Kopīgas rezolūcijas priekšlikums - RC-B7-0707/2010Kopīgas rezolūcijas priekšlikums
RC-B7-0707/2010

  KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS par situāciju Kotdivuārā

  14.12.2010

  iesniegts saskaņā ar Reglamenta 110. panta 4. punktu
  nolūkā aizstāt rezolūcijas priekšlikumus, kurus iesniedza šādas grupas:
  ECR (B7-0707/2010)
  PPE (B7-0716/2010)
  S&D (B7-0721/2010)
  GUE/NGL (B7-0722/2010)
  Verts/ALE (B7-0723/2010)
  ALDE (B7-0724/2010)

  Cristian Dan Preda, Vito Bonsignore PPE grupas vārdā
  Véronique De Keyser, Miguel Angel Martínez Martínez, Kader Arif, Vincent Peillon S&D grupas vārdā
  Marielle De Sarnez, Charles Goerens, Louis Michel, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Niccolò Rinaldi, Marietje Schaake, Frédérique Ries, Johannes Cornelis van Baalen, Kristiina Ojuland, Ramon Tremosa i Balcells ALDE grupas vārdā
  Isabelle Durant, Judith Sargentini Verts/ALE grupas vārdā
  Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki ECR grupas vārdā
  Elie Hoarau, Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias GUE/NGL grupas vārdā

  Procedūra : 2010/3006(RSP)
  Dokumenta lietošanas cikls sēdē
  Dokumenta lietošanas cikls :  
  RC-B7-0707/2010
  Iesniegtie teksti :
  RC-B7-0707/2010
  Pieņemtie teksti :

  Eiropas Parlamenta rezolūcija par situāciju Kotdivuārā

  Eiropas Parlaments,

  –   ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas par Kotdivuāru,

  –   ņemot vērā Kotdivuāras Vēlēšanu kodeksa noteikumus, it īpaši Likumu Nr. 2001-303 un Rīkojumu Nr. 2008-133 un it īpaši tā 64. pantu,

  –   ņemot vērā Eiropas Savienības vēlēšanu novērošanas misijas starpposma ziņojumu,

  –   ņemot vērā Āfrikas Savienības priekšsēdētāja paziņojumu, Āfrikas Savienības Miera un drošības padomes paziņojumu un 2010. gada 7. decembrī Abudžā (Nigērijā) notikušajā Rietumāfrikas valstu ekonomikas kopienas (ECOWAS) Komisijas Valstu un valdību vadītāju iestādes ārkārtas sesijā par Kotdivuāru pieņemto galīgo paziņojumu,

  –   ņemot vērā ĀKK un ES Apvienotās parlamentārās asamblejas 2010. gada 3. decembrī Kinšasā pieņemto deklarāciju,

  –   ņemot vērā Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos/ Komisijas priekšsēdētāja vietnieces Katrīnas Eštones paziņojumus par vēlēšanu procesu un it īpaši 2010. gada 3. decembra paziņojumu par vēlēšanu rezultātiem Kotdivuārā un 2010. gada 1. decembra paziņojumu par valsts prezidenta vēlēšanu otro kārtu Kotdivuārā,

  –   ņemot vērā ANO ģenerālsekretāra īpašā pārstāvja Kotdivuārā Young-Jin Choi 2010. gada 3. decembra paziņojumu par 28. novembrī notikušās valsts prezidenta vēlēšanu otrās kārtas rezultātu apstiprināšanu,

  –   ņemot vērā ANO Drošības padomes 2010. gada 8. decembra deklarāciju,

  –   ņemot vērā 2010. gada 13. decembrī notikušajā ES Ārlietu padomes 3058. sanāksmē pieņemtos secinājumus par Kotdivuāru,

  –   ņemot vērā Reglamenta 110. panta 4. punktu,

  A. ņemot vērā prezidenta vēlēšanu norisi Kotdivuārā un nopietno politisko un institucionālo krīzi, kas pārņēmusi valsti pēc 2010. gada 28. novembrī notikušās vēlēšanu otrās kārtas; tā kā otrās kārtas vēlēšanu kampaņa notika saspīlējuma un vardarbības gaisotnē, kas izraisīja savainojumus un vairākus nāves gadījumus;

  B.  tā kā saskaņā ar neatkarīgu novērotāju, it īpaši ANO un Eiropas Savienības novērotāju, ziņojumiem vēlēšanas, kuru rīkošana izmaksāja USD 400 miljonus, kopumā noritēja apmierinoši;

  C. tā kā Kotdivuāras Neatkarīgā vēlēšanu komisija ir pasludinājusi A. Ouattara uzvaru, bet valsts Konstitucionālā padome vēlēšanu rezultātus anulēja, apgalvojot, ka dažos apgabalos ir notikusi krāpšana, un par uzvarētāju pasludināja L. Gbagbo;

  D. tā kā Konstitucionālās padomes pienākums Kotdivuāras iedzīvotāju priekšā ir objektīvi piemērot likumus un tā kā Konstitūcija, Likums Nr. 2001-303 un 2008. gada Rīkojuma 64. pants tai piešķir pilnvaras tikai attiecībā uz prezidenta vēlēšanu anulēšanu, nevis tādu rezultātu izsludināšanu, kuri atšķiras no Neatkarīgās vēlēšanu komisijas rezultātiem;

  E.  tā kā divas pēc 2005. gada miera līguma pieņemtas ANO rezolūcijas ANO paredz pienākumu apstiprināt vēlēšanu rezultātus, kas ir pirmais tāds gadījums Āfrikā;

  F.  tā kā ANO ģenerālsekretāra īpašais pārstāvis apliecināja Kotdivuāras vēlēšanu procesa kvalitāti un to, ka Neatkarīgās vēlēšanu komisijas apkopotie rezultāti atspoguļo Kotdivuāras pilsoņu pausto gribu, un par vēlēšanu uzvarētāju pasludināja A. Ouattara;

  G. tā kā ANO Drošības padome atzinīgi novērtēja Kotdivuāras Neatkarīgās vēlēšanu komisijas paziņojumu par provizoriskajiem rezultātiem un atkārtoti apliecināja gatavību veikt atbilstīgus pasākumus pret tiem, kas traucē miera procesu un it īpaši Neatkarīgās vēlēšanu komisijas darbu, kā noteikts 2010. gada Rezolūcijas Nr. 1946 6. punktā;

  H. tā kā vispārējas vēlēšanas, kuru rezultātus apstiprina ANO, ir demokrātiskas leģitimitātes vienīgais avots;

  I.   tā kā ECOWAS savā 2010. gada 7. decembra ārkārtas augstākā līmeņa sanāksmē izteica aicinājumu L. Gbagbo nekavējoties atteikties no varas un lika Kotdivuārai atturēties no jebkādas rīcības līdz turpmākam paziņojumam;

  J.   tā kā Āfrikas Savienības (ĀS) priekšsēdētājs Bingu Wa Mutharika savā 2010. gada 8. decembra oficiālajā paziņojumā pauda viedokli, ka L. Gbagbo ir jārespektē tautas griba, ko tā paudusi ar nodotajām balsīm, un jāatsakās no varas miermīlīgā ceļā, lai Āfrikā novērstu vēl vienu asinsizliešanu, un ka ĀS pauž atbalstu ECOWAS un starptautiskajiem novērotājiem, kuri ir apstiprinājuši A. Ouattara uzvaru šajās vēlēšanās;

  K. ņemot vērā ekonomikas dalībnieku bažas par to, ka pašreizējā situācija var pasliktināt valsts un līdz ar to arī tās iedzīvotāju ekonomisko stāvokli, izraisot arī visas Rietumāfrikas ekonomikas lejupslīdi, jo Kotdivuāras IKP veido 40 % no Rietumāfrikas Ekonomikas un monetārās savienības IKP;

  L.  tā kā, lai novērstu jaunu tautas ciešanu izraisīšanu reģionā, amatu atstājošā valsts prezidenta pienākums ir dot iespēju nākamajam prezidentam pārņemt amatu miermīlīgā ceļā, saglabājot mieru pilsoņu vidū, kas tik ļoti nepieciešams Kotdivuāras nākotnei,

  1.  uzskata, ka vispārējas vēlēšanas, kuru rezultātus apstiprina ANO, ir demokrātiskas leģitimitātes vienīgais avots, un tādēļ prasa L. Gbagbo atkāpties no amata un nodot varu A. Ouattara;

  2.  mudina visus Kotdivuāras politiskos un bruņotos spēkus respektēt tautas gribu, ko atspoguļo Neatkarīgās vēlēšanu komisijas pasludinātie un ANO ģenerālsekretāra īpašā pārstāvja apstiprinātie 28. novembra balsojuma rezultāti;

  3.  pauž nožēlu par vardarbīgajām sadursmēm, kas sekoja Kotdivuāras valsts prezidenta vēlēšanu otrās kārtas rezultātu pasludināšanai, un izsaka dziļāko solidaritāti no vardarbības cietušajiem un viņu ģimenēm; turklāt pauž nožēlu par politisko blokādi un mēģinājumiem iebiedēt Neatkarīgās vēlēšanu komisijas locekļus, kuri galu galā ar novēlošanos izsludināja provizoriskos rezultātus, tādējādi apgrūtinot demokrātiskā vēlēšanu procesa pienācīgu norisi;

  4.  pauž dziļu nožēlu par Kotdivuāras Konstitucionālās padomes, kuras visus locekļus iecēla amatu atstājošais prezidents, lēmumu grozīt Vēlēšanu komitejas izsludinātos rezultātus, tādējādi pārkāpjot likumu, lai gan viņa pienākums bija šo likumu īstenot, un uzskata, ka šis lēmums ir pretrunā gribai, ko Kotdivuāras iedzīvotāji pauduši ar nodotajām balsīm;

  5.  uzsver, cik nozīmīgs ir ANO lēmums pārtraukt Kotdivuāras līdzdalību šīs organizācijas darbībās, kamēr pie varas nebūs tās demokrātiski ievēlētais prezidents A. Ouattara;

  6.  atzinīgi vērtē dažādo starptautiskās sabiedrības pārstāvju paziņojumus, kuros pausts atbalsts vēlēšanu procesam Kotdivuārā un par vēlēšanu likumīgo uzvarētāju atzīts A. Ouattara;

  7.  stingri atbalsta ĀS un ECOWAS centienus nepieļaut vardarbību un nodrošināt likumīgas valdības atzīšanu;

  8.  pauž pilnīgu uzticību ANO ģenerālsekretāra īpašajam pārstāvim, kas atbild par vēlēšanu rezultātu apstiprināšanu;

  9.  ir ļoti nobažījies par pašreizējo politisko strupceļu, kurā valsts nonākusi pēc vēlēšanām, kā arī par vardarbības aktiem, par kuriem tiek ziņots un kuros atsevišķos gadījumos ir iesaistīti Kotdivuāras drošības spēki; uzsver nepieciešamību rūpīgi uzraudzīt situāciju valstī un vardarbības aktus, par kuriem tiek ziņots;

  10. pauž nožēlu par notikušo vardarbību un uzskata, ka civiliedzīvotāju aizsardzība jānosaka par prioritāti; aicina visas Kotdivuāras iesaistītās puses izvairīties no saspīlējuma eskalācijas riska un novērst konfrontāciju; tādēļ prasa Kotdivuāras iedzīvotāju interesēs un miera saglabāšanas nolūkā atjaunot institūciju demokrātisku darbību;

  11. atzinīgi vērtē visus starpniecības mēģinājumus un aicina visus Kotdivuāras politiskos spēkus aktīvi atbalstīt miermīlīgu varas pāreju, tādējādi novēršot valsts sašķelšanos;

  12. stingri nosoda pret Eiropas Savienības novērotājiem Kotdivuārā vērsto iebiedēšanu, kuras rezultātā drošības apsvērumu dēļ šo misiju nācās atsaukt;

  13. pauž nožēlu par Kotdivuāras nevalstisko plašsaziņas līdzekļu darbības pārtraukšanu; atgādina, ka ir ļoti svarīgi, lai visiem Kotdivuāras iedzīvotājiem tiktu nodrošināta pilnīga piekļuve plurālai un dažādai informācijai plašsaziņas līdzekļos, un aicina Kotdivuāras varas iestādes nekavējoties atjaunot taisnīgu piekļuvi valsts plašsaziņas līdzekļiem;

  14. atbalsta ES lēmumu noteikt sankcijas L. Gbagbo un atzinīgi vērtē ES Padomes lēmumu pieņemt konkrētus pasākumus pret tiem, kas traucē miera procesu un tautas samierināšanu, un it īpaši tiem, kas apdraud vēlēšanu procesa iznākumu; aicina Savienības augsto pārstāvi ārlietās un drošības politikas jautājumos/ Komisijas priekšsēdētāja vietnieci Katrīnu Eštoni pēc iespējas drīz nākt klajā ar iniciatīvām, lai atbalstītu demokrātiski ievēlētās varas iestādes Kotdivuārā;

  15. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos/ Komisijas priekšsēdētāja vietniecei Katrīnai Eštonei, ANO Drošības padomei, ANO ģenerālsekretāram, ANO Miera uzturēšanas misijai Kotdivuārā, Āfrikas Savienības institūcijām, ECOWAS, ĀKK un ES Apvienotajai parlamentārajai asamblejai, kā arī ES dalībvalstīm.