Διαδικασία : 2010/2963(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : RC-B7-0073/2011

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B7-0073/2011

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 03/02/2011 - 8.16
CRE 03/02/2011 - 8.16
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2011)0041

ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 146kWORD 114k
31.1.2011
PE455.901v01-00}
PE455.911v01-00}
PE455.913v01-00}
PE455.914v01-00} RC1
 
B7-0073/2011}
B7-0082/2011}
B7-0084/2011}
B7-0085/2011} RC1

σύμφωνα με το άρθρο 115 παράγραφος 5 του Κανονισμού

που αντικαθιστά τα ψηφίσματα των Ομάδων:

ALDE (B7‑0073/2011)

GUE/NGL (B7‑0082/2011)

S&D (B7‑0084/2011)

Verts/ALE (B7‑0085/2011)


σχετικά με την κρίση αποβλήτων στην Καμπανία


Judith A. Merkies, Victor Boştinaru, David-Maria Sassoli, Andrea Cozzolino, Mario Pirillo εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Luigi de Magistris, Sonia Alfano, Niccolò Rinaldi, Giommaria Uggias, Adina-Ioana Vălean εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Margrete Auken, Eva Lichtenberger εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Bairbre de Brún, Willy Meyer, Marisa Matias, Νικόλαος Χουντής, Søren Bo Søndergaard, Patrick Le Hyaric, Sabine Wils εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κρίση των αποβλήτων στην Καμπανία  

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την οδηγία του Συμβουλίου 75/442/EΟΚ της 15ης Ιουλίου 1975 για τα απόβλητα(1) και ιδίως το άρθρο 4,

–   έχοντας υπόψη την οδηγία του Συμβουλίου 91/689/EΟΚ της 12ης Δεκεμβρίου 1991 για τα επικίνδυνα απόβλητα(2) και ιδίως το άρθρο 2,

–   έχοντας υπόψη την οδηγία του Συμβουλίου 99/31/EΚ της 26ης Απριλίου 1999 περί υγειονομικής ταφής των αποβλήτων(3) και ιδίως το άρθρο 11 και το Παράρτημα II,

–   έχοντας υπόψη την αναθεωρημένη οδηγία πλαίσιο για τα απόβλητα (2008/98/ΕΚ)(4), και ιδίως τα άρθρα 17 και 18,

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 19ης Νοεμβρίου 2003 σχετικά με την έκθεση παρακολούθησης όσον αφορά την οδηγία αριθ. 75/442/ΕΟΚ του Συμβουλίου

     (οδηγία πλαίσιο για τα απόβλητα)(5),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 16ης Σεπτεμβρίου 1998 σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο περί εφαρμογής των οδηγιών σχετικά με τη διαχείριση αποβλήτων(6),

–   έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας σχετικά με τη διερευνητική αποστολή της Επιτροπής Αναφορών του στην Καμπανία της Ιταλίας, από τις 28 έως τις 30 Απριλίου 2010(7),

–   έχοντας υπόψη το νόμο 123/2008 της Ιταλικής Δημοκρατίας, ο οποίος εκδόθηκε στις 14 Ιουλίου 2008,

–   έχοντας υπόψη την οδηγία 2008/99/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Νοεμβρίου 2008 σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος μέσω του ποινικού δικαίου(8),

–   έχοντας υπόψη την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου στην υπόθεση C-135/05 της 26ης Απριλίου 2007,

–   έχοντας υπόψη την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου στην υπόθεση C-297/08 της 4ης Μαρτίου 2010,

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 191 και 260 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–   έχοντας υπόψη την οδηγία 2003/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 2003 σχετικά με τη συμμετοχή του κοινού στην κατάρτιση ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων που αφορούν το περιβάλλον(9) και ιδίως το άρθρο 2,

–   έχοντας υπόψη τη σύμβαση Aarhus

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 115 παράγραφος 5 του Κανονισμού,

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κρίση στον τομέα των αποβλήτων στην Καμπανία αποτελεί το πιο περίπλοκο κεφάλαιο μιας ιστορίας προβληματικής διαχείρισης των αποβλήτων σε πολλές περιοχές της Ιταλίας, συμπεριλαμβανομένου του Λάτσιο, της Καλαβρίας και της Σικελίας, ότι κηρύχθηκε στη δεκαετία του 1990 κατάσταση έκτακτης ανάγκης όσον αφορά τα απόβλητα και ότι ορίστηκαν κυβερνητικοί επίτροποι με ειδικές εξουσίες και πόρους,

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ιταλικό νομοθετικό διάταγμα αριθ. 195 της 31ης Δεκεμβρίου 2009 κήρυξε επίσημα το τέλος της κατάστασης έκτακτης ανάγκης και ανέθεσε, από την ημερομηνία εκείνη, τη διαχείριση των αποβλήτων στις αρχές της επαρχίας,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 5 Οκτωβρίου 2010 εγκρίθηκε από την Επιτροπή Αναφορών του έγγραφο εργασίας σχετικά με τη διερευνητική αποστολή της Επιτροπής Αναφορών του στην Καμπανία της Ιταλίας, από τις 28 έως τις 30 Απριλίου 2010, η οποία πραγματοποιήθηκε ως απάντηση σε πολλές αναφορές που υποβλήθηκαν σχετικά με προβλήματα διαχείρισης αποβλήτων στην περιοχή,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι νέα κρίση, ύστερα από την κρίση του καλοκαιριού του 2007, ξέσπασε λίγο μετά την έγκριση της έκθεσης της διερευνητικής αποστολής της Επιτροπής Αναφορών· ότι η ανακοίνωση των συνακόλουθων έκτακτων μέτρων, όπως ήταν το άνοιγμα νέων χώρων υγειονομικής ταφής, συνοδεύτηκε από εκτεταμένες διαμαρτυρίες,

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αρχική λύση, που στηριζόταν στο να παραχθούν "οικομπάλες" και οργανικά απόβλητα, δεν εφαρμόστηκε σωστά, πράγμα που κατέστησε αδύνατη τη διάθεση των αποβλήτων σε μπάλες· λαμβάνοντας υπόψη ότι λόγω της έλλειψης διαδικασιών φιλτραρίσματος ή διαλογής των αποβλήτων, έχουν παραχθεί πάνω από επτά εκατομμύρια "οικομπάλες" οι οποίες δεν πληρούν τις προβλεπόμενες προδιαγραφές,

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πρώτο αποτεφρωτήρας στην Acerra δεν τέθηκε σε λειτουργία παρά μόνο τον Μάρτιο του 2010 και ότι επιπλέον η λειτουργία του είναι προβληματική λόγω της έλλειψης κατάλληλης υποδομής για το διαχωρισμό και την επεξεργασία των αποβλήτων και ότι παραμένουν ανησυχίες σχετικά με την τύχη της τοξικής τέφρας που παράγεται από την αποτέφρωση,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει σημειωθεί ελάχιστη πρόοδος όσον αφορά τη μείωση των αποβλήτων και την ανακύκλωση των οικιακών αποβλήτων, τα δε οικιακά και λοιπά απόβλητα εξακολουθούν να μεταφέρονται σε χώρους υγειονομικής ταφής αδιακρίτως και σε ορισμένες περιπτώσεις προφανώς αναμεμειγμένα με διάφορα είδη βιομηχανικών αποβλήτων·

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλοί χώροι υγειονομικής ταφής έχουν κηρυχθεί περιοχές στρατηγικού ενδιαφέροντος και ότι ως εκ τούτου οι πολίτες, οι δήμαρχοι και οι τοπικές αρχές, συμπεριλαμβανομένης της αστυνομίας, εμποδίζονται να διερευνήσουν τι είδους υλικά ακριβώς εναποτίθενται εκεί·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το βασικό χαρακτηριστικό της διαχείρισης της κρίσης των αποβλήτων είναι η πρακτική της παρέκκλισης από κανονισμούς και ελέγχους, μεταξύ των οποίων, για παράδειγμα, η εξαίρεση από την υποχρέωση διενέργειας εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και τήρησης της νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επίτροποι που διορίστηκαν είχαν την εξουσία να αποφασίζουν σχετικά με τη χωροθέτηση εγκαταστάσεων, χώρων υγειονομικής ταφής και αποτεφρωτήρων, καθώς και να επιλέγουν αντισυμβαλλόμενους, χωρίς υποχρέωση ενημέρωσης των τοπικών αρχών και των κατοίκων σχετικά με τις αποφάσεις που λαμβάνονται· λαμβάνοντας υπόψη ότι το σύστημα της διαχείρισης των αποβλήτων από επιτρόπους υπό καθεστώς έκτακτης ανάγκης έχει δεχτεί έντονη κριτική και έχει οδηγήσει σε δικαστικές διαδικασίες και ότι στην πραγματικότητα θεωρείται από μεγάλη μερίδα του πληθυσμού μέρος του προβλήματος, λόγω της έλλειψης διαφάνειας και θεσμικών ελέγχων, και όχι μέρος της λύσης,

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με τη Σύμβαση του Aarhus οι πολίτες έχουν το δικαίωμα να ενημερώνονται σχετικά με την κατάσταση στην περιφέρειά τους και ότι είναι καθήκον των αρχών να παρέχουν πληροφορίες και να παρακινούν τους πολίτες ώστε να υιοθετήσουν υπεύθυνη συμπεριφορά και στάση· λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με την οδηγία 2003/35/ΕΚ τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι στο κοινό παρέχονται εγκαίρως ουσιαστικές ευκαιρίες συμμετοχής στην κατάρτιση και τροποποίηση ή επανεξέταση των σχεδίων ή προγραμμάτων που απαιτείται να εκπονηθούν,

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν δόθηκε προσοχή σε μέλη του κοινού που διαμαρτυρήθηκαν για την κατάσταση ή προσπάθησαν να προτείνουν εναλλακτικές προσεγγίσεις· ότι οι εθνικές πολιτικές αρχές έθεσαν τους χώρους διάθεσης αποβλήτων και τον αποτεφρωτήρα της Acerra υπό αυστηρό στρατιωτικό έλεγχο· ότι πρόσφατα πραγματοποιήθηκαν ορισμένες συλλήψεις κατά τη διάρκεια σχετικών διαδηλώσεων και ότι είναι σαφές ότι η σχέση μεταξύ των πολιτών και των αρχών έχει υποστεί σοβαρό πλήγμα και ότι αυξάνεται με τη πάροδο του χρόνου η δυσαρέσκεια των πολιτών,

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2007 η Επιτροπή αποφάσισε να αναστείλει την καταβολή 135 εκατ. ευρώ σε εισφορές από την περίοδο χρηματοδότησης 2006-2013 για έργα που σχετίζονταν με τα απόβλητα και περαιτέρω 10,5 εκατ. ευρώ από την περίοδο χρηματοδότησης 2000-2006, έως ότου καταργηθεί το σύστημα των επιτρόπων,

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στις περισσότερες πόλεις η πρόοδος από πλευράς περιορισμού των αποβλήτων και ανακύκλωσης των οικιακών αποβλήτων υπήρξε ελάχιστη· ότι αξιοσημείωτη είναι η αισθητή πρόοδος που σημειώθηκε σε ορισμένες πόλεις στον διαχωρισμό και τη συλλογή οικιακών αποβλήτων, παρά το ότι ο κύκλος των αποβλήτων εξακολουθεί να στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στην υγειονομική ταφή και την αποτέφρωση, αντίθετα με τις κατευθυντήριες γραμμές που εκτίθενται στη νέα οδηγία πλαίσιο για τα απόβλητα (2008/98/ΕΚ)· ότι αυτή τη στιγμή αξιολογείται ένα σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων, από πλευράς της συμμόρφωσης με τις αρχές που εκτίθενται στη νομοθεσία της ΕΕ για τα απόβλητα όσον αφορά την ιεραρχία επεξεργασίας και την ασφαλή χρήση των χώρων υγειονομικής ταφής ή της αποτέφρωσης,

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν διενεργούνται έλεγχοι σχετικά με την ποιότητα των οικιακών αποβλήτων και την απόρριψη επικίνδυνων αποβλήτων σε χώρους παράνομης διάθεσης και εκτιμώντας ότι επειδή δεν δόθηκε η δέουσα προσοχή σε γεωλογικούς και υδρολογικούς παράγοντες όταν ελήφθη η απόφαση της εγκατάστασης χώρων υγειονομικής ταφής σε θέσεις όπως το Chiaiano έχει δημιουργηθεί υψηλός κίνδυνος μόλυνσης του εδάφους που περιβάλλει τους χώρους και των υπογείων υδάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό αποτελεί παραβίαση των άρθρων 17 και 18 της οδηγίας πλαίσιο για τα απόβλητα, καθώς και της οδηγίας για τους χώρους υγειονομικής ταφής,

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Δικαστήριο της ΕΕ στην απόφασή του της 26ης Απριλίου 2007 στην υπόθεση C-135/05 δήλωσε πρώτον ότι η Ιταλική Δημοκρατία, δεδομένου ότι δεν έλαβε όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να εξασφαλίσει πρωτίστως ότι η ανάκτηση ή διάθεση των αποβλήτων γίνεται χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η ανθρώπινη υγεία και χωρίς να χρησιμοποιούνται διεργασίες ή μέθοδοι που θα μπορούσαν να βλάψουν το περιβάλλον, και δεύτερον επειδή δεν απαγόρευσε την εγκατάλειψη, την απόρριψη ή την ανεξέλεγκτη διάθεση αποβλήτων, παρέλειψε να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από το κοινοτικό δίκαιο· λαμβάνοντας υπόψη ότι στην πρόσφατη απόφαση της 4ης Μαρτίου 2010 στην υπόθεση C-297/08, το Δικαστήριο απεφάνθη ότι, δεδομένου ότι η Ιταλική Δημοκρατία δεν θέσπισε όλα τα απαραίτητα μέτρα για την περιφέρεια της Καμπανίας, παρέλειψε να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της βάσει των άρθρων 4 και 5 της οδηγίας 2006/12/ΕΚ,

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή δεν έχει λάβει την τελική έκδοση του σχεδίου διαχείρισης αποβλήτων για την περιφέρεια της Καμπανίας, σύμφωνα με την απόφαση του Δικαστηρίου της ΕΕ· ότι, ωστόσο, το Κοινοβούλιο έλαβε υπό σημείωση ότι παρουσιάστηκε ένα προσχέδιο σχεδίου διαχείρισης μετά την προθεσμία της 31ης Δεκεμβρίου 2010,

ΙΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο ήδη στο ψήφισμά του της 16ης Σεπτεμβρίου 1998 σχετικά με την εφαρμογή των οδηγιών για τη διαχείριση αποβλήτων ζήτησε τη συστηματική δρομολόγηση διαδικασιών επί παραβάσει εναντίον των κρατών μελών τα οποία παραλείπουν να συμμορφώνονται με όλες τις διατάξεις αυτών των οδηγιών και την κατάρτιση τριμηνιαίου καταλόγου των υποθέσεων που οδηγούνται στο Δικαστήριο εναντίον κρατών μελών που αθετούν τις υποχρεώσεις τους, όπου να περιλαμβάνεται κατάλογος των υποθέσεων επί των οποίων έχει ήδη αποφανθεί το Δικαστήριο, καθώς και κατάλογος των προστίμων που έχει επιβάλει το Δικαστήριο· ότι, στο ψήφισμά του της 19ης Νοεμβρίου 2003 σχετικά με την έκθεση παρακολούθησης της οδηγίας πλαισίου για τα απόβλητα είχε ζητήσει την διεξοδική και συνεπή παρακολούθηση και το συντονισμό της υλοποίησης της ισχύουσας νομοθεσίας για τα απόβλητα,

1.  απευθύνει έκκληση να εξευρεθεί επειγόντως μια βιώσιμη λύση η οποία να ικανοποιεί τα κριτήρια της ΕΕ και συγκεκριμένα η υλοποίηση ενός σχεδίου διαχείρισης των αποβλήτων του οποίου βασικό άξονα θα αποτελεί, σύμφωνα με την οδηγία 2008/98/ΕΚ η τήρηση της ιεραρχίας των αποβλήτων· ζητεί από την Επιτροπή να το κρατάει ενήμερο για τις εξελίξεις, μεταξύ των οποίων για την υλοποίηση ενός σχεδίου διαχείρισης αποβλήτων, και για τη συμμόρφωση με την απόφαση του Δικαστηρίου της ΕΕ της 4ης Μαρτίου 2010 και με τις ενωσιακές διατάξεις·

2.  υπενθυμίζει ότι η συμμόρφωση με το δίκαιο της ΕΕ σχετικά με τα απόβλητα στην Καμπανία απαιτεί να καταβληθούν ιδιαίτερα σύντονες προσπάθειες ώστε να μειωθεί ο όγκος των αποβλήτων και να γείρει η πλάστιγγα προς την πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων, τον περιορισμό, την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση, με την εξασφάλιση των κατάλληλων υποδομών και παρατηρεί ότι πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην ανάκτηση οργανικών αποβλήτων, ιδίως σε αυτή την σε γενικές γραμμές γεωργική περιφέρεια· συνιστά να εξακριβώνονται τα δεδομένα και να καθιερωθεί σύστημα ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών·

3.  θεωρεί ότι τα έκτακτα μέτρα που έλαβαν επί μακρές περιόδους οι ιταλικές αρχές, συμπεριλαμβανομένου του διορισμού ειδικών επιτρόπων ή της ανακήρυξης των χώρων εναπόθεσης αποβλήτων σε χώρους "στρατηγικού ενδιαφέροντος" υπό στρατιωτικό έλεγχο αποδείχθηκαν αντιπαραγωγικά και φοβάται ότι η εδραιωμένη αδιαφάνεια της διαχείρισης αποβλήτων εκ μέρους των δημόσιων αρχών έχει διευκολύνει μάλλον παρά παρεμποδίσει την αυξημένη συμμετοχή ομάδων του οργανωμένου εγκλήματος, τόσο στην επίσημη διαχείριση αποβλήτων στην περιοχή όσο και στην παράνομη διάθεση βιομηχανικών αποβλήτων· ζητεί κατά συνέπεια πολύ μεγαλύτερη διαφάνεια εκ μέρους των διάφορων αρμόδιων αρχών·

4.  τονίζει τη σημασία της αποκατάστασης εμπιστοσύνης μέσω ενός δομημένου διαλόγου μεταξύ των πολιτών και των επιμέρους αρχών καθώς και μεταξύ των διαφόρων κρατικών υπηρεσιών εντός ενός οργανωμένου πλαισίου· εκφράζει τη λύπη του για την απαγγελία κατηγοριών από τις αρχές εναντίον ορισμένων μελών του κοινού που διαδηλώνουν ειρηνικά κατά της δημιουργίας νέων χώρων υγειονομικής ταφής καθώς και για τη βία που ασκήθηκε εις βάρος διαδηλωτών από τα σώματα ασφαλείας· είναι πεπεισμένο ότι μόνο με την ενεργητική συμμετοχή των πολιτών σε όλες τις φάσεις της διαδικασίας είναι δυνατό να εξευρεθεί με την πάροδο του χρόνου μια βιώσιμη λύση στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η περιφέρεια σε σχέση με τα απόβλητα·

5.  επαναλαμβάνει το γεγονός ότι η Επιτροπή αυτή τη στιγμή παρακρατά διαρθρωτικά κεφάλαια της ΕΕ που προορίζονται για την Καμπανία, κεφάλαια τα οποία δεν πρόκειται να αποδεσμευτούν παρά μόνο όταν το σχέδιο διαχείριση των αποβλήτων αποδειχθεί ότι συμμορφώνεται πράγματι με την ενωσιακή νομοθεσία·

6.  επισύρει την προσοχή στα 7 εκατομμύρια τόνους "οικομπάλες", των οποίων το περιεχόμενο εξετάζεται επί του παρόντος, που έχουν συσσωρευθεί σε χώρους αποθήκευσης, ιδίως στην Taverna del Ré, και υπογραμμίζει ότι επιβάλλεται να απομακρυνθούν και να διατεθούν κατά προτεραιότητα, αφού προηγουμένως εκτιμηθεί σωστά το ακριβές περιεχόμενό τους· επιμένει ότι η διάθεση των "οικομπαλών" πρέπει να γίνει με χρήση των κατάλληλων μορφών επεξεργασίας και να αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο του σχεδίου διαχείρισης των αποβλήτων που θα ορίζει σαφώς τις εγκαταστάσεις για κάθε μορφή επεξεργασίας και θα βασίζεται σε νόμιμες πρακτικές·

7.  επισημαίνει ότι πρέπει να δοθεί επειγόντως προσοχή στο ζήτημα της παράνομης απόρριψης σε ανοιχτές χωματερές ανάμεικτων και μη ταυτοποιημένων αποβλήτων πλησίον των εγκαταστάσεων στην Ferandelle και ζητεί την εφαρμογή αυστηρών ελέγχων διαχείρισης· υπενθυμίζει στις αρμόδιες αρχές ότι, σε απόλυτη συμμόρφωση με την οδηγία ΟΠΕΡ (οδηγία 2010/75/ΕΕ), οφείλουν να ασκούν αυστηρό έλεγχο στη διαχείριση αυτών των ειδικών τύπων βιομηχανικών αποβλήτων, ανεξάρτητα από την προέλευσή τους· παρατηρεί επίσης ότι πρέπει να δημιουργηθούν ειδικές εγκαταστάσεις, οι οποίες να ανταποκρίνονται στις διατάξεις των οδηγιών της ΕΕ, διασφαλίζοντας την ανάπτυξη κατάλληλων υποδομών για τη διαχείριση των βιομηχανικών, ειδικών και τοξικών αποβλήτων· ζητεί να δοθούν εξηγήσεις για τη μη χρησιμοποίηση του χώρου που έχει σχεδιαστεί για την υποδοχή οργανικών αποβλήτων και ζητεί να τεθεί σε λειτουργία, υπό την προϋπόθεση ότι πληροί τα κριτήρια που θεσπίζονται στην οδηγία για τη διαχείριση των αποβλήτων· ζητεί την παρακολούθηση των χώρων υγειονομικής ταφής που λειτουργούν χωρίς άδεια και υπό ιδιωτική διαχείριση και τη λήψη κατάλληλων μέτρων ώστε να επιτευχθεί συμμόρφωση με τις διατάξεις της ΕΕ·

8.  εκφράζει τη λύπη του για την προηγούμενη απόφαση να λειτουργήσουν χώροι υγειονομικής ταφής σε περιοχές φυσικής προστασίας μέσα στο εθνικό πάρκο Βεζούβιου όπως στο Terzigno· αντιτίθεται έντονα σε οποιαδήποτε σχέδια επέκτασης αυτών των χώρων υγειονομικής ταφής και επαινεί την απόφαση να μην ανοίξει δεύτερος χώρος υγειονομικής ταφής στο Terzigno (Cava Vitiello)·

9.  επισημαίνει ότι η Επιτροπή έχει δηλώσει ότι η τοποθέτηση χώρων υγειονομικής ταφής σε τόπους Natura 2000 δεν είναι από μόνη της παραβίαση της ενωσιακής νομοθεσίας και επισημαίνει επίσης ότι οι ζώνες που έχουν καθοριστεί ή χρησιμοποιούνται ήδη με αυτό το χαρακτήρα σε εθνικά πάρκα, τόπους Natura 2000 καθώς και τόπους πολιτισμικής κληρονομιάς της UNESCO συμμορφώνονται με την ενωσιακή νομοθεσία· θέτει το ερώτημα αν τούτο συνεπάγεται οικολογικούς ή υγειονομικούς κινδύνους· εκφράζει την άποψη ότι οι χώροι υγειονομικής ταφής σε τόπους που αποτελούν φυσική ή πολιτισμική κληρονομιά δεν είναι συμβατοί με την περιβαλλοντική νομοθεσία· ζητεί από την Επιτροπή να τροποποιήσει την ενωσιακή νομοθεσία περί αποβλήτων για να απαγορεύσει κατηγορηματικά τους χώρους υγειονομικής ταφής σε τόπους του Natura 2000· προτείνει στην Επιτροπή να ζητήσει από το Δικαστήριο της ΕΕ τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων εάν επεκταθούν οι υφιστάμενοι χώροι υγειονομικής ταφής σε προστατευόμενες περιοχές ή εάν ανοίξουν νέοι χώροι σε περιοχές Nature 2000·

10. καλεί μετ΄ επιτάσεως την ιταλική κυβέρνηση να ενεργήσει επί του θέματος αυτού σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο και ειδικότερα να συμμορφωθεί με τις δύο πρόσφατες αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, να τηρήσει τις συνακόλουθες προθεσμίες συμμόρφωσης που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να αντιμετωπίσει όλες τις διαπιστωμένες παραβιάσεις του ενωσιακού δικαίου, υπενθυμίζοντας την υποχρέωση λήψης μέτρων προκειμένου να διασφαλιστεί η τήρηση του κοινοτικού κεκτημένου σε όλα τα επίπεδα·

11. καλεί την Επιτροπή να καταβάλει στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της κάθε προσπάθεια προκειμένου να διαπιστώσει ότι οι αρμόδιες ιταλικές αρχές διασφαλίζουν αποτελεσματικά τη δέουσα συλλογή, διαλογή και επεξεργασία των αποβλήτων, για παράδειγμα με συστηματικούς ελέγχους, και να καλέσει τις περιφερειακές αρχές να υποβάλουν ένα αξιόπιστο σχέδιο· καλεί την Επιτροπή να μεριμνήσει ώστε να πάρει μέρος στις επιθεωρήσεις ευρωπαϊκή κοινοβουλευτική αντιπροσωπεία·

12. τονίζει ότι ο σχεδιασμός και η εφαρμογή του κύκλου διαχείρισης των αποβλήτων αποτελεί ευθύνη των ιταλικών αρχών· θεωρεί ότι το βάρος της εκκαθάρισης των χώρων υγειονομικής ταφής στην Καμπανία που έχουν μολυνθεί από διάφορα είδη αποβλήτων δεν πρέπει να υποστούν οι φορολογούμενοι αλλά, σύμφωνα με την αρχή "ο ρυπαίνων πληρώνει", οι υπεύθυνοι για τη ρύπανση·

13. παρατηρεί ότι η Ιταλία δεν κοινοποίησε την μεταφορά στο εθνικό της δίκαιο της οδηγίας 2008/99 σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος μέσω του ποινικού δικαίου εντός της προθεσμίας της 26ης Δεκεμβρίου 2010, αλλά αναμένει από την Ιταλία να συμμορφωθεί πλήρως με αυτή την οδηγία και να επιβάλει τις δέουσες κυρώσεις στα αδικήματα που συνδέονται με τα απόβλητα και απαριθμούνται στην οδηγία, μεταξύ των οποίων σε νομικά πρόσωπα, εφόσον πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις·

14. καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί την κατάσταση και να χρησιμοποιεί τις εξουσίες που διαθέτει, και μεταξύ άλλων να κινήσει νέα διαδικασία επιζητώντας οικονομικές κυρώσεις (άρθρο 260 της ΣΛΕΕ), προκειμένου να εξασφαλιστεί η χωρίς καθυστέρηση συμμόρφωση των αρχών της Καμπανίας με την απόφαση του Δικαστηρίου, σύμφωνα με την απόφαση στην υπόθεση C-304/02 Επιτροπή κατά Γαλλίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου της 12ης Ιουλίου 2005, [2005] ECR I-6263, ιδίως εξασφαλίζοντας ότι οι υφιστάμενοι χώροι υγειονομικής ταφής συμμορφώνονται με την ενωσιακή νομοθεσία·

15. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, καθώς και στην κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο της Ιταλίας.

 

 

(1)

ΕΕ L 194, 25.7.1975, σ. 39.

(2)

ΕΕ L 377, 31.12.1991, σ. 20.

(3)

ΕΕ L 182, 16.7.1999, σ. 1.

(4)

ΕΕ L 312, 22.11.2008, σ. 3.

(5)

Εγκριθέντα κείμενα, P5_TA(2003)0508

(6)

ΕΕ C 313, 12.10.1998, σ. 53.

(7)

PETI_DT(2010)442870.

(8)

ΕΕ L 328, 6.12.2008, σ. 28.

(9)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου