Предложение за обща резолюция - RC-B7-0029/2011/REV1Предложение за обща резолюция
RC-B7-0029/2011/REV1

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ
  внесено съгласно член 115, параграф 5 от Правилника
  вместо предложенията за резолюция, внесени от групите:
  PPE (B7-0029/2011)
  ECR (B7-0030/2011)
  GUE/NGL (B7-0036/2011)
  S&D (B7-0037/2011)
  ALDE (B7-0038/2011)
  относно международното осиновяване в Европейския съюз
  Roberta Angelilli, Edit Bauer, Simon Busuttil
  от името на групата PPE
  Luigi Berlinguer, Evelyn Regner, Victor Boştinaru
  от името на групата S&D
  Cecilia Wikström, Sonia Alfano, Luigi de Magistris, Renate Weber, Diana Wallis
  от името на групата ALDE
  Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis, Sajjad Karim
  от името на групата ECR
  Jiří Maštálka
  от името на групата GUE/NGL
  Lorenzo Fontana, Oreste Rossi, Claudio Morganti

  18.1.2011

  Процедура : 2010/2960(RSP)
  Етапи на разглеждане в заседание
  Етапи на разглеждане на документа :  
  RC-B7-0029/2011
  Внесени текстове :
  RC-B7-0029/2011
  Разисквания :
  Гласувания :
  Приети текстове :

  Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати: