Διαδικασία : 2011/2510(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : RC-B7-0103/2011

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B7-0103/2011

Συζήτηση :

PV 16/02/2011 - 13
CRE 16/02/2011 - 13

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 148kWORD 107k
14.2.2011
PE459.635v01-00}
PE459.636v01-00}
PE459.639v01-00}
PE459.644v01-00} RC1
 
B7-0103/2011}
B7-0104/2011}
B7-0107/2011}
B7-0112/2011} RC1

σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 4, του Κανονισμού

που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων:

Verts/ALE (B7‑0103/2011)

ALDE (B7‑0104/2011)

GUE/NGL (B7‑0107/2011)

S&D (B7‑0112/2011)


σχετικά με τον νόμο για τα μέσα ενημέρωσης στην Ουγγαρία


Martin Schulz, Hannes Swoboda, Maria Badia i Cutchet, Claude Moraes, Juan Fernando López Aguilar, Csaba Sándor Tabajdi εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Renate Weber, Sophia in 't Veld, Sonia Alfano, Alexander Alvaro, Louis Michel, Cecilia Wikström, Jens Rohde, Norica Nicolai, Marielle De Sarnez, Alexander Graf Lambsdorff, Ramon Tremosa i Balcells, Charles Goerens, Marietje Schaake, Frédérique Ries, Gianni Vattimo, Nathalie Griesbeck, Luigi de Magistris εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Daniel Cohn-Bendit, Rebecca Harms, Judith Sargentini, Helga Trüpel, Christian Engström, Hélène Flautre, Raül Romeva i Rueda, Eva Lichtenberger εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Lothar Bisky, Rui Tavares, Eva-Britt Svensson, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Jean-Luc Mélenchon, Jürgen Klute, Marie-Christine Vergiat εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τον νόμο για τα μέσα ενημέρωσης στην Ουγγαρία  

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 2, 3, 6 και 7 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα άρθρα 49, 56, 114, 167 και 258 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), το άρθρο 11 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το άρθρο 10 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (ΕΣΑΔ), σχετικά με τον σεβασμό, την προώθηση και την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ειδικότερα της ελευθερίας της έκφρασης και της πληροφόρησης καθώς και του δικαιώματος στον πλουραλισμό των μέσων ενημέρωσης,

–   έχοντας υπόψη την οδηγία 2010/13/ΕΕ της 10ης Μαρτίου 2010 για τον συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων (Οδηγία για τις Υπηρεσίες Οπτικοακουστικών Μέσων -ΟΥΟΜ)(1),

–   έχοντας υπόψη τον Ευρωπαϊκό Χάρτη για την Ελευθερία του Τύπου της 25ης Μαΐου 2009, το έγγραφο εργασίας της Επιτροπής για τον πλουραλισμό των μέσων ενημέρωσης στα κράτη μέλη της ΕΕ (SEC(2007)0032), την "προσέγγιση τριών φάσεων για την πολυφωνία στα μέσα επικοινωνίας" που όρισε η Επιτροπή και την ανεξάρτητη μελέτη που εκπονήθηκε για λογαριασμό της Επιτροπής και οριστικοποιήθηκε το 2009,

–   έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του της 22ας Απριλίου 2004 σχετικά με τους κινδύνους παραβίασης, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδίως στην Ιταλία, των δικαιωμάτων της ελευθερίας έκφρασης και πληροφόρησης (άρθρο 11, παρ. 2 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων(2), της 25ης Σεπτεμβρίου 2008 σχετικά με τη συγκέντρωση και την πολυφωνία στα μέσα μαζικής ενημέρωσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση(3), καθώς και της 7ης Σεπτεμβρίου 2010 σχετικά με τη δημοσιογραφία και τα νέα μέσα ενημέρωσης – δημιουργία δημόσιας σφαίρας στην Ευρώπη(4),

–   έχοντας υπόψη τις δηλώσεις της Επιτροπής, τις κοινοβουλευτικές ερωτήσεις που κατατέθηκαν και τις συζητήσεις που πραγματοποιήθηκαν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 8 Οκτωβρίου 2009 σχετικά με την ελευθερία της πληροφόρησης στην Ιταλία, καθώς και στην Επιτροπή Δημοσίων Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων στις 17 Ιανουαρίου 2011 σχετικά με τον ουγγρικό νόμο για τα μέσα ενημέρωσης,

   έχοντας υπόψη την απόφαση της Επιτροπής Δημοσίων Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων να ζητήσει από τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων να εκδίδει ετήσια συγκριτική έκθεση για την κατάσταση της ελευθερίας, του πλουραλισμού και της ανεξάρτητης διακυβέρνησης των μέσων ενημέρωσης στα κράτη μέλη της ΕΕ, όπου θα συμπεριλαμβάνονται και δείκτες,

–   έχοντας υπόψη τη Σύμβαση της UNESCO για την προστασία και την προώθηση της πολυμορφίας της πολιτιστικής έκφρασης και ιδίως το άρθρο 5, παράγραφος 2, το άρθρο 7, και το άρθρο 11 αυτής,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 110, παράγραφος 4, του Κανονισμού του,

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση βασίζεται στις αξίες της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 2 της ΣΕΕ και, κατά συνέπεια, εγγυάται και προωθεί την ελευθερία της έκφρασης και της πληροφόρησης, όπως κατοχυρώνει το άρθρο 11 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και το άρθρο 10 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, και αναγνωρίζει τη νομική αξία των δικαιωμάτων, των ελευθεριών και των αρχών που ορίζει ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και καταδεικνύεται επί πλέον από την προσχώρηση στην ΕΣΑΔ, για τις οποίες απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ελευθερία και ο πλουραλισμός των μέσων ενημέρωσης και, λαμβάνοντας επιπροσθέτως υπόψη ότι τα δικαιώματα αυτά περιλαμβάνουν την ελευθερία της έκφρασης απόψεων και την ελευθερία της λήψης και μετάδοσης πληροφοριών χωρίς έλεγχο, παρέμβαση ή πίεση από τις δημόσιες αρχές,

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολυφωνία και η ελευθερία των μέσων ενημέρωσης εξακολουθούν να εγείρουν σοβαρές ανησυχίες στην ΕΕ και τα κράτη μέλη της, και ιδίως όσον αφορά την Ιταλία, τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, την Τσεχική Δημοκρατία και την Εσθονία, όπως ανεδείχθη από τις πρόσφατες επικρίσεις που δέχθηκαν τα νομοθετήματα για τα μέσα ενημέρωσης στην Ουγγαρία που εγκρίθηκαν μεταξύ Ιουνίου και Δεκεμβρίου 2010, που διατυπώθηκαν από διεθνείς οργανισμούς όπως τον ΟΑΣΕ και τον Επίτροπο ανθρωπίνων δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης, διεθνείς και εθνικές επαγγελματικές οργανώσεις δημοσιογράφων, αρχισυντακτών και εκδοτών, ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και πολιτικών ελευθεριών, καθώς και από κράτη μέλη και την Επιτροπή,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή διατύπωσε ανησυχίες και ζήτησε πληροφορίες από την ουγγρική κυβέρνηση όσον αφορά τη συμβατότητα της ουγγρικής νομοθεσίας για τα μέσα ενημέρωσης με την οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων (ΟΥΟΜ) και το κοινοτικό κεκτημένο γενικότερα, και ειδικότερα όσον αφορά την υποχρέωση για ισόρροπη κάλυψη που εφαρμόζεται σε όλους τους φορείς παροχής οπτικοακουστικών υπηρεσιών, εγείροντας επίσης ερωτήματα όσον αφορά τη συμμόρφωσή της με την αρχή της αναλογικότητας και των θεμελιωδών δικαιωμάτων της ελευθερίας έκφρασης και πληροφόρησης που έχει περιληφθεί στο άρθρο 11 του Ευρωπαϊκού Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, την αρχή της χώρας καταγωγής, τις απαιτήσεις καταχώρισης σε μητρώα και, λαμβάνοντας υπόψη ότι η ουγγρική κυβέρνηση ανταποκρίθηκε παρέχοντας περαιτέρω πληροφορίες και δηλώνοντας την πρόθεσή της να προχωρήσει σε αναθεώρηση και τροποποίηση των νομοθετημάτων αυτών,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ΟΑΣΕ εξέφρασε σοβαρές αμφιβολίες σε σχέση με την εμβέλεια των ουγγρικών νομοθετημάτων (υλική και εδαφική εμβέλεια), την ελευθερία έκφρασης και τη ρύθμιση του περιεχομένου, τον ορισμό μιας εθνικής αρχής μέσων ενημέρωσης και τηλεπικοινωνιών στο ίδιο πρόσωπο, τις αρχές που διέπουν τις δημόσιες υπηρεσίες μετάδοσης(5), αναφέροντας ότι η νέα νομοθεσία υπονομεύει τον πλουραλισμό των μέσων ενημέρωσης, καταργεί την πολιτική και οικονομική ανεξαρτησία των δημοσίων μέσων ενημέρωσης και εδραιώνει μακροπρόθεσμα τα αρνητικά χαρακτηριστικά για ελεύθερα μέσα ενημέρωσης, και ότι η Αρχή και το Συμβούλιο Μέσων Ενημέρωσης είναι πολιτικώς ομοιογενή όργανα(6) και ασκούν ευρύ και συγκεντρωτικό κυβερνητικό και πολιτικό έλεγχο σε όλα τα μέσα ενημέρωσης· λαμβάνοντας επιπλέον υπόψη τις ανησυχίες που αφορούν, μεταξύ άλλων, τις δυσανάλογες και ακραίες κυρώσεις με την επίκληση αμφιλεγόμενων και απροσδιόριστων λόγων, την έλλειψη αυτόματης αναστολής των κυρώσεων σε περίπτωση δικαστικής προσφυγής κατά μιας απόφασης της Αρχής των μέσων ενημέρωσης, την παραβίαση της αρχής της εμπιστευτικότητας των δημοσιογραφικών πηγών και την προστασία των οικογενειακών αξιών·

E.  συμμεριζόμενο τις σοβαρές επιφυλάξεις που διατύπωσε ο ΟΑΣΕ όσον αφορά την Αρχή και το Συμβούλιο Μέσων Ενημέρωσης, το γεγονός ότι τα πλέον προβληματικά χαρακτηριστικά της νομοθεσίας παραβιάζουν τα πρότυπα του ΟΑΣΕ και τα διεθνή πρότυπα σχετικά με την ελευθερία της έκφρασης, καταργώντας, επί παραδείγματι, την πολιτική και οικονομική ανεξαρτησία των δημοσίων μέσων ενημέρωσης, την εμβέλεια του κανονισμού (υλική και εδαφική) και την απόφαση να μην υπάρξει ορισμός των κομβικών όρων, καθιστώντας αδύνατο για τους δημοσιογράφους να γνωρίζουν πότε παραβιάζουν τη νομοθεσία,

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Επίτροπος ανθρωπίνων δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης κάλεσε τις ουγγρικές αρχές, όταν προχωρήσουν στην αναθεώρηση της νομοθεσίας για τα μέσα ενημέρωσης, να λάβουν υπόψη τους τα πρότυπα του Συμβουλίου της Ευρώπης σε θέματα ελευθερίας της έκφρασης και πολυφωνίας των μέσων ενημέρωσης, τις αντίστοιχες συστάσεις της Επιτροπής Υπουργών και της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης και ειδικότερα τα δεσμευτικά πρότυπα που περιλαμβάνονται στην ΕΣΑΔ και τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι αναφέρθηκε επίσης στη χρήση ασαφών ορισμών που μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο παρερμηνείας, στη δημιουργία ενός πολιτικά ανισόρροπου κανονιστικού μηχανισμού με δυσανάλογες εξουσίες που δεν υπόκειται σε πλήρη δικαστική εποπτεία, τις απειλές κατά της ανεξαρτησίας των δημοσίων ραδιοτηλεοπτικών μέσων και την αποσάθρωση της προστασίας των δημοσιογραφικών πηγών· λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι, επί πλέον, τόνισε την ανάγκη όλοι οι εμπλεκόμενοι, συμπεριλαμβανομένων των κομμάτων της αντιπολίτευσης και της κοινωνίας των πολιτών, να μπορούν να συμμετέχουν ουσιαστικά στην επανεξέταση αυτής της νομοθεσίας, η οποία ρυθμίζει μια τόσο θεμελιώδη πλευρά της λειτουργίας μιας δημοκρατικής κοινωνίας(7),

Ζ.  εκτιμώντας ότι η ουγγρική νομοθεσία για τα μέσα ενημέρωσης πρέπει, ως εκ τούτου, να ανακληθεί επειγόντως και να αναθεωρηθεί με βάση τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις της Επιτροπής, του ΟΑΣΕ και του Συμβουλίου της Ευρώπης, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί ότι είναι απολύτως σύμφωνη με το δίκαιο της ΕΕ και τις ευρωπαϊκές αξίες και τα πρότυπα για την ελευθερία, τον πλουραλισμό και την ανεξάρτητη διακυβέρνηση των μέσων ενημέρωσης,

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις του Κοινοβουλίου για εκπόνηση οδηγίας σχετικά με την ελευθερία, τον πλουραλισμό και την ανεξάρτητη διακυβέρνηση των μέσων ενημέρωσης, η Επιτροπή έχει μέχρι στιγμής καθυστερήσει αυτή την πρόταση η οποία καθίσταται όλο και περισσότερο αναγκαία και επείγουσα,

Θ. εκτιμώντας ότι οι όροι που τίθενται στα κριτήρια της Κοπεγχάγης για την ένταξη στην ΕΕ, τα οποία καθορίστηκαν τον Ιούνιο του 1993 στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Κοπεγχάγης, σχετικά με την ελευθερία του τύπου και την ελευθερία της έκφρασης, πρέπει να προασπίζονται από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ και να επιβάλλονται μέσω της σχετικής ενωσιακής νομοθεσίας,

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το Δικαστήριο της ΕΕ απεφάνθη στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-39/05 P και C-52/05 P, παράγραφοι 45 και 46, ότι η πρόσβαση στην πληροφόρηση επιτρέπει στους πολίτες να συμμετέχουν από πιο κοντά στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και εγγυάται ότι η διοίκηση απολαμβάνει μεγαλύτερη νομιμότητα και είναι αποτελεσματικότερη και περισσότερο υπόλογη στους πολίτες σε ένα δημοκρατικό σύστημα και ότι αυτό "συνιστά προϋπόθεση για την αποτελεσματική άσκηση των δημοκρατικών δικαιωμάτων" των πολιτών,

1.  καλεί τις ουγγρικές αρχές να αποκαταστήσουν την ανεξαρτησία της διακυβέρνησης των μέσων ενημέρωσης και να σταματήσουν την παρεμβολή του κράτους στην ελευθερία της έκφρασης και την ισόρροπη κάλυψη από πλευράς μέσων ενημέρωσης, και πιστεύει ότι η υπερβολική ρύθμιση των μέσων ενημέρωσης είναι αντιπαραγωγική και θέτει σε κίνδυνο την αποτελεσματική πολυφωνία στη δημόσια ζωή·

2.  χαιρετίζει την πρωτοβουλία της Επιτροπής να ζητήσει διευκρινίσεις σχετικά με την ουγγρική νομοθεσία για τα μέσα ενημέρωσης και την συμμόρφωσή της στις Συνθήκες και το δίκαιο της ΕΕ, καθώς και την ανακοίνωση των ουγγρικών αρχών σχετικά με την πρόθεσή τους να προχωρήσουν σε τροποποίηση των νόμων·

3. εκφράζει τη λύπη του για την απόφαση της Επιτροπής να περιορίσει την εστίασή της σε τρία μόνο σημεία σε σχέση με την υλοποίηση του κοινοτικού κεκτημένου στην Ουγγαρία και ιδίως εκφράζει τη λύπη του για την απουσία αναφοράς στο άρθρο 30 της Οδηγίας για τις Υπηρεσίες Οπτικοακουστικών Μέσων Ενημέρωσης περιορίζοντας με τον τρόπο αυτό την αρμοδιότητά της να ελέγχει την συμμόρφωση της Ουγγαρίας με τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ κατά την εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου· παροτρύνει την Επιτροπή να εξετάσει τη συμμόρφωση της Ουγγαρίας με το καθεστώς υπαιτιότητας της οδηγίας 2000/31/ΕΚ για το ηλεκτρονικό εμπόριο, καθώς και τη μεταφορά στο ουγγρικό δίκαιο των αποφάσεων πλαισίου της ΕΕ σχετικά με την καταπολέμηση ορισμένων μορφών και εκφράσεων ρατσισμού και ξενοφοβίας μέσω του ποινικού δικαίου (2008/913/ΔΕΥ) και σχετικά με την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (2008/919/ΔΕΥ), που περιλαμβάνουν αναφορές στην ελευθερία της έκφρασης και στην παράκαμψη των κανόνων που διέπουν την ελευθερία στα μέσα ενημέρωσης·

4.  καλεί την Επιτροπή να προχωρήσει ταχέως και εγκαίρως στην εμπεριστατωμένη εξέταση του θέματος της ευθυγράμμισης της ουγγρικής νομοθεσίας για τα μέσα ενημέρωσης με την ευρωπαϊκή νομοθεσία και ειδικότερα τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, να θέσει αυστηρό χρονοδιάγραμμα στις ουγγρικές αρχές για τροποποίηση του νόμου και, σε περίπτωση που η προθεσμία αυτή δεν τηρηθεί, να κινήσουν διαδικασία επί παραβάσει·

5.  καλεί τις ουγγρικές αρχές να μεριμνήσουν για τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων στην αναθεώρηση του Συντάγματος, που αποτελεί τη βάση για μια δημοκρατική κοινωνία που εδράζεται στο κράτος δικαίου, με απαραίτητους ελέγχους και διασφαλίσεις ώστε να εξασφαλίζονται τα θεμελιώδη δικαιώματα της μειοψηφίας από τον κίνδυνο τυραννίας εκ μέρους της πλειοψηφίας·

6.  ζητεί από την Επιτροπή, με βάση το άρθρο 265 της ΣΛΕΕ, να υποβάλει πρόταση νομοθετικής πρωτοβουλίας σύμφωνα με το άρθρο 225 της ΣΛΕΕ, σχετικά με την ελευθερία, την πολυφωνία και την ανεξάρτητη διακυβέρνηση των μέσων ενημέρωσης πριν από το τέλος του έτους, έτσι ώστε να ξεπεραστούν οι ανεπάρκειες του ενωσιακού νομοθετικού πλαισίου σχετικά με τα μέσα ενημέρωσης, αξιοποιώντας τις αρμοδιότητές της στους τομείς της εσωτερικής αγοράς, της οπτικοακουστικής πολιτικής, του ανταγωνισμού, των τηλεπικοινωνιών, των κρατικών ενισχύσεων, των υποχρεώσεων δημόσιας υπηρεσίας και των θεμελιωδών δικαιωμάτων κάθε ατόμου που διαμένει στην επικράτεια της ΕΕ, έτσι ώστε να ορισθούν τουλάχιστον τα ελάχιστα απαραίτητα πρότυπα που πρέπει να ικανοποιούν και να σέβονται όλα τα κράτη μέλη στην εθνική νομοθεσία τους, προκειμένου να εξασφαλίζουν, να εγγυώνται και να προάγουν την ελευθερία της πληροφόρησης και ικανοποιητικό επίπεδο πολυφωνίας και ανεξάρτητης διακυβέρνησης των μέσων ενημέρωσης·

7.  καλεί τις ουγγρικές αρχές, σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι οι νόμοι αυτοί είναι ασυμβίβαστοι με το γράμμα ή το πνεύμα των Συνθηκών ή του δικαίου της ΕΕ, και ειδικότερα του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, να καταργήσει και να μην εφαρμόσει τους νόμους ή τα στοιχεία αυτών που κρίνονται ασυμβίβαστα, σύμφωνα με τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις που διατύπωσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Επιτροπή, ο ΟΑΣΕ και ο Επίτροπος Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης, τις συστάσεις της Επιτροπής Υπουργών και της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης και τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων·

8.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, το Συμβούλιο της Ευρώπης, τις κυβερνήσεις και τα εθνικά κοινοβούλια των κρατών μελών, τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, τον ΟΑΣΕ και το Συμβούλιο της Ευρώπης.

 

(1)

ΕΕ L 95, 15.4.2010, σ. 1.

(2)

ΕΕ C 104 E, 30.4.2004, σ. 1026.

(3)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2008)0459.

(4)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA-PROV(2010)0307.

(5)

Ανάλυση και αξιολόγηση της δέσμης της ουγγρικής νομοθεσίας και του νομοσχεδίου για τα μέσα ενημέρωσης και τις τηλεπικοινωνίες, που εκπόνησε ο Δρ. Karol Jakubowicz για τον ΟΑΣΕ.

(6)

Επιστολή με ημερομηνία 14 Ιανουαρίου 2010 του Εκπροσώπου του ΟΑΣΕ για την Ελευθερία των Μέσων Ενημέρωσης προς τον πρόεδρο της Επιτροπής Δημοσίων Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων.

(7)

http://www.coe.int/t/commissioner/News/2011/110201Hungary_en.asp.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου