Yhteinen päätöslauselmaesitys - RC-B7-0101/2011Yhteinen päätöslauselmaesitys
RC-B7-0101/2011

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS oikeusvaltioperiaatteesta Venäjällä

16.2.2011

työjärjestyksen 110 artiklan 4 kohdan mukaisesti
joka korvaa seuraavat poliittisten ryhmien jättämät päätöslauselmaesitykset:
Verts/ALE (B7‑0101/2011)
PPE (B7‑0108/2011)
ALDE (B7‑0110/2011)
ECR (B7‑0113/2011)
S&D (B7‑0151/2011)

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ria Oomen-Ruijten, Gabriele Albertini, Laima Liucija Andrikienė, Mário David, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Anna Ibrisagic, Elisabeth Jeggle, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Lena Kolarska-Bobińska, Krzysztof Lisek, Monica Luisa Macovei, Mario Mauro, Alojz Peterle, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, Jacek Protasiewicz, Jacek Saryusz-Wolski, György Schöpflin, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Alf Svensson, Traian Ungureanu, Inese Vaidere, Joachim Zeller PPE-ryhmän puolesta
Adrian Severin, Hannes Swoboda, Knut Fleckenstein S&D-ryhmän puolesta
Kristiina Ojuland, Graham Watson, Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Ramon Tremosa i Balcells, Norica Nicolai ALDE-ryhmän puolesta
Rebecca Harms, Heidi Hautala, Werner Schulz Verts/ALE-ryhmän puolesta
Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Ryszard Antoni Legutko, Jacek Olgierd Kurski, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Konrad Szymański, Adam Bielan, Roberts Zīle, Jacek Włosowicz, Tadeusz Cymański, Mirosław Piotrowski, Paweł Robert Kowal ECR-ryhmän puolesta

Menettely : 2011/2515(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
RC-B7-0101/2011
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
RC-B7-0101/2011
Äänestykset :
Hyväksytyt tekstit :

Euroopan parlamentin päätöslauselma oikeusvaltioperiaatteesta Venäjällä

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon aiemmat mietintönsä ja päätöslauselmansa Venäjästä ja EU:n ja Venäjän suhteista ja erityisesti 17. syyskuuta 2009 antamansa päätöslauselman ihmisoikeusaktivistien murhista Venäjällä[1], 17. kesäkuuta 2010 antamansa päätöslauselman EU–Venäjä‑huippukokouksen (31. toukokuuta–1. kesäkuuta 2010) päätelmistä[2] ja 21. lokakuuta 2010 antamansa päätöslauselman ihmisoikeustilanteesta Pohjois-Kaukasiassa (Venäjän federaatiossa) ja rikosoikeudenkäynnistä Oleg Orlovia vastaan[3],

–   ottaa huomioon voimassa olevan Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden ja Venäjän federaation välisen kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen ja käynnissä olevat neuvottelut EU:n ja Venäjän välisestä uudesta sopimuksesta,

–   ottaa huomioon joulukuussa 2010 antamansa päätöslauselman vuosittaisesta ihmisoikeusraportista 2009 ja erityisesti Magnitskyn tapauksen,

–   ottaa huomioon EU:n ja Venäjän ihmisoikeusvuoropuhelun,

–   ottaa huomioon ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn yleissopimuksen, YK:n julistuksen ihmisoikeuksien puolustajista ja YK:n julistuksen yksilöiden, ryhmien ja yhteiskuntaelinten oikeudesta ja velvollisuudesta edistää ja suojella yleismaailmallisesti tunnustettuja ihmisoikeuksia ja perusvapauksia,

–   ottaa huomioon Donin Rostovissa toukokuussa 2010 pidetyssä EU:n ja Venäjän huippukokouksessa käynnistetyn modernisaatiokumppanuuden ja Venäjän johdon nimenomaisen sitoutumisen oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen Venäjän uudistamisessa,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 110 artiklan 4 kohdan,

A. toteaa, että Euroopan unioni on sitoutunut syventämään ja kehittämään edelleen suhteitaan Venäjään modernisaatiokumppanuuteen sisältyvien periaatteiden eli demokratian, perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien kunnioittamisen ja oikeusvaltioperiaatteen mukaisesti,

B.  toteaa, että Venäjä on Euroopan neuvoston ja Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön jäsenenä ja YK:n julistusten allekirjoittajana sitoutunut ihmisoikeuksien, perusvapauksien ja oikeusvaltioperiaatteen turvaamiseen ja edistämiseen,

C. ottaa huomioon, että useat oikeudenkäynnit ja tuomioistuinmenettelyt ovat viime vuosina saattaneet Venäjän federaation oikeuslaitoksen riippumattomuuden ja puolueettomuuden kyseenalaiseen valoon,

D. toteaa, että kansainvälinen yhteisö, EU mukaan luettuna, on arvostellut Mihail Hodorkovskille ja Platon Lebedeville toisessa Jukos-oikeudenkäynnissä 30. joulukuu 2010 langetettuja uusia tuomioita,

E.  panee merkille Boris Nemtsovin ja noin 70 muun ihmisen pidättämisen Moskovassa 31. joulukuuta 2010 järjestetyssä opposition mielenosoituksessa,

F.  toteaa, että useita riippumattomia toimittajia, kansalaisaktivisteja, asianajajia ja ihmisoikeusaktivisteja on uhkailtu ja pahoinpidelty; toteaa, että ääriliikkeet kieltävä lainsäädäntö ja kansallisesta turvallisuuspalvelusta (FSB) annetun lain uuden säännökset ovat epäselviä, mikä vuoksi niitä käytetään usein kansalaisjärjestöjen, uskonnollisten vähemmistöjen ja tiedotusvälineiden vainoamiseen,

G. ottaa huomioon, että Venäjän viranomaiset eivät ole vieläkään selvittäneet toimittajien Anna Politkovskajan, Natalia Estemirovan ja Anastasia Baburovan tapauksia ja asianajaja Sergei Magnitskyn kuolemaa,

H. toteaa, että Venäjän presidentti Medvedev on useaan otteeseen luvannut vahvistaa oikeusvaltioperiaatetta ja todennut, että hänen tehtävänään on luoda täysin riippumattomia, nykyaikaisia tuomioistuimia, jotka ovat maan talouskehityksen tasalla,

1.  katsoo edelleen, että Venäjä on jatkossakin Euroopan unionin tärkeä kumppani demokratiaan ja oikeusvaltioperiaatteeseen perustuvan kestävän yhteistyön rakentamisessa;

2.  tuomitsee jyrkästi Moskovan Domodedovon lentokentällä tehdyn terrori-iskun ja ilmaisee osanottonsa kuolonuhrien omaisille ja osoittaa myötätuntoa iskussa haavoittuneille; painottaa, että Venäjän viranomaisten on reagoitava tähän iskuun oikeuden ja kohtuuden mukaisesti ja annettava Venäjän oikeusjärjestelmän työskennellä vapaasti ja riippumattomasti iskun tekijöiden asettamiseksi syytteeseen ja tuomitsemiseksi;

3.  on huolestunut tiedoista, jotka koskevat poliittisin perustein aloitettuja oikeudenkäyntejä, epäoikeudenmukaisia menettelyjä ja vakavien rikosten, kuten tappojen, vainon ja muunlaisen väkivallan, tutkimatta jättämistä; kehottaa Venäjän oikeus- ja lainvalvontaviranomaisia toimimaan tehokkaasti, puolueettomasti ja riippumattomasti, jotta rikoksentekijät saadaan oikeuden eteen;

4.  ilmaisee vakavan huolensa Mihail Hodorkovskin ja Platon Lebedevin hiljattaisessa toisessa oikeudenkäynnissä saamien tuomioiden johdosta; korostaa, että tämä ja aiemmat oikeudenkäynnit kyseisiä henkilöitä vastaan ovat herättäneet vakavia oikeudellisia epäilyksiä, ja vaatii suorittamaan riippumattoman oikeudellisen tutkinnan tuomioista tehdyn valitusprosessin yhteydessä; kehottaa Venäjän viranomaisia tekemään kaikkensa oikeusjärjestelmän tehostamiseksi presidentti Medvedevin lupausten mukaisesti, jotta varmistetaan oikeudenmukaisuus ja avoimuus;

5.  kehottaa Venäjän federaation oikeusasiamiestä teettämään tutkinnan Euroopan parlamentin vuoden 2009 Saharov-mielipiteenvapauspalkinnon saanutta Oleg Orlovia vastaan nostetuista syytteistä ja meneillään olevasta oikeudenkäynnistä; muistuttaa, että Tšetšeniassa toimineen Memorial-järjestön johtohahmon Natalia Estemirovan murhasta ei ole tehty tehokasta tutkintaa;

6.  tuomitsee joka toisen kuukauden viimeisenä päivänä järjestettävien, Venäjän perustuslain 31 pykälään liittyvien rauhanomaisten mielenosoitusten hajottamisen sekä opposition edustajien, muun muassa Boris Nemtsovin, toistuvat pidätykset;

7.  kannustaa neuvoston ja komission puheenjohtajia ja korkeaa edustajaa seuraamaan tapausta edelleen tarkasti ja ottamaan asian esiin eri yhteyksissä ja Venäjän kanssa pidettävissä kokouksissa, erityisesti tulevassa EU:n ja Venäjän huippukokouksessa;

8.  muistuttaa neuvostoa ja korkeaa edustajaa, että unionilla on käytettävissään täysi valikoima asianmukaisia keinoja, kun havaitaan järjestelmällisiä ihmisoikeusloukkauksia ja oikeusvaltionperiaatteen rikkomista;

9.  kehottaa EU:ta ja Venäjää tehostamaan neuvotteluja uudesta kattavasta ja sitovasta kumppanuus- ja yhteistyösopimuksesta ja toistaa kannattavansa laaja-alaista sopimusta, joka kattaa myös demokratia-, oikeusvaltio-, ihmisoikeus- ja perusvapausnäkökohdat; korostaa, että on tärkeää varmistaa oikeuslaitoksen toimivuus ja tehostaa korruption torjuntaa;

10. on huolestunut Venäjällä ilmenneistä lukuisista ihmisoikeusloukkauksista ja rauhanomaisten kokoontumisten rajoittamisesta ja pitää erittäin tärkeänä, että jatketaan EU:n ja Venäjän ihmisoikeusvuoropuhelua ja keskitytään erityisesti Venäjän viranomaisten toteuttamiin toimiin, joiden tavoitteena on varmistaa ihmisoikeusaktivistien turvallisuus;

11. korostaa, että ihmisoikeuksien kunnioittaminen ja oikeusvaltioperiaatteen noudattaminen parantavat Venäjän kuvaa ja uskottavuutta maailmalla ja erityisesti EU-suhteissa, jotka ovat tärkeitä ja joiden pohjalta olisi osapuolten keskinäinen riippuvuus ja monet yhteiset intressit huomioon ottaen luotava strateginen kumppanuus, jossa keskitytään erityisesti poliittiseen ja taloudelliseen sekä turvallisuus- ja energiayhteistyöhön sekä demokratian periaatteiden ja demokraattisten toimintatapojen ja oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen ja ihmisoikeuksien kunnioittamiseen;

12. kehottaa komissiota esittämään parlamentille pikaisesti arvion siitä, ovatko Jukosiin ja sen johtajiin kohdistetut oikeustoimet sopusoinnussa niiden vaatimusten kanssa, joita Venäjälle on asetettu sen havitteleman WTO-täysjäsenyyden ehdoksi;

13. korostaa, että Venäjä on Euroopan neuvoston jäsenenä velvollinen noudattamaan täysimääräisesti eurooppalaisia demokratia-, perusoikeus-, ihmisoikeus- ja oikeusvaltionormeja; kehottaa Venäjän viranomaisia noudattamaan kaikkia Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen antamia tuomioita ja korjaamaan yksittäistapauksissa tehdyt virheet muun muassa varmistamalla, että tapaukset tutkitaan perusteellisesti ja syylliset saatetaan vastaamaan teoistaan, sekä panemaan tuomiot täytäntöön muun muassa toteuttamalla poliittisia uudistuksia ja tekemällä lakimuutoksia, jotta voidaan estää vastaavien vääryyksien toistuminen tulevaisuudessa;

14. kehottaa jälleen kerran tehostamaan ihmisoikeusvuoropuhelua ja tekemään siitä tuloksiin suuntautuvaa, kutsumaan Venäjän oikeus-, sisä- ja ulkoministeriöiden edustajia mukaan sekä Brysselissä että Moskovassa pidettäviin kokouksiin ja varmistamaan Euroopan parlamentin täysipainoisen osallistumisen vuoropuheluun sen kaikilla tasoilla; muistuttaa korkeaa edustajaa parlamentin budjettipäätöksestä, jolla perustetaan kansalaisyhteiskunnan foorumi;

15. kehottaa neuvostoa ja komissiota antamaan Venäjälle konkreettista apua ja asiantuntemusta oikeuslaitoksen ja lainvalvontaviranomaisten riippumattomuuden vahvistamisessa ja oikeusjärjestelmän suojaamisessa poliittiselta ja taloudelliselta painostukselta; korostaa Euroopan unionin valmiutta osallistua tätä varten tarkoitetun oikeusalan tukiohjelman laatimiseen ja lainvalvontahenkilöstön, syyttäjien ja tuomareiden koulutukseen, erityisesti ihmisoikeusalan koulutukseen;

16. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, Venäjän federaation hallitukselle ja parlamentille, Euroopan neuvostolle sekä Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestölle.