Návrh spoločného uznesenia - RC-B7-0044/2011Návrh spoločného uznesenia
RC-B7-0044/2011

SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA o situácii v Bielorusku

18.1.2011

predložený v súlade s článkom 110 ods. 4 rokovacieho poriadku,
ktorý nahrádza návrhy skupín:
PPE (B7‑0044/2011)
S&D (B7‑0046/2011)
ALDE (B7‑0047/2011)
ECR (B7‑0053/2011)
Verts/ALE (B7‑0057/2011)

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Jacek Protasiewicz, Laima Liucija Andrikienė, Elena Băsescu, Piotr Borys, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Gunnar Hökmark, Tunne Kelam, Krzysztof Lisek, Monica Luisa Macovei, Cristian Dan Preda, Ria Oomen-Ruijten, Jacek Saryusz-Wolski, Peter Šťastný, László Tőkés, Traian Ungureanu, Corien Wortmann-Kool, Paweł Zalewski v mene poslaneckého klubu PPE
Adrian Severin, Kristian Vigenin, Justas Vincas Paleckis, Marek Siwiec, Richard Howitt v mene skupiny S&D
Kristiina Ojuland, Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Johannes Cornelis van Baalen, Alexander Graf Lambsdorff, Gerben-Jan Gerbrandy v mene skupiny ALDE
Rebecca Harms, Heidi Hautala, Elisabeth Schroedter, Werner Schulz v mene skupiny Verts/ALE
Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Tadeusz Cymański, Peter van Dalen, Edvard Kožušník, Marek Henryk Migalski, Paweł Robert Kowal, Jacek Olgierd Kurski v mene skupiny ECR


Postup : 2011/2514(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
RC-B7-0044/2011

Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii v Bielorusku

Európsky parlament,

–   so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o situácii v Bielorusku, najmä na uznesenie o Bielorusku zo 17. decembra 2009,

–   so zreteľom na rozhodnutie Rady 2010/639/SZBP z 25. októbra 2010 o reštriktívnych opatreniach proti niektorým predstaviteľom Bieloruska, ktorým sa predlžujú reštriktívne opatrenia aj pozastavenie uplatňovania obmedzení do 31. októbra 2011,

–   so zreteľom na závery Rady pre zahraničné veci z 25. októbra 2010,

–   so zreteľom na vyhlásenie o predbežných zisteniach a záveroch týkajúcich sa prezidentských volieb v Bielorusku, ktoré 20. decembra 2010 prijali Úrad OBSE pre demokratické inštitúcie a ľudské práva (ODIHR) a Parlamentné zhromaždenie OBSE (PZ OBSE),

–   so zreteľom na článok 110 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A. keďže pražské vyhlásenie zo samitu o Východnom partnerstve opätovne potvrdilo oddanosť (okrem iných Bieloruska) zásadám medzinárodného práva a základným hodnotám vrátane demokracie, zásad právneho štátu a dodržiavania ľudských práv a základných slobôd,

B.  keďže Rada 25. októbra 2010 vyzvala bieloruské orgány, aby zabezpečili, že (prezidentské) voľby sa uskutočnia v súlade s medzinárodnými normami a štandardmi pre demokratické voľby a so záväzkami Bieloruska v rámci OBSE a OSN,

C. keďže Bielorusko sa zaviazalo oboznámiť sa s odporúčaniami OBSE a jej Úradu pre demokratické inštitúcie a ľudské práva (ODIHR), ktoré sa týkajú zlepšenia jeho volebného práva s cieľom zosúladiť ho s medzinárodnými normami pre demokratické voľby a prekonzultovať navrhované úpravy s OBSE; keďže bieloruské národné zhromaždenie schválilo reformu volebných právnych predpisov bez predchádzajúcej konzultácie s OBSE,

D. keďže Rada „potvrdila pripravenosť prehĺbiť svoje vzťahy s Bieloruskom v závislosti od ďalšieho pokroku tejto krajiny na ceste k demokracii, ľudským právam a právnemu štátu a pomáhať jej pri dosahovaní týchto cieľov. Pokiaľ Bielorusko dosiahne pokrok v týchto oblastiach, Rada je pripravená prijať opatrenia na rozšírenie zmluvných vzťahov s Bieloruskom“,

E.  keďže po vyhodnotení vývoja v Bielorusku sa Rada rozhodla predĺžiť reštriktívne opatrenia proti niektorým predstaviteľom Bieloruska, ale pozastaviť uplatňovanie obmedzení cestovať do EÚ, v oboch prípadoch do 31. októbra 2011,

F.  keďže podľa vyhlásenia PZ OBSE a ODIHR o predbežných zisteniach a záveroch týkajúcich sa prezidentských volieb v Bielorusku nastali v príprave na voľby určité zlepšenia, ale tie boli zatienené vážnymi nezrovnalosťami v deň volieb a násilím, ktoré vypuklo v noci 19. decembra,

G. keďže viac ako 700 osôb bolo zadržaných za účasť na demonštrácii 19. decembra v Minsku a väčšina z nich bola prepustená po odpykaní si krátkeho správneho trestu, zatiaľ čo 24 opozičných aktivistov a novinárov vrátane 6 prezidentských kandidátov bolo obvinených z organizovania masových nepokojov sprevádzaných násilnými útokmi a ozbrojeným odporom, za čo im by im mohol hroziť trest odňatia slobody až na 15 rokov; keďže čoskoro môže byť obvinených ďalších 14 osôb,

H. keďže predseda Európskeho parlamentu, vysoká predstaviteľka EÚ aj generálny tajomník OSN odsúdili policajný zásah proti demonštrácii 19. decembra 2010 a ďalšie opatrenia prijaté orgánmi presadzovania práva proti demokratickej opozícii, slobodným médiám a aktivistom občianskej spoločnosti,

I.   keďže obhajcovia zastupujúci protestantov, politickú opozíciu alebo ich rodiny sú vystavení hrozbám straty licencie, resp. bránenia vo výkone povolania;

1.  domnieva sa, vzhľadom na zistenia predbežných záverov PZ OBSE a ODIHR týkajúcich sa prezidentských volieb, že prezidentské voľby z 19. decembra 2010 nesplnili medzinárodné normy pre slobodné, spravodlivé a transparentné voľby; považuje tieto voľby za ďalšiu stratenú príležitosť na demokratické zmeny v Bielorusku a vzhľadom na mnohé a vážne nezrovnalosti, o ktorých informoval ODIHR, vyzýva na uskutočnenie nových volieb v slobodných a demokratických podmienkach podľa noriem OBSE;

2.  odsudzuje použitie hrubej sily zo strany polície a útvarov KGB voči protestantom v deň volieb, predovšetkým vyjadruje svoje rozhorčenie nad brutálnym útokom na pána Njakljajeva, obidva prípady sú príkladom vážneho porušenia základných demokratických zásad, ako sú sloboda zhromažďovania a sloboda prejavu, ako aj ľudských práv, a vyjadruje znepokojenie nad pokusmi bieloruských orgánov uväzniť Danila Sannikova, trojročného syna prezidentského kandidáta Andreja Sannikova, a investigatívnu novinárku Irinu Chalipovú, ktorí sú obaja vo väzení od konania volieb 19. decembra;

3.  dôrazne odsudzuje zatknutie a zadržiavanie pokojných protestantov a väčšiny prezidentských kandidátov, vedúcich predstaviteľov demokratickej opozície, ako aj veľkého počtu občianskych aktivistov, novinárov, učiteľov a študentov, ktorým hrozia tresty odňatia slobody až do 15 rokov; požaduje nezávislé a nestranné medzinárodné vyšetrenie týchto udalostí pod dohľadom OBSE; žiada, aby boli okamžite zrušené politicky motivované obvinenia;

4.  odsudzuje represívne korky a naliehavo vyzýva bieloruské orgány, aby bezodkladne skončili so všetkými formami obťažovania, zastrašovania alebo vyhrážok voči aktivistom občianskej spoločnosti vrátane razií, prehliadok a zabavovania materiálov v súkromných bytoch, priestoroch nezávislých médií a kanceláriách organizácií občianskej spoločnosti, ako aj s vyhadzovaním z univerzít a pracovísk;

5.  žiada okamžité a bezpodmienečné prepustenie všetkých osôb zadržaných počas dňa volieb a po ich konaní vrátane väzňov svedomia uznaných organizáciou Amnesty International; vyzýva bieloruské orgány, aby zadržiavaným osobám zabezpečili neobmedzený prístup k príbuzným, právnej pomoci a zdravotnej starostlivosti;

6.  vyjadruje poľutovanie nad rozhodnutím bieloruských orgánov ukončiť misiu kancelárie OBSE v Bielorusku a vyzýva bieloruské orgány, aby toto rozhodnutie okamžite stiahli;

7.  odsudzuje blokovanie prístupu k viacerým hlavným webovým stránkam vrátane sietí sociálnych kontaktov a opozičných webových stránok v deň volieb v Bielorusku; zdôrazňuje, že platné mediálne právne predpisy v Bielorusku nie sú v súlade s medzinárodnými normami, a preto vyzýva bieloruské orgány, aby ich zrevidovali a pozmenili;

8.  vyzýva Radu, Komisiu a vysokú predstaviteľku EÚ, aby prehodnotili politiku EÚ voči Bielorusku a zvážili zavedenie cielených hospodárskych sankcií a zmrazenia akejkoľvek mikrofinančnej pomoci poskytovanej prostredníctvom úverov z MMF, ako aj pôžičiek v rámci programov EIB a EBRD; zdôrazňuje, že ESP a národná pomoc Bielorusku by sa mali presmerovať, aby sa zabezpečila náležitá podporu občianskej spoločnosti; znovu opakuje dôležitosť účinného využívania európskeho nástroja pre demokraciu a ľudské práva;

9.  vyzýva Komisiu, aby všetkými finančnými a politickými prostriedkami podporila úsilie bieloruskej občianskej spoločnosti, nezávislých médií (vrátane televízie TV Belsat a rozhlasových staníc European Radio for Belarus a Radio Racyja) a mimovládnych organizácií v Bielorusku o podporu demokracie a odpor voči režimu; považuje za potrebné zintenzívniť a uľahčiť vzťahy bieloruských MVO s medzinárodným mimovládnym sektorom; zároveň Komisiu vyzýva, aby pozastavila prebiehajúcu spoluprácu a zrušila pomoc poskytovanú štátnym médiám v Bielorusku;

10. vyzýva Európsku komisiu, aby vytvorila mechanizmus registrácie mimovládnych organizácií, ktorým je registrácia v Bielorusku zamietnutá z politických dôvodov, s cieľom umožniť im využívať programy EÚ;

11. nalieha na Komisiu, aby ďalej poskytovala a zvýšila finančnú pomoc Európskej univerzite humanitných vied v litovskom Vilniuse, zvýšila počet štipendií pre bieloruských študentov prenasledovaných za ich občianske aktivity a vyhodených z vysokých škôl a aby prispela na konferenciu darcov „Solidarita s Bieloruskom“ vo Varšave (2. februára 2010) následnú konferenciu vo Vilniuse (3. a 4. februára 2011);

12. vyzýva Radu, Komisiu a vysokú predstaviteľku EÚ, aby bezodkladne začali opäť uplatňovať zákaz vydávania víz predstaviteľom hlavných bieloruských orgánov a rozšírili ho na štátnych úradníkov, členov súdnictva a príslušníkov bezpečnostných síl, ktorých možno považovať za zodpovedných za manipuláciu volieb, brutálne povolebné represálie a zatýkanie členov opozície, a aby zmrazili ich aktíva; upozorňuje, že sankcie by mali ostať v účinnosti aspoň dovtedy, kým nebudú prepustení všetci politickí väzni a zadržané osoby a kým nebudú zbavení obvinení; víta dobrý príklad poľskej vlády a litovského parlamentu, ktoré uvalili vlastné cestovné obmedzenia na zástupcov minského režimu a súčasne zjednodušili vstup bieloruským občanom do Európskej únie;

13. vyzýva Radu, aby sa zamyslela nad možnosťou pozastaviť účasť Bieloruska na činnostiach Východného partnerstva na budapeštianskom samite Východného partnerstva, ak nebude poskytnuté prijateľné vysvetlenie a nedôjde k výraznému zlepšeniu situácie v Bielorusku; toto pozastavenie účasti sa netýka MVO a predstaviteľov občianskej spoločnosti;

14. vyzýva Komisiu a Radu, aby zintenzívnili prácu na rokovaniach o smerniciach o dohode o readmisii a o zjednodušení vízového režimu, ktoré by zahŕňali dostupné vízové poplatky s cieľom umožniť medziľudské kontakty;

15. očakáva, že členské štáty EÚ neoslabia kroky EÚ svojimi dvojstrannými iniciatívami s bieloruským režimom, ktoré podkopávajú dôveryhodnosť a účinnosť európskej zahraničnej politiky;

16. zastáva názor, že športové udalosti, ako sú majstrovstvá sveta v hokeji v roku 2014, by sa nemali konať v Bielorusku, pokiaľ v tejto krajine budú politickí väzni;

17. vyjadruje poľutovanie nad postojom Ruskej federácie, ktorá voľby uznala a represie označila za „vnútornú záležitosť“; odporúča Európskej komisii, aby sa zapojila do dialógu, konzultácií a politickej koordinácie so susednými krajinami Bieloruska, ktoré nie sú členmi EÚ, majú tradične osobitné vzťahy s touto krajinou a sú tiež partnermi EÚ, konkrétne Ruskom a Ukrajinou, s cieľom maximálne zvýšiť efektívnosť politiky EÚ vo vzťahu k Bielorusku a spolupracovať na vhodnom vyvážení reakcie na nedostatok demokracie a porušovanie ľudských práv v Bielorusku s potrebou predchádzať jeho medzinárodnej izolácii;

18. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, vysokej predstaviteľke EÚ, členským štátom EÚ, prezidentovi, vláde a parlamentu Bieloruska a parlamentným zhromaždeniam Rady Európy a OBSE.