Κοινή πρόταση ψηφίσματος - RC-B7-0101/2011Κοινή πρόταση ψηφίσματος
RC-B7-0101/2011

  ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με το κράτος δικαίου στη Ρωσία

  16.2.2011

  σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 4, του Κανονισμού
  που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων:
  Verts/ALE (B7‑0101/2011)
  PPE (B7‑0108/2011)
  ALDE (B7‑0110/2011)
  ECR (B7‑0113/2011)
  S&D (B7‑0151/2011)

  Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ria Oomen-Ruijten, Gabriele Albertini, Laima Liucija Andrikienė, Mário David, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Anna Ibrisagic, Elisabeth Jeggle, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Lena Kolarska-Bobińska, Krzysztof Lisek, Monica Luisa Macovei, Mario Mauro, Alojz Peterle, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, Jacek Protasiewicz, Jacek Saryusz-Wolski, György Schöpflin, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Alf Svensson, Traian Ungureanu, Inese Vaidere, Joachim Zeller εξ ονόματος της Ομάδας PPE
  Adrian Severin, Hannes Swoboda, Knut Fleckenstein εξ ονόματος της Ομάδας S&D
  Kristiina Ojuland, Graham Watson, Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Ramon Tremosa i Balcells, Norica Nicolai εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
  Rebecca Harms, Heidi Hautala, Werner Schulz εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
  Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Ryszard Antoni Legutko, Jacek Olgierd Kurski, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Konrad Szymański, Adam Bielan, Roberts Zīle, Jacek Włosowicz, Tadeusz Cymański, Mirosław Piotrowski, Paweł Robert Kowal εξ ονόματος της Ομάδας ECR

  Διαδικασία : 2011/2515(RSP)
  Διαδρομή στην ολομέλεια
  Διαδρομή του εγγράφου :  
  RC-B7-0101/2011
  Κείμενα που κατατέθηκαν :
  RC-B7-0101/2011
  Ψηφοφορία :
  Κείμενα που εγκρίθηκαν :

  Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το κράτος δικαίου στη Ρωσία

  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

  –   έχοντας υπόψη τις προηγούμενες εκθέσεις και τα ψηφίσματά του σχετικά με τη Ρωσία και τις σχέσεις ΕΕ-Ρωσίας, ιδίως το ψήφισμά του της 17ης Σεπτεμβρίου 2009 σχετικά με τη δολοφονία ακτιβιστών για τα ανθρώπινα δικαιώματα στη Ρωσία[1], της 17ης Ιουνίου 2010 σχετικά με το αποτέλεσμα της Διάσκεψης Κορυφής ΕΕ-Ρωσίας, (31 Μαΐου – 1 Ιουνίου 2010)[2] και της 21ης Οκτωβρίου 2010 σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Βόρειο Καύκασο (Ρωσική Ομοσπονδία) και την ποινική δίωξη κατά του Oleg Orlov[3],

  –   έχοντας υπόψη την υφιστάμενη συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας (ΣΕΣΣ) για τη σύναψη εταιρικής σχέσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Ρωσικής Ομοσπονδίας, αφετέρου, καθώς και τις τρέχουσες διαπραγματεύσεις για μια νέα συμφωνία ΕΕ-Ρωσίας,

  –   έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεσή του σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα στον κόσμο το 2009 που ενεκρίθη τον Δεκέμβριο του 2010, ιδίως την αναφορά στην υπόθεση Magnitsky,

  –   έχοντας υπόψη τις διαβουλεύσεις ΕΕ - Ρωσίας για θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων,

  –   έχοντας υπόψη τη Σύμβαση για την Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και των Θεμελιωδών Ελευθεριών, τη Διακήρυξη των Ηνωμένων Εθνών για τους Υπερασπιστές των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και τη Διακήρυξη των Ηνωμένων Εθνών για το Δικαίωμα και την Ευθύνη των Ατόμων και των Κοινωνικών Ομάδων και Φορέων για την Προώθηση και την Προάσπιση των Διεθνώς Αναγνωρισμένων Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών,

  –   έχοντας υπόψη την Εταιρική Σχέση για τον Εκσυγχρονισμό, η οποία εγκαινιάσθηκε κατά τη Διάσκεψη Κορυφής ΕΕ-Ρωσίας τον Μάιο του 2010 στο Rostov-on-Don και τη δέσμευση της ρωσικής ηγεσίας για ένα κράτος δικαίου ως θεμελιώδη βάση για τον εκσυγχρονισμό της Ρωσίας,

  –   έχοντας υπόψη το άρθρο 110, παράγραφος 4, του Κανονισμού του,

  Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθεί να τηρεί τη δέσμευσή της για περαιτέρω εμβάθυνση και ανάπτυξη των σχέσεων μεταξύ της ΕΕ και της Ρωσίας σύμφωνα με τις αρχές που κατοχυρώνονται στην Εταιρική Σχέση για τον Εκσυγχρονισμό, με βάση τη βαθειά προσήλωση στις δημοκρατικές αρχές, στο σεβασμό των θεμελιωδών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στο κράτος δικαίου,

  Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ρωσία, ως μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης και του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ) και ως συμβαλλόμενο μέρος των διακηρύξεων των Ηνωμένων Εθνών, έχει δεσμευθεί να προστατεύει και να προάγει τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις θεμελιώδεις ελευθερίες και το κράτος δικαίου,

  Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά τα τελευταία έτη διάφορες δίκες και δικαστικές διαδικασίες έθεσαν υπό αμφισβήτηση την ανεξαρτησία και την αμεροληψία των δικαστικών οργάνων της Ρωσικής Ομοσπονδίας·

  Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η δεύτερη καταδικαστική απόφαση κατά του Mikhail Khodorkovsky και του Platon Lebedev στις 30 Δεκεμβρίου 2010 στη δεύτερη δίκη για την υπόθεση των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας Yukos αμφισβητήθηκε από τη διεθνή κοινότητα, συμπεριλαμβανομένης της ΕΕ,

  Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Boris Nemtsov και περίπου 70 άλλα άτομα συνελήφθησαν στις 31 Δεκεμβρίου 2010 στη Μόσχα, μετά από διαδήλωση της αντιπολίτευσης,

  ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ανεξάρτητοι δημοσιογράφοι, ακτιβιστές της κοινωνίας των πολιτών, δικηγόροι και υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων πέφτουν συχνά θύματα απειλών και πράξεων βίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο νόμος σχετικά με την καταπολέμηση του εξτρεμισμού και οι νέες διατάξεις του νόμου σχετικά με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας (FSB) είναι ασαφείς και, ως εκ τούτου, χρησιμοποιούνται συχνά για την παρενόχληση ΜΚΟ, θρησκευτικών μειονοτήτων και οργανισμών μέσων μαζικής ενημέρωσης,

  Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υποθέσεις των δημοσιογράφων Anna Politkovskaya, Natalia Estemirova και Anastasia Baburova και ο θάνατος του δικηγόρου Sergei Magnitsky δεν έχουν διαλευκανθεί ακόμη από τις ρωσικές αρχές,

  Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Ρώσος Πρόεδρος Medvedev υποσχέθηκε επανειλημμένως ότι θα ενισχύσει το κράτος δικαίου δηλώνοντας ότι καθήκον του είναι να δημιουργήσει απολύτως ανεξάρτητα σύγχρονα δικαστήρια που συμβαδίζουν με το επίπεδο οικονομικής ανάπτυξης της χώρας·

  1.  επιβεβαιώνει την πεποίθησή του ότι η Ρωσία παραμένει ένας σημαντικός εταίρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την οικοδόμηση βιώσιμης συνεργασίας, θεμελιωμένης στη δημοκρατία και στο κράτος δικαίου·

  2.  καταδικάζει σθεναρά την τρομοκρατική επίθεση στο αεροδρόμιο Domodedovo της Μόσχας και εκφράζει τα συλλυπητήριά του προς τις οικογένειες των θυμάτων και την αλληλεγγύη του προς εκείνους που τραυματίστηκαν κατά την επίθεση αυτή· υπογραμμίζει ότι οι ρωσικές αρχές πρέπει να αντιδράσουν στην εν λόγω επίθεση με νόμιμο και προσεκτικό τρόπο και να επιτρέψουν στο ρωσικό δικαστικό σύστημα να εργασθεί ελεύθερα και ανεξάρτητα για την ποινική δίωξη και την καταδίκη εκείνων που ευθύνονται για την επίθεση·

  3.  εκφράζει την ανησυχία του για πληροφορίες σχετικά με πολιτικά υποκινούμενες δίκες, άδικες διαδικασίες και περιπτώσεις μη διεξαγωγής ερευνών για σοβαρά εγκλήματα όπως δολοφονίες, παρενοχλήσεις και άλλες πράξεις βίας· παροτρύνει τις ρωσικές δικαστικές αρχές και τις αρχές επιβολής του νόμου να εκτελούν τα καθήκοντά τους με αποτελεσματικό, αμερόληπτο και ανεξάρτητο τρόπο, προκειμένου να παραπέμπονται οι δράστες στη δικαιοσύνη·

  4.  εκφράζει τη σοβαρή ανησυχία του για την ετυμηγορία στην πρόσφατη δεύτερη δίκη και για την καταδίκη του Michail Khodorkovsky και του Platon Lebedev· υπογραμμίζει ότι έχουν προκύψει σοβαρά δικαστικά ερωτήματα σχετικά με αυτήν και με τις προηγούμενες δίκες κατά των δύο κατηγορουμένων και ζητεί να διεξαχθεί ανεξάρτητος δικαστικός έλεγχος σε σχέση με την εκκρεμούσα διαδικασία έφεσης κατά της ετυμηγορίας· ζητεί από τις ρωσικές αρχές να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για τη βελτίωση του δικαστικού συστήματος σύμφωνα με τις υποσχέσεις του Προέδρου Medvedev για εξασφάλιση μεγαλύτερης δικαιοσύνης και διαφάνειας·

  5.  παροτρύνει τον Συνήγορο του Πολίτη της Ρωσικής Ομοσπονδίας να αναθέσει την επανεξέταση των κατηγοριών και των τρεχουσών διαδικασιών κατά του Oleg Orlov, βραβευθέντος με το Βραβείο Ζαχάρωφ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Ελευθερία της Σκέψης το 2009· υπενθυμίζει ότι δεν έχουν διενεργηθεί ουσιαστικές έρευνες για τη δολοφονία της Natalia Estemirova, ηγετικού μέλους του Memorial στην Τσετσενία·

  6.  εκφράζει τη λύπη του για τη διάλυση ειρηνικών διαδηλώσεων που διοργανώνονται την τελευταία ημέρα κάθε δεύτερου μήνα με αναφορά στο άρθρο 31 του Ρωσικού Συντάγματος, καθώς και για τις επανειλημμένες συλλήψεις στελεχών της αντιπολίτευσης, όπως στην περίπτωση του Boris Nemcov·

  7.  ενθαρρύνει τους Προέδρους του Συμβουλίου και της Επιτροπής, καθώς και την Ύπατη Εκπρόσωπο, να συνεχίσουν να παρακολουθούν εκ του σύνεγγυς αυτές τις υποθέσεις και να θέτουν τα ζητήματα αυτά υπό διάφορες μορφές και σε διάφορες συνεδριάσεις με τη Ρωσία, ιδιαίτερα κατά την επικείμενη Σύνοδο Κορυφής ΕΕ-Ρωσίας·

  8.  υπενθυμίζει στο Συμβούλιο και την Ύπατη Εκπρόσωπο το πλήρες φάσμα των κατάλληλων μέτρων που μπορούν να λάβουν όταν αντιμετωπίζουν συστηματικές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και περιπτώσεις μη τήρησης του κράτους δικαίου·

  9.  καλεί την ΕΕ και τη Ρωσία να εντείνουν τις διαπραγματεύσεις για μια νέα δεσμευτική και συνολική συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας και επαναλαμβάνει τη θερμή του υποστήριξη σε μια ευρεία συμφωνία η οποία περιλαμβάνει τα ζητήματα της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και των ανθρωπίνων και θεμελιωδών δικαιωμάτων· τονίζει ότι είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική λειτουργία του δικαστικού συστήματος και να ενισχυθεί ο αγώνας κατά της διαφθοράς·

  10. εκφράζει την ανησυχία του για το σημαντικό αριθμό αναφερόμενων παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Ρωσία, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος ειρηνικών συγκεντρώσεων, και τονίζει τη σημασία ενός συνεχούς διαλόγου επί των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στο πλαίσιο των διαβουλεύσεων ΕΕ-Ρωσίας σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα, με έμφαση στα μέτρα που λαμβάνουν οι ρωσικές αρχές για τη διασφάλιση της ακεραιότητας των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

  11. υπογραμμίζει ότι ο πλήρης σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου θα βελτιώσει την εικόνα και την αξιοπιστία της Ρωσίας στον κόσμο, ιδιαίτερα όσον αφορά τις σχέσεις της με την Ευρωπαϊκή Ένωση, που έχουν μεγάλη σημασία και πρέπει να εξελιχθούν σε στρατηγική εταιρική σχέση, δεδομένων της αμοιβαίας εξάρτησης και των διαφόρων κοινών συμφερόντων των δύο πλευρών, ιδίως όσον αφορά θέματα πολιτικής, ασφάλειας, οικονομικής και ενεργειακής συνεργασίας, αλλά και σεβασμού των δημοκρατικών αρχών και διαδικασιών, του κράτους δικαίου και των βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

  12. καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει επειγόντως στο Κοινοβούλιο αξιολόγηση σχετικά με το κατά πόσον τα δικαστικά μέτρα που ελήφθησαν κατά της Yukos και των στελεχών της συμφωνούν με τις απαιτήσεις που πρέπει να εκπληρώσει η Ρωσία σε σχέση με την επιθυμία της να γίνει πλήρες μέλος του ΠΟΕ·

  13. επισημαίνει ότι η Ρωσία, ως μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης, έχει αναλάβει τη δέσμευση να σέβεται πλήρως τα ευρωπαϊκά πρότυπα όσον αφορά τη δημοκρατία, τα θεμελιώδη και ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου· καλεί, σε σχέση με αυτό, τις ρωσικές αρχές να συμμορφωθούν προς όλες τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και να εφαρμόσουν μέτρα για την επανόρθωση των παραβιάσεων σε επιμέρους περιπτώσεις, τα οποία θα περιλαμβάνουν τη διασφάλιση της διενέργειας ουσιαστικών ερευνών και τη λογοδοσία των υπαιτίων, καθώς και να εγκρίνουν γενικά μέτρα για την εφαρμογή των αποφάσεων, που θα περιλαμβάνουν αλλαγές σε πολιτικό και νομικό επίπεδο με στόχο να προληφθεί η επανάληψη ανάλογων παραβιάσεων·

  14. επαναλαμβάνει την έκκλησή του για εντατικοποίηση των διαβουλεύσεων επί θεμάτων που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα ούτως ώστε να καταστούν περισσότερο αποτελεσματικές και καρποφόρες, με τη συμμετοχή των ρωσικών Υπουργείων Δικαιοσύνης, Εσωτερικών και Εξωτερικών στις συνεδριάσεις στις Βρυξέλλες και στη Μόσχα και με την πλήρη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε όλα τα επίπεδα· υπενθυμίζει στην Ύπατη Εκπρόσωπο τη δημοσιονομική απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την ίδρυση φόρουμ κοινωνίας των πολιτών·

  15. καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να προσφέρουν στη Ρωσία συγκεκριμένη βοήθεια και εμπειρογνωμοσύνη προκειμένου να ενισχυθεί η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης και των οργάνων επιβολής του νόμου και να βελτιωθεί η ικανότητα του δικαστικού συστήματος να ανθίσταται σε πολιτικές και οικονομικές πιέσεις· υπογραμμίζει ότι είναι πρόθυμο να συμβάλει στην ανάπτυξη ενός τέτοιου προγράμματος υποστήριξης του δικαστικού σώματος, καθώς και στην εκπαίδευση και επιμόρφωση του προσωπικού των οργάνων επιβολής του νόμου και των εισαγγελικών και δικαστικών λειτουργών, ιδιαίτερα επί θεμάτων που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα·

  16. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, στην κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Ρωσικής Ομοσπονδίας, στο Συμβούλιο της Ευρώπης και στον Οργανισμό για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη.