λαού που εκφράστηκε στις κάλπες και να παραδώσει ειρηνικά την εξουσία προκειμένου να αποφευχθεί ένα ακόμη λουτρό αίματος στην Αφρική" και ότι η Αφρικανική Ένωση "βρίσκεται στο πλευρό της CEDEAO και των διεθνών παρατηρητών που πιστοποίησαν την νίκη του κ. Ouattara",

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη τις ανησυχίες των οικονομικών παραγόντων που βασίζονται στο γεγονός ότι η τρέχουσα κατάσταση ενδέχεται να κάνει φτωχότερη τη χώρα και κατά συνέπεια τον πληθυσμό, καθώς και τη Δυτική Αφρική συνολικά, αν ληφθεί υπόψη ότι η Ακτή του Ελεφαντοστού αντιπροσωπεύει το 40% του ΑΕΠ της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης Δυτικής Αφρικής (UEΜΟΑ),

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο απερχόμενος πρόεδρος έχει την ευθύνη να καταστήσει δυνατή την ειρηνική μετάβαση που θα διασφαλίζει την πολιτική ειρήνη η οποία είναι απαραίτητη για το μέλλον της Ακτής Ελεφαντοστού, αποσυρόμενος και αποφεύγοντας έτσι μία νέα δοκιμασία για το λαό και την περιοχή,

1.  θεωρεί ότι η αποκλειστική πηγή της δημοκρατικής νομιμότητας είναι η οικουμενική ψηφοφορία, τα αποτελέσματα της οποίας πιστοποίησε ο ΟΗΕ, και κατά συνέπεια καλεί τον κ. Gbagbo να παραιτηθεί και να παραδώσει την εξουσία στον κ. Alassane Ouattara·

2.  ζητεί επιμόνως από όλες τις πολιτικές και ένοπλες δυνάμεις στην Ακτή του Ελεφαντοστού να σεβαστούν τη λαϊκή βούληση που αντανακλάται στα αποτελέσματα των εκλογών της 28ης Νοεμβρίου, όπως αυτά ανακοινώθηκαν από την CEI και πιστοποιήθηκαν από τον ειδικό αντιπρόσωπο του ΓΓ των ΗΕ·

3.  εκφράζει τη λύπη του για τις βίαιες συγκρούσεις που προηγήθηκαν της ανακήρυξης των αποτελεσμάτων του δεύτερου γύρου των προεδρικών εκλογών στην Ακτή του Ελεφαντοστού και εκφράζει τη βαθύτατη αλληλεγγύη του προς τα θύματα και τις οικογένειές τους· αποδοκιμάζει επίσης τις πολιτικές παρεμβάσεις και προσπάθειες εκφοβισμού των μελών της CEI, οι οποίες τελικά καθυστέρησαν την ανακοίνωση των προσωρινών αποτελεσμάτων παρεμποδίζοντας έτσι την δέουσα εξέλιξη της δημοκρατικής εκλογικής διαδικασίας·

4.  αποδοκιμάζει έντονα την απόφαση του Συνταγματικού Συμβουλίου της Ακτής του Ελεφαντοστού, όλα τα μέλη του οποίου έχουν διοριστεί από τον απερχόμενο πρόεδρο, να αλλοιώσει τα αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν από την εκλογική επιτροπή, παραβιάζοντας έτσι το νόμο του οποίου είναι θεματοφύλακας και θεωρεί ότι η απόφαση αυτή αντιβαίνει στην βούληση που εξέφρασε στις κάλπες ο ιβοριανός λαός·

5.  υπογραμμίζει τη σημασία της απόφασης της Αφρικανικής Ένωσης να αποκλείσει την Ακτή Ελεφαντοστού "από κάθε συμμετοχή στις δραστηριότητες του οργανισμού μέχρις ότου ασκήσει ουσιαστικά την εξουσία ο δημοκρατικά εκλεγμένος πρόεδρος Alassane Ouattara"·

6.  λαμβάνει υπό σημείωση τις δηλώσεις διαφόρων παραγόντων της διεθνούς κοινότητας, με τις οποίες εκφράζεται υποστήριξη στην εκλογική διαδικασία στην Ακτή του Ελεφαντοστού και αναγνωρίζεται ο κ. Ouattara ως νόμιμος νικητής των εκλογών·

7.  υποστηρίζει σθεναρά τις προσπάθειες της Αφρικανικής Ένωσης και της ECOWAS για την πρόληψη της βίας και την εξασφάλιση της αναγνώρισης της νόμιμης κυβέρνησης·

8.  εκφράζει την εμπιστοσύνη του στον ειδικό αντιπρόσωπο του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ ο οποίος έχει επιφορτιστεί με την πιστοποίηση των αποτελεσμάτων·

9.  εκφράζει τη βαθειά ανησυχία του για το τρέχον μετεκλογικό πολιτικό αδιέξοδο που επικρατεί στη χώρα καθώς και για τις αναφορές για πράξεις βίας στις οποίες εμπλέκονται, σε ορισμένες περιπτώσεις, οι ιβοριανές δυνάμεις ασφαλείας· υπογραμμίζει την ανάγκη να παρακολουθείται εκ του σύνεγγυς η κατάσταση που επικρατεί στη χώρα και οι καταγγελλόμενες πράξεις βίας·

10.  εκφράζει τη λύπη του για τις διαπραχθείσες βιαιοπραγίες και θεωρεί προτεραιότητα την προστασία του άμαχου πληθυσμού· καλεί όλους τους ιβοριανούς παράγοντες να αποφύγουν οποιοδήποτε κίνδυνο κλιμάκωσης της έντασης και να εμποδίσουν οποιαδήποτε αντιπαράθεση· ζητεί κατά συνέπεια να υπάρξει δράση για την αποκατάσταση της δημοκρατικής λειτουργίας των θεσμών προς το αποκλειστικό συμφέρον του λαού της Ακτής του Ελεφαντοστού και της διαφύλαξης της ειρήνης·

11. χαιρετίζει κάθε προσπάθεια διαμεσολάβησης και καλεί όλες τις πολιτικές δυνάμεις της Ακτής του Ελεφαντοστού να υποστηρίξουν ενεργητικά την ειρηνική μετάβαση και έτσι να αποφευχθεί ο διχασμός της χώρας·

12. καταδικάζει κατηγορηματικά τις πράξεις εκφοβισμού εναντίον των παρατηρητών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ακτή του Ελεφαντοστού, εξαιτίας των οποίων η αποστολή αναγκάστηκε να αποσυρθεί για λόγους ασφαλείας·

13. εκφράζει τη λύπη του για την αναστολή της λειτουργίας των μη κυβερνητικών μέσων ενημέρωσης στην Ακτή Ελεφαντοστού· υπενθυμίζει ότι είναι ουσιώδους σημασίας να έχει ο κάθε πολίτης της χώρας πλήρη πρόσβαση σε μια πλουραλιστική και διαφοροποιημένη ενημέρωση και ζητεί επιτακτικά από τις αρχές της Ακτής Ελεφαντοστού να αποκαταστήσουν αμέσως την ισότιμη πρόσβαση στα κρατικά μέτρα ενημέρωσης·

14. υποστηρίζει την απόφαση της ΕΕ για επιβολή κυρώσεων εναντίον του Laurent Gbagbo και χαιρετίζει την απόφαση του Συμβουλίου της ΕΕ για θέσπιση στοχευμένων κυρώσεων εναντίον όσων παρεμποδίζουν τη διαδικασία ειρήνευσης και εθνικής συμφιλίωσης, και ιδίως όσων θέτουν σε αμφιβολία την έκβαση της εκλογικής διαδικασίας· καλεί την ΥΕ/ΑΠ Catherine Ashton να παρουσιάσει το ταχύτερο δυνατό νέες πρωτοβουλίες για την υποστήριξη των δημοκρατικά εκλεγμένων αρχών της Ακτής του Ελεφαντοστού·

15. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και την Επιτροπή της ΕΕ, στην ΥΕ/ΑΠ Catherine Ashton, στο Συμβούλιο Ασφαλείας των ΗΕ, τον Γενικό Γραμματέα των ΗΕ, στην ONUCI, στα όργανα της Αφρικανικής Ένωσης, στην ECOWAS, στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση ΑΚΕ-ΕΕ και στις κυβερνήσεις των κρατών μελών.

 

 

 

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου