Wspólny projekt rezolucji - RC-B7-0041/2011/REV1Wspólny projekt rezolucji
RC-B7-0041/2011/REV1

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI
zgodnie z art. 122 ust. 5 Regulaminu
zastępujący tym samym projekty rezolucji złożone przez grupy polityczne:
EFD (B7-0041/2011)
ALDE (B7-0045/2011)
ECR (B7-0059/2011)
PPE (B7-0060/2011)
S&D (B7-0061/2011)
GUE/NGL (B7-0062/2011)
Verts/ALE (B7-0063/2011)
w sprawie Pakistanu, w szczególności zabójstwa gubernatora Salmana Taseera
Eija-Riitta Korhola, Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Elena Băsescu, Csaba Sógor, Thomas Mann, Tadeusz Zwiefka,
w imieniu grupy politycznej PPE
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Karin Kadenbach, Richard Howitt,
w imieniu grupy politycznej S&D
Marietje Schaake, Norica Nicolai, Ramon Tremosa i Balcells, Frédérique Ries, Sonia Alfano, Marielle De Sarnez, Kristiina Ojuland, Alexander Graf Lambsdorff, Elizabeth Lynne,
w imieniu grupy politycznej ALDE
Jean Lambert, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Heidi Hautala,
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
Charles Tannock, Peter van Dalen, Michał Tomasz Kamiński, Ryszard Antoni Legutko, Adam Bielan, Konrad Szymański, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Marek Henryk Migalski,
w imieniu grupy politycznej ECR
Rui Tavares, Helmut Scholz, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat,
w imieniu grupy politycznej GUE/NGL
Fiorello Provera, Bastiaan Belder,
w imieniu grupy politycznej EFD

19.1.2011

Procedura : 2011/2522(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
RC-B7-0041/2011
Teksty złożone :
RC-B7-0041/2011
Teksty przyjęte :

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach: