Κοινή πρόταση ψηφίσματος - RC-B7-0029/2011/REV1Κοινή πρόταση ψηφίσματος
RC-B7-0029/2011/REV1

ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
σύμφωνα με το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού
που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων:
PPE (B7-0029/2011)
ECR (B7-0030/2011)
GUE/NGL (B7-0036/2001)
S&D (B7-0037/2011)
ALDE (B7-0038/2011)
σχετικά με τη διεθνή υιοθεσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Roberta Angelilli, Edit Bauer, Simon Busuttil
εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Luigi Berlinguer, Evelyn Regner, Victor Boştinaru
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Cecilia Wikström, Sonia Alfano, Luigi de Magistris, Renate Weber, Diana Wallis
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Timothy Kirkhope, Sajjad Karim, Marina Yannakoudakis
εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Jiří Maštálka
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
Lorenzo Fontana, Oreste Rossi, Claudio Morganti

18.1.2011

Διαδικασία : 2010/2960(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
RC-B7-0029/2011
Κείμενα που κατατέθηκαν :
RC-B7-0029/2011
Συζήτηση :
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

Το έγγραφο αυτό δεν υφίσταται σε HTML αλλά διατίθεται στους εξής μορφότυπους: