Κοινή πρόταση ψηφίσματος - RC-B7-0041/2011/REV1Κοινή πρόταση ψηφίσματος
RC-B7-0041/2011/REV1

ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
σύμφωνα με το άρθρο 122, παράγραφος 5, του Κανονισμού
που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων:
EFD (B7-0041/2011)
ALDE (B7-0045/2011)
ECR (B7-0059/2011)
PPE (B7-0060/2011)
S&D (B7-0061/2011)
GUE/NGL (B7-0062/2011)
Verts/ALE (B7-0063/2011)
σχετικά με το Πακιστάν, και συγκεκριμένα τη δολοφονία του κυβερνήτη Salmaan Taseer
Eija-Riitta Korhola, Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Monica Macovei, Sari Essayah, Elena Basescu, Csaba Sogor, Thomas Mann, Tadeusz Zwiefka
εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Karin Kadenbach, Richard Howitt
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Marietje Schaake, Norica Nicolai, Ramon Tremosa i Balcells, Frédérique Ries, Sonia Alfano, Marielle de Sarnez, Kristiina Ojuland, Alexander Graf Lambsdorff
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Jean Lambert, Nicole Kiil-Nielsen, Raúl Romeva, Heidi Hautala
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Charles Tannock, Peter van Dalen, Michał Tomasz Kamiński, Ryszard Antoni Legutko, Adam Bielan, Konrad Szymański, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Marek Henryk Migalski
εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Rui Tavares, Helmut Scholz, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat
εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL
Fiorello Provera, Bastiaan Belder
εξ ονόματος Ομάδας EFD

19.1.2011

Διαδικασία : 2011/2522(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
RC-B7-0041/2011
Κείμενα που κατατέθηκαν :
RC-B7-0041/2011
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

Το έγγραφο αυτό δεν υφίσταται σε HTML αλλά διατίθεται στους εξής μορφότυπους: