Procedure : 2010/2963(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : RC-B7-0073/2011

Indgivne tekster :

RC-B7-0073/2011

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 03/02/2011 - 8.16
CRE 03/02/2011 - 8.16
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2011)0041

    FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG
PDF 135kWORD 86k
31.1.2011
PE455.901v01-00}
PE455.911v01-00}
PE455.913v01-00}
PE455.914v01-00} RC1
 
B7-0073/2011}
B7-0082/2011}
B7-0084/2011}
B7-0085/2011} RC1

jf. forretningsordenens artikel 115, stk. 5,

til erstatning af beslutningsforslag af:

ALDE (B7‑0073/2011)

GUE/NGL (B7‑0082/2011)

S&D (B7‑0084/2011)

Verts/ALE (B7‑0085/2011)


om affaldskrisen i Campania


Judith A. Merkies, Victor Boştinaru, David-Maria Sassoli, Andrea Cozzolino, Mario Pirillo for S&D-Gruppen
Luigi de Magistris, Sonia Alfano, Niccolò Rinaldi, Giommaria Uggias, Adina-Ioana Vălean for ALDE-Gruppen
Margrete Auken, Eva Lichtenberger for Verts/ALE-Gruppen
Bairbre de Brún, Willy Meyer, Marisa Matias, Nikolaos Chountis, Søren Bo Søndergaard, Patrick Le Hyaric, Sabine Wils for GUE/NGL-Gruppen
ÆNDRINGSFORSLAG

Europa-Parlamentets beslutning om affaldskrisen i Campania  

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Rådets direktiv 75/442/EØF af 15. juli 1975 om affald(1), særlig artikel 4,

–   der henviser til Rådets direktiv 91/689/EØF af 12. december 1991 om farligt affald(2), særlig artikel 2,

–   der henviser til Rådets direktiv 99/31/EF af 26. april 1999 om deponering af affald(3), særlig artikel 11 og bilag II,

–   der henviser til det ændrede rammedirektiv om affald (2008/98/EF)(4), særlig artikel 17 og 18,

–   der henviser til sin beslutning af 19. november 2003 om opfølgningsrapporten om Rådets direktiv 75/442/EØF (affaldsrammedirektivet)(5),

–   der henviser til sin beslutning af 16. september 1998 om Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet og Rådet om gennemførelse af direktiverne om affaldspolitik(6),

–   der henviser til arbejdsdokumentet fra den undersøgelsesmission, som Udvalget for Andragender sendte til Campania, Italien den 28.-30. april 2010(7),

–   der henviser til Den Italienske Republiks lov nr. 123/2008, som blev offentliggjort den 14. juli 2008,

–   der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/99/EF af 19. november 2008 om strafferetlig beskyttelse af miljøet(8),

–   der henviser til EU-Domstolens dom i sag C-135/05 af 26. april 2007,

–   der henviser til EU-Domstolens dom i sag C-297/08 af 4. marts 2010,

–   der henviser til artikel 191 og 260 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–   der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/35/EF af 26. maj 2003 om mulighed for offentlig deltagelse i forbindelse med udarbejdelse af visse planer og programmer på miljøområdet(9), særlig artikel 2,

–   der henviser til Århuskonventionen,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 115, stk. 5,

A. der henviser til, at affaldskrisen i Campania er det mest komplekse kapitel i en lang historie om problematisk affaldshåndtering i mange dele af Italien, herunder Lazio, Calabria og Sicilien, hvor der blev erklæret affaldskrise i 1990’erne, og hvor der blev udnævnt regeringskommissærer med særlige beføjelse og midler,

B.  der henviser til, at det italienske lovdekret nr. 195 af 31. december 2009 officielt erklærede, at undtagelsestilstanden var slut, og det uddelegerede fra denne dato ansvaret for affaldshåndtering til provinsernes myndigheder,

C. der henviser til, at et arbejdsdokument vedrørende en informationsrejse til Campania i Italien fra den 28.-30. april 2010, der var iværksat som følge af de mange andragender vedrørende problemerne med affaldshåndtering i området, den 5. oktober 2010 blev vedtaget af Parlamentets Udvalg for Andragender,

D. der henviser til, at en ny krise, efter den i sommeren 2007, opstod kort efter vedtagelsen af rapporten om Udvalget for Andragenders informationsrejse; der henviser til, at bekendtgørelsen af de deraf følgende særlige foranstaltninger, såsom åbningen af nye lossepladser, udløste massive protester,

E.  der henviser til, at den første løsning, der omfattede produktionen af økoballer og organisk affald, ikke blev gennemført korrekt, og at de derfor ikke kunne komme af med affaldsballerne, og der henviser til, at der på grund af manglen på procedurer for affaldsfiltrering- og sortering skønnes at være blevet produceret over syv millioner ton økoballer af ringe kvalitet,

F.  der henviser til, at det første forbrændingsanlæg i Acerra først blev en realitet i marts 2010, og der henviser til, at driften har været hæmmet af manglende infrastruktur til at adskille og behandle affald, og der er stadig bekymringer om, hvad der bliver af den giftige aske, som hidrører fra afbrændingen,

G. der henviser til, at der har været minimale fremskridt med hensyn til reduktion af affaldsmængden og genanvendelse af husholdningsaffald, og at husholdningsaffald og andre typer affald fortsat vilkårligt smides på lossepladser, nogle gange tilsyneladende blandet med forskellige former for industrielt affald,

H. der henviser til, at mange lossepladser er blevet erklæret for områder af strategisk interesse, således at borgerne, borgmestrene og de lokale myndigheder, inklusive politiet, derfor er blevet forhindret i at kontrollere, hvad der rent faktisk bringes dertil,

I.   der henviser til, at det centrale element i håndteringen af affaldskrisen er praksis med at fravige regler og kontroller, herunder f.eks. fritagelse fra miljøkonsekvensvurdering og fra lovgivningen om offentlige indkøb; der henviser til, at kommissærerne var udnævnt med bemyndigelse til at træffe beslutninger vedrørende placering af anlæg, lossepladser og forbrændingsanlæg, og til at indgå kontrakter med firmaer, uden behørig høring eller orientering af de lokale myndigheder og beboere om de trufne afgørelser; der henviser til, at ordningen for affaldshåndtering via krisekommissærer er kommet under skarp kritik og har givet anledning retssager, og at ordningen faktisk af en stor del af befolkningen betragtes som en del af problemet i stedet for som en del af løsningen på grund af manglen på gennemsigtighed og institutionelt tilsyn,

J.   der henviser til, at borgerne i henhold til Århuskonventionen har ret til at blive informeret om situationen i deres eget område, og at det er myndighedernes pligt at tilvejebringe information og motivere borgerne til at udvikle en ansvarlig holdning og adfærd; der henviser til, at medlemsstaterne i henhold til direktiv 2003/35/EF skal sikre, at befolkningen tidligt og reelt gives mulighed for at deltage i udarbejdelse og ændring eller gennemgang af de planer eller programmer, der skal udarbejdes,

K. der henviser til, at der ikke blev taget behørigt hensyn til de borgere, der protesterede mod situationen eller forsøgte at foreslå alternative tilgange; der henviser til, at de nationale politiske myndigheder har placeret deponeringsanlæg og Acerraanlægget under skarp militær kontrol; der henviser til, at der på det seneste er foretaget anholdelser i forbindelse med offentlige demonstrationer om problemet, hvilket viser, at forholdet mellem borgerne og myndighederne har lidt skade i takt med at borgernes utilfredshed stiger,

L.  der henviser til, at Kommissionen i 2007 besluttede at standse udbetalingen af 135 mio. EUR i bidrag for finansieringsperioden 2006-2013 til affaldsrelaterede projekter og yderligere 10,5 mio. EUR for finansieringsperioden 2000-2006, indtil strukturen med kommissærer er afskaffet,

M. der henviser til, at der i de fleste byer er gjort minimale fremskridt med hensyn til reduktion af affaldsmængden og genanvendelse af husholdningsaffald; der henviser til, at der i visse byer er gjort bemærkelsesværdige fremskridt med hensyn til sortering og indsamling af husholdningsaffald, selvom affaldscyklus stadig er stærkt afhængig af lossepladser og forbrændingsanlæg, hvilket er i modstrid med retningslinjerne for det nye affaldsrammedirektiv (2008/98/EF); der henviser til, at en affaldshåndteringsplan lige nu bliver vurderet med hensyn til dens opfyldelse af principperne i EU's affaldslovgivning for så vidt angår behandlingshierarkiet og sikker anvendelse af lossepladser og forbrændingsanlæg,

N. der henviser til, at kvaliteten af husholdningsaffald og dumpningen af farligt affald på ulovlige lossepladser ikke tjekkes, og der henviser til den omstændighed, at der ikke er taget tilstrækkeligt hensyn til geologiske og hydrologiske faktorer i forbindelse med beslutningen om placering af lossepladser på steder som f.eks. Chiaiano, hvilket har ført til stor risiko for forurening af den omgivende jordbund og grundvandskilderne; der henviser til, at dette er i modstrid med artikel 17 og 18 i affaldsrammedirektivet og endvidere med deponeringsdirektivet,

O. der henviser til, at Domstolen i sin dom af 26. april 2007 i sag C-135/05 fastslog, at Den Italienske Republik havde tilsidesat sine forpligtelser i henhold til fællesskabslovgivningen, idet den for det første ikke havde truffet alle de nødvendige foranstaltninger, navnlig for at sikre, at affald nyttiggøres eller bortskaffes, uden at menneskets sundhed bringes i fare, og uden at der anvendes fremgangsmåder eller metoder, som vil kunne skade miljøet, og for det andet for at have undladt at forbyde henkastning, dumpning og ukontrolleret bortskaffelse af affald; der henviser til, at Domstolen i sin nylige dom af 4. marts 2010 i sag C-297/08 erklærede, at Den Italienske Republik ikke har overholdt sine forpligtelser i henhold til artikel 4 og 5 i direktiv 2006/12/EF, idet den har undladt at vedtage alle de nødvendige foranstaltninger for så vidt angår regionen Campania;

P.  der henviser til, at Kommissionen ikke har modtaget den endelige udgave af affaldshåndteringsplanen for Campania i overensstemmelse Domstolens dom; der henviser til, at Parlamentet imidlertid kan notere sig et udkast til en affaldshåndteringsplan efter udløbet af fristen, som var den 31. december 2010,

Q. der henviser til, at Parlamentet allerede i sin beslutning af 16. september 1998 om gennemførelse af direktiverne om affaldspolitik opfordrede til, at der systematisk skulle indledes overtrædelsesprocedurer mod medlemsstater, der ikke overholder alle bestemmelserne i disse direktiver, og til kvartalsvis udarbejdelse af en liste over sager, der er blevet indbragt for Domstolen, mod medlemsstater, der ikke opfylder deres forpligtelser, inklusive en liste over sager, hvori Domstolen allerede har truffet afgørelse; og der henviser til, at Parlamentet i sin beslutning af 19. november 2003 om opfølgningsrapporten om affaldsrammedirektivet opfordrede til grundig og konsekvent overvågning og koordination af gennemførelsen af den gældende affaldslovgivning,

1.  opfordrer til, at der hurtigt findes en holdbar løsning, der opfylder EU-kriterierne, navnlig gennemførelsen af en affaldsforvaltningsplan, hvor overholdelsen af affaldscyklushierarkiet i henhold til direktiv 2008/98/EF er et afgørende element; anmoder Kommissionen om at holde Parlamentet orienteret om udviklingen, herunder om gennemførelsen af en affaldshåndteringsplan og overholdelse af Domstolens dom af 4. marts 2010 samt af EU-lovgivningen;

2.  minder om, at overholdelsen af EU-lovgivningen om affald i Campania kræver en meget energisk indsats for at mindske mængden af affald og hælde mere i retning af forebyggelse, reduktion, genbrug og genanvendelse af affald ved at stille den passende infrastruktur til rådighed, og bemærker, at der må lægges større vægt på genvinding af organisk affald, især i denne region, som overvejende er præget af landbrug; henstiller, at datoen bekræftes, og at der etableres et system for udveksling af bedste praksis;

3.  mener, at de usædvanlige foranstaltninger, som de italienske myndigheder over lange perioder har benyttet sig af, herunder udpegelse af særlige kommissærer eller klassificering af affaldsdeponeringssteder som værende ”af strategisk interesse” under militærkontrol, har været kontraproduktive, og frygter, at den mangel på gennemsigtighed, der har hersket omkring affaldsforvaltningen fra de offentlige institutioners side har lettet og ikke hindret den øgede indblanding af organiserede kriminelle grupper, både i den officielle affaldsforvaltning i regionen og i den illegale bortskaffelse af industriaffald; opfordrer derfor til en langt højere grad af gennemsigtighed fra de ansvarlige myndigheders side;

4.  understreger betydningen af at genopbygge tilliden gennem en struktureret dialog mellem borgerne og de forskellige myndigheder og mellem de forskellige forvaltningsniveauer; beklager den strafforfølgelse, som myndighederne har iværksat mod visse borgere, der fredeligt har demonstreret mod åbningen af nye lossepladser, og den vold, der af sikkerhedsstyrkerne er blevet anvendt mod demonstranterne; er overbevist om, at det kun er ved aktivt at involvere og orientere borgerne i hele processen, at der efterhånden vil kunne findes en bæredygtig løsning på affaldsproblemet i regionen;

5.  gentager, at Kommissionen tilbageholder EU-strukturfondsmidler, der var tilsigtet Campania, og at disse midler først vil blive frigivet, når affaldshåndteringsplanen er bragt i overensstemmelse med EU-lovgivningen;

6.  gør opmærksom på de 7 mio. tons økoballer, hvis indhold i øjeblikket undersøges, som er ophobet på oplagringspladser, navnlig på anlægget i Taverna del Ré, og understreger vigtigheden af at prioritere, at de afhentes og bortskaffes, når deres præcise indhold er blevet ordentligt vurderet; insisterer på, at bortskaffelsen af økoballer skal håndteres på rette måde og inden for rammerne af affaldshåndteringsplanen, som tydeligt skal angive placeringen af hver type behandling og være baseret på retspraksis;

7.  bemærker, at der er et presserende behov for opmærksomhed på den åbenlyse og ulovlige dumpning af blandet og uidentificeret affald i nærheden af anlægget i Ferandelle, og opfordrer til håndhævelse af strenge kontrolforanstaltninger; minder de kompetente myndigheder om, at de for at være i fuld overensstemmelse med direktivet 2010/75/EU, skal sørge for streng kontrol med håndteringen af særlige former for industrielt affald, uanset dets oprindelsessted; bemærker endvidere, at der skal etableres særlige deponeringsanlæg, som lever op til bestemmelserne i EU-direktiverne, således at det sikres, at der udvikles en infrastruktur, som er passende for industrielt, særligt og giftigt affald; udbeder sig en forklaring på den manglende anvendelse af det anlæg, der var planlagt til at modtage organisk affald, og kræver, at det tages i anvendelse, forudsat at det opfylder kriterierne i affaldshåndteringsdirektivet; kræver tilsyn af privatejede deponeringsanlæg, der ikke har licens, og at der træffes passende foranstaltninger med henblik på at sikre overholdelse af EU-lovgivningen;

8.  beklager den tidligere beslutning om at åbne deponeringsanlæg i de naturbeskyttede områder i Vesuvio-nationalparken, som f.eks. i Terzigno; modsætter sig på det kraftigste enhver plan om at udvide disse deponeringsanlæg og bifalder beslutningen om ikke at åbne endnu et deponeringsanlæg i Terzigno (Cava Vitiello);

9.  bemærker, at Kommissionen har erklæret, at placeringen af deponeringsanlæg i Natura 2000-områder ikke i sig selv er et brud på EU-lovgivningen, og bemærker endvidere, at der allerede er udpeget eller anvendt områder i nationalparker, Natura 2000-områder og områder, der er erklæret for UNESCO-verdensnaturarv, i overensstemmelse med EU-lovgivningen; rejser spørgsmålet om, hvorvidt dette udgør en miljømæssig eller sundhedsmæssig risiko; er af den opfattelse, at placering af lossepladser i beskyttede natur- eller kulturområder ikke er i overensstemmelse med miljølovgivningen; anmoder Kommissionen om at ændre EU’s affaldslovgivning, således at deponeringsanlæg i Natura 2000-områder kategorisk forbydes; foreslår Kommissionen at anmode Domstolen om et forbud, hvis eksisterende affaldsdeponeringssteder i naturbeskyttede områder udvides, eller der åbnes nye i Natura 2000-områder;

10. opfordrer indtrængende den italienske regering til at tage hånd om problemet i overensstemmelse med EU-lovgivningen, og mere specifikt til at efterkomme de to seneste afgørelser fra Domstolen, at overholde de af Kommissionen fastsatte frister og til at rette op på alle de fastslåede overtrædelser af EU-lovgivningen, idet der mindes om forpligtelsen til at træffe foranstaltninger for at sikre, at EU’s regelværk overholdes på alle niveauer;

11. opfordrer Kommissionen til at gøre sit yderste for at overvåge, at de kompetente myndigheder i Italien effektivt sikrer, at affald indsamles, sorteres og behandles korrekt, f.eks. gennem systematiske tilsynsbesøg, og til kraftigt at opfordre de regionale myndigheder til at fremlægge en troværdig affaldshåndteringsplan; opfordrer Kommissionen til at indbyde en delegation fra Europa-Parlamentet til at deltage i tilsynsbesøgene;

12. understreger, at udformningen og gennemførelsen af affaldscyklussen er de italienske myndigheders ansvar; mener, at byrden ved oprensning af de områder i Campania, som er blevet forurenet af forskellige former for affald, ikke bør bæres af skatteyderne, men at den i overensstemmelse princippet om at forureneren betaler, skal bæres af dem, der er ansvarlige for forureningen;

13. bemærker, at Italien ikke inden fristen den 26. december 2010 har givet meddelelse om dets gennemførelse af direktiv 2008/99/EF om strafferetlig beskyttelse af miljøet, men forventer, at Italien til fulde overholder direktivet og i overensstemmelse hermed pålægger sanktioner for de overtrædelser i forbindelse med affald, som er oplistet i direktivet, herunder også over for juridiske personer, når betingelserne herfor er opfyldt;

14. opfordrer Kommissionen til at overvåge udviklingen og anvende sine beføjelser, herunder ved at indkræve bøder (artikel 260 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde), for at sikre, at myndighederne i Campania uden unødig forsinkelse efterkommer Domstolens dom af 12. juli 2005 i sag C-304/02, Kommissionen mod Frankrig [2005] ECR I-6263, og navnlig sikrer, at eksisterende deponeringsanlæg er i overensstemmelse med EU-lovgivningen;

15. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, Italiens regering og det italienske parlament.

 

 

(1)

EFT L 194 af 25.7.1975, s. 39.

(2)

EFT L 377 af 31.12.1991, s. 20.

(3)

EFT L 182 af 16.7.1999, s. 1.

(4)

EUT L 312 af 22.11.2008, s. 3.

(5)

Vedtagne tekster, P5_TA(2003)0508.

(6)

EFT C 313 af 12.10.1998, s. 53.

(7)

PETI_DT(2010)442870.

(8)

EUT L 328 af 6.12.2008, s. 28.

(9)

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik