Κοινή πρόταση ψηφίσματος - RC-B7-0043/2011/REV2Κοινή πρόταση ψηφίσματος
RC-B7-0043/2011/REV2

ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
σύμφωνα με το άρθρο 122, παράγραφος 5, του Κανονισμού
που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων:
EFD (B7-0043/2011)
ALDE (B7-0049/2011)
ECR (B7-0067/2011)
S&D (B7-0068/2011)
PPE (B7-0069/2011)
GUE/NGL (B7-0070/2011)
Verts/ALE (B7-0071/2011)
σχετικά με το Ιράν, υπόθεση Nasrin Sotoudeh
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Elena Băsescu, Csaba Sógor, Ria Oomen-Ruijten, Roberta Angelilli
εξ ονόματος της Ομάδας PPE
María Muñiz De Urquiza, Ana Gomes
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Frédérique Ries, Marielle De Sarnez, Sonia Alfano, Kristiina Ojuland, Alexander Graf Lambsdorff, Alexander Alvaro
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Barbara Lochbihler, Isabelle Durant, Raül Romeva i Rueda, Heidi Hautala
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Charles Tannock, Struan Stevenson, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński, Marek Henryk Migalski
εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Marie-Christine Vergiat
εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL
Fiorello Provera, Bastiaan Belder
εξ ονόματος Ομάδας EFD

19.1.2011

Διαδικασία : 2011/2524(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
RC-B7-0043/2011
Κείμενα που κατατέθηκαν :
RC-B7-0043/2011
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

Το έγγραφο αυτό δεν υφίσταται σε HTML αλλά διατίθεται στους εξής μορφότυπους: