Postup : 2010/2963(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : RC-B7-0073/2011

Predkladané texty :

RC-B7-0073/2011

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 03/02/2011 - 8.16
CRE 03/02/2011 - 8.16
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2011)0041

SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA
PDF 146kWORD 97k
31.1.2011
PE455.901v01-00}
PE455.911v01-00}
PE455.913v01-00}
PE455.914v01-00} RC1
 
B7-0073/2011}
B7-0082/2011}
B7-0084/2011}
B7-0085/2011} RC1

predložený v súlade s článkom 115 ods. 5 rokovacieho poriadku,

ktorý nahrádza návrhy skupín:

ALDE (B7‑0073/2011)

GUE/NGL (B7‑0082/2011)

S&D (B7‑0084/2011)

Verts/ALE (B7‑0085/2011)


o kríze týkajúcej sa odpadu v Kampánii


Judith A. Merkies, Victor Boştinaru, David-Maria Sassoli, Andrea Cozzolino, Mario Pirillo v mene skupiny S&D
Luigi de Magistris, Sonia Alfano, Niccolò Rinaldi, Giommaria Uggias, Adina-Ioana Vălean v mene skupiny ALDE
Margrete Auken, Eva Lichtenberger v mene skupiny Verts/ALE
Bairbre de Brún, Willy Meyer, Marisa Matias, Nikolaos Chountis, Søren Bo Søndergaard, Patrick Le Hyaric, Sabine Wils v mene skupiny GUE/NGL

Uznesenie Európskeho parlamentu o kríze týkajúcej sa odpadu v Kampánii  

Európsky parlament,

–   so zreteľom na smernicu Rady 75/442/EHS z 15. júla 1975 o odpade(1), a najmä na jej článok 4,

–   so zreteľom na smernicu Rady 91/689/EHS z 12.12.91 o nebezpečnom odpade(2), a najmä na jej článok 2,

–   o zreteľom na smernicu Rady 99/31/ES z 26. apríla 1999 o skládkach odpadu(3), a najmä na jej článok 11 a prílohu II,

–   so zreteľom na revíziu rámcovej smernice o odpade (2008/98/ES)(4), a najmä na jej články 17 a 18,

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 19. novembra 2003 o správe o plnení smernice Rady 75/442/EHS (rámcovej smernici o odpadoch)(5),

–   so zreteľom na svoje uznesenie zo 16. septembra 1998 o oznámení Komisie Európskemu parlamentu a Rade o uplatňovaní smerníc o odpadovom hospodárstve(6),

–   so zreteľom na pracovný dokument o vyšetrovacej misii Výboru EP pre petície do talianskej Kampánie, ktorá sa uskutočnila 28. – 30. apríla 2010(7),

–   so zreteľom na zákon 123/2008 Talianskej republiky uverejnený 14. júla 2008,

–   so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2008/99/ES z 19. novembra 2008 o ochrane životného prostredia prostredníctvom trestného práva(8),

–   so zreteľom na rozsudok Európskeho súdneho dvora v prípade C-135/05 z 26. apríla 2007,

–   so zreteľom na rozsudok Európskeho súdneho dvora v prípade C-297/08 zo 4. marca 2010,

–   so zreteľom na články 191 a 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–   so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2003/35/ES z 26. mája 2003, ktorou sa ustanovuje účasť verejnosti pri navrhovaní určitých plánov a programov týkajúcich sa životného prostredia(9), a najmä na jej článok 2

–   so zreteľom na Aarhuský dohovor,

–   so zreteľom na článok 115 ods. 5 rokovacieho poriadku,

A. keďže kríza týkajúca sa odpadu v provincii Kampánia je najzložitejšou kapitolou v histórii problémového odpadového hospodárstva v mnohých častiach Talianska vrátane Lazia, Kalábrie a Sicílie a keďže v deväťdesiatych rokoch bol v súvislosti s odpadom vyhlásený núdzový stav a boli vymenovaní vládni komisári s osobitnými právomocami a pridelenými finančnými prostriedkami,

B.  keďže talianskym dekrétom č. 195 z 31. decembra 2009 sa oficiálne skončil núdzový stav a od tohto dátumu sa zodpovednosť za odpadové hospodárstvo prenáša na provinčné orgány;

C. keďže 5. októbra 2010 Výbor pre petície Parlamentu prijal pracovný dokument o výsledkoch vyšetrovacej misie v Kampánii v Taliansku, ktorá sa uskutočnila 28. – 30 apríla 2010 na podnet mnohých petícií týkajúcich sa problémov odpadového hospodárstva v tomto regióne,

D. keďže krátko potom, ako Výbor pre petície prijal správu o tejto misii, vypukla nová kríza, ktorá vystriedala krízu z leta 2007; keďže oznámenie následných výnimočných opatrení, napríklad otváranie nových skládok odpadu, vyvolalo rozsiahle protesty,

E.  keďže pôvodné riešenie zahrnujúce produkciu „ekobalov“ (odpad stlačený do balov) a organického odpadu nebolo realizované správne, takže balíky s odpadom sa nedali zlikvidovať; keďže v dôsledku nedostatočného separovania alebo triedenia odpadu sa podľa odhadov vyrobilo vyše sedem miliónov ton „ekobalov“ nízkej kvality,

F.  keďže prvá spaľovňa v meste Acerra sa začala využívať až v marci 2010 a keďže jej prevádzku zhoršuje nedostatok potrebnej infraštruktúry na triedenie a spracovanie odpadu a budúcnosť toxického popola zo spaľovania naďalej vyvoláva znepokojenie,

G. keďže v súvislosti s redukciou odpadu a recykláciou domového odpadu sa dosiahol iba minimálny pokrok a domový a ostatný odpad sa aj naďalej priváža na skládky netriedený, v niektorých prípadoch očividne zmiešaný s rôznymi druhmi priemyselného odpadu,

H. keďže mnohé skládky boli vyhlásené za oblasti strategického záujmu, preto občania, starostovia a miestne orgány vrátane polície nemajú možnosť zistiť, čo sa tam vlastne priváža;

I.   keďže kľúčovou črtou riadenia krízovej situácie v oblasti odpadov je odkláňanie sa od nariadení a kontroly vrátane udeľovania výnimiek z posudzovania dopadu na životné prostredie a zákonov o verejnom obstarávaní; keďže komisárom sa udelila právomoc rozhodovať o mieste prevádzok, skládok a spaľovní a výbere dodávateľov bez toho, aby boli povinní konzultovať s miestnymi orgánmi a obyvateľmi alebo im poskytovať informácie o svojich rozhodnutiach; keďže systém riadenia odpadového hospodárstva prostredníctvom komisárov pre núdzový stav sa stal terčom veľkej kritiky a dospel do štádia súdneho konania a väčšina obyvateľstva ho považuje za súčasť problému vyplývajúceho z nedostatku transparentnosti a chýbajúceho inštitucionálneho dohľadu, a nie za jeho riešenie,

J.   keďže podľa Aarhuského dohovoru majú občania právo byť informovaní o situácii na svojom území a je povinnosťou verejných orgánov poskytovať občanom informácie a motivovať ich k zodpovednému postoju a správaniu; keďže v súlade so smernicou 2003/35/ES majú členské štáty zabezpečiť, aby verejnosť dostala včas reálnu možnosť zúčastniť sa na príprave a úprave či revízii plánov alebo programov, ktoré sa vypracúvajú,

K. keďže občanom, ktorí vyjadrili svoj nesúhlas so súčasnou situáciou alebo sa snažili navrhnúť alternatívne riešenia, sa nevenovala náležitá pozornosť; keďže celoštátne politické orgány zaviedli prísnu vojenskú kontrolu na skládkach odpadov a v spaľovni v Acerre; keďže počas nedávnych verejných demonštrácií spojených s týmto problémom došlo aj k zatýkaniu osôb, čo poukazuje na to, že vzťah medzi verejnosťou a verejnými orgánmi sa postupne rastom nespokojnosti verejnosti zhoršil,

L.  keďže v roku 2007 Komisia rozhodla pozastaviť vyplatenie príspevkov vo výške 135 miliónov EUR z rozpočtového obdobia 2006 – 2013 na účely projektov týkajúcich sa odpadu a ďalších 10,5 milióna EUR z rozpočtového obdobia 2000 – 2006, kým nebude zrušený systém komisárov,

M. keďže v súvislosti s redukciou odpadu a recykláciou domového odpadu sa vo väčšine miest dosiahol iba minimálny pokrok; keďže v niektorých mestách sa však dosiahol pozoruhodný pokrok v triedení a zbere domového odpadu napriek tomu, že v cykle nakladania s odpadom sa stále počíta hlavne so skládkami a spaľovaním, čo je v rozpore s usmerneniami novej rámcovej smernice o odpadoch (2008/98/ES); keďže plán nakladania s odpadmi sa v súčasnosti posudzuje so zreteľom na jeho súlad so zásadami stanovenými v právnych predpisoch EÚ o odpadoch týkajúcich sa hierarchie nakladania s odpadom a bezpečného využívania skládok alebo spaľovania,

N. keďže kvalita domového odpadu a ukladanie nebezpečného odpadu na ilegálnych skládkach sa nekontroluje a keďže skutočnosť, že geologickým a hydrologickým faktorom sa pri rozhodovaní o miestach skládky, napr. v prípade predmestia Chiaiano, nevenovala náležitá pozornosť, znamená vysoké riziko kontaminácie okolitej pôdy a zdrojov spodnej vody; keďže ide o porušenie článkov 17 a 18 rámcovej smernice o odpadoch, ako aj smernice o skládkach,

O. keďže Súdny dvor vo svojom rozsudku z 26. apríla 2007 vo veci C-135/05 vyhlásil, že Talianska republika tým, že po prvé, neprijala potrebné opatrenia na zabezpečenie zhodnocovania alebo zneškodňovania odpadu bez ohrozenia ľudského zdravia a bez využívania postupov a metód, ktoré by mohli ohroziť životné prostredie, a po druhé, že nezakázala opúšťanie, ukladanie alebo nekontrolované zneškodňovanie odpadu, nesplnila svoje povinnosti, ktoré jej vyplývajú zo zákonov Spoločenstva; keďže vo svojom nedávnom rozsudku zo 4. marca 2010 vo veci C-297/08 Súdny dvor vyhlásil, že neprijatím potrebných opatrení v regióne Kampánia Talianska republika nesplnila svoje povinnosti podľa článkov 4 a 5 smernice 2006/12/ES,

P.  keďže Komisii nebola doručená finálna verzia plánu nakladania s odpadom regiónu Kampánia v súlade s rozsudkom Súdneho dvora; keďže Parlament zaznamenal, že návrh plánu nakladania s odpadom bol predložený po termíne stanovenom na 31. decembra 2010,

Q. keďže vo svojom uznesení zo 16. septembra 1998 o vykonávaní smerníc o odpadovom hospodárstve žiadal, aby sa začalo systematické konanie vo veci porušenia predpisov proti členským štátom, ktoré nedodržiavajú všetky ustanovenia týchto smerníc, a aby sa štvrťročne poskytoval zoznam prípadov konania proti členským štátom na Súdnom dvore za nedodržiavanie pravidiel, a to vrátane prípadov, o ktorých už Súdny dvor rozhodol, ako aj zoznam pokút, ktoré udelil; a keďže vo svojom uznesení z 19. novembra 2003 o správe o plnení rámcovej smernice o odpadoch požadoval aj dôkladné a sústavné sledovanie a koordináciu vykonávania platných právnych predpisov o odpadoch;

1.  vyzýva na urýchlené nájdenie trvalo udržateľného riešenia, ktoré bude spĺňať kritériá EÚ, konkrétne vykonávanie plánu nakladania s odpadom, v ktorom predstavuje dodržiavanie hierarchie nakladania s odpadom podľa smernice 2008/98/ES dôležitý základ; žiada Komisiu, aby Parlament pravidelne informovala o situácii vrátane vykonávanie plánu nakladania s odpadmi a rešpektovania rozsudku Súdneho dvora zo 4. marca 2010 a pravidiel EÚ;

2.  poukazuje na to, že súlad s právnymi predpismi EÚ o odpade si v Kampánii vyžaduje veľmi energické úsilie, aby sa znížil objem odpadu a dosiahlo sa predchádzanie jeho vzniku, znižovanie, opätovné používanie a recyklácia, a to zabezpečením zodpovedajúcej infraštruktúry, a konštatuje, že treba klásť väčší dôraz na zhodnocovanie organického odpadu, najmä v tomto prevažne poľnohospodárskom regióne; odporúča, aby sa kontrolovali údaje a aby sa zaviedol systém výmeny najlepších postupov;

3.  domnieva sa, že dlhodobé výnimočné opatrenia, ktoré prijímajú talianske orgány vrátane vymenúvania osobitných komisárov alebo označovania skládok odpadu za skládky strategického záujmu pod kontrolou armády, sú kontraproduktívne, a obáva sa, že nedostatok transparentnosti v odpadovom hospodárstve zo strany verejných orgánov skôr uľahčila zvýšenú účasť skupín organizovaného zločinu v oficiálnom odpadovom hospodárstve v regióne, ako aj v nelegálnom zneškodňovaní priemyselného odpadu, než jej zabránila; požaduje preto oveľa väčšiu mieru transparentnosti zo strany rôznych zodpovedných orgánov;

4.  zdôrazňuje dôležitosť obnovy dôvery prostredníctvom štruktúrovaného dialógu medzi verejnosťou a rôznymi orgánmi a medzi rôznymi úrovňami štátnej správy; vyjadruje poľutovanie nad tým, že proti niektorým občanom, ktorí pokojne protestovali proti otváraniu nových skládok, bolo začaté trestné konanie, a nad násilím, ktoré použili bezpečnostné zložky voči demonštrantom; je presvedčený, že len aktívnou účasťou občanov v celom procese a ich informovaním sa časom nájde trvalo udržateľné riešenie problémov regiónu spojených s odpadom;

5.  pripomína skutočnosť, že Komisia v súčasnosti blokuje štrukturálne fondy EÚ určené pre Kampániu a uvoľní ich až vtedy, keď plán nakladania s odpadom bude skutočne v súlade s právom EÚ;

6.  upriamuje pozornosť na 7 miliónov ton ekobalov, ktorých obsah sa v súčasnosti skúma a ktoré sa nahromadili na skládkach, najmä na skládke v Taverna del Ré, a zdôrazňuje, že je dôležité, aby sa po náležitom posúdení presného obsahu odstránili a zneškodnili; trvá na tom, tieto „ekobaly“ treba zneškodniť využitím vhodných postupov spracovania a v súlade s plánom nakladania s odpadom, v ktorom sa jasne stanovujú miesta pre každý typ spracovania a použité zákonné postupy;

7.  konštatuje, že je potrebné venovať naliehavú pozornosť otvorenej nezákonnej skládke zmiešaného a bližšie neurčeného odpadu neďaleko Ferandelle, a požaduje tu zavedenie prísnej manažérskej kontroly; pripomína príslušným orgánom, že v súlade so smernicou o priemyselných emisiách/IPKZ (smernicou 2010/75/EU) musia zabezpečiť prísnu kontrolu nakladania so špecifickými druhmi priemyselných odpadov bez ohľadu na ich pôvod; poukazuje tiež na to, že musia byť zriadené osobitne určené miesta, ktoré sú v súlade s ustanoveniami príslušných smerníc EÚ, čím sa zabezpečí vytvorenie vhodnej infraštruktúry pre priemyselný, zvláštny a toxický odpad; požaduje vysvetlenie, prečo sa nevyužíva skládka, ktorá bola plánovaná pre organický odpad, a požaduje jej uvedenie do prevádzky za predpokladu, že spĺňa kritériá stanovené v smernici o nakladaní s odpadom; žiada monitorovanie nepovolených skládok prevádzkovaných súkromnými subjektmi a primerané opatrenie v súlade s pravidlami EÚ;

8.  vyjadruje poľutovanie nad otvorením skládok v chránených prírodných oblastiach v národnom parku Vezuv, napríklad v oblasti mesta Terzigno; dôrazne je proti akýmkoľvek plánom na rozširovanie týchto skládok a víta rozhodnutie neotvoriť druhú skládku v Terzigne (Cava Vitiello);

9.  poznamenáva, že podľa Komisie samotné umiestnenie skládok v lokalitách Natura 2000 nie je porušením právnych predpisov EÚ, a rovnako poznamenáva, že oblasti v národných parkoch, lokalitách Natura 2000 i lokalitách svetového dedičstva UNESCO už boli vyhradené alebo sa už využívajú ako skládky v súlade s právnymi predpismi EÚ; kladie otázku, či to nepredstavuje ekologické alebo zdravotné riziko; zastáva názor, že umiestňovanie skládok v chránených prírodných oblastiach alebo na miestach kultúrneho dedičstva nie je v súlade s právnymi predpismi z oblasti životného prostredia; žiada Komisiu, aby zmenila právne predpisy EÚ o odpade tak, aby boli kategoricky zakázané skládky v lokalitách Natura 2000; navrhuje Komisii, aby v prípade, ak dôjde k rozšíreniu existujúcich skládok v chránených prírodných oblastiach alebo otvoreniu nových skládok v oblastiach Natura 2000, požiadala Súdny dvor o návrh na predbežné opatrenie;

10. nalieha na taliansku vládu, aby konala v tejto veci v súlade s právnymi predpismi EÚ, konkrétne aby rešpektovala dva najnovšie rozsudky Súdneho dvora, dodržala vyplývajúce lehoty na zabezpečenie súladu, ktoré stanovila Komisia, a napravila všetky uvedené prípady porušenia právnych predpisov EÚ v súlade so svojou povinnosťou prijať opatrenia s cieľom zabezpečiť dodržiavanie ustanovení acquis communautaire EÚ na všetkých úrovniach;

11. vyzýva Komisiu, aby využila všetky svoje právomoci a dohliadala na to, že príslušné úrady skutočne zabezpečia riadny zber, triedenie a spracovanie odpadu, napríklad systematickými inšpekciami, a že regionálne orgány predložia dôveryhodný plán nakladania s odpadom; žiada Komisiu, aby k inšpekciám prizvala delegáciu Európskeho parlamentu;

12. zdôrazňuje, že za navrhnutie cyklu nakladania s odpadom a jeho plnenie sú zodpovedné talianske orgány; domnieva sa, že náklady na sanáciu lokalít v Kampánii, ktoré boli kontaminované rôznymi druhmi odpadu, by nemali niesť daňovníci, ale podľa zásady znečisťovateľ platí tí, ktorí sú za znečistenie zodpovední;

13. poznamenáva, že Taliansko do stanoveného termínu 26. decembra 2010 neoznámilo, že transponovalo smernicu 2008/99/ES o ochrane životného prostredia prostredníctvom trestného práva, ale očakáva, že bude v plnom rozsahu dodržiavať túto smernicu a uplatňovať sankcie podľa jednotlivých trestných činov proti životného prostrediu, ktoré sú vymenované v smernici, a to aj voči právnickým osobám, za predpokladu, že budú splnené príslušné podmienky;

14. vyzýva Komisiu, aby monitorovala situáciu a využila svoju právomoc aj tým, že prijme ďalšie opatrenia spolu s finančnými pokutami (článok 260 ZFEÚ) s cieľom zabezpečiť, aby orgány Kampánie začali bezodkladne rešpektovať relevantný rozsudok Súdneho dvora, ktorý je v súlade s rozsudkom Súdneho dvora z 12. júla 2005 vo veci C-304/02 Komisia/Francúzsko Zb. 2005 s. I-6263, najmä aby zabezpečili, aby jestvujúce skládky boli v súlade s právnymi predpismi EÚ;

15. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a vláde a parlamentu Talianska.

 

(1)

Ú. v. ES C 194, 25.7.1975, s.  39.

(2)

Ú. v. ES C 377, 31.12.1991, s.  20.

(3)

Ú. v. ES C 182, 16.7.1999, s.  1.

(4)

Ú. v. EÚ C 312, 22.11.2008, s.  3.

(5)

Prijaté texty, P5_TA(2003)0508.

(6)

Ú. v. ES C 313, 12.10.1998, s.  53.

(7)

PETI_DT(2010)442870.

(8)

Ú. v. EÚ C 328, 6.12.2008, s.  28.

(9)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia