Resolutsiooni ühisettepanek - RC-B7-0041/2011/REV1Resolutsiooni ühisettepanek
RC-B7-0041/2011/REV1

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK
vastavalt kodukorra artikli 122 lõikele 5,
asendades järgmiste fraktsioonide esitatud resolutsiooni ettepanekuid:
EFD (B7-0041/2011)
ALDE (B7-0045/2011)
ECR (B7-0059/2011)
PPE (B7-0060/2011)
S&D (B7-0061/2011)
GUE/NGL (B7-0062/2011)
Verts/ALE (B7-006372011)
Pakistan, eelkõige kuberner Salmaan Taseeri mõrv
Eija-Riitta Korhola, Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Elena Băsescu, Csaba Sógor, Thomas Mann, Tadeusz Zwiefka
fraktsiooni PPE nimel
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Karin Kadenbach, Richard Howitt
fraktsiooni S&D nimel
Marietje Schaake, Norica Nicolai, Ramon Tremosa i Balcells, Frédérique Ries, Sonia Alfano, Marielle De Sarnez, Kristiina Ojuland, Alexander Graf Lambsdorff, Elizabeth Lynne
fraktsiooni ALDE nimel
Jean Lambert, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Heidi Hautala
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Charles Tannock, Peter van Dalen, Michał Tomasz Kamiński, Ryszard Antoni Legutko, Adam Bielan, Konrad Szymański, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Marek Henryk Migalski
fraktsiooni ECR nimel
Rui Tavares, Helmut Scholz, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat
fraktsiooni GUE/NGL nimel
Fiorello Provera, Bastiaan Belder
fraktsiooni EFD nimel

19.1.2011

Menetlus : 2011/2522(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
RC-B7-0041/2011
Esitatud tekstid :
RC-B7-0041/2011
Vastuvõetud tekstid :

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud: