Процедура : 2010/2963(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : RC-B7-0073/2011

Внесени текстове :

RC-B7-0073/2011

Разисквания :

Гласувания :

PV 03/02/2011 - 8.16
CRE 03/02/2011 - 8.16
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2011)0041

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 162kWORD 104k
31.1.2011
PE455.901v01-00}
PE455.911v01-00}
PE455.913v01-00}
PE455.914v01-00} RC1
 
B7-0073/2011}
B7-0082/2011}
B7-0084/20111}
B7-0085/2011} RC1

внесено съгласно член 115, параграф 5 от Правилника

вместо предложенията за резолюция, внесени от групите:

ALDE (B7‑0073/2011)

GUE/NGL (B7‑0082/2011)

S&D (B7‑0084/20111)

Verts/ALE (B7‑0085/2011)


относно кризата с отпадъците в Кампания


Judith A. Merkies, Victor Boştinaru, David-Maria Sassoli, Andrea Cozzolino, Mario Pirillo от името на групата S&D
Luigi de Magistris, Sonia Alfano, Niccolò Rinaldi, Giommaria Uggias, Adina-Ioana Vălean от името на групата ALDE
Margrete Auken, Eva Lichtenberger от името на групата Verts/ALE
Bairbre de Brún, Willy Meyer, Marisa Matias, Nikolaos Chountis, Søren Bo Søndergaard, Patrick Le Hyaric, Sabine Wils от името на групата GUE/NGL
ИЗМЕНЕНИЯ

Резолюция на Европейския парламент относно кризата с отпадъците в Кампания  

Европейският парламент,

–   като взе предвид Директива 75/442/ЕИО на Съвета от 15 юли 1975 г. относно отпадъците(1), по-специално член 4 от нея,

–   като взе предвид Директива 91/689/ЕИО на Съвета от 12 декември 1991 г. относно опасните отпадъци(2), по-специално член 2 от нея,

–   като взе предвид Директива 1999/31/ЕО на Съвета от 26 април 1999 г. относно депонирането на отпадъци(3), по-специално член 11 от нея и приложение ІІ към нея,

–   като взе предвид преразгледаната рамка на Директива 2008/98/ЕО относно отпадъците(4), по-специално членове 17 и 18 от нея,

–   като взе предвид своята резолюция от 19 ноември 2003 г. относно доклада за изпълнението на Директива 75/442/EИО на Съвета (Рамкова директива относно отпадъците)(5),

–   като взе предвид своята резолюция от 16 септември 1998 г. относно съобщението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета относно прилагането на директивите в областта на управлението на отпадъците(6),

–   като взе предвид работния документ на комисията по петиции относно проучвателната мисия в Кампания, Италия, от 28 до 30 април 2010 г.(7),

–   като взе предвид закон 123/2008 на Италианската република, обнародван на 14 юли 2008 г.,

–   като взе предвид Директива 2008/99/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 г. относно защитата на околната среда чрез наказателно право(8),

–   като взе предвид решението на Съда на Европейския съюз по дело C-135/05 от 26 април 2007 г.,

–   като взе предвид решението на Съда на Европейския съюз по дело C-297/08 от 4 март 2010 г.,

–   като взе предвид членове 191 и 260 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС),

–   като взе предвид Директива 2003/35/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета от 26 май 2003 г. за осигуряване участието на обществеността при изготвянето на определени планове и програми, отнасящи се до околната среда(9), по-специално член 2 от нея,

–   като взе предвид конвенцията от Орхус,

–   като взе предвид член 115, параграф 5 от своя правилник,

А. като има предвид, че кризата с отпадъците в Кампания е най-сложната глава от историята на проблемите във връзка с управлението на отпадъците в много части от Италия, в това число Лацио, Калабрия и Сицилия, и като има предвид, че през 1990 г. беше обявено извънредно положение във връзка с отпадъците, като бяха назначени правителствени комисари със специални правомощия и бяха отпуснати съответните средства,

Б.  като има предвид, че италианският декрет-закон № 195 от 31 декември 2009 г. официално обявява прекратяването на извънредното положение и от същата дата делегира отговорността за управлението на отпадъците на органите на управление на провинцията,

В.  като има предвид, че на 5 октомври 2010 г. комисията по петиции на Парламента прие работен документ относно проучвателната мисия в Кампания, Италия, от 28 до 30 април 2010 г., предприета в отговор на получените многобройни петиции относно проблемите във връзка с управлението на отпадъците в региона,

Г.  като има предвид, че нова криза, след тази от лятото на 2007 г., възникна скоро след като комисията по петиции прие доклада относно проучвателната мисия; като има предвид, че обявяването на произтичащите от това изключителни мерки, като например отварянето на нови депа за отпадъци, беше последвано от масови протести;

Д. като има предвид, че първоначалното решение, включващо производството на екобали и органични отпадъци, не беше осъществено правилно, поради което депонирането на балите с отпадъци се оказа невъзможно; като има предвид, че според оценките, в резултат на липсата на процедури за филтриране или сортиране на отпадъците, са били произведени над седем милиона тона екобали, чието качество е под стандартното,

Е.  като има предвид, че първият инсинератор в Acerra беше пуснат в експлоатация едва през март 2010 г., и като има предвид, че функционирането му беше затруднено от липсата на подходяща инфраструктура за разделяне и третиране на отпадъците и че обезвреждането на токсичната пепел, получена в процеса на изгаряне, продължава да буди загриженост;

Ж. като има предвид, че напредъкът, постигнат по отношение на намаляването на отпадъците и рециклирането на битови отпадъци, е минимален и че битови и други отпадъци продължават да бъдат безразборно депонирани в депата, в някои случаи очевидно смесени с различни видове промишлени отпадъци,

З.  като има предвид, че много депа за отпадъци са били обявени за райони от стратегически интерес, като по този начин членове на обществеността, кметове и местни органи, в това число полицията, са били възпрепятствани да извършат проверка на това, какво всъщност се депонира там;

И. като има предвид, че основната характеристика на управлението на кризата с отпадъците е практиката да се прилагат дерогации от разпоредби и проверки, в това число например да се предоставя освобождаване от изискването за оценка на въздействието върху околната среда и законодателството за обществените поръчки; като има предвид, че комисарите бяха назначени с правомощия да определят местоположението на съоръженията, депата и инсинераторите и да избират изпълнителите, без да провеждат подходящи консултации или да предоставят информация на местните органи и жителите относно взетите решения; като има предвид, че системата на управление на отпадъците от извънредни комисари беше силно критикувана и предизвика съдебни производства и че всъщност поради характеризиращата я липса на прозрачност и на институционален надзор голяма част от населението я счита за част от проблема, а не за решението му,

Й. като има предвид, че съгласно Конвенцията от Орхус гражданите имат право да бъдат информирани за ситуацията на собствената им територия, а органите са задължени да предоставят информация и да мотивират гражданите да изградят отговорно отношение и поведение; като има предвид, че в съответствие с Директива 2003/35/ЕО от държавите-членки се изисква да гарантират, че на обществеността са дадени навременни и ефективни възможности за участие в изготвянето и промените или преразглеждането на плановете и програмите, които се изисква да бъдат съставени,

К. като има предвид, че не беше обърнато подходящо внимание на членовете на обществеността, които протестираха срещу ситуацията или се опитаха да предложат алтернативни подходи; като има предвид, че националните политически органи поставиха площадките за отпадъци и инсинератора в Acerra под строг военен контрол; като има предвид, че неотдавна бяха извършени няколко ареста по време на публични демонстрации по този въпрос, което показа, че отношенията между гражданите и органите са силно влошени, като гражданското недоволство се увеличава с времето,

Л. като има предвид, че през 2007 г. Комисията реши да замрази плащането на 135 милиона евро вноски за финансовия период 2006–2013 г. за проекти, свързани с отпадъците, и още 10,5 милиона евро за финансовия период 2000–2006 г., докато не бъде премахната структурата на комисарите,

М. като има предвид, че в повечето градове напредъкът, постигнат по отношение на намаляването на отпадъците и рециклирането на битови отпадъци, е минимален; като има предвид, че в някои градове беше постигнат забележителен значителен напредък по отношение на разделянето и събирането на битови отпадъци, въпреки че цикълът на управление на отпадъците продължава да разчита в много висока степен на депониране и изгаряне в противоречие с насоките, предвидени в новата Рамкова директива относно отпадъците (2008/98/ЕО); като има предвид, че понастоящем планът за управление на отпадъците е в процес на оценка на съответствието с предвидените от законодателството на ЕС принципи относно йерархията на третирането и безопасното използване на депата или изгаряне,

Н. като има предвид, че качеството на битовите отпадъци и депонирането на опасни отпадъци в незаконни депа не се проверява, и като има предвид факта, че геологичните и хидроложките фактори не са били разгледани по подходящ начин при определянето на местоположението на депата в места като Chiaiano, което е довело до висок риск от замърсяване на почвата и източниците на подпочвени води в околността; като има предвид, че това е в нарушение на членове 17 и 18 от Рамковата директива относно отпадъците, а също така и на Директивата относно депонирането на отпадъци,

О. като има предвид, че в своето решение от 26 април 2007 г. по дело С-135/05 Съдът на ЕС обяви, че първо, като не е приела всички необходими мерки, за да гарантира по-специално, че отпадъците се оползотворяват или обезвреждат, без да се застрашава човешкото здраве и без да се използват процеси или методи, които биха могли да навредят на околната среда, и второ, като не е забранила изоставянето, изхвърлянето и неконтролираното обезвреждане на отпадъци, Италианската република не е изпълнила задълженията си съгласно общностното право; като има предвид, че в неотдавнашното си решение от 4 март 2010 г. по дело C-297/08 Съдът на ЕС обяви, че като не е приела всички необходими мерки по отношение на регион Кампания, Италианската република не е изпълнила задълженията си по членове 4 и 5 от Директива 2006/12/ЕО,

П. като има предвид, че Комисията не е получила окончателния план за управление на отпадъците за регион Кампания, в съответствие с решението на Съда на ЕС; като има предвид обаче, че Парламентът е приел за сведение проекта на план за управление на отпадъците, представен след крайния срок от 31 декември 2010 г.,

Р.  като има предвид, че още в резолюцията си от 16 септември 1998 г. относно прилагането на директивите относно управлението на отпадъците Парламентът призова за систематично откриване на процедури за нарушение срещу държави-членки, които не изпълняват всички разпоредби на тези директиви и също така призова за представяне на всеки три месеца на списък от дела, заведени в Съда на ЕС срещу държави-членки, които не изпълняват своите задължения, включително на дела, по които Съдът вече е взел съдебно решение, както и списък от глоби, наложени от Съда; и като има предвид, че в резолюцията си от 19 ноември 2003 г. относно последващия доклад относно рамковата директива относно отпадъците Парламентът призова за задълбочен и последователен контрол и координация на прилагането на действащото законодателство по отношение на отпадъците,

1.  призовава за спешно намиране на трайно решение, което да отговаря на критериите на ЕС, а именно прилагането на план за управление на отпадъците, който да спазва йерархията в цикъла на управление на отпадъците в съответствие с Директива 2008/98/ЕО; отправя искане към Комисията да го държи в течение по отношение на всяко ново развитие, включително прилагането на плана за управление на отпадъците и спазването на решението на Съда на ЕС от 4 март 2010 г. и на правилата на ЕС;

2.  посочва, че спазването на законодателството на ЕС относно отпадъците в Кампания изисква много енергични усилия за намаляване на обема на отпадъците и накланяне на баланса към предотвратяването, намаляването, повторното използване и преработването на отпадъците чрез осигуряване на подходяща инфраструктура и отбелязва, че следва да се наблегне повече върху оползотворяването на органичните отпадъци, особено в този силно селскостопански регион; препоръчва данните да бъдат подложени на проверка и да бъде установена система за обмен на най-добри практики;

3.  счита, че мерките от изключителен характер, прилагани продължително време от италианските органи, включващи назначаването на специални комисари или определянето на депа за отпадъци за райони от „стратегически интерес“ под военен контрол, са показали обратен ефект и се опасява, че установената от обществените институции липса на прозрачност по отношение на управлението на отпадъците е по-скоро улеснила отколкото възпряла нарасналата намеса на организирани престъпни групи както в сферата на официалното управление на отпадъците в региона, така и при нелегалното депониране на промишлени отпадъци; ето защо призовава за много по-голяма прозрачност от страна на различните отговорни органи;

4.  подчертава значението на възвръщането на доверието посредством поддържането на структурен диалог между обществеността и различните участващи органи, както и между различните равнища на управление; изказва съжаление във връзка с повдигането на наказателни обвинения от страна на органите срещу някои членове на обществеността, протестирали мирно срещу откриването на нови депа за отпадъци, както и относно проявеното от силите за сигурност насилие срещу демонстрантите; изразява своята убеденост, че трайно решение за свързаните с отпадъците проблеми, с които се сблъсква регионът, ще бъде намерено в бъдеще само чрез активното включване на гражданите в целия процес;

5.  припомня още веднъж факта, че Комисията понастоящем задържа средствата от структурните фондове на ЕС, предназначение за Кампания, които ще бъдат освободени единствено ако планът за управление на отпадъците съответства действително на законодателството на ЕС;

6.  обръща внимание на седемте милиона тона екобали, натрупани на купчини, чието съдържание наскоро беше подложено на проверка, особено в депото в Taverna del Ré, и подчертава значението на отдаването на приоритет на отстраняването и обезвреждането им след извършване на подходяща оценка на точното им съдържание; настоява при депонирането на екобали да се прилагат подходящи начини за обработка и то да се извършва в рамките на плана за управлението на отпадъците, при установени ясно места за всяка обработка и използване на законни практики;

7.  отбелязва, че е необходимо да се обърне спешно внимание на откритото и незаконно изхвърляне на смесени и неидентифицирани отпадъци в близост до обекта във Ferandelle, и призовава за прилагането на строг контрол над управлението; напомня на компетентните органи, че за да се спази напълно Директивата относно емисиите от промишлеността (комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването) (Директива 2010/75/EС), те трябва да установят строг контрол над третирането на специалните видове промишлени отпадъци, независимо от произхода им; също така отбелязва, че трябва да се създадат специално определени депа, които да отговарят на разпоредбите на съответни директиви на ЕС, като се гарантира изграждането на подходяща инфраструктура за промишлените, специалните и токсичните отпадъци; изисква обяснение за неизползването на депото, предвиден за приемането на органични отпадъци, и призовава за въвеждането му в експлоатация, при условие че отговаря на критериите, определени в директивата относно управлението на отпадъците; призовава за надзор над нелицензирани депа, управлявани от частни субекти, както и за подходящи мерки за осигуряване на спазването на правилата на ЕС;

8.  изразява съжаление във връзка с взетото по-рано решение за откриване на депа за отпадъци в защитени природни зони в рамките на Националния парк „Vesuvio”, като например в Terzigno; твърдо се противопоставя на каквито и да било планове за разширяване на тези депа за отпадъци и приветства решението да не се отваря второ депо в Terzigno (Cava Vitiello);

9.  отбелязва, че Комисията посочи, че разполагането на депа за отпадъци в обекти от мрежата „Натура 2000“само по себе си не представлява нарушение на законодателството на ЕС, както и че зоните, които са определени за използване или вече се използват като депа за отпадъци в рамките на национални паркове, в обекти, включени в мрежата „Натура 2000“, както и в зони, защитени от ЮНЕСКО поради културното им наследство, са в съответствие със законодателството на ЕС; повдига въпроса, дали горепосоченото крие в себе си рискове за здравето или околната среда; счита, че разполагането на депа за отпадъци в защитени природни или културни зони е несъвместимо със законодателството в областта на околната среда; призовава Комисията да измени законодателството на ЕС относно отпадъците, така че да се забранят категорично депа за отпадъци в обекти, включени в мрежата „Натура 2000“; предлага на Комисията да поиска от Съда на ЕС издаването на съдебна забрана, ако съществуващите депа за отпадъци в защитени природни зони бъдат разширени или ако се открият нови депа в обекти, включени в мрежата „Натура 2000“,

10. настоятелно призовава италианското правителство да предприеме действия във връзка с това, в съответствие със законодателството на ЕС, по-специално да се съобрази с двете най-нови съдебни решения на Съда на ЕС, да се съобрази със съответните срокове за изпълнение, определени от Комисията, и да коригира всички установени нарушения на законодателството на ЕС, като спазва задължението за предприемане на мерки за гарантиране на спазването на достиженията на правото на ЕС на всички равнища;

11. призовава Комисията да направи всичко възможно в рамките на правомощията си за извършване на контрол над дейността на компетентните органи в Италия за осигуряване на правилното събиране, разделяне и обработване на отпадъците, например посредством системни инспекции, както и да настоява за представянето от страна на регионалните органи на надежден план; призовава Комисията да покани делегация от Европейския парламент да вземе участие в инспекциите;

12. подчертава, че проектирането и прилагането на цикъла на управление на отпадъците е отговорност на италианските органи; счита, че разходите, свързани с почистването на обектите в Кампания, които са пострадали от замърсяване, предизвикано от различни видове отпадъци, не би следвало да се поемат от данъкоплатците, а от отговорните за замърсяването, в съответствие с принципа „замърсителят плаща“;

13. отбелязва, че Италия не е оповестила транспонирането на Директива 2008/99/ЕО относно защитата на околната среда чрез наказателно право до изтичане на срока 26 декември 2010 г., но очаква Италия да спази напълно директивата и да наложи съответни санкции във връзка със свързаните с отпадъците нарушения, изброени в директивата, включително над юридически лица, ако са изпълнени съответните условия за това;

14. призовава Комисията да извършва надзор над развитието на събитията и да използва правомощията си, включително чрез предприемане на допълнителни действия за налагане на финансови санкции (член 260 ДФЕС), за да гарантира, че органите на Кампания ще изпълнят незабавно постановлението на Съда на ЕС в съответствие с решение на Съда на ЕС от 12 юли 2005 г. по дело C-304/02 Комисия/Франция [2005] ECR I-6263, по-специално като осигурят съответствие на съществуващите депа за отпадъци с изискванията на законодателството на ЕС;

15. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, правителството и парламента на Италия.

 

 

 

 

(1)

ОВ L 194, 25.7.1975 г., стр. 39.

(2)

ОВ L 377, 31.12.1991 г., стр. 20.

(3)

ОВ L 182, 16.7.1999 г., стр. 1.

(4)

ОВ L 312, 22.11.2008 г., стр. 3.

(5)

Приети текстове, P5_ TA(2003)0508.

(6)

ОВ L 313, 12.10.1998 г., стр. 53.

(7)

PETI_DT(2010)442870.

(8)

ОВ L 328, 6.12.2008 г., стр. 28.

(9)

Правна информация - Политика за поверителност