Postopek : 2010/2963(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : RC-B7-0073/2011

Predložena besedila :

RC-B7-0073/2011

Razprave :

Glasovanja :

PV 03/02/2011 - 8.16
CRE 03/02/2011 - 8.16
Obrazložitev glasovanja
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P7_TA(2011)0041

PREDLOG SKUPNE RESOLUCIJE
PDF 137kWORD 94k
31.1.2011
PE455.901v01-00}
PE455.911v01-00}
PE455.913v01-00}
PE455.914v01-00} RC1
 
B7-0073/2011}
B7-0082/2011}
B7-0084/2011}
B7-0085/2011} RC1

v skladu s členom 115(5) poslovnika,

ki nadomesti predloge resolucij naslednjih skupin:

ALDE (B7‑0073/2011)

GUE/NGL (B7‑0082/2011)

S&D (B7‑0084/2011)

Verts/ALE (B7‑0085/2011)


o krizi z odpadki v Kampaniji


Judith A. Merkies, Victor Boştinaru, David-Maria Sassoli, Andrea Cozzolino, Mario Pirillo v imenu skupine S&D
Luigi de Magistris, Sonia Alfano, Niccolò Rinaldi, Giommaria Uggias, Adina-Ioana Vălean v imenu skupine ALDE
Margrete Auken, Eva Lichtenberger v imenu skupine Verts/ALE
Bairbre de Brún, Willy Meyer, Marisa Matias, Nikolaos Chountis, Søren Bo Søndergaard, Patrick Le Hyaric, Sabine Wils v imenu skupine GUE/NGL
PRED. SPREM.

Resolucija Evropskega parlamenta  o krizi z odpadki v Kampaniji  

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju Direktive Sveta 75/442/EGS z dne 15. julija 1975 o odpadkih(1), zlasti njenega člena 4,

–   ob upoštevanju Direktive Sveta 91/689/EGS z dne 12. decembra 1991 o nevarnih odpadkih(2), zlasti njenega člena 2,

–   ob upoštevanju Direktive Sveta 99/31/ES z dne 26. aprila 1999 o odlaganju odpadkov(3), zlasti njenega člena 11 in Priloge II,

–   ob upoštevanju revidirane okvirne direktive o odpadkih (2008/98/ES)(4), zlasti členov 17 in 18,

–   ob upoštevanju svoje resolucije z dne 19. novembra 2003 o poročilu o nadaljnjem spremljanju o Direktivi Sveta 75/442/EGS (okvirna direktiva o odpadkih)(5),

–   ob upoštevanju svoje resolucije z dne 16. septembra 1998 o sporočilu Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu o izvajanju direktiv o ravnanju z odpadki(6),

–   ob upoštevanju delovnega dokumenta Odbora za peticije o misiji za ugotavljanje dejstev v Kampaniji, Italija, od 28. do 30. aprila 2010(7),

–   ob upoštevanju zakona Italijanske republike št. 123/2008, razglašenega 14. julija 2008,

–   ob upoštevanju Direktive 2008/99/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. novembra 2008 o kazenskopravnem varstvu okolja(8),

–   ob upoštevanju sodbe Sodišča Evropske unije v zadevi C-135/05 z dne 26. aprila 2007,

–   ob upoštevanju sodbe Sodišča Evropske unije v zadevi C-297/08 z dne 4. marca 2010,

–   ob upoštevanju členov 191 in 260 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU),

–   ob upoštevanju Direktive št. 2003/35/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. maja 2003 o sodelovanju javnosti pri sestavi nekaterih načrtov in programov v zvezi z okoljem(9), zlasti njenega člena 2,

–   ob upoštevanju Aarhuške konvencije,

–   ob upoštevanju člena 115(5) svojega poslovnika,

A. ker kriza z odpadki v pokrajini Kampanija predstavlja najbolj večplastno poglavje v zgodovini problematičnega ravnanja z odpadki v številnih delih Italije, tudi v Laziu, Kalabriji in na Siciliji, ker so bile v devetdesetih letih prejšnjega stoletja zaradi odpadkov razglašene izredne razmere in ker so bili imenovani vladni uradniki s posebnimi pooblastili in finančnimi sredstvi,

B.  ker je bilo z italijanskim zakonskim odlokom št. 195 z dne 31. decembra 2009 uradno razveljavljeno izredno stanje in ker je bila od takrat pristojnost za ravnanje z odpadki prenesena na pokrajinske organe,

C. ker je 5. oktobra 2010 Odbor za peticije Parlamenta zaradi številnih peticij glede problema ravnanja z odpadki v Kampaniji sprejel delovni dokument misije za ugotavljanje dejstev, ki se je od 28. do 30. aprila mudila v tej regiji,

D. ker je po poletni krizi leta 2007 in kmalu po tem, ko je Odbor za peticije sprejel poročilo o misiji za ugotavljanje dejstev, izbruhnila nova kriza; ker so posledični razglasitvi izrednih ukrepov, kot je odprtje novih odlagališč, sledili množični protesti,

E.  ker začetna rešitev za proizvodnjo zavitih bal za odpadke in organskih odpadkov ni bila pravilno izpeljana in ker zaradi tega bal ni bilo mogoče odstraniti; ker je zaradi pomanjkanja filtriranja ali sortiranja odpadkov pri okrog sedmih milijonih ton bal kakovost slabša od dovoljene,

F.  ker je prva sežigalnica v Acerri pričela delovati marca 2010, vendar je bila njena učinkovitost ovirana zaradi pomanjkanja ustrezne infrastrukture za ločevanje in obdelavo odpadkov, ter ker ostaja zaskrbljenost glede odlaganja strupenega pepela, ki se proizvaja med postopkom sežiganja;

G. ker je bil napredek pri zmanjševanju odpadkov in recikliranju gospodinjskih odpadkov minimalen in ker se gospodinjski in drugi odpadki še vedno brez razlike odlagajo na odlagališčih, včasih pa so celo očitno pomešani z različnimi vrstami industrijskih odpadkov,

H. ker so bila mnoga odlagališča razglašena za področja strateškega pomena, zaradi česar javnost, župan in lokalni organi, vključno s policijo, niso mogli preverjati, kaj se na njih dejansko odlaga;

I.   ker je glavna značilnost upravljanja krize z odpadki ta, da so dovoljena odstopanja od predpisov in nadzora, tudi na primer od ocene vplivov na okolje in zakonodaje o javnih naročilih; ker so bili imenovani komisarji, ki so bili pooblaščeni za odločanje o lokaciji obratov, odlagališč in sežigalnic, ter izbiro izvajalcev, ne da bi se morali o svojih odločitvah posvetovati z lokalnimi oblastmi in prebivalci ali jih obveščati; ker se sam sistem ravnanja z odpadki prek komisarjev spopada z ostrimi kritikami, ker na to temo potekajo številne sodne preiskave, in ker velik del prebivalstva ravnanje z odpadki prek komisarjev dejansko vidi kot del problema in ne del rešitve,

J.   ker imajo po Aarhuški konvenciji državljani pravico do obveščenosti o razmerah na njihovem ozemlju in ker je dolžnost oblasti, da zagotovijo informacije in državljane spodbujajo, naj razvijejo odgovoren odnos in oblike vedenja; ker morajo države članice v skladu z Direktivo 2003/35/ES javnosti zagotoviti, da lahko že od začetka in učinkovito sodelujejo pri pripravi, spremembi ali reviziji načrtov ali programov, ki jih je treba oblikovati,

K. ker javnosti, ki je protestirala proti razmeram ali poskušala predlagati alternativne pristope, ni bila posvečena ustrezna pozornost; ker so nacionalne politične oblasti na odlagališčih in sežigalnici v Acerri uvedle strog vojaški nadzor; ker v zadnjem času med demonstracijami zaradi problematike odpadkov prihaja tudi do aretacij, kar kaže na to, da so odnosi med državljani in oblastmi načeti ter da se nezadovoljstvo ljudi sčasoma povečuje,

L.  ker je Komisija leta 2007 sklenila, da bo vse dokler se ne odpravi sistem komisarjev ustavila plačilo 135 milijonov EUR iz prispevkov za projekte, povezane z odpadki, predvidenih za finančno obdobje 2006–2013, ter nadaljnjih 10,5 milijonov EUR za finančno obdobje 2000–2006,

M. ker je bil v večini mest napredek pri zmanjševanju odpadkov in recikliranju gospodinjskih odpadkov minimalen, ker je presenetljivo, da je bil kljub temu v nekaterih mestih dosežen bistven napredek pri ločevanju in zbiranju gospodinjskih odpadkov, čeprav se veriga upravljanja z odpadki še vedno močno opira na odlagališča in sežiganje odpadkov, kar je v nasprotju s smernicami nove okvirne direktive o odpadkih (2008/98/ES); ker se trenutno ocenjuje skladnost načrta ravnanja z odpadki z načeli iz zakonodaje EU o odpadkih glede hierarhije upravljanja z odpadki ter varne uporabe odlagališč ali sežigalnic,

N. ker se kakovost gospodinjskih odpadkov in odlaganje strupenih odpadkov na nezakonitih odlagališčih ne preverjata ter ker je zaradi dejstva, da pri odločanju o lokaciji odlagališč v mestih, kot je Chiaiano, niso bili ustrezno upoštevani geološki in hidrološki dejavniki, prišlo do visokega tveganja onesnaženosti površinskih ali podtalnih vodnih virov v okolici; ker je to v nasprotju s členoma 17 in 18 Okvirne direktive o odpadkih in določbami direktive o odlagališčih,

O. ker je Sodišče v svoji sodbi z dne 26. aprila 2007 v zadevi C-135/05 izjavilo, da Italijanska republika ni izpolnila obveznosti iz prava Skupnosti, saj ni sprejela vseh potrebnih ukrepov za zagotovitev zlasti zbiranja in predelave odpadkov brez ogrožanja zdravja ljudi ter uporabe postopkov ali metod, ki bi lahko škodovali okolju, ter ni prepovedala zapuščanja, odlaganja ali nenadzorovanega odstranjevanja odpadkov; ker je Sodišče v svoji nedavni sodbi z dne 4. marca 2010 v primeru C-297/08 izjavilo, da Italijanska republika s tem, ko ni sprejela vseh potrebnih ukrepov za regijo Kampanija, ni izpolnila obveznosti iz členov 4 in 5 Direktive 2006/12/ES,

P.  ker Komisija ni prejela končne različice načrta ravnanja z odpadki za deželo Kampanija , ki bi bila skladna s sodbo Sodišča Evropskih unije; ker je Parlament ugotovil, da je bil po izteku roka 31. decembra 2010 predložen osnutek načrta ravnanja z odpadki,

Q. ker je Parlament v svoji resoluciji z dne 16. septembra 1998 o uporabi direktiv o ravnanju z odpadki že pozval k sistematični sprožitvi postopka za ugotavljanje kršitev proti državam članicam, ki ne delujejo v skladu z vsemi določbami zadevnih direktiv in oblikovanju četrtletnega seznam primerov proti državam članicam, ki kršijo predpise, pred Sodiščem Evropske unije, vključno s seznamom primerov, o katerih je Sodišče že presodilo, ter seznamom naloženih glob; ker je v svoji resoluciji z dne 19. novembra 2003 o spremljanju poročila o okvirni direktivi o odpadkih zahteval temeljito in dosledno spremljanje ter usklajevanje izvajanja veljavne zakonodaje o odpadkih,

1.  poziva, naj se čim prej opredeli trajnostna rešitev, ki bo izpolnjevala merila EU, zlasti glede izvajanja načrta ravnanja z odpadki, ki mora po direktivi 2008/98/ES temeljiti na spoštovanju hierarhije verige ravnanja z odpadki; poziva Komisijo, naj ga obvešča o razvoju dogodkov, vključno z izvajanjem načrta ravnanja z odpadki, in skladnostjo s sodbo Sodišča Evropske unije z dne 4. marca 2010 ter s predpisi EU;

2.  poudarja, da so za zagotovitev skladnosti Kampanije z zakonodajo EU o odpadkih potrebna izjemno energična prizadevanja, da bi se zmanjšala količina odpadkov ter da bi se z zagotavljanjem ustrezne infrastrukture okrepilo preprečevanje nastajanja odpadkov, njihovo zmanjševanje, ponovna uporaba in recikliranje, ter ugotavlja, da se je zlasti v tem pretežno kmetijskem območju treba bolj osredotočiti na predelavo organskih odpadkov; priporoča, da se preveri rok, ki je določen, in da se vzpostavi sistem za izmenjavo najboljših praks;

3.  meni, da so dolgoročni izredni ukrepi italijanskih organov, vključno z imenovanjem posebnih komisarjev ali imenovanjem odlagališč odpadkov kot krajev „strateškega pomena“ pod nadzorom vojske, kontraproduktivni, in se boji, da je sedanja nepreglednost ravnanja z odpadki, ki so jo povzročile javne ustanove, prej olajšala kakor preprečila večjo prisotnosti organiziranih kriminalnih združb tako pri uradnem ravnanju z odpadki v regiji kot tudi pri nezakonitem odlaganju industrijskih odpadkov; zato poziva k bistveno večji preglednosti različnih pristojnih organov;

4.  poudarja pomen obnove zaupanja s pomočjo strukturiranega dialoga med javnostjo in različnimi pristojnimi organi ter različnimi ravnmi oblasti; obžaluje kazenski pregon oblasti zoper državljane, ki so miroljubno demonstrirali proti odprtju novih odlagališč, in grobo nasilje varnostnih sil proti demonstrantom; je prepričan, da je trajno rešitev problemov glede odpadkov, s katerimi se spopada regija, mogoče doseči le z dejavnim obveščanjem državljanov in vključevanjem v celotni postopek;

5.  ponovno poudarja, da je Komisija trenutno blokirala sredstva iz strukturnih skladov EU, namenjenih Kampaniji, ki bodo sproščena šele takrat, ko bo načrt ravnanja z odpadki dejansko v skladu s pravom EU;

6.  opozarja na 7 milijonov ton odpadkov v zavitih balah, katerih vsebina se trenutno preverja, ki so se nakopičili na odlagališču Taverna del Ré, in poudarja, da je treba po tem, ko se njihova vsebina ustrezno oceni, te bale prednostno odstraniti in jih prenesti drugam; vztraja, da mora premestitev zavitih bal slediti ustreznemu postopku in da mora biti obravnavana v okviru načrta ravnanja z odpadki, v katerem bodo jasno opredeljene lokacije za vsako odlagališče, in ki bodo temeljile na zakoniti praksi;

7.  ugotavlja, da je treba nujno posvetiti pozornost odprtemu in nezakonitemu odlaganju mešanih in neznanih odpadkov v bližini Ferandelle, ter poziva k izvajanju strogega nadzora nad ravnanjem z odpadki; opozarja pristojne organe, da morajo v popolni skladnosti z direktivo IED/IPPC (Direktiva št. 2010/75/EU) vzpostaviti strog nadzor nad ravnanjem s posebnimi vrstami industrijskih odpadkov ne glede na njihov izvor; poudarja tudi, da se morajo vzpostaviti posebej določena odlagališča, ki so skladna z ustreznimi določbami direktiv EU in ki zagotavljajo razvoj ustrezne infrastrukture za industrijske, posebne in strupene odpadke; zahteva pojasnilo zaradi nezmožnosti uporabe zemljišča, načrtovanega za sprejem organskih odpadkov, in poziva, naj to odlagališče prične obratovati, če izpolnjuje merila iz direktive za ravnanje z odpadki; poziva, naj se nadzirajo zasebna odlagališča brez licence in naj se sprejmejo ustrezni ukrepi za zagotavljanje skladnosti s pravili EU;

8.  obžaluje preteklo odločitev o odprtju odlagališča v zavarovanih območjih Vezuvskega narodnega parka, na primer v Terzignu; odločno nasprotuje vsakršnim načrtom za razširitev teh odlagališč in pozdravlja odločitev, da se ne odpre drugo odlagališče v Terzignu (Cava Vitiello);

9.  ugotavlja, da po mnenju Komisije, odprtje odlagališča na območju Nature 2000 samo po sebi ni kršitev prava EU, ter ugotavlja, da so območja odlagališč, ki so predvidena ali že odprta v narodnih parkih, v območjih Natura 2000, ali območjih UNESCO dediščine, v skladu z zakonodajo EU; se sprašuje, ali gre pri tem za ekološko ali zdravstveno tveganje; meni, da umestitev odlagališč v zaščitena naravna in kulturna območja ni v skladu z okoljsko zakonodajo; zahteva, naj Komisija zakonodajo EU o odpadkih spremeni tako, tako da odločno prepove odlagališča na območjih Natura 2000; predlaga, da Komisija prosi Sodišče za izdajo sodne prepovedi, če bodo obstoječa odlagališča na zaščitenih območjih razširjena ali če bodo odprta nova odlagališča na območjih Natura 2000;

10. poziva italijansko vlado, naj v zvezi s to zadevo ukrepa v skladu z zakonodajo EU, še zlasti v skladu z dvema najnovejšima sodbama Sodišča Evropske unije, naj spoštuje roke za odpravo napak, ki jih je določila Komisija, ter naj odpravi vse navedene kršitve zakonodaje EU in sprejme ukrepe za zagotovitev spoštovanja pravnega reda EU na vseh ravneh;

11. poziva Komisijo, naj stori vse, da bi spremljala, ali si pristojni organi v Italiji prizadevajo za pravilno zbiranje, ločevanje in obdelavo odpadkov, na primer s sistematičnimi preverjanji, in poziva regionalne oblasti, naj predstavijo verodostojen načrt; poziva Komisijo, naj delegacijo Evropskega parlamenta povabi k sodelovanju pri preverjanjih;

12. poudarja, da so za oblikovanje in izvajanje ravnanja z odpadki odgovorni italijanski organi; meni, da stroškov čiščenja lokacij v Kampaniji, ki so bile onesnažene zaradi onesnaženja z različnimi oblikami odpadkov, ne bi smeli nositi davkoplačevalci, temveč bi moral v skladu z načelom onesnaževalec plača škodo poravnati kdor je odgovoren za onesnaženje;

13. ugotavlja, da Italija do določenega roka, tj. do 26. decembra 2010, ni podala uradnega obvestila o prenosu Direktive 2008/99/ES o zaščiti okolja s kazenskim pravom, vendar pričakuje, da bo v celoti spoštovala direktivo ter da bo, če bo potrebno, tudi pravnim osebam naložila kazni v skladu s prekrški pri ravnanju z odpadki, opredeljenimi v direktivi;

14. poziva Komisijo, naj spremlja razvoj dogodkov in uporabi svoje pristojnosti, vključno s tožbo za naložitev denarnih kazni (člen 260 PDEU), da bi zagotovila, da oblasti v Kampaniji brez odlašanja izpolnijo ustrezno sodbo Sodišča Evropske unije v skladu s sodbo z dne 12. julija 2005 v zadevi C-304/02 Komisija proti Franciji [2005] ECR I-6263, zlasti glede obvezne skladnosti obstoječih odlagališč s pravom EU;

15. naroči svojemu predsedniku, naj to stališče posreduje Svetu, Komisiji ter italijanski vladi in parlamentu.

 

(1)

UL L 194, 25. 7. 1975. str. 39.

(2)

UL L 377, 31. 12. 1991. str. 20.

(3)

UL L 182, 16. 7. 1999. str. 1.

(4)

UL L 312, 22. 11. 2008. str. 3.

(5)

Sprejeta besedila, P5_TA(2003)0508.

(6)

UL C 313, 12. 10. 1998. str. 53.

(7)

PETI_DT(2010)442870.

(8)

UL L 328, 6. 12. 2008. str. 28.

(9)

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov