Процедура : 2011/2514(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : RC-B7-0044/2011

Внесени текстове :

RC-B7-0044/2011

Разисквания :

PV 19/01/2011 - 12
CRE 19/01/2011 - 12

Гласувания :

PV 20/01/2011 - 7.3
CRE 20/01/2011 - 7.3
PV 16/02/2012 - 8.5
CRE 16/02/2012 - 8.5

Приети текстове :

P7_TA(2011)0022

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 159kWORD 88k
18.1.2011
PE455.872v01-00}
PE455.874v01-00}
PE455.875v01-00}
PE455.881v01-00}
PE455.885v01-00} RC1
 
B7-0044/2011}
B7-0046/2011}
B7-0047/2011}
B7-0053/2011}
B7-0057/20011} RC1

внесено съгласно член 110, параграф 4 от Правилника

вместо предложенията за резолюция, внесени от групите:

PPE (B7‑0044/2011)

S&D (B7‑0046/2011)

ALDE (B7‑0047/2011)

ECR (B7‑0053/2011)

Verts/ALE (B7‑0057/20011)


относно положението в Беларус


Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Jacek Protasiewicz, Laima Liucija Andrikienė, Elena Băsescu, Piotr Borys, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Gunnar Hökmark, Tunne Kelam, Krzysztof Lisek, Monica Luisa Macovei, Cristian Dan Preda, Ria Oomen-Ruijten, Jacek Saryusz-Wolski, Peter Šťastný, László Tőkés, Traian Ungureanu, Corien Wortmann-Kool, Paweł Zalewski от името на групата PPE
Adrian Severin, Kristian Vigenin, Justas Vincas Paleckis, Marek Siwiec, Richard Howitt от името на групата S&D
Kristiina Ojuland, Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Johannes Cornelis van Baalen, Alexander Graf Lambsdorff, Gerben-Jan Gerbrandy от името на групата ALDE
Rebecca Harms, Heidi Hautala, Elisabeth Schroedter, Werner Schulz от името на групата Verts/ALE
Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Tadeusz Cymański, Peter van Dalen, Edvard Kožušník, Marek Henryk Migalski, Paweł Robert Kowal, Jacek Olgierd Kurski от името на групата ECR
ИЗМЕНЕНИЯ

Резолюция на Европейския парламент относно положението в Беларус  

Европейският парламент,

–   като взе предвид предишните си резолюции относно положението в Беларус и по-специално резолюцията от 17 декември 2009 г. относно Беларус,

–   като взе предвид Решение 2010/639/ОВППС на Съвета от 25 октомври 2010 година относно ограничителните мерки срещу някои длъжностни лица на Беларус, за удължаване както на действието на ограничителните мерки, така и на отлагането на ограниченията за пътуване до 31 октомври 2011 г.,

–   като взе предвид заключенията на Съвета по външни работи от 25 октомври 2010 г,

–   като взе предвид доклада с предварителните констатации и заключения относно президентските избори в Беларус, направени от Бюрото за демократични институции и права на човека и мисиите на ОССЕ (ОССЕ/БДИПЧ) и Парламентарната асамблея на ОССЕ, от 20 декември 2010 г.,

–   като взе предвид член 110, параграф 4 от своя правилник,

A. като има предвид, че декларацията от срещата на високо равнище в Прага за Източното партньорство потвърждава ангажиментите, наред с останалото на Беларус, към принципите на международното право и фундаментални ценности, включително демокрацията, върховенството на закона и зачитането на правата на човека и основните свободи;

Б.  като има предвид, че на 25 октомври 2010 г. Съветът призова органите на Беларус да гарантират, че изборите (за президент) се провеждат в съответствие с международните норми и стандарти за демократични избори и ангажиментите на Беларус в ОССЕ и ООН,

В.  като има предвид, че Беларус пое ангажимент да разгледа препоръките на ОССЕ и на нейното Бюро за демократични институции и права на човека (БДИПЧ) за подобрение на изборния закон с цел привеждането му в съответствие с международните стандарти за демократични избори и да се консултира с ОССЕ относно предложените изменения; като има предвид, че Националното събрание на Беларус прие реформа на Избирателния кодекс, без предварително да се консултира с ОССЕ,

Г.  като има предвид, че Съветът „потвърди своята готовност да задълбочи отношенията с Беларус в зависимост от по-нататъшния напредък към демокрация, права на човека и правова държава, както и да подпомогне тази държава в постигането на тези цели. В зависимост от напредъка на Беларус в тези области той е готов да предприеме стъпки за развитие на договорните си отношения с Беларус,

Д. като има предвид, че след оценка на събитията в Беларус Съветът реши да удължи действието на ограничителните мерки срещу някои длъжностни лица на Беларус, но и да отложи прилагането на ограниченията за пътуване в ЕС, и в двата случая до 31 октомври 2011 г.;

Е.  като има предвид, че според доклада с предварителните констатации и заключения относно президентските избори в Беларус на ПА на ОССЕ и ОССЕ/БДИПЧ някои подобрения са били направени преди изборите, но са били засенчени от сериозни нарушения в изборния ден и безредиците, които избухнаха в нощта на 19 декември,

Ж. като има предвид, че над 700 души бяха задържани за участието им в демонстрацията на 19 декември в Минск, повечето от които бяха освободени след като излежаха кратки административни присъди, докато срещу 24 активисти на опозицията и журналисти, включително шест кандидати за президент, са повдигнати обвинения за „организиране на масови безредици”, придружени от нападения и насилие и въоръжена съпротива, за което могат да бъдат осъдени на до 15 години затвор; като има предвид вероятността скоро да бъдат повдигнати обвинения срещу още 14 лица,

З.  като има предвид, че полицейските мерки срещу демонстрацията на 19 декември 2010 г. и допълнителните мерки, предприети от правоприлагащите органи срещу демократичната опозиция, свободните медии и активистите на гражданското общество, бяха осъдени от председателя на Европейския парламент, върховния представител на ЕС и генералния секретар на ООН,

И. като има предвид, че адвокатите, които представляват протестиращите, политическата опозиция или техните семейства, са изправени пред заплахата да загубят адвокатските си права или да бъдат отписани от адвокатската колегия,

1.  счита, в съответствие с предварителните констатации на ПА на ОССЕ и ОССЕ/СДИПЧ, че проведените на 19 декември 2010 г президентски избори не отговарят на международните стандарти за свободни, честни и прозрачни избори; счита тези избори за още една пропусната възможност за демократичен преход в Беларус и призовава, в контекста на многобройните и сериозни нарушения, докладвани от ОССЕ/СДИПЧ, за провеждане на нови избори при честни и демократични условия в съответствие с нормите на ОССЕ;

2.  осъжда използването на брутална сила от страна на полицията и службите на КГБ срещу протестиращите в изборния ден, по-специално изразява възмущението си от бруталното нападение над г-н Niakliayeu, като два примера на тежко нарушаване на основните демократични принципи като свободата на събранията, свободата на изразяването и също така правата на човека, и изразява загриженост от опитите на органите на Беларус да вземат под държавна опека Danil Sannikov, 3-годишният син на кандидата за президент Andrei Sannikov и Irina Khalip, разследващ журналист, задържани и двамата в затвора след изборите на 19 декември;

3.  решително осъжда ареста и задържането на мирни демонстранти и на по-голямата част от кандидатите за президентския пост, водачите на демократичната опозиция, както и на голям брой активисти на гражданското общество, журналисти, преподаватели и студенти, заплашени от лишаване от свобода за срок до 15 години; призовава за независимо и безпристрастно международно разследване на събитията под патронажа на ОССЕ; призовава за незабавното оттегляне на всички политически мотивирани обвинения;

4.  осъжда репресиите и настоятелно призовава органите на Беларус да прекратят незабавно всички форми на тормоз, сплашване или заплахи срещу активисти на гражданското общество, включително нахълтване, претърсвания и конфискуване на материали в частни домове, помещения на независими медии и офиси на организации на гражданското общество, както и случаи на експулсиране от университетите и работните места;

5.  настоява за незабавно и безусловно освобождаване на всички задържани по време на изборния ден и след това, както и на лишените от свобода заради техните убеждения, признати от Amnesty International; призовава органите на Беларус да предоставят безпрепятствен достъп на задържаните до близките им, до правна помощ и медицински грижи;

6.  изразява дълбоко съжаление във връзка с решението на органите на Беларус да прекратят мисията на бюрото на ОССЕ в Беларус и ги призовава да оттеглят решението си;

7.  осъжда блокирането на редица важни интернет сайтове, включително каналите в мрежа и уебсайтовете на опозицията в изборния ден в Беларус; подчертава, че действащото законодателство за медиите в Беларус не отговаря на международните стандарти и следователно призовава органите на Беларус да го преразгледат и изменят;

8.  призовава Съвета, Комисията и върховния представител на ЕС да преразгледат политиката на ЕС спрямо Беларус, включително обмислянето на целенасочени икономически санкции и замразяването на всяка макрофинансова помощ, предоставяна чрез заеми от МВФ, както и операциите по отпускане на заеми по програмите на ЕИБ и ЕБВР; подчертава, че ориентацията на ЕПС и националната помощ за Беларус следва да бъдат пренасочени, за да се гарантира подходяща подкрепа за гражданското общество; подчертава значението от ефективното използване на европейския инструмент за демокрация и права на човека;

9.  призовава Комисията да подкрепи с всички финансови и политически средства усилията на гражданското общество, независимите медии (включително ТВ Белсат, Европейско радио за Беларус, Радио „Рация”и други) и неправителствените организации в Беларус за демократизация и срещу режима; съзира необходимостта от засилване и улесняване на връзките на НПО от Беларус с международната общност на неправителствените организации; същевременно призовава Комисията да спре съществуващото сътрудничество и да оттегли помощта си за държавните медии в Беларус;

10. призовава Европейската комисия да разработи механизъм за регистриране на НПО, на които е отказана регистрация в Беларус по политически причини, за да могат да ползват програмите на ЕС;

11. настоятелно призовава Комисията да увеличи финансовата помощ за Европейския хуманитарен университет (ЕХУ), намиращ се във Вилнюс, Литва, така че той да увеличи броя на стипендиите за студенти, репресирани заради гражданската си активност и изключени от университетите, и да участва в конференцията на донорите за солидарност с Беларус във Варшава (2 февруари 2011 г.) и следващата конференция във Вилнюс (3-4 февруари 2011 г.);

12. призовава Съвета, Комисията и върховния представител на ЕС незабавно да възобновят прилагането на забраната за издаване на визи за високопоставени представители на органите на Беларус, като я разширят до държавните служители, членовете на съдебната власт и служителите по сигурността, които могат да се считат за отговорни за манипулирането на изборите и бруталните репресии и арести на членове на опозицията след изборите, и да замразят техните активи; изтъква, че санкциите следва да останат в сила най-малко до освобождаването на всички политически затворници и снемането на обвиненията срещу тях; приветства добрия пример, даден от полското правителство и литовския парламент, за налагане на собствени ограничения по отношение на пътуването на представителите на режима в Минск и същевременно за опростяване на достъпа до Европейския съюз за гражданите на Беларус;

13. призовава Съвета да разгледа възможността за прекратяване на участието на Беларус в дейностите във връзка с Източното партньорство на срещата на високо равнище в Будапеща, посветена на Източното партньорство, в случай че не бъдат дадени приемливи обяснения и не настъпи значително подобрение на обстановката в Беларус; това прекратяване не се прилага спрямо НПО и гражданското общество;

14. призовава Комисията и Съвета да засилят работата си по насоките за преговори за споразумение за реадмисия и за облекчаване на визовия режим, включително за въвеждане на достъпни визови такси, с цел увеличаване на контактите между хората;

15. очаква държавите-членки на ЕС да не отслабват действията на ЕС с двустранни инициативи с режима в Беларус, които подкопават доверието в европейската външна политика и нейната ефективност;

16. изразява становището си, че спортни събития като Световното първенство по хокей на лед през 2014 г. не следва да се провеждат в Беларус, докато в страната има политически затворници;

17. изразява съжаление от промяната на позицията на Руската федерация при признаването на изборите и описанието на репресиите като „вътрешни работи”; препоръчва Европейската комисия да провежда диалог, консултации и политическо съгласуване със съседните на Беларус страни, които не са членки на ЕС и които традиционно поддържат специални отношения с тази страна и са също така партньори на ЕС, а именно Русия и Украйна, с цел постигане на максимална ефективност на политиката на ЕС към Беларус и сътрудничество при правилното балансиране на реакцията срещу дефицита на демокрация и нарушаването на правата на човека в Беларус и необходимостта да бъде избегната международната й изолация;

18. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, върховния представител на ЕС, държавите-членки на ЕС, президента, правителството и парламента на Беларус, както и на парламентарните асамблеи на Съвета на Европа и ОССЕ.

 

Правна информация - Политика за поверителност