Procedură : 2010/2963(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : RC-B7-0073/2011

Texte depuse :

RC-B7-0073/2011

Dezbateri :

Voturi :

PV 03/02/2011 - 8.16
CRE 03/02/2011 - 8.16
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2011)0041

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE
PDF 142kWORD 106k
31.1.2011
PE455.901v01-00}
PE455.911v01-00}
PE455.913v01-00}
PE455.914v01-00} RC1
 
B7-0073/2011}
B7-0082/2011}
B7-0084/2011}
B7-0085/2011} RC1

depusă în conformitate cu articolul 115 alineatul (5) din Regulamentul de procedură,

în locul propunerilor de rezoluţie depuse de următoarele grupuri

ALDE (B7‑0073/2011)

GUE/NGL (B7‑0082/2011)

S&D (B7‑0084/2011)

Verts/ALE (B7‑0085/2011)


referitoare la criza deşeurilor din Campania


Judith A. Merkies, Victor Boştinaru, David-Maria Sassoli, Andrea Cozzolino, Mario Pirillo în numele Grupului S&D
Luigi de Magistris, Sonia Alfano, Niccolò Rinaldi, Giommaria Uggias, Adina-Ioana Vălean în numele Grupului ALDE
Margrete Auken, Eva Lichtenberger în numele Grupului Verts/ALE
Bairbre de Brún, Willy Meyer, Marisa Matias, Nikolaos Chountis, Søren Bo Søndergaard, Patrick Le Hyaric, Sabine Wils în numele Grupului GUE/NGL
AMENDAMENTE

Rezoluţia Parlamentului European referitoare la criza deşeurilor din Campania  

Parlamentul European,

–   având în vedere Directiva Consiliului 75/442/CEE din 16 iulie 1975 privind deşeurile(1), în special articolul 4,

–   având în vedere Directiva Consiliului 91/689/CEE din 12 decembrie 1991 privind deşeurile periculoase(2), în special articolul 2,

–   având în vedere Directiva Consiliului 99/31/CE din 26 aprilie 1999 privind depozitele de deşeuri(3), în special articolul 11 şi anexa II la aceasta,

–   având în vedere Directiva-cadru revizuită privind deşeurile (2008/98/CE)(4), în special articolele 17 şi 18,

–   având în vedere Rezoluţia sa din 19 noiembrie 2003 referitoare la raportul de monitorizare a aplicării Directivei Consiliului 75/442/CEE (Directiva-cadru privind deşeurile)(5),

–   având în vedere Rezoluţia sa din 16 septembrie 1998 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu cu privire la aplicarea directivelor privind gestionarea deşeurilor(6),

–   având în vedere documentul de lucru referitor la misiunea de informare efectuată de Comisia pentru petiţii în Campania, Italia, între 28 şi 30 aprilie 2010(7),

–   având în vedere Legea nr. 123/2008 a Republicii Italiene, promulgată la 14 iulie 2008,

–   având în vedere Directiva 2008/99/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind protecţia mediului prin intermediul dreptului penal(8),

–   având în vedere hotărârea Curţii Europene de Justiţie în cauza C-135/05 din 26 aprilie 2007,

–   având în vedere hotărârea Curţii Europene de Justiţie în cauza C-297/08 din 4 martie 2010,

–   având în vedere articolul 191 şi articolul 260 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

–   având în vedere Directiva 2003/35/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 mai 2003 de instituire a participării publicului la elaborarea anumitor planuri şi programe privind mediul(9), în special articolul 2,

–   având în vedere Convenţia de la Aarhus,

–   având în vedere articolul 115 alineatul (5) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât criza deşeurilor din provincia Campania este capitolul cel mai complex dintr-o serie îndelungată de probleme de gestionare a deşeurilor în numeroase regiuni din Italia, inclusiv Lazio, Calabria şi Sicilia; întrucât în anii ’90 a fost declarată starea de urgenţă în ceea ce priveşte deşeurile şi au fost desemnaţi comisari guvernamentali care beneficiază de competenţe şi de fonduri speciale;

B.  întrucât prin decretul-lege italian nr. 195 din 31 decembrie 2009 s-a declarat în mod oficial încetarea stării de urgenţă şi, începând cu acea dată, a delegat la nivelul autorităţilor provinciale responsabilitatea pentru gestionarea deşeurilor;

C. întrucât la 5 octombrie 2010 Comisia pentru petiţii a Parlamentului European a adoptat un document de lucru referitor la misiunea de informare efectuată în Campania, Italia, între 28 şi 30 aprilie 2010, în urma numeroaselor petiţii primite cu privire la problemele de gestionare a deşeurilor din această regiune;

D. întrucât, după criza din vara anului 2007, a apărut o nouă situaţie de criză, la scurt timp după adoptarea raportului referitor la misiunea Comisiei pentru petiţii; întrucât anunţarea măsurilor excepţionale luate în consecinţă, cum ar fi deschiderea de noi depozite de deşeuri, a fost urmată de proteste masive;

E.  întrucât soluţia iniţială, prevăzând producţia de baloţi ecologici şi de deşeuri organice, nu a fost realizată în mod corect, astfel încât baloţii nu au putut fi eliminaţi; şi întrucât din cauza nefiltrării deşeurilor şi lipsei procedurilor de sortare, au fost produse circa şapte milioane de tone de baloţi ecologici de calitate inferioară standardelor;

F.  întrucât primul incinerator din Acerra a devenit operaţional abia în martie 2010, şi întrucât funcţionarea sa a fost afectată de lipsa infrastructurii adecvate de separare şi tratare a deşeurilor şi există în continuare preocupări legate de eliminarea cenuşii toxice rezultate în urma procesului de incinerare;

G. întrucât progresele înregistrate în ceea ce priveşte reducerea cantităţii de deşeuri şi reciclarea deşeurilor menajere sunt minime, iar deşeurile menajere şi alte tipuri de deşeuri sunt în continuare transportate la depozite fără a se face vreo distincţie, în unele cazuri fiind, se pare, amestecate cu diferite tipuri de deşeuri industriale;

H. întrucât numeroase depozite de deşeuri au fost declarate zone de interes strategic şi, în consecinţă, cetăţenii, primarii şi autorităţile locale, inclusiv poliţia, nu au putut verifica ce fel de deşeuri sunt aduse în realitate în aceste depozite;

I.   întrucât caracteristica-cheie a gestionării crizei deşeurilor este, în practică, derogarea de la reglementări şi controale, inclusiv, de exemplu, exceptarea de la evaluarea impactului asupra mediului şi de la legislaţia privind achiziţiile publice; întrucât au fost numiţi comisari cu autoritatea de a decide unde să fie amplasate instalaţiile, depozitele de deşeuri şi incineratoarele şi care sunt societăţile contractate, fără să consulte sau să furnizeze informaţii autorităţilor locale şi rezidenţilor în procesul de luare a deciziilor; şi întrucât sistemul de gestionare a deşeurilor prin intermediul acestor comisari de urgenţă a fost aspru criticat şi acţionat în justiţie, fiind de fapt considerat de către o mare parte a populaţiei drept parte a problemei, iar nu soluţia, din cauza lipsei de transparenţă şi de supraveghere instituţională;

J.   întrucât, în conformitate cu Convenţia de la Aarhus, cetăţenii au dreptul de a fi informaţi cu privire la situaţia de pe teritoriul pe care locuiesc şi este de datoria autorităţilor să ofere informaţiile necesare şi să motiveze cetăţenii să dea dovadă de o atitudine şi un comportament responsabile; întrucât, în conformitate cu Directiva 2003/35/CE, statele membre trebuie să se asigure că publicul poate participa, în timp util şi în mod efectiv, la pregătirea şi la modificarea sau revizuirea planurilor sau ale programelor care trebuie elaborate;

K. întrucât nu s-a acordat atenţie suficientă acelor voci care au protestat faţă de situaţia creată şi au încercat să propună soluţii alternative; întrucât autorităţile politice naţionale au plasat sub control militar strict siturile de deşeuri şi incineratorul din Acerra; întrucât, recent, au fost făcute arestări în timpul demonstraţiilor publice legate de acest subiect, reieşind clar că relaţia dintre opinia publică şi autorităţi s-a deteriorat şi că nemulţumirea populaţiei continuă să crească;

L.  întrucât Comisia Europeană a decis în 2007 să suspende plata a 135 de milioane de euro în contribuţii din perioada de finanţare 2006-2013 la proiectele privind gestionarea deşeurilor şi a încă 10,5 milioane de euro din perioada de finanţare 2000-2006, până la abolirea sistemului de comisari;

M. întrucât în cele mai multe oraşe progresele în ceea ce priveşte reducerea deşeurilor şi reciclarea deşeurilor menajere au fost minime; întrucât, în mod remarcabil, s-au înregistrat progrese remarcabile în anumite oraşe în separarea şi colectarea deşeurilor menajere, deşi ciclul deşeurilor se bazează încă în mare măsură pe depozite şi incinerare, în dezacord cu orientările noii Directive-cadru privind deşeurile (2008/98/CE); întrucât în prezent se evaluează un plan de gestionare a deşeurilor în ceea ce priveşte respectarea principiilor prevăzute în legislaţia UE privind ierarhia de tratament şi utilizarea sigură a depozitelor de gunoi sau a incinerării;

N. întrucât calitatea deşeurilor menajere şi depozitarea necontrolată a deşeurilor periculoase pe situri ilegale nu sunt controlate şi întrucât factorii geologici şi hidrologici nu au fost luaţi în considerare în mod corespunzător atunci când s-a decis amplasarea depozitelor de deşeuri în situri precum Chiaiano, ceea ce a generat riscuri mari de contaminare a solului din împrejurimi şi a surselor de apă subterană; întrucât astfel sunt încălcate dispoziţiile articolelor 17 şi 18 din Directiva-cadru privind deşeurile, precum şi dispoziţiile Directivei privind depozitele de deşeuri;

O. întrucât în hotărârea sa din 26 aprilie 2007 în cauza C-135/05, Curtea de Justiţie a declarat că, în primul rând, neadoptând toate măsurile necesare pentru a se asigura că deşeurile sunt recuperate sau eliminate fără a pune în pericol sănătatea umană şi fără a se utiliza procese sau metode dăunătoare pentru mediu şi că, în al doilea rând, abandonarea, depozitarea ilegală sau eliminarea necontrolată de deşeuri sunt interzise, Republica Italiană nu şi-a îndeplinit obligaţiile care îi revin în temeiul dreptului comunitar; întrucât în hotărârea sa recentă din 4 martie 2010 în cauza C-297/08, Curtea de Justiţie a declarat că, neadoptând toate măsurile necesare pentru regiunea Campania, Republica Italiană nu şi-a îndeplinit obligaţiile care îi revin în temeiul articolelor 4 şi 5 din Directiva 2006/12/CE;

P.  întrucât Comisia nu a primit versiunea finală a planului privind gestionarea deşeurilor pentru Regiunea Campania, aşa cum prevede hotărârea Curţii de Justiţie; întrucât Parlamentul a luat totuşi act de un proiect de pan de gestionare a deşeurilor, prezentat după termenul limită 31 decembrie 2010;

Q. întrucât, încă în Rezoluţia sa din 16 septembrie 1998 referitoare la aplicarea directivelor privind gestionarea deşeurilor, Parlamentul a solicitat iniţierea sistematică de proceduri privind încălcarea dreptului comunitar împotriva statelor membre care nu respectă dispoziţiile acestor directive şi întocmirea unei liste trimestriale a cauzelor deschise la Curtea de Justiţie împotriva statelor membre care nu îşi respectă obligaţiile, inclusiv a unei liste a cauzelor în care Curtea s-a pronunţat deja şi a unei liste a amenzilor impuse de Curte; şi întrucât, în Rezoluţia sa din 19 noiembrie 2003 referitoare la raportul privind monitorizarea aplicării Directivei-cadru privind deşeurile, Parlamentul a solicitat o monitorizare şi o coordonare riguroase şi consecvente ale punerii în aplicare a legislaţiei în vigoare privind deşeurile,

1.  îndeamnă la găsirea de urgenţă a unei soluţii durabile care să îndeplinească criteriile UE, şi anume punerea în aplicare a unui plan de gestionare a deşeurilor în cadrul căruia, în conformitate cu Directiva 2008/98/CE, respectarea ierarhiei ciclului deşeurilor să constituie un element-cheie; solicită Comisiei să îl informeze cu privire la evoluţia situaţiei, inclusiv cu privire la implementarea planului de gestionare a deşeurilor şi cu respectarea hotărârii Curţii din 4 martie 2010 şi a reglementărilor UE;

2.  subliniază că respectarea legislaţiei UE privind deşeurile în Campania presupune un efort susţinut de diminuare a volumului deşeurilor şi înclinarea balanţei în favoarea prevenirii producerii deşeurilor, a reducerii, reutilizării şi reciclării acestora, prin crearea unei infrastructuri adecvate şi constată că trebuie pus un accent mai puternic pe recuperarea deşeurilor organice, în special în această regiune preponderent agricolă; recomandă controlarea termenului şi instituirea unui sistem de schimb de cele mai bune practici;

3.  consideră că măsurile excepţionale de lungă durată elaborate de autorităţile italiene, inclusiv numirea de comisari speciali sau desemnarea depozitelor de deşeuri drept zone de „interes strategic” sub control militar au fost contraproductive şi îşi exprimă temerea că opacitatea instaurată de instituţiile publice în ceea ce priveşte gestionarea deşeurilor a facilitat şi nu descurajat prezenţa sporită a grupurilor de crimă organizată, atât în ceea ce priveşte procesul oficial de gestionare a deşeurilor din regiune, cât şi eliminarea ilegală a deşeurilor industriale; invită, prin urmare, diferitele autorităţi responsabile să dea dovadă de mult mai multă transparenţă;

4.  subliniază importanţa reinstaurarea încrederii printr-un dialog structurat între opinia publică şi diferitele autorităţi responsabile, precum şi între diferitele niveluri de administraţie; regretă acuzaţiile de natură penală aduse de autorităţi anumitor cetăţeni ce demonstrau paşnic împotriva deschiderii de noi depozite de deşeuri, precum şi recurgerea la violenţă de către autorităţi împotriva demonstranţilor; îşi exprimă convingerea că numai prin implicarea activă a opiniei publice pe întreg parcursul procesului se poate ajunge în timp la o soluţie durabilă la problemele de gestionare a deşeurilor cu care se confruntă regiunea;

5.  reiterează faptul că fondurile structurale UE destinate regiunii Campania vor rămâne blocate de către Comisie până la prezentarea unui plan de gestionare a deşeurilor conform cu legislaţia UE;

6.  este preocupat de existenţa celor şapte milioane de tone de baloţi de deşeuri, al căror conţinut este în prezent examinat, acumulate în siturile de depozitare, în special în situl Taverna del Ré, şi subliniază că este important să se acorde prioritate înlăturării şi eliminării acestora, după o evaluare adecvată a conţinutului exact al acestora; insistă asupra faptului că eliminarea baloţilor de deşeuri trebuie să aibă loc printr-un tratament adecvat şi să fie abordată în cadrul unui plan de gestionare a deşeurilor, în care sunt stabilite clar amplasamentele pentru fiecare tip de tratare şi care se bazează pe practici legale;

7.  constată că trebuie să se acorde urgent atenţie problemei pe care o reprezintă depozitarea deschisă şi ilegală de deşeuri amestecate şi neidentificate în apropierea sitului de la Ferandelle şi solicită aplicarea unor controale stricte privind gestionarea; reaminteşte autorităţilor competente că, pentru a se asigura deplina conformitate cu Directiva privind emisiile industriale/ prevenirea şi controlul integrat al poluării, (Directiva 2010/75/UE), acestea trebuie să instituie controale stricte ale manipulării anumitor tipuri de deşeuri industriale, indiferent de originea lor; observă, de asemenea, că trebuie desemnate situri speciale care să respecte dispoziţiile directivelor UE relevante, asigurându-se că este dezvoltată o infrastructură adecvată pentru deşeurile industriale, pentru deşeurile speciale şi pentru cele toxice; solicită o explicaţie privind motivele pentru care situl planificat pentru primirea de deşeuri organice nu a fost folosit şi solicită punerea sa în funcţiune dacă situl îndeplineşte criteriile stabilite în Directiva privind gestionarea deşeurilor; solicită monitorizarea depozitelor de deşeuri private şi nedispunând de autorizaţie, precum şi luare de măsuri concrete care să asigure respectarea legislaţiei UE;

8.  regretă faptul că au fost deschise depozite de deşeuri în zone de protecţie a naturii în perimetrul Parcului Naţional Vezuviu, cum ar fi depozitul de la Terzigno; se opune cu fermitate oricăror planuri de extindere a acestor depozite de deşeuri şi salută decizia de a nu se deschide un al doilea depozit la Terzigno (Cava Vitiello);

9.  ia act de constatarea Comisiei potrivit căreia localizarea siturilor de depozite de deşeuri în situri Natura 2000 nu reprezintă o încălcare a legislaţiei UE şi, de asemenea, că zone care au fost desemnate sau deja folosite în parcuri naţionale, precum Natura 2000 şi zone din patrimoniul UNESCO, sunt conforme cu legislaţia UE; se întreabă dacă aceasta nu reprezintă un risc pentru mediu sau sănătate; consideră că amplasarea de depozite de deşeuri în zone naturale sau culturale protejate este incompatibilă ce legislaţia de protecţie a mediului; solicită Comisiei să modifice legislaţia europeană în domeniul deşeurilor pentru a interzice în mod categoric depozitele de deşeuri în situri Natura 2000; propune Comisiei să depună pe lângă Curtea de Justiţie o acţiune în încetare în cazul extinderii depozitelor de deşeuri existente în zonele de protecţie a naturii sau în cazul deschiderii de noi depozite în situri Natura 2000;

10. îndeamnă guvernul italian să acţioneze în această privinţă în conformitate cu legislaţia UE şi, în special, să se conformeze celor două hotărâri recente ale Curţii Europene de Justiţie, să respecte termenele limită de conformitate ce rezultă din acestea, aşa cum au fost stabilite de Comisie şi să remedieze toate situaţiile de încălcare a dreptului UE constatate, respectându-şi obligaţia de a lua măsuri pentru a se asigura că acquis-ul UE este respectat la toate nivelurile;

11. solicită Comisiei să depună toate eforturile, în limita prerogativelor sale, pentru a verifica dacă autorităţile competente italiene se asigură efectiv de faptul că deşeurile sunt ridicate, sortate şi tratate corespunzător, de exemplu efectuând inspecţii sistematice, şi să determine autorităţile regionale să prezinte un plan credibil de gestionare a deşeurilor; solicită Comisiei să invite Parlamentul European să participe la inspecţii prin intermediul unei delegaţii;

12. subliniază că elaborarea şi punerea în aplicare a unui ciclu al deşeurilor este de competenţa autorităţilor italiene; consideră că sarcina curăţării siturilor din Campania care au fost contaminate de poluarea generată de diferite tipuri de deşeuri nu ar trebui să fie suportată din banii contribuabililor, ci în conformitate cu principiul „poluatorul plăteşte”, de către cei responsabili de poluare;

13. constată că Italia nu a notificat transpunerea Directivei 2008/99/CE privind protecţia mediului prin intermediul dreptului penal până la termenul stabilit, 26 decembrie 2010, şi aşteaptă ca Italia să se conformeze pe deplin directivei şi să aplice sancţiuni în funcţie de încălcările constatate ale dispoziţiilor directivei referitoare la deşeuri, inclusiv în cazul persoanelor juridice, după caz;

14. solicită Comisiei să monitorizeze situaţia şi să facă uz de competenţele ce-i revin, inclusiv prin iniţierea unei acţiuni de stabilire a unor sancţiuni financiare (în temeiul articolului 260 din TFUE), pentru a asigura respectarea de către autorităţile din Campania a hotărârii relevante a Curţii de Justiţie, în conformitate cu hotărârea din 12 iulie 2005 a Curţii în cauza C-304/02 Comisia/Franţa [2005] ECR I-6263, asigurându-se în special că depozitele de deşeuri existente îndeplinesc condiţiile stabilite de dreptul UE;

15. încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite poziţia sa Consiliului, Comisiei, precum şi guvernului şi parlamentului italian.

 

 

(1)

JO L 194, 25.7.1975, p. 39.

(2)

JO L 377, 31.12.1991, p. 20.

(3)

JO L 182, 16.7.1999, p. 1.

(4)

JO L 312, 22.11.2008, p. 3.

(5)

Texte adoptate, P5_TA(2003)0508.

(6)

JO C 313, 12.10.1998, p. 53.

(7)

PETI_DT(2010)442870.

(8)

JO L 328, 6.12.2008, p. 28.

(9)

OJ L 156, 25.6.2003, p. 17.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate