Postopek : 2011/2515(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : RC-B7-0101/2011

Predložena besedila :

RC-B7-0101/2011

Razprave :

PV 15/02/2011 - 5
CRE 15/02/2011 - 5

Glasovanja :

PV 17/02/2011 - 6.6

Sprejeta besedila :

P7_TA(2011)0066

PREDLOG SKUPNE RESOLUCIJE
PDF 134kWORD 84k
16. 2. 2011
PE459.633v01-00}
PE459.640v01-00}
PE459.642v01-00}
PE459.645v01-00}
PE459.683v01-00} RC1
 
B7-0101/2011}
B7-0108/2011}
B7-0110/2011}
B7-0113/2011}
B7-0151/2011} RC1

v skladu s členom 110(4) poslovnika,

ki nadomesti predloge resolucij naslednjih skupin:

Verts/ALE (B7‑0101/2011)

PPE (B7‑0108/2011)

ALDE (B7‑0110/2011)

ECR (B7‑0113/2011)

S&D (B7‑0151/2011)


o pravni državi v Rusiji


Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ria Oomen-Ruijten, Gabriele Albertini, Laima Liucija Andrikienė, Mário David, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Anna Ibrisagic, Elisabeth Jeggle, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Lena Kolarska-Bobińska, Krzysztof Lisek, Monica Luisa Macovei, Mario Mauro, Alojz Peterle, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, Jacek Protasiewicz, Jacek Saryusz-Wolski, György Schöpflin, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Alf Svensson, Traian Ungureanu, Inese Vaidere, Joachim Zeller v imenu skupine PPE
Adrian Severin, Hannes Swoboda, Knut Fleckenstein v imenu skupine S&D
Kristiina Ojuland, Graham Watson, Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Ramon Tremosa i Balcells, Norica Nicolai v imenu skupine ALDE
Rebecca Harms, Heidi Hautala, Werner Schulz v imenu skupine Verts/ALE
Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Ryszard Antoni Legutko, Jacek Olgierd Kurski, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Konrad Szymański, Adam Bielan, Roberts Zīle, Jacek Włosowicz, Tadeusz Cymański, Mirosław Piotrowski, Paweł Robert Kowal v imenu skupine ECR

Resolucija Evropskega parlamenta o pravni državi v Rusiji  

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju svojih prejšnjih poročil in resolucij o Rusiji ter o odnosih med EU in Rusijo, zlasti resolucij z dne 17. septembra 2009 o ubojih borcev za človekove pravice v Rusiji(1), z dne 17. junija 2010 o sklepih vrhunskega srečanja med EU in Rusijo (31. maj–1. junij 2010)(2) in z dne 21. oktobra 2010 o stanju človekovih pravic na severnem Kavkazu (Ruska federacija) in kazenskemu postopku proti Olegu Orlovu(3),

–   ob upoštevanju obstoječega sporazuma o partnerstvu in sodelovanju med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni in Rusko federacijo na drugi strani ter aktualnih pogajanj za nov sporazum med EU in Rusijo,

–   ob upoštevanju svojega letnega poročila o človekovih pravicah po svetu za leto 2009, sprejetega decembra 2010, s posebnim poudarkom na primeru Magnitski,

–   ob upoštevanju posvetovanj o človekovih pravicah med EU in Rusijo,

–   ob upoštevanju Konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, Deklaracije Združenih narodov o zagovornikih človekovih pravic ter Deklaracije Združenih narodov o pravicah in odgovornosti posameznikov, skupin in organov družbe za uveljavljanje in varstvo splošno priznanih človekovih pravic in temeljnih svoboščin,

–   ob upoštevanju partnerstva za modernizacijo, ki se je začelo na vrhunskem srečanju EU-Rusija maja 2010 v Rostovu na Donu, in zaveze pravni državi kot temeljni osnovi modernizacije v Rusiji, ki jo je sprejelo rusko vodstvo ,

–   ob upoštevanju člena 110(4) svojega poslovnika,

A. ker Evropska unija ostaja zavezana nadaljnjemu poglabljanju in razvijanju odnosov z Rusijo v skladu z načeli, zapisanimi v partnerstvu za modernizacijo, ki temelji na globoki zavezanosti demokratičnim načelom, spoštovanju temeljnih človekovih pravic in pravni državi,

B.  ker se je Rusija kot članica Sveta Evrope ter Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi ter kot podpisnica deklaracij Združenih narodov zavezala k varovanju in spodbujanju človekovih pravic, temeljnih svoboščin in pravne države,

C. ker so številna sojenja in sodni postopki v zadnjih letih vzbudili dvome v neodvisnost in nepristranskost sodnih ustanov Ruske federacije;

D. ker je mednarodna skupnost, vključno z EU, izrazila dvome glede druge obsodbe Mihaila Hodorkovskega in Platona Lebedjeva dne 30. decembra 2010 v drugem sojenju v zvezi s premoženjem družbe Yukos,

E.  ker so bili 31. decembra 2010 v Moskvi po opozicijskih demonstracijah aretirani Boris Nemcov in okoli 70 drugih,

F.  ker so neodvisni novinarji, aktivisti civilne družbe, odvetniki in zagovorniki človekovih pravic pogosto žrtev groženj in nasilnih dejanj; ker so protiekstremistična zakonodaja in nove določbe zakona o zvezni varnostni službi nejasne, zato se pogosto uporabljajo za nadlegovanje nevladnih organizacij, verskih manjšin in medijskih hiš,

G. ker ruske oblasti še vedno niso razrešile primerov novinarjev Ane Politkovske, Natalije Estemirove in Anastazije Baburove ter smrti odvetnika Sergeja Magnickega,

H. ker je predsednik Medvedjev večkrat zajamčil, da bo okrepil pravno državo, in zagotovil, da je njegova naloga ustvariti popolnoma neodvisna moderna sodišča, ki bodo dorasla gospodarski razvitosti države,

1.  ponavlja svoje prepričanje, da ostaja Rusija pomembna partnerica Evropske unije pri izgradnji trajnostnega sodelovanja na temeljih demokracije in pravne države;

2.  ostro obsoja teroristični napad na moskovsko letališče Domodjedovo ter izraža sožalje družinam žrtev in solidarnost z ranjenimi v napadu; poudarja, da se morajo ruske oblasti zakonito in zmerno odzvati na ta napad ter ruskemu pravosodnemu sistemu omogočiti prosto in neodvisno delo, da bodo odgovorni za napad privedeni pred sodišče in obsojeni;

3.  izraža zaskrbljenost zaradi poročil o politično motiviranih sojenjih, nepravičnih postopkih in opustitvi preiskovanja resnih zločinov, kot so uboji, nadlegovanje in druga nasilna dejanja; poziva rusko sodstvo in organe pregona, naj učinkovito, nepristransko in neodvisno izvajajo svoje naloge ter privedejo storilce pred sodišča;

4.  izraža resno zaskrbljenost zaradi sodbe na nedavnem drugem sojenju ter obsodbe Mihaila Hodorkovskega in Platona Lebedjeva; poudarja, da omenjeno sojenje dvojici, pa tudi prejšnja sojenja, sprožajo resna pravosodna vprašanja, ter poziva, da se v zvezi s skorajšnjo pritožbo zoper sodbo opravi neodvisna sodna presoja; poziva ruske oblasti, naj storijo vse, kar je v njihovi moči, za izboljšanje pravosodnega sistema v skladu z obljubami predsednika Medvedjeva, da bo zagotovil večjo pravičnost in preglednost;

5.  poziva varuha človekovih pravic Ruske federacije, naj naroči revizijo obtožb in tekočih postopkov zoper prejemnika nagrade Saharova za svobodo misli za leto 2009, ki podeljuje Evropski parlament, Olega Orlova; opozarja, da uboj vodilne članice Memoriala v Čečeniji Natalije Estemirove ni bil učinkovito preiskan;

6.  obžaluje razganjanje miroljubnih shodov v zvezi s 31. členom ruske ustave, ki potekajo na zadnji dan vsakega drugega meseca , pa tudi večkratno prijetje vidnih članov opozicije, na primer Borisa Nemcova;

7.  poziva predsednika Sveta in Komisije ter visoko predstavnico, naj še naprej natančno spremljajo te primere in odpirajo ta vprašanja v različnih okvirih in srečanjih z Rusijo, zlasti med prihodnjim vrhunskim srečanjem EU-Rusija;

8.  opozarja Svet ter visoko predstavnico na vrsto primernih ukrepov, ki bi jih lahko uporabili spričo sistematske zlorabe človekovih pravic in nespoštovanja pravne države;

9.  poziva EU in Rusijo, naj okrepita pogajanja o novem zavezujočem in celostnem sporazumu o partnerstvu in sodelovanju, in ponovno izraža odločno podporo širokemu sporazumu, ki bi vključeval vprašanja demokracije, pravne države in spoštovanja človekovih in temeljnih pravic; poudarja, da je pomembno zagotoviti učinkovito delovanje sodstva in okrepiti boj proti korupciji;

10. izraža zaskrbljenost zaradi precejšnjega števila prijavljenih kršitev človekovih pravic v Rusiji, vključno s pravico do mirnega zbiranja, in poudarja, da je trajen dialog o človekovih pravicah pomemben del posvetovanj o človekovih pravicah med EU in Rusijo, s posebnim poudarkom na ukrepih, ki jih ruske oblasti izvajajo za zagotavljanje varnosti zagovornikov človekovih pravic;

11. poudarja, da bosta spoštovanje človekovih pravic in pravna država izboljšala podobo Rusije ter njeno verodostojnost v svetu, zlasti pri odnosih z Evropsko unijo, ki so pomembni in ki bi se morali razviti v strateško partnerstvo, še posebej zaradi medsebojne odvisnosti in različnih skupnih interesov obeh strani, zlasti glede vprašanj političnega, varnostnega, gospodarskega in energetskega sodelovanja, pa tudi glede spoštovanja demokratičnih načel in postopkov, pravne države ter temeljnih človekovih pravic;

12. poziva Komisijo, naj Parlamentu nujno predstavi oceno o tem, ali so sodni ukrepi proti družbi Yukos in njenemu vodstvu skladni z zahtevami, ki so bile Rusiji postavljene v zvezi z njeno željo po polnopravnem članstvu v Svetovni trgovinski organizaciji;

13. opozarja, da je Rusija kot članica Sveta Evrope podpisala, da bo v celoti spoštovala evropske standarde v zvezi z demokracijo, temeljnimi in človekovimi pravicami ter pravno državo; glede tega poziva ruske oblasti, naj spoštujejo vse sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice in izvajajo ukrepe za popravo kršitev v posameznih primerih, vključno z zagotavljanjem učinkovitih preiskav in pregonom kršiteljev, ter sprejmejo splošne ukrepe za izvrševanje sodb, vključno s političnimi in pravnimi spremembami za preprečevanje pojava podobnih kršitev v prihodnje;

14. ponovno poziva k okrepitvi posvetovanj na področju človekovih pravic, da bi bila učinkovitejša in usmerjena v rezultate, in sicer z udeležbo ruskih ministrstev za pravosodje, notranje in zunanje zadeve na sestankih v Bruslju in Moskvi ter s polno udeležbo Evropskega parlamenta na vseh ravneh; opozarja visoko predstavnico na proračunski sklep Parlamenta, da bo ustanovil forum civilne družbe;

15. poziva Svet in Komisijo, naj Rusiji ponudita praktično pomoč in strokovno znanje ter izkušnje, s katerimi bi okrepili neodvisnost sodstva in organov pregona ter izboljšali sposobnost sodnega sistema, da se upre političnim in ekonomskim pritiskom; poudarja pripravljenost, Evropske unije, da prispeva k oblikovanju tovrstnih programov za podporo sodstvu ter k izobraževanju in usposabljanju osebja v službah pregona, tožilcev in sodnikov, zlasti v zvezi z vprašanji človekovih pravic;

16. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, vladam in parlamentom držav članic, vladi in parlamentu Ruske federacije, Svetu Evrope in Organizaciji za varnost in sodelovanje v Evropi.

 

 

(1)

Ul C 224 E, 17.9.2009, str. 27.

(2)

Sprejeta besedila, P7_TA-PROV(2010)0234..

(3)

Sprejeta besedila, P7_TA-PROV(2010)0390.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov