Yhteinen päätöslauselmaesitys - RC-B7-0707/2010Yhteinen päätöslauselmaesitys
RC-B7-0707/2010

  YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS Norsunluurannikon tilanteesta

  14.12.2010

  työjärjestyksen 110 artiklan 4 kohdan mukaisesti
  joka korvaa seuraavat poliittisten ryhmien jättämät päätöslauselmaesitykset:
  ECR (B7‑0707/2010)
  PPE (B7‑0716/2010)
  S&D (B7‑0721/2010)
  GUE/NGL (B7‑0722/2010)
  Verts/ALE (B7‑0723/2010)
  ALDE (B7‑0724/2010)

  Cristian Dan Preda, Vito Bonsignore PPE-ryhmän puolesta
  Véronique De Keyser, Miguel Angel Martínez Martínez, Kader Arif, Vincent Peillon S&D-ryhmän puolesta
  Marielle De Sarnez, Charles Goerens, Louis Michel, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Niccolò Rinaldi, Marietje Schaake, Frédérique Ries, Johannes Cornelis van Baalen, Kristiina Ojuland, Ramon Tremosa i Balcells ALDE-ryhmän puolesta
  Isabelle Durant, Judith Sargentini Verts/ALE-ryhmän puolesta
  Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki ECR-ryhmän puolesta
  Elie Hoarau, Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias GUE/NGL-ryhmän puolesta

  Menettely : 2010/3006(RSP)
  Elinkaari istunnossa
  Asiakirjan elinkaari :  
  RC-B7-0707/2010
  Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
  RC-B7-0707/2010
  Äänestykset :
  Hyväksytyt tekstit :

  Euroopan parlamentin päätöslauselma Norsunluurannikon tilanteesta

  Euroopan parlamentti, joka

  –   ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Norsunluurannikosta,

  –   ottaa huomioon Norsunluurannikon vaalilain säännökset, erityisesti lain 2001–303 ja määräyksen 2008–133 sekä erityisesti sen 64 pykälän,

  –   ottaa huomioon Euroopan unionin vaalitarkkailuvaltuuskunnan väliraportin,

  –   ottaa huomioon Afrikan unionin puheenjohtajan tiedonannon, Afrikan unionin rauhaa ja turvallisuutta käsittelevän neuvoston julkilausuman ja Länsi-Afrikan valtioiden talousyhteisön (ECOWAS) komission valtion- ja hallitusten päämiesten kokouksen Abujassa, Nigeriassa, 7. joulukuuta järjestetyn Norsunluurannikkoa käsitelleen ylimääräisen istunnon lopputiedonannon,

  –   ottaa huomioon AKT:n ja EU:n yhteisen parlamentaarisen edustajakokouksen Kinshasassa 3. joulukuuta 2010 hyväksymän julkilausuman Norsunluurannikosta,

  –   ottaa huomioon korkean edustajan / varapuheenjohtajan Catherine Ashtonin antamat lausunnot vaaliprosessista ja erityisesti 3. joulukuuta 2010 annetun lausunnon Norsunluurannikon vaalien tuloksista sekä 1. joulukuuta 2010 annetun lausunnon Norsunluurannikon presidentinvaalien toisesta kierroksesta,

  –   ottaa huomioon Norsunluurannikolla toimivan YK:n pääsihteerin erityisedustajan Young Jin Choin 3. joulukuuta 2010 antaman lausunnon 28. marraskuuta järjestetyn presidentinvaalien toisen kierroksen tulosten vahvistamisesta,

  –   ottaa huomioon YK:n turvallisuusneuvoston 8. joulukuuta 2010 antaman julkilausuman,

  –   ottaa huomioon Euroopan unionin ulkoasioiden neuvoston 13. joulukuuta 2010 pitämässään 3058. istunnossa hyväksymät päätelmät Norsunluurannikosta,

  –   ottaa huomioon työjärjestyksen 110 artiklan 4 kohdan,

  A. ottaa huomioon, että Norsunluurannikolla järjestettiin presidentinvaalit ja että 28. marraskuuta 2010 järjestetyn vaalien toisen kierroksen jälkeen maa vajosi syvään poliittiseen ja institutionaaliseen kriisiin; ottaa huomioon, että vaalien toista kierrosta edeltänyttä vaalikampanjaa leimasi kireä ilmapiiri ja väkivalta, joka johti lukuisiin loukkaantumisiin ja kuolonuhreihin,

  B.  ottaa huomioon, että riippumattomien tarkkailijoiden ja erityisesti YK:n ja Euroopan unionin tarkkailijoiden raporttien mukaan vaalit – joiden järjestäminen maksoi 400 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria – toimitettiin yleisesti ottaen tyydyttävällä tavalla,

  C. ottaa huomioon, että Norsunluurannikon riippumaton keskusvaalilautakunta julisti Ouattaran vaalien voittajaksi, mutta maan perustuslakituomioistuin kumosi tuloksen väittäen eräillä alueilla esiintyneen vaalipetoksia ja julisti Gbagbon voittajaksi,

  D. ottaa huomioon, että perustuslakituomioistuimen velvollisuus Norsunluurannikon kansaa kohtaan on soveltaa lakia puolueettomasti ja että perustuslaissa, laissa 2001–303 ja vuoden 2008 määräyksen 64 pykälässä myönnetään perustuslakituomioistuimelle ainoastaan valtuudet peruuttaa presidentinvaalit eikä suinkaan valtuuksia julistaa eri tulosta kuin riippumaton vaalilautakunta,

  E.  ottaa huomioon, että kahdessa Yhdistyneiden kansakuntien päätöslauselmassa, jotka annettiin vuoden 2005 rauhansopimuksen jälkeen, annetaan YK:lle vastuu tulosten varmistamisesta, ja että tämä on ensimmäinen kerta, kun näin tehdään Afrikassa,

  F.  ottaa huomioon, että Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteerin erityisedustaja vahvisti Norsunluurannikon vaaliprosessin laadun ja sen, että riippumattoman keskusvaalilautakunnan julkaisemat tulokset edustavat Norsunluurannikon kansalaisten tahtoa, sekä julisti Ouattaran vaalien voittajaksi,

  G. panee merkille, että YK:n turvallisuusneuvosto suhtautui myönteisesti Norsunluurannikon riippumattoman vaalilautakunnan julkistamiin alustaviin tuloksiin ja toisti valmiutensa ryhtyä päätöslauselman nro 1946 (2010) 6 kohdan mukaisesti asianmukaisiin toimiin niitä vastaan, jotka haittaavat rauhanprosessia ja erityisesti riippumattoman vaalilautakunnan toimintaa,

  H. ottaa huomioon, että demokraattisen legitiimiyden ainoa lähtökohta on yleiset vaalit, joiden tulokset YK on vahvistanut,

  I.   panee merkille, että 7. joulukuuta 2010 järjestetty ECOWASin ylimääräinen huippukokous kehotti Gbagboa luopumaan vallasta viipymättä ja sulki Norsunluurannikon toimintansa ulkopuolelle toistaiseksi,

  J.   ottaa huomioon, että Afrikan unionin puheenjohtaja Bingu Wa Mutharika totesi 8. joulukuuta 2010 antamassaan virallisessa lausunnossa, että Gbagbon on kunnioitettava kansan vaaleissa ilmaisemaa tahtoa ja luovuttava vallasta rauhanomaisesti, jotta vältytään verilöylyltä Afrikassa, ja että Afrikan unioni tukee ehdottomasti ECOWASia ja kansainvälisiä tarkkailijoita, jotka vahvistivat Ouattaran voittaneen vaalit,

  K. ottaa huomioon taloudellisten toimijoiden huolen, että nykyinen tilanne saattaa johtaa maan ja sen väestön sekä koko Länsi-Afrikan köyhtymiseen, sillä Norsunluurannikon osuus Länsi-Afrikan talous- ja rahaliiton bruttokansantulosta on 40 prosenttia,

  L.  toteaa, että on virkakautensa päättävän presidentin vastuulla vetäytyä syrjään ja siten mahdollistaa rauhanomainen vallansiirto, jolla säilytetään Norsunluunrannikon tulevaisuudelle välttämätön maan sisäinen rauha, ja siten välttää uusien kärsimysten aiheuttaminen kansalle ja koko alueelle,

  1.  ottaa huomioon, että demokraattisen legitiimiyden ainoa lähtökohta on yleiset vaalit, joiden tulokset YK on vahvistanut, ja kehottaa täten Laurent Gbagboa väistymään ja luovuttamaan vallan Alassane Ouattaralle;

  2.  kehottaa kaikkia Norsunluurannikon poliittisia ja sotilaallisia voimia kunnioittamaan kansan tahtoa, joka kävi ilmi 28. marraskuuta toteutetun äänestyksen tuloksista, jotka riippumaton vaalilautakunta on ilmoittanut ja YK:n pääsihteerin erityisedustaja vahvistanut;

  3.  pitää hyvin valitettavina Norsunluurannikon presidentinvaalien toisen kierroksen tulosten julistamista edeltäneitä väkivaltaisia yhteenottoja ja ilmaisee syvän myötätuntonsa uhreja ja heidän perheitään kohtaan; pitää valitettavana myös poliittista häirintää ja yrityksiä pelotella riippumattoman vaalilautakunnan jäseniä, jotka viime kädessä viivästyttivät alustavien tulosten julistamista ja haittasivat siten demokraattisen äänestysprosessin asianmukaista läpivientiä;

  4.  pitää erittäin valitettavana Norsunluurannikon perustuslakituomioistuimen, jonka kaikki jäsenet ovat virkakautensa päättävän presidentin nimittämiä, päätöstä muuttaa keskusvaalilautakunnan ilmoittamaa tulosta ja rikkoa siten lakia, jonka täytäntöönpanoa tuomioistuimen kuuluu valvoa, ja katsoo tämän päätöksen olevan ristiriidassa Norsunluurannikon kansan vaaleissa ilmaiseman tahdon kanssa;

  5.  pitää tärkeänä Afrikan unionin päätöstä sulkea Norsunluurannikko väliaikaisesti kaiken toimintansa ulkopuolelle, kunnes demokraattisesti valittu presidentti Alassane Ouattara on tosiasiallisesti vallassa;

  6.  suhtautuu myönteisesti kansainvälisen yhteisön lukuisten toimijoiden julkilausumiin, joissa ilmaistaan tuki Norsunluurannikon vaaliprosessille ja tunnustetaan Ouattara vaalien oikeutetuksi voittajaksi;

  7.  tukee vakaasti Afrikan unionin ja ECOWASin ponnistuksia väkivallan ehkäisemiseksi ja laillisen hallituksen tunnustamisen varmistamiseksi;

  8.  toteaa luottavansa täysin tulosten vahvistamisesta vastuussa olevaan YK:n pääsihteerin erityisedustajaan;

  9.  on syvästi huolissaan maassa vaalien jälkeen vallitsevasta poliittisesta umpikujasta sekä ilmoitetuista väkivallanteoista, joihin joissakin tapauksissa ovat osallistuneet myös Norsunluurannikon turvallisuusjoukot; korostaa tarvetta seurata tarkasti maassa edelleen vallitsevaa tilannetta sekä ilmoitettuja väkivaltaisuuksia;

  10. pahoittelee esiintyneitä väkivaltaisuuksia ja katsoo, että siviiliväestön suojelu on ensisijaisen tärkeää; kehottaa kaikkia osapuolia Norsunluurannikolla välttämään tilanteen kiristymistä ja ehkäisemään yhteenottoja; kehottaa toimiin instituutioiden demokraattisen toiminnan palauttamisen puolesta Norsunluurannikon kansan edun ja rauhan säilyttämisen nimissä;

  11. suhtautuu myönteisesti kaikkiin välityspyrkimyksiin ja kehottaa Norsunluurannikon kaikkia poliittisia voimia tukemaan aktiivisesti rauhallista vallansiirtoa, jotta vältettäisiin maan jakautuminen;

  12. tuomitsee jyrkästi Norsunluurannikolla oleviin Euroopan unionin vaalitarkkailijoihin kohdistetut pelotteluyritykset, joiden vuoksi operaatio oli lopetettava turvallisuussyistä;

  13. pitää valitettavana, että kaikki Norsunluurannikon valtiosta riippumattomat tiedotusvälineet on väliaikaisesti lakkautettu; muistuttaa, että kaikilla Norsunluurannikon kansalaisilla olisi oltava täysi oikeus saada moniarvoista ja erilaista tietoa tiedotusvälineistä, ja kehottaa maan viranomaisia välittömästi palauttamaan valtion tiedotusvälineiden kohtuullisen saatavuuden;

  14. kannattaa Euroopan unionin päätöstä asettaa Laurent Gbagboon kohdistuvia sanktioita ja suhtautuu myönteisesti neuvoston päätökseen hyväksyä kohdennettuja toimenpiteitä niitä henkilöitä vastaan, jotka haittaavat rauhanprosessia ja kansallista sovinnontekoa, ja erityisesti niitä henkilöitä vastaan, jotka vaarantavat vaaliprosessin lopputuloksen; kehottaa korkeaa edustajaa / varapuheenjohtajaa Catherine Ashtonia esittämään mahdollisimman pian uusia aloitteita, joilla tuetaan Norsunluurannikon demokraattisesti valittuja johtajia;

  15. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle ja korkealle edustajalle / varapuheenjohtajalle Catherine Ashtonille, YK:n turvallisuusneuvostolle ja YK:n pääsihteerille, ONUCI:lle, Afrikan unionin toimielimille, ECOWASille, AKT:n ja EU:n yhteiselle parlamentaariselle edustajakokoukselle sekä EU:n jäsenvaltioiden hallituksille.