Procedure : 2011/2515(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : RC-B7-0101/2011

Indgivne tekster :

RC-B7-0101/2011

Forhandlinger :

PV 15/02/2011 - 5
CRE 15/02/2011 - 5

Afstemninger :

PV 17/02/2011 - 6.6

Vedtagne tekster :

P7_TA(2011)0066

    FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG
PDF 133kWORD 73k
16.2.2011
PE459.633v01-00}
PE459.640v01-00}
PE459.642v01-00}
PE459.645v01-00}
PE459.683v01-00} RC1
 
B7-0101/2011}
B7-0108/2011}
B7-0110/2011}
B7-0113/2011}
B7-0151/2011}RC1

jf. forretningsordenens artikel 110, stk. 4,

til erstatning af beslutningsforslag af:

Verts/ALE (B7‑0101/2011)

PPE (B7‑0108/2011)

ALDE (B7‑0110/2011)

ECR (B7‑0113/2011)

S&D (B7‑0151/2011)


om retsstatsprincippet i Rusland


Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ria Oomen-Ruijten, Gabriele Albertini, Laima Liucija Andrikienė, Mário David, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Anna Ibrisagic, Elisabeth Jeggle, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Lena Kolarska-Bobińska, Krzysztof Lisek, Monica Luisa Macovei, Mario Mauro, Alojz Peterle, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, Jacek Protasiewicz, Jacek Saryusz-Wolski, György Schöpflin, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Alf Svensson, Traian Ungureanu, Inese Vaidere, Joachim Zeller for PPE-Gruppen
Adrian Severin, Hannes Swoboda, Knut Fleckenstein for S&D-Gruppen
Kristiina Ojuland, Graham Watson, Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Ramon Tremosa i Balcells, Norica Nicolai for ALDE-Gruppen
Rebecca Harms, Heidi Hautala, Werner Schulz for Verts/ALE-Gruppen
Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Ryszard Antoni Legutko, Jacek Olgierd Kurski, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Konrad Szymański, Adam Bielan, Roberts Zīle, Jacek Włosowicz, Tadeusz Cymański, Mirosław Piotrowski, Paweł Robert Kowal for ECR-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om retsstatsprincippet i Rusland  

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til sine tidligere betænkninger og beslutninger om Rusland og forbindelserne mellem EU og Rusland, navnlig til beslutningerne af 17. september 2009 om drab på menneskerettighedsforkæmpere i Rusland(1), af 17. juni 2010 om konklusionerne fra EU-Rusland-topmødet (31. maj – 1. juni 2010)(2) og af 21. oktober 2010 om menneskerettighedssituationen i Nordkaukasus (Den Russiske Føderation) og retssagen mod Oleg Orlov(3),

–   der henviser til den nuværende partnerskabs- og samarbejdsaftale mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Den Russiske Føderation på den anden side og de igangværende forhandlinger om en ny aftale mellem EU og Rusland,

–   der henviser til sin årsberetning om menneskerettighederne i verden 2009 vedtaget i december 2010, og navnlig til Magnitski-sagen,

–   der henviser til menneskerettighedsdrøftelserne mellem EU og Rusland,

–   der henviser til konventionen til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder, FN's erklæring om menneskerettighedsforkæmpere og FN's erklæring om individers og samfundsgruppers ret og pligt til at fremme og beskytte universelt anerkendte menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder,

–   der henviser til aftalen om partnerskab for modernisering, som blev lanceret på EU-Rusland- topmødet i maj 2010 i Rostov ved Don, og til tilsagnet fra Ruslands ledelse om at anvende retsstatsprincippet som det fundamentale grundlag for moderniseringen af Rusland,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 110, stk. 4,

A. der henviser til, at EU fortsat ønsker yderligere at uddybe og udvikle forbindelserne mellem EU og Rusland i overensstemmelse med principperne i aftalen om partnerskab for modernisering, som bygger på klare forpligtelser over for de demokratiske principper, respekt for de grundlæggende rettigheder og menneskerettigheder og retsstatsprincippet,

B.  der henviser til, at Rusland som medlem af Europarådet og Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa (OSCE) og medunderskriver af FN-erklæringer har forpligtet sig til at fremme og beskytte menneskerettighederne, de grundlæggende frihedsrettigheder og retsstatsprincippet,

C. der henviser til, at der i forbindelse med adskillige retssager og retlige procedurer i de seneste år er blevet sat spørgsmålstegn ved retternes uafhængighed og upartiskhed i Den Russiske Føderation;

D. der henviser til, at den anden domfældelse af Mikhail Khodorkovski og Platon Lebedev den 30. december 2010 i den anden retssag om Yukos' aktiver er blevet draget i tvivl af det internationale samfund, inklusive af EU,

E.  der henviser til, at Boris Nemtsov og ca. 70 andre personer blev arresteret den 31. december 2010 i Moskva efter en demonstration arrangeret af oppositionen,

F.  der henviser til, at uafhængige journalister, borgeraktivister, advokater og menneskerettighedsforkæmpere ofte har været ofre for trusler og voldshandlinger, og til, at lovgivningen mod antiekstremister og tilføjelserne til loven om forbundssikkerhedstjenesten (FSB) er uklare, og at de derfor ofte anvendes til at chikanere ngo’er, religiøse mindretal og medieorganisationer,

G. der henviser til, at de russiske myndigheder endnu ikke har afsluttet sagerne om journalisterne Anna Politkovskaja, Natalia Estermirova og Anastasia Baburova og advokaten Sergej Magnitskis død,

H. der henviser til, at den russiske præsident Medvedev ved talrige lejligheder har lovet at styrke retsstatsprincippet, og at han har erklæret, at det er hans opgave at skabe fuldstændig uafhængige, moderne domstole, der svarer til landets økonomiske udviklingsniveau,

1.  bekræfter sin opfattelse af, at Rusland fortsat er en vigtig partner for EU i bestræbelserne på at opbygge et bæredygtigt samarbejde baseret på demokrati og retsstatsprincippet;

2.  fordømmer på det kraftigste terrorangrebet på Domodedovo-lufthavnen i Moskva og giver udtryk for sin dybeste medfølelse med ofrenes familier og solidaritet med dem, der blev såret ved angrebet; understreger, at de russiske myndigheder er nødt til at svare igen på dette angreb på en lovlig og velovervejet måde og lade det russiske retssystem arbejde frit og uafhængigt med at retsforfølge og dømme de ansvarlige for angrebet;

3.  er foruroliget over forlydenderne om politisk motiverede retssager, uretfærdig rettergang og manglende vilje til at efterforske alvorlige forbrydelser som f.eks. drab, chikane og anden vold; opfordrer indtrængende de russiske retslige og retshåndhævende myndigheder til at udføre deres opgaver effektivt, upartisk og uafhængigt for at bringe gerningsmændene for retten;

4.  udtrykker alvorlig bekymring over den nylige anden sag mod og domfældelse af Mikhail Khodorkovski og Platon Lebedev; understreger, at der er rejst alvorlig juridisk tvivl om denne og de tidligere sager mod disse to, og slår til lyd for, at der foretages en uafhængig judiciel kontrol i den verserende ankesag; opfordrer indtrængende de russiske myndigheder til at gøre deres yderste for at forbedre retssystemet i overensstemmelse med præsident Dimitrij Medvedevs løfter om en højere grad af retfærdighed og transparens;

5.  opfordrer indtrængende Den Russiske Føderations ombudsmand til at iværksætte en undersøgelse af anklagerne og de igangværende procedurer mod 2009-vinderen af Europa-Parlamentets Sakharov-pris for tankefrihed, Oleg Orlov; erindrer om, at der ikke er gennemført nogen reel efterforskning af mordet på Natalya Estemirova, der var leder af Memorial i Tjetjenien;

6.  beklager den brutale opløsning af de fredelige demonstrationer, der blev afholdt den sidste dag i hver anden måned baseret på artikel 31 i den russiske forfatning, samt de gentagne arrestationer af oppositionsførere som f.eks. Boris Nemcov,

7.  Opfordrer formændene for Rådet og Kommissionen samt Den Høje Repræsentant til fortsat nøje at følge disse sager og at tage disse spørgsmål op i forskellige sammenhænge og på møder med Rusland, navnlig på det forestående topmøde mellem EU og Rusland;

8.  erindrer Rådet og Den Høje Repræsentant om den lange række foranstaltninger, de kan træffe, når de konstaterer systematiske overtrædelser af menneskerettighederne og manglende overholdelse af retsstatsprincippet;

9.  opfordrer EU og Rusland til at intensivere forhandlingerne om en ny bindende og omfattende partnerskabsaftale, og gentager sin kraftige støtte til en bred aftale, som også omfatter områderne demokrati, retsstatsprincippet samt respekt for menneskerettighederne og de grundlæggende rettigheder; understreger, at det er vigtigt at sikre, at retssystemet fungerer, og at bekæmpelsen af korruption forstærkes;

10. giver udtryk for sin bekymring over det betragtelige antal overtrædelser af menneskerettighederne i Rusland, herunder af retten til fredeligt at forsamles, og understreger betydningen af den fortsatte dialog om menneskerettigheder som led i menneskerettighedsdrøftelserne mellem EU og Rusland med særlig fokus på de foranstaltninger, de russiske myndigheder har truffet for at garantere menneskerettighedsforkæmpernes sikkerhed;

11. understreger, at fuld respekt for menneskerettighederne og retsstatsprincippet vil forbedre Ruslands image og troværdighed i verden, især hvad angår landets forbindelser med EU, som er vigtige og bør udvikles til et strategisk partnerskab i betragtning af de to parters gensidige afhængighedsforhold og mange fælles interesser, navnlig i forbindelse med politisk, sikkerhedsmæssigt og økonomisk samarbejde samt energisamarbejde, men også med hensyn til respekt for de demokratiske principper og procedurer, retsstatsprincippet og menneskerettighederne;

12. opfordrer Kommissionen til snarest muligt at forelægge Parlamentet en evaluering af, om de retlige foranstaltninger, der er truffet mod Yukos og selskabets topledere, er i overensstemmelse med kravene til Rusland i forbindelse med landets ambitioner om at opnå fuldt medlemskab af WTO;

13. påpeger, at Rusland som medlem af Europarådet har skrevet under på fuldt ud at ville respektere de europæiske standarder for demokrati, grundlæggende rettigheder, menneskerettigheder og retsstatsprincippet; opfordrer de russiske myndigheder til at efterleve alle Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols afgørelser og træffe foranstaltninger til at afhjælpe de krænkelser, som er begået i de enkelte tilfælde, herunder ved at sikre, at der foretages en effektiv efterforskning, og at gerningsmændene stilles til ansvar, og ved at vedtage generelle foranstaltninger til implementering af afgørelserne, herunder ved at foretage politiske og juridiske ændringer, der kan sikre, at sådanne krænkelser ikke gentager sig;

14. gentager sit krav om, at menneskerettighedskonsultationerne intensiveres og gøres mere effektive og resultatorienterede, ved at det russiske justits- og indenrigsministerium og udenrigsministerium deltager i møderne i både Bruxelles og Moskva, og med fuld inddragelse af Parlamentet på alle planer; erindrer Den Høje Repræsentant om Parlamentets budgetafgørelse om at oprette et civilsamfundsforum;

15. opfordrer Rådet og Kommissionen til at tilbyde Rusland konkret bistand og ekspertise med henblik på at styrke domstolenes og de retshåndhævende myndigheders uafhængighed og forbedre retssystemets evne til at modstå politisk og økonomisk pres; understreger Den Europæiske Unions vilje til at bidrage til etableringen af et sådant juridisk støtteprogram, til undervisning, navnlig i menneskerettighedsspørgsmål, og til uddannelse af retshåndhævende personale, anklagere og dommere;

16. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, Den Russiske Føderations regering og parlament, Europarådet samt Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa.

 

(1)

EUT C 224 E af 19.2.2009, s. 27.

(2)

Vedtagne tekster, P7_TA-PROV(2010).0234.

(3)

Vedtagne tekster, P7_TA-PROV(2010).0390.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik