Propunere comună de rezoluţie - RC-B7-0041/2011/REV1Propunere comună de rezoluţie
RC-B7-0041/2011/REV1

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE
în conformitate cu articolul 122 alineatul (5) din Regulamentul de procedură
în locul propunerilor de rezoluție depuse de următoarele grupuri:
EFD (B7-0041/2011)
ALDE (B7-0045/2011)
ECR (B7-0059/2011)
PPE (B7-0060/2011)
S&D (B7-0061/2011)
GUE/NGL (B7-0062/2011)
Verts/ALE (B7-0063/2011)
referitoare la Pakistan, în special la asasinarea guvernatorului Salmaan Taseer
Eija-Riitta Korhola, Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Elena Băsescu, Csaba Sógor, Thomas Mann, Tadeusz Zwiefka
în numele Grupului PPE
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Karin Kadenbach, Richard Howitt
în numele Grupului S&D
Marietje Schaake, Norica Nicolai, Ramon Tremosa i Balcells, Frédérique Ries, Sonia Alfano, Marielle De Sarnez, Kristiina Ojuland, Alexander Graf Lambsdorff, Elizabeth Lynne
în numele Grupului ALDE
Jean Lambert, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Heidi Hautala
în numele Grupului Verts/ALE
Charles Tannock, Peter van Dalen, Michał Tomasz Kamiński, Ryszard Antoni Legutko, Adam Bielan, Konrad Szymański, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Marek Henryk Migalski
în numele Grupului ECR
Rui Tavares, Helmut Scholz, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat
în numele Grupului GUE/NGL
Fiorello Provera, Bastiaan Belder
în numele Grupului EFD

19.1.2011

Procedură : 2011/2522(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
RC-B7-0041/2011
Texte depuse :
RC-B7-0041/2011
Texte adoptate :

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare: