Wspólny projekt rezolucji - RC-B7-0029/2011/REV1Wspólny projekt rezolucji
RC-B7-0029/2011/REV1

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI
zgodnie z art. 115 ust. 5 Regulaminu
zastępujący tym samym projekty rezolucji złożone przez następujące grupy polityczne:
PPE (B7-0029/2011)
ECR (B7-0030/2011)
GUE/NGL (B7-0036/2011)
S&D (B7-0037/2011)
ALDE (B7-0038/2011)
w sprawie międzynarodowej adopcji w Unii Europejskiej
Roberta Angelilli, Edit Bauer, Simon Busuttil
w imieniu grupy politycznej PPE
Luigi Berlinguer, Evelyn Regner, Victor Boştinaru
w imieniu grupy politycznej S&D
Cecilia Wikström, Sonia Alfano, Luigi de Magistris, Renate Weber, Diana Wallis
w imieniu grupy politycznej ALDE
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis, Sajjad Karim
w imieniu grupy politycznej ECR
Jiří Maštálka
w imieniu grupy politycznej GUE/NGL
Lorenzo Fontana, Oreste Rossi, Claudio Morganti

18.1.2011

Procedura : 2010/2960(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
RC-B7-0029/2011
Teksty złożone :
RC-B7-0029/2011
Debaty :
Głosowanie :
Teksty przyjęte :

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach: