Κοινή πρόταση ψηφίσματος - RC-B7-0039/2011Κοινή πρόταση ψηφίσματος
RC-B7-0039/2011

ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με την κατάσταση των Χριστιανών στο πλαίσιο της ελευθερίας της θρησκείας

18.1.2011

σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 4, του Κανονισμού
που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων:
EFD (B7‑0039/2011)
S&D (B7‑0040/2011)
ALDE (B7‑0051/2011)
ECR (B7‑0054/2011)
PPE (B7‑0056/2011)
Verts/ALE (B7‑0058/2011)

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ιωάννης Κασουλίδης, Joseph Daul, Mario Mauro, Jaime Mayor Oreja, Ernst Strasser, Tunne Kelam, Doris Pack, Mário David, Francisco José Millán Mon, Gay Mitchell, Filip Kaczmarek, Μαριέττα Γιαννάκου, Carlo Casini, Ria Oomen-Ruijten, Hans-Gert Pöttering, Anna Záborská, Traian Ungureanu, Cristiana Muscardini, Andrzej Grzyb, Constance Le Grip, Sari Essayah, Othmar Karas εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Adrian Severin, Hannes Swoboda, Richard Howitt, Κυριάκος Μαυρονικόλας, Guido Milana, Vincent Peillon, Gianni Pittella, David-Maria Sassoli, Patrizia Toia εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Marietje Schaake, Vincenzo Iovine, Marielle De Sarnez, Charles Goerens, Frédérique Ries, Kristiina Ojuland, Alexander Graf Lambsdorff, Ramon Tremosa i Balcells εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Heidi Hautala, Nicole Kiil-Nielsen, Margrete Auken, Raül Romeva i Rueda εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Marek Henryk Migalski, Peter van Dalen, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Konrad Szymański, Ryszard Czarnecki, Mirosław Piotrowski, Tomasz Piotr Poręba εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Fiorello Provera εξ ονόματος της Ομάδας EFD
Cornelis de Jong, Τάκης Χατζηγεωργίου, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Διαδικασία : 2011/2521(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
RC-B7-0039/2011
Κείμενα που κατατέθηκαν :
RC-B7-0039/2011
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση των Χριστιανών στο πλαίσιο της ελευθερίας της θρησκείας

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του και ιδιαίτερα εκείνο της 15ης Νοεμβρίου 2007 σχετικά με τα σοβαρά γεγονότα που θέτουν σε κίνδυνο την ύπαρξη των χριστιανικών κοινοτήτων καθώς και άλλων θρησκευτικών κοινοτήτων, της 21ης Ιανουαρίου 2010 σχετικά με τις επιθέσεις σε χριστιανικές κοινότητες, της 6ης Μαΐου 2010 σχετικά με τις μαζικές φρικαλεότητες στην Ζοζ της Νιγηρίας, της 20ής Μαΐου 2010 σχετικά με την ελευθερία της θρησκείας στο Πακιστάν και της 25ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με το Ιράκ: θανατική ποινή (συγκεκριμένα υπόθεση Ταρίκ Αζίζ) και επιθέσεις σε βάρος χριστιανικών κοινοτήτων,

–   έχοντας υπόψη τις ετήσιες εκθέσεις του για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον κόσμο, και ειδικότερα το ψήφισμά του της 16ης Δεκεμβρίου 2010 για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στον Κόσμο το 2009,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 18 της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του 1948,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 18 του Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα του 1966,

–   έχοντας υπόψη την Διακήρυξη των Ηνωμένων Εθνών για την Εξάλειψη όλων των Μορφών Μισαλλοδοξίας και Διακρίσεων με βάση το θρήσκευμα και τις πεποιθήσεις, του 1981,

–   έχοντας υπόψη τις εκθέσεις της Ειδικής Εισηγήτριας του ΟΗΕ για την Ελευθερία Θρησκεύματος ή Πεποιθήσεων και ιδιαίτερα εκείνες της 29ης Δεκεμβρίου 2009, της 16ής Φεβρουαρίου 2010 και της 29ής Ιουλίου 2010,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 9 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου του 1950,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 10 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 3 παράγραφος 5 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΕΕ),

–   έχοντας υπ’ όψιν το άρθρο 17 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ((ΣΛΕΕ),

–   έχοντας υπόψη τη δήλωση του εκπροσώπου της Catherine Ashton, Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης, ύστερα από την επίθεση κατά πιστών που προσεύχονταν σε κοπτική εκκλησία της Αλεξάνδρειας της Αιγύπτου, την 1η Ιανουαρίου 2011,

–   έχοντας υπόψη τη δήλωση του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κ. Jerzy Buzek, σχετικά με την θανατηφόρα ανατίναξη σε αιγυπτιακή εκκλησία την 1η Ιανουαρίου 2011,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 110, παράγραφος 4, του Κανονισμού του,

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κατ' επανάληψη εκφράσει τη δέσμευσή της στην ελευθερία της θρησκείας, στην ελευθερία συνείδησης και την ελευθερία σκέψης και έχει τονίσει ότι οι κυβερνήσεις έχουν καθήκον να διασφαλίζουν τις ελευθερίες αυτές σε παγκόσμιο επίπεδο· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάπτυξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και των πολιτικών ελευθεριών αποτελεί την κοινή βάση επί της οποίας η Ευρωπαϊκή Ένωση οικοδομεί τις σχέσεις της με τις τρίτες χώρες και προβλέπεται με την δημοκρατική ρήτρα στις συμφωνίες μεταξύ ΕΕ και τρίτων χωρών,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 18 της Διεθνούς Σύμβασης για τα Πολιτικά Δικαιώματα και τα Δικαιώματα του Πολίτη δηλώνει ότι το κάθε άτομο έχει το δικαίωμα ελευθερίας σκέψης, συνείδησης και θρησκείας· ότι το δικαίωμα αυτό περιλαμβάνει την ελευθερία να έχει ή να υιοθετεί μια θρησκεία ή πεποίθηση της επιλογής του και την ελευθερία εκδήλωσης του θρησκεύματος δημοσία ή κατ' ιδίαν με τη λατρεία, την άσκηση των θρησκευτικών δικαιωμάτων, τις τελετές και την εκπαίδευση,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ελευθερία σκέψης, συνείδησης και θρησκείας ισχύει για τους πιστούς όλων των θρησκευμάτων, αλλά και για αθεϊστές, αγνωστικιστές και άτομα χωρίς θρησκευτικές πεποιθήσεις,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός των επιθέσεων σε βάρος χριστιανικών κοινοτήτων σημείωσε άνοδο σε παγκόσμιο επίπεδο το 2010 όπως και ο αριθμός των δικών και των θανατικών αποφάσεων για βλασφημία, συχνά σε βάρος γυναικών, λαμβάνοντας υπόψη ότι τα στατιστικά στοιχεία σχετικά με την ελευθερία της θρησκείας κατά τα πρόσφατα έτη δείχνουν ότι η πλειοψηφία των πράξεων θρησκευτικής βίας στρέφεται σε βάρος των χριστιανών όπως αναφέρθηκε στην έκθεση του 2009 για τη θρησκευτική ελευθερία στον κόσμο που εκπόνησε η οργάνωση "Βοήθεια στην Εκκλησία που έχει Ανάγκη"· υπογραμμίζοντας ότι σε ορισμένες περιπτώσεις η κατάσταση των χριστιανικών κοινοτήτων είναι τέτοια ώστε να τίθεται σε κίνδυνο η μελλοντική τους ύπαρξη, γεγονός που θα οδηγήσει στην απώλεια σημαντικού τμήματος της θρησκευτικής κληρονομιάς των ενδιαφερομένων χωρών,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι για άλλη μια φορά αθώοι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε άγριες επιθέσεις που είχαν σχεδιαστεί κατά της χριστιανικής κοινότητας στην Νιγηρία στις 11 Ιανουαρίου 2011· λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 24 Δεκεμβρίου 2010 σημειώθηκαν επιθέσεις κατά διαφόρων εκκλησιών στο Maiduguri και στις 25 Δεκεμβρίου όταν έγιναν βομβιστικές επιθέσεις στην πόλη Ζοζ της Νιγηρίας που προκάλεσαν το θάνατο 38 πολιτών και τον τραυματισμό δεκάδων άλλων· λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 21 Δεκεμβρίου 2010 άνδρες οπλισμένοι με σπαθιά και μαχαίρια επιτέθηκαν σε ομάδα Χριστιανών χωριανών, σκοτώνοντας 3 και τραυματίζοντας 2 στο Turu (Νιγηρία)· λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 3 Δεκεμβρίου 2010 βρέθηκαν νεκροί επτά Χριστιανοί, μεταξύ των οποίων ήταν γυναίκες και παιδιά, ενώ 4 είχαν τραυματιστεί σε επίθεση στην πόλη Ζοζ στην Νιγηρία,

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η δολοφονία του Σαλμάν Τασέρ, κυβερνήτη του Πουνζάμπ, στις 4 Ιανουαρίου 2011 καθώς και η υπόθεση της Άζια Νορίν στο Πακιστάν προκάλεσαν διαμαρτυρίες της διεθνούς κοινότητας,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μια τρομοκρατική επίθεση σε Κόπτες Χριστιανούς προκάλεσε το θάνατο και τραυματισμό αθώων πολιτών στην Αλεξάνδρεια, την 1η Ιανουαρίου 2011,

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας ιερέας και μια 9χρονη κοπέλα είναι μεταξύ των συνολικά 11 τραυματισμένων μιας βομβιστικής επίθεσης που έγινε την ημέρα των Χριστουγέννων, στις 25 Δεκεμβρίου 2010, σε παρεκκλήσι στην πόλη Sulu στις Φιλιππίνες,

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η λειτουργία των Χριστουγέννων στα χωριά Ριζοκάρπασο και Αγία Τριάδα στο βόρειο τμήμα της Κύπρου διεκόπη διά της βίας στις 25 Δεκεμβρίου 2010,

Ι.   έχοντας υπόψη ότι στις 30 Δεκεμβρίου 2010, τρομοκρατικές επιθέσεις τύπου τζιχάντ κατά Ασσυρίων χριστιανικών οικογενειών οδήγησαν στον θάνατο τουλάχιστον δύο ατόμων και στον τραυματισμό δεκατεσσάρων σε μια σειρά συντονισμένων βομβιστικών επιθέσεων εναντίον κατοικιών Χριστιανών στην Βαγδάτη (Ιράκ), έχοντας υπόψη ότι στις 27 Δεκεμβρίου 2010 βόμβα σε κράσπεδο οδού σκότωσε Ασσύρια χριστιανή γυναίκα και τραυμάτισε το σύζυγό της στην πόλη Dujail, στο Ιράκ· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δύο ιρακινοί Χριστιανοί σκοτώθηκαν στη Μοσούλη στις 22 Νοεμβρίου 2010· λαμβάνοντας υπόψη ότι μια σειρά επιθέσεων με στόχο χριστιανικές περιοχές προκάλεσαν το θάνατο αθώων πολιτών στην Βαγδάτη στις 10 Νοεμβρίου 2010· λαμβάνοντας υπόψη ότι 52 άτομα, μεταξύ των οποίων γυναίκες και παιδιά βρήκαν το θάνατο στη σφαγή της 1ης Νοεμβρίου 2010 στη Συριακή Καθολική Εκκλησία της Παναγίας Σωτήρος στη Βαγδάτη,

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση του Ιράν εντατικοποίησε την εκστρατεία της κατά των Χριστιανών στην Ισλαμική Δημοκρατία, όπου τον περασμένο μήνα συνελήφθησαν περισσότεροι από 100, και αναγκάστηκαν πολυάριθμοι Χριστιανοί είτε να εγκαταλείψουν την χώρα είτε να αντιμετωπίσουν το ενδεχόμενο ποινικών διώξεων ή ακόμα τη θανατική ποινή,

ΙΒ. υπογραμμίζοντας ότι στο Βιετνάμ επίσης καταγράφεται έντονη καταστολή των δραστηριοτήτων της καθολικής εκκλησίας καθώς και άλλων θρησκευτικών κοινοτήτων, όπως αποδεικνύεται από τη σοβαρή κατάσταση που αντιμετωπίζουν οι θρησκευτικές κοινότητες των βιετναμέζων «montagnards», επιδοκιμάζοντας ωστόσο την αλλαγή στάσης του καθεστώτος του Βιετνάμ στην περίπτωση του πατρός Nguyen Van Ly, ο οποίος αφέθη ελεύθερος,

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι επιθέσεις από βίαιους ισλαμιστές εξτρεμιστές συνιστούν επίσης επιθέσεις κατά των σημερινών καθεστώτων των χωρών αυτών με στόχο τη δημιουργία αναταραχής και την έναρξη εμφυλίου πολέμου μεταξύ των διαφόρων θρησκευτικών ομάδων,

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρώπη όπως και άλλα μέρη του κόσμου, δεν εξαιρείται από υποθέσεις παραβίασης της ελευθερίας της θρησκείας, επιθέσεις σε βάρος μελών θρησκευτικών μειονοτήτων με βάση τα πιστεύω τους και διακρίσεις λόγω θρησκείας,

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο διακοινοτικός διάλογος είναι κρίσιμης σημασίας για την προώθηση της ειρήνης και της αμοιβαίας κατανόησης μεταξύ των λαών,

1.  καταδικάζει τις πρόσφατες επιθέσεις σε βάρος χριστιανικών κοινοτήτων σε διάφορες χώρες και εκφράζει την αλληλεγγύη του με τις οικογένειες των θυμάτων· εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για τα πολλαπλά επεισόδια μισαλλοδοξίας, καταπίεσης, και βιαιοπραγιών έναντι των χριστιανικών κοινοτήτων, ιδιαίτερα στις χώρες της Αφρικής, της Ασίας και της Μέσης Ανατολής·

2.  χαιρετίζει τις προσπάθειες που έχουν καταβληθεί από τις αρχές των ενδιαφερομένων χωρών για τον εντοπισμό των αυτουργών και των δραστών των επιθέσεων κατά χριστιανικών κοινοτήτων· καλεί τις κυβερνήσεις να εξασφαλίσουν ότι οι δράστες των εγκλημάτων αυτών και όλοι οι υπεύθυνοι για τις επιθέσεις καθώς και για άλλες βίαιες πράξεις εναντίον Χριστιανών ή άλλων, θρησκευτικών ή άλλων, μειονοτήτων θα προσαχθούν στη δικαιοσύνη και θα δικαστούν δεόντως·

3.  καταδικάζει σθεναρά κάθε είδος βίας κατά Χριστιανών και άλλων θρησκευτικών κοινοτήτων καθώς και κάθε είδος διακρίσεων και μισαλλοδοξίας που βασίζεται στη θρησκεία και τις πεποιθήσεις, εναντίον πιστών, ατόμων που έχουν αλλάξει θρήσκευμα και μη πιστών· τονίζει και πάλι ότι το δικαίωμα της ελευθερίας σκέψης, συνείδησης και θρησκείας αποτελεί θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα·

4.  εκφράζει την ανησυχία του για την έξοδο των Χριστιανών από τις ισλαμικές χώρες κατά τα τελευταία έτη·

5.  εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι ο πακιστανικός νόμος περί βλασφημίας, στον οποίο αντετάχθη δημοσία ο τελευταίος κυβερνήτης Σαλμάν Ταζέρ, εξακολουθεί να χρησιμοποιείται για τη δίωξη θρησκευτικών δογμάτων, περιλαμβανομένων των Χριστιανών όπως στην περίπτωση της Άζια Νορίν, μιας χριστιανής μητέρας πέντε παιδιών που καταδικάστηκε σε θάνατο και για το γεγονός ότι ο δολοφόνος του κυβερνήτη Σαλμάν Τασέρ θεωρείται από μεγάλα τμήματα της πακιστανικής κοινωνίας ήρωας·

6.  χαιρετίζει την αντίδραση της αιγυπτιακής κοινής γνώμης που καταδίκασε έντονα την τρομοκρατική ενέργεια και αντελήφθη ταχύτατα ότι η επίθεση σχεδιάστηκε για να υπονομεύσει τους βαθειά ριζωμένους παραδοσιακούς δεσμούς μεταξύ Χριστιανών και Μουσουλμάνων στην Αίγυπτο· χαιρετίζει τις κοινές διαδηλώσεις των Κοπτών Χριστιανών και Μουσουλμάνων στην Αίγυπτο προκειμένου να διαμαρτυρηθούν κατά της επίθεσης· χαιρετίζει επίσης τη δημόσια καταδίκη της επίθεσης από τον πρόεδρο της Αιγύπτου Χόσνι Μουμπάρακ, τον Μεγάλο Σεΐχη Αλ-Αζάρ και τον Μεγάλο Μουφτή της Αιγύπτου·

7.  καταδικάζει την διά της βίας διακοπή της λειτουργίας των Χριστουγέννων 300 Χριστιανών που έχουν απομείνει σε ένα χωριό του βόρειου τμήματος της Κύπρου από τις τουρκικές αρχές·

8.  εκφράζει τις σοβαρές του ανησυχίες για την κατάχρηση της θρησκείας από δράστες τρομοκρατικών ενεργειών σε διάφορες περιοχές του κόσμου· καταδικάζει την εκμετάλλευση της θρησκείας σε διάφορες πολιτικές συγκρούσεις·

9.  καλεί επειγόντως τις αρχές των κρατών όπου παρατηρούνται ανησυχητικά υψηλά επίπεδα επιθέσεων σε βάρος θρησκευτικών δογμάτων να αναλάβουν την ευθύνη εξασφαλίζοντας τις συνήθεις και δημόσιες θρησκευτικές πρακτικές για όλα τα δόγματα, να κλιμακώσουν τις προσπάθειές τους για την παροχή αξιόπιστης και αποτελεσματικής προστασίας στα θρησκευτικά δόγματα στις χώρες τους και να εξασφαλίσουν την προσωπική ασφάλεια και τη σωματική ακεραιότητα των μελών των χριστιανικών δογμάτων στη χώρα συμμορφούμενες έτσι με τις υποχρεώσεις στις οποίες έχουν ήδη δεσμευτεί στο πλαίσιο του διεθνούς προσκηνίου·

10. τονίζει και πάλι ότι ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των πολιτικών ελευθεριών , συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας θρησκεύματος ή πεποιθήσεων, αποτελούν θεμελιώδεις αρχές και στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και κοινή βάση στις σχέσεις της με τις τρίτες χώρες·

11. καλεί το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για τις Εξωτερικές Υποθέσεις και την Πολιτική Ασφάλειας/Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να αποδώσει περισσότερη προσοχή στο θέμα της ελευθερίας της θρησκείας ή των πεποιθήσεων και στην κατάσταση των θρησκευτικών μειονοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των Χριστιανών, στο πλαίσιο των συμφωνιών και της συνεργασίας με τις τρίτες χώρες καθώς και στο πλαίσιο των εκθέσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

12. καλεί το προσεχές Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών που θα συνέλθει στις 31 Ιανουαρίου 2011 να συζητήσει το πρόβλημα της καταδίωξης των Χριστιανών και το σεβασμό της ελευθερίας της θρησκείας ή των πεποιθήσεων, συζήτηση που θα πρέπει να οδηγήσει σε συγκεκριμένα αποτελέσματα, ειδικότερα όσον αφορά τα μέσα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ασφάλεια και την προστασία των υπ' απειλή θρησκευτικών χριστιανικών κοινοτήτων όπου ανά τον κόσμο και να είναι·

13. καλεί την Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για τις Εξωτερικές Υποθέσεις και την Πολιτική Ασφαλείας/Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να αναπτύξει επειγόντως μια στρατηγική της ΕΕ για την εφαρμογή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο πλαίσιο της ελευθερίας της θρησκείας, περιλαμβανομένου ενός καταλόγου μέτρων κατά κρατών που είναι γνωστό ότι δεν προστατεύουν τα θρησκευτικά δόγματα·

14. καλεί την Ύπατη Εκπρόσωπο, υπό το πρίσμα των πρόσφατων γεγονότων και της αυξημένης ανάγκης για ανάλυση και κατανόηση της πορείας των πολιτιστικών και θρησκευτικών εξελίξεων στις διεθνείς σχέσεις και τις σύγχρονες κοινωνίες, να αναπτύξει μόνιμο σύστημα εντός της Διεύθυνσης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης για την παρακολούθηση της κατάστασης των κυβερνητικών και κοινωνικών περιορισμών που επιβάλλονται σε θρησκευτικές ελευθερίες και συναφή δικαιώματα, και να υποβάλλει κάθε χρόνο σχετική έκθεση στο Κοινοβούλιο·

15. ζητεί όπως το Συμβούλιο, η Επιτροπή, η Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για τις Εξωτερικές Υποθέσεις και την Πολιτική Ασφαλείας/Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το Κοινοβούλιο ενσωματώσουν στην ετήσια έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα ένα χάρτη για τις θρησκευτικές ελευθερίες·

16. καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να συμμορφωθούν με την υποχρέωση που έχουν, σύμφωνα με το άρθρο 17 της ΣΛΕΕ, για ανοικτό, διαφανή και τακτικό διάλογο με τις εκκλησίες και με θρησκευτικές, φιλοσοφικές και μη ομολογιακές οργανώσεις εις τρόπον ώστε να εξασφαλιστεί ότι το θέμα της δίωξης των Χριστιανών θα αποτελεί θέμα προτεραιότητας και θα συζητείται σε συστηματική βάση·

17. καλεί τους ηγέτες όλων των θρησκευτικών κοινοτήτων στην Ευρώπη να καταδικάσουν τις επιθέσεις κατά των χριστιανικών κοινοτήτων και άλλων θρησκευτικών ομάδων με βάση τον ισότιμο σεβασμό του κάθε δόγματος·

18. επαναλαμβάνει τη στήριξή του σε όλες τις πρωτοβουλίες με στόχο την προώθηση του διαλόγου και του αμοιβαίου σεβασμού μεταξύ θρησκευτικών και λοιπών κοινοτήτων· καλεί όλες τις θρησκευτικές αρχές να προωθήσουν την ανοχή και να αναλάβουν πρωτοβουλίες κατά του βίαιου και χαρακτηριζόμενου από το μίσος εξτρεμιστικού ριζοσπαστισμού·

19. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για τις Εξωτερικές Υποθέσεις και την Πολιτική Ασφάλειας/Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τα κοινοβούλια και τις κυβερνήσεις των κρατών μελών, το κοινοβούλιο και την κυβέρνηση της Αιγύπτου, το κοινοβούλιο και την κυβέρνηση του Ιράν, το κοινοβούλιο και την κυβέρνηση του Ιράκ, το κοινοβούλιο και την κυβέρνηση της Νιγηρίας, το κοινοβούλιο και την κυβέρνηση του Πακιστάν, το κοινοβούλιο και την κυβέρνηση των Φιλιππίνων, το κοινοβούλιο και την κυβέρνηση του Βιετνάμ και στην Οργάνωση της Ισλαμικής Διάσκεψης.