Διαδικασία : 2010/2960(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : RC-B7-0029/2011

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B7-0029/2011

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 19/01/2011 - 6.7

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2011)0013

18.1.2011
RC-B7-0029/2011/REV1
ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
σύμφωνα με το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού
που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων:
PPE (B7-0029/2011)
ECR (B7-0030/2011)
GUE/NGL (B7-0036/2001)
S&D (B7-0037/2011)
ALDE (B7-0038/2011)
σχετικά με τη διεθνή υιοθεσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Roberta Angelilli, Edit Bauer, Simon Busuttil
εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Luigi Berlinguer, Evelyn Regner, Victor Boştinaru
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Cecilia Wikström, Sonia Alfano, Luigi de Magistris, Renate Weber, Diana Wallis
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Timothy Kirkhope, Sajjad Karim, Marina Yannakoudakis
εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Jiří Maštálka
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
Lorenzo Fontana, Oreste Rossi, Claudio Morganti

Το έγγραφο αυτό δεν υφίσταται σε HTML αλλά διατίθεται στους εξής μορφότυπους:
PDF 116kWORD 81k
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου