Postup : 2011/2514(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : RC-B7-0044/2011

Předložené texty :

RC-B7-0044/2011

Rozpravy :

PV 19/01/2011 - 12
CRE 19/01/2011 - 12

Hlasování :

PV 20/01/2011 - 7.3
CRE 20/01/2011 - 7.3
PV 16/02/2012 - 8.5
CRE 16/02/2012 - 8.5

Přijaté texty :

P7_TA(2011)0022

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ
PDF 143kWORD 89k
18. 1. 2011
PE455.872v01-00}
PE455.874v01-00}
PE455.875v01-00}
PE455.881v01-00}
PE455.885v01-00} RC1
 
B7-0044/2011}
B7-0046/2011}
B7-0047/2011}
B7-0053/2011}
B7-0057/2011} RC1

předložený v souladu s čl. 110 odst. 4 jednacího řádu

a nahrazující návrhy usnesení předložené skupinami:

PPE (B7‑0044/2011)

S&D (B7‑0046/2011)

ALDE (B7‑0047/2011)

ECR (B7‑0053/2011)

Verts/ALE (B7‑0057/2011)


o situaci v Bělorusku


Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Jacek Protasiewicz, Laima Liucija Andrikienė, Elena Băsescu, Piotr Borys, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Gunnar Hökmark, Tunne Kelam, Krzysztof Lisek, Monica Luisa Macovei, Cristian Dan Preda, Ria Oomen-Ruijten, Jacek Saryusz-Wolski, Peter Šťastný, László Tőkés, Traian Ungureanu, Corien Wortmann-Kool, Paweł Zalewski za skupinu PPE
Adrian Severin, Kristian Vigenin, Justas Vincas Paleckis, Marek Siwiec, Richard Howitt za skupinu S&D
Kristiina Ojuland, Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Johannes Cornelis van Baalen, Alexander Graf Lambsdorff, Gerben-Jan Gerbrandy za skupinu ALDE
Rebecca Harms, Heidi Hautala, Elisabeth Schroedter, Werner Schulz za skupinu Verts/ALE
Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Tadeusz Cymański, Peter van Dalen, Edvard Kožušník, Marek Henryk Migalski, Paweł Robert Kowal, Jacek Olgierd Kurski za skupinu ECR
POZM. NÁVRHY

Usnesení Evropského parlamentu o situaci v Bělorusku  

Evropský parlament,

–   s ohledem na svá předchozí usnesení o situaci v Bělorusku, zejména na usnesení o Bělorusku ze dne 17. prosince 2009,

–   s ohledem na rozhodnutí Rady 2010/639/SZBP ze dne 25. října 2010 o omezujících opatřeních vůči některým představitelům Běloruska, jímž se prodlužují omezující opatření a jejich pozastavení do 31. října 2011,

–   s ohledem na závěry Rady pro zahraniční věci ze dne 25. října 2010,

–   s ohledem na předběžná zjištění a závěry Úřadu pro demokratické instituce a lidská práva Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE/ODIHR) a Parlamentního shromáždění OBSE ze dne 20. prosince 2010 o konání prezidentských voleb v Bělorusku,

–   s ohledem na článek 110 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že prohlášení z pražského summitu o Východním partnerství znovu potvrdilo odhodlání – mimo jiné Běloruska – dbát na zásady mezinárodního práva a základní hodnoty, včetně demokracie, právního státu a dodržování lidských práv a základních svobod,

B.  vzhledem k tomu, že Rada dne 25. října 2010 „vyzvala běloruské orgány, aby zajistily, že (prezidentské) volby budou probíhat v souladu s mezinárodními normami a standardy pro demokratické volby a se závazky Běloruska v rámci OBSE a OSN“,

C. vzhledem k tomu, že se Bělorusko zavázalo, že zváží doporučení OBSE a úřadu OBSE/ODIHR týkající se zdokonalení jeho volebního zákona s cílem uvést jej v soulad s mezinárodními standardy pro demokratické volby a že bude navrhované změny konzultovat s OBSE; vzhledem k tomu, že běloruské Národní shromáždění schválilo reformu volebního zákona, aniž by předtím s OBSE konzultovalo,

D. vzhledem k tomu, že Rada „opětovně potvrdila, že je připravena prohloubit své vztahy s Běloruskem v závislosti na dalším vývoji Běloruska na cestě k demokracii, lidským právům a právnímu státu a že je připravena pomoci mu při dosahování těchto cílů. V závislosti na pokroku Běloruska v těchto oblastech byla Rada připravena přijmout opatření za účelem rozšíření smluvních vztahů s Běloruskem“,

E.  vzhledem k tomu, že se Rada po vyhodnocení vývoje v Bělorusku rozhodla prodloužit omezující opatření namířená proti některým představitelům Běloruska, avšak neuplatňovat opatření omezující cestování do EU, a to v obou případech do 31. října 2011,

F.  vzhledem k tomu, že podle předběžných zjištění a závěrů Parlamentního shromáždění OBSE a úřadu OBSE/ODIHR o prezidentských volbách v Bělorusku došlo při přípravě voleb k určitým zlepšením, která však byla zastíněna závažnými problémy v den voleb a násilnostmi, jež propukly v noci 19. prosince,

G. vzhledem k tomu, že více než 700 osob bylo zadrženo za účast na demonstracích, které proběhly dne 19. prosince v Minsku, přičemž většina ze zadržených byla propuštěna poté, co vykonala krátké správní tresty, avšak 24 opozičních aktivistů a novinářů – mezi nimi i šest prezidentských kandidátů – bylo obviněno z „organizování masových nepokojů“ doprovázených násilnými útoky a ozbrojeným odporem, za něž by mohly být uděleny tresty odnětí svobody až do výše 15 let; vzhledem k tomu, že v nejbližší době může být obviněno dalších 14 osob,

H. vzhledem k tomu, že předseda Evropského parlamentu, vysoká představitelka EU a generální tajemník OSN odsoudili policejní zásah proti demonstraci konané dne 19. prosince 2010 a další opatření přijatá represivními složkami proti demokratické opozici, nezávislým sdělovacím prostředkům a aktivistům občanské společnosti,

I.   vzhledem k tomu, že právníkům zastupujícím účastníky protestů, představitele politické opozice nebo jejich rodinné příslušníky hrozí ztráta licence nebo zákaz výkonu profesní činnosti,

1.  v souladu s předběžnými závěry Parlamentního shromáždění OBSE a úřadu OBSE/ODIHR se domnívá, že prezidentské volby konané dne 19. prosince 2010 neproběhly v souladu s mezinárodními standardy pro svobodné, spravedlivé a transparentní volby; považuje tyto volby za další promarněnou příležitost k přechodu k demokracii v Bělorusku a s ohledem na četné a závažné problémy hlášené úřadem OBSE/ODIHR požaduje, aby byly uspořádány nové volby, které proběhnou za svobodných a demokratických podmínek v souladu se standardy OBSE;

2.  odsuzuje skutečnost, že policie a složky KGB použily proti demonstrantům v den voleb brutální sílu, a zejména vyjadřuje své rozhořčení nad brutálním útokem na pana Njakljajeva; obě tyto akce jsou příkladem hrubého porušení základních demokratických principů, konkrétně svobody shromažďování a svobody projevu, a lidských práv; vyjadřuje znepokojení nad pokusy běloruských orgánů převzít do státního opatrovnictví Daniela Sannikova, tříletého syna prezidentského kandidáta Andreje Sannikova a investigativní novinářky Iriny Khalipové, kteří jsou od volebního dne 19. prosince oba vězněni;

3.  ostře odsuzuje zatčení a zadržování pokojných demonstrantů a většiny prezidentských kandidátů, vůdců demokratické opozice a rovněž velkého počtu aktivistů z řad občanské společnosti, novinářů, učitelů a studentů, jimž hrozí tresty odnětí svobody až v délce 15 let; požaduje nezávislé a nestranné mezinárodní vyšetření těchto událostí pod záštitou OBSE; žádá, aby byla politicky motivovaná obvinění okamžitě stažena;

4.  odsuzuje represe a naléhavě vyzývá běloruské orgány, aby okamžitě zastavily veškeré formy pronásledování, zastrašování a vyhrožování směřující proti aktivistům z řad občanské společnosti, které zahrnovaly razie, prohledávání a zabavování materiálů v soukromých bytech, v redakcích nezávislých sdělovacích prostředků a v kancelářích organizací občanské společnosti, vylučování z univerzit a propouštění ze zaměstnání;

5.  požaduje okamžité a bezpodmínečné propuštění všech osob zadržených v den voleb a bezprostředně po nich a rovněž propuštění vězňů svědomí uznaných organizací Amnesty International; vyzývá běloruské orgány, aby zadrženým osobám zajistily volný styk s rodinnými příslušníky a přístup k právní pomoci a lékařské péči;

6.  vyjadřuje politování nad rozhodnutím běloruských orgánů ukončit činnost kanceláře OBSE v Bělorusku a vyzývá běloruské orgány, aby toto rozhodnutí okamžitě zrušily;

7.  odsuzuje blokování několika velkých internetových portálů – včetně sociálních sítí a opozičních webových stránek – v den voleb v Bělorusku; zdůrazňuje, že současné běloruské právní předpisy týkající se sdělovacích prostředků nejsou v souladu s mezinárodními standardy, a žádá proto běloruské orgány, aby je revidovaly a změnily;

8.  žádá Radu, Komisi a vysokou představitelku EU, aby přezkoumaly politiku EU vůči Bělorusku a projednaly přitom uplatnění cílených ekonomických sankcí a zmrazení veškeré makrofinanční pomoci poskytované formou půjček od MMF a veškerých úvěrových operací, jež jsou realizovány prostřednictvím EIB a programů EBOR; zdůrazňuje, že zaměření evropské politiky sousedství a pomoc jednotlivých členských států Bělorusku by měly být přesměrovány, aby bylo zajištěno, že se dostane dostatečné podpory občanské společnosti; opakuje, že je důležité efektivně využívat evropský nástroj pro demokracii a lidská práva;

9.  žádá Komisi, aby všemi finančními i politickými prostředky podporovala úsilí běloruské občanské společnosti, nezávislých sdělovacích prostředků (včetně televizní stanice Belsat, Evropského rádia pro Bělorusko, rozhlasové stanice Radio Racyja a dalších) a nevládních organizací v Bělorusku při prosazování demokracie a vystupování proti režimu; považuje za nutné posilovat a podporovat propojení běloruských nevládních organizací s mezinárodním společenstvím nevládních organizací; současně vyzývá Komisi, aby zastavila probíhající spolupráci a zrušila pomoc, kterou poskytuje státním sdělovacím prostředkům v Bělorusku;

10. vyzývá Komisi, aby vypracovala mechanismus registrace nevládních organizací, jimž byla v Bělorusku z politických důvodů odmítnuta registrace, s cílem umožnit jim využívat programy EU;

11. naléhá na Komisi, aby i nadále poskytovala finanční pomoc Evropské univerzitě humanitních věd se sídlem v litevském Vilniusu a ještě zvětšila objem této pomoci, aby bylo možno zvýšit počet stipendií pro běloruské studenty pronásledované za svou občanskou činnost, kteří byli vyloučeni z univerzit, a aby se zúčastnila dárcovské konference „Solidarita s Běloruskem“ pořádané dne 2. února 2011 ve Varšavě a po ní následující konference ve Vilniusu ve dnech 3.–4. února 2011;

12. žádá Radu, Komisi a vysokou představitelku EU, aby okamžitě obnovily platnost zákazu udělování víz pro vedoucí představitele běloruské úřední moci a zákaz rozšířily i na státní úředníky, soudce a příslušníky bezpečnostních sil, kteří mohou být odpovědní za volební manipulace a brutální represe a zatýkání členů opozice po volbách, a aby byla zmrazena jejich aktiva; upozorňuje, že sankce by měly zůstat v platnosti alespoň do doby, než budou všichni političtí vězni a zadržované osoby propuštěni a zbaveni obvinění; vítá příkladné kroky polské vlády a litevského parlamentu, který uplatnil vlastní cestovní omezení namířená proti představitelům režimu v Minsku a zároveň usnadnil běloruským občanům přístup do Evropské unie;

13. vyzývá Radu, aby se zabývala možností pozastavit účast Běloruska na činnostech probíhajících v rámci Východního partnerství na summitu Východního partnerství v Budapešti, pokud nebude poskytnuto přijatelné vysvětlení a pokud nedojde k výraznému zlepšení situace v Bělorusku; toto pozastavení účasti by se netýkalo nevládních organizací a občanské společnosti;

14. vyzývá Komisi a Radu ke zintenzivnění práce na pokynech pro jednání o readmisních dohodách a o usnadnění postupů při udělování víz, jejichž součástí budou přijatelné vízové poplatky, jež povedou k rozšíření kontaktů mezi lidmi;

15. očekává, že členské státy EU nebudou oslabovat postup EU tím, že budou navazovat bilaterální iniciativy s běloruským režimem, které podrývají důvěryhodnost a efektivitu evropské zahraniční politiky;

16. je toho názoru, že sportovní akce, jako je mistrovství světa v ledním hokeji v roce 2014, by se neměly v Bělorusku konat, dokud v této zemi nebudou propuštěni političtí vězni;

17. vyjadřuje politování nad postojem Ruské federace, která volby uznala a represe označila za „vnitřní záležitost“ Běloruska; doporučuje Komisi, aby zahájila dialog, konzultace a politickou koordinaci se sousedy Běloruska, kteří nejsou členy EU, ale jsou partnery EU a mají s touto zemí tradičně zvláštní vztahy, konkrétně s Ruskem a Ukrajinou, s cílem maximálně zvýšit účinnost politiky EU vůči Bělorusku a společně usilovat o nalezení vyváženého způsobu, jak reagovat na demokratický deficit a porušování lidských práv v Bělorusku a současně zabránit mezinárodní izolaci Běloruska;

18. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vysoké představitelce EU, členským státům EU, prezidentovi, vládě a parlamentu Běloruska a Parlamentním shromážděním Rady Evropy a OBSE.

Právní upozornění - Ochrana soukromí