Procedura : 2011/2510(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : RC-B7-0103/2011

Teksty złożone :

RC-B7-0103/2011

Debaty :

PV 16/02/2011 - 13
CRE 16/02/2011 - 13

Głosowanie :

Teksty przyjęte :


WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI
PDF 139kWORD 93k
14.2.2011
PE459.635v01-00}
PE459.636v01-00}
PE459.639v01-00}
PE459.644v01-00} RC1
 
B7-0103/2011}
B7-0104/2011}
B7-0107/2011}
B7-0112/2011} RC1

zgodnie z art. 110 ust. 4 Regulaminu

zastępujący tym samym projekty rezolucji złożone przez następujące grupy polityczne:

Verts/ALE (B7‑0103/2011)

ALDE (B7‑0104/2011)

GUE/NGL (B7‑0107/2011)

S&D (B7‑0112/2011)


w sprawie ustawy medialnej na Węgrzech


Martin Schulz, Hannes Swoboda, Maria Badia i Cutchet, Claude Moraes, Juan Fernando López Aguilar, Csaba Sándor Tabajdi w imieniu grupy politycznej S&D
Renate Weber, Sophia in 't Veld, Sonia Alfano, Alexander Alvaro, Louis Michel, Cecilia Wikström, Jens Rohde, Norica Nicolai, Marielle De Sarnez, Alexander Graf Lambsdorff, Ramon Tremosa i Balcells, Charles Goerens, Marietje Schaake, Frédérique Ries, Gianni Vattimo, Nathalie Griesbeck, Luigi de Magistris w imieniu grupy politycznej ALDE
Daniel Cohn-Bendit, Rebecca Harms, Judith Sargentini, Helga Trüpel, Christian Engström, Hélène Flautre, Raül Romeva i Rueda, Eva Lichtenberger w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
Lothar Bisky, Rui Tavares, Eva-Britt Svensson, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Jean-Luc Mélenchon, Jürgen Klute, Marie-Christine Vergiat w imieniu grupy politycznej GUE/NGL

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie ustawy medialnej na Węgrzech  

Parlament Europejski,

–   uwzględniając art. 2, 6 i 7 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE), art. 49, 56, 114, 167 i 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), art. 11 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej i art. 10 europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności (EKPC), dotyczące poszanowania, promowania i ochrony praw podstawowych, a w szczególności wolności wypowiedzi, prawa do swobodnego przepływu informacji oraz prawa do pluralizmu mediów,

–   uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/13/UE z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich dotyczących świadczenia audiowizualnych usług medialnych (dyrektywa o audiowizualnych usługach medialnych)(1),

–   uwzględniając Europejską Kartę na rzecz Wolności Prasy z dnia 25 maja 2009 r., dokument roboczy Komisji w sprawie pluralizmu mediów w państwach członkowskich UE (SEC(2007)0032), określone przez Komisję trzystopniowe podejście do pluralizmu mediów oraz niezależną analizę wykonaną na zlecenie Komisji i zakończoną w 2009 r.,

–   uwzględniając swoje rezolucje z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie ryzyka naruszenia wolności wypowiedzi i informacji w Unii Europejskiej, a szczególnie we Włoszech (art. 11 ust. 2 karty praw podstawowych)(2), z dnia 25 września 2008 r. w sprawie koncentracji i pluralizmu mediów w Unii Europejskiej(3) oraz z dnia 7 września 2010 r. w sprawie dziennikarstwa i nowych mediów – tworzenie sfery publicznej w Europie(4),

–   uwzględniając oświadczenia Komisji oraz pytania parlamentarne zgłoszone do debaty i przedyskutowane przez Parlament Europejski dnia 8 października 2009 r. oraz dnia 8 września 2010 r. dotyczące prawa do swobodnego przepływu informacji we Włoszech, jak również uwzględniając dyskusję w komisji LIBE z dnia 17 stycznia 2011 na temat węgierskiej ustawy medialnej,

   uwzględniając decyzję Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych w sprawie zwrócenia się do Agencji Praw Podstawowych z wnioskiem o przygotowanie rocznego sprawozdania porównawczego poświęconego sytuacji w zakresie wolności i pluralizmu mediów oraz niezależnego zarządzania mediami w państwach członkowskich UE, zawierającego również wskaźniki,

–   uwzględniając Konwencję UNESCO w sprawie ochrony i promowania różnorodności form wyrazu kulturowego, a w szczególności jej art. 5 ust. 2 oraz art. 7 i 11,

–   uwzględniając art. 110 ust. 4 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że Unia Europejska opiera się na wartościach demokracji i praworządności zapisanych w art. 2 TUE, a tym samym gwarantuje i promuje wolność wypowiedzi i swobodny przepływ informacji zapisane w art. 11 Karty praw podstawowych i art. 10 europejskiej konwencji o ochronie praw człowieka oraz uznaje prawnie wiążący charakter praw, wolności i zasad określonych w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej, czego wyrazem było jej przystąpienie do europejskiej konwencji praw człowieka, którego warunkiem jest wolność i pluralizm mediów, a także mając na uwadze, że prawa te obejmują swobodę wyrażania opinii oraz swobodę otrzymywania i przekazywania informacji, co nie podlega kontroli czy ingerencji lub naciskom ze strony władz,

B.  mając na uwadze, że pluralizm i wolność mediów w dalszym ciągu dają powody do poważnego zaniepokojenia w UE i jej państwach członkowskich, zwłaszcza we Włoszech, Bułgarii, Rumunii, Czechach i Estonii, co uwypukliła niedawna krytyka przepisów medialnych i zmian konstytucyjnych wprowadzonych na Węgrzech w okresie od czerwca do grudnia 2010 r., wyrażana przez organizacje międzynarodowe takie jak OBWE i Komisarz Praw Człowieka Rady Europy, liczne międzynarodowe i krajowe organizacje dziennikarzy, redaktorów i wydawców, organizacje pozarządowe działające w dziedzinie praw człowieka i swobód obywatelskich, jak również przez państwa członkowskie i Komisję Europejską,

C. mając na uwadze, że Komisja Europejska wyraziła obawy i zwróciła się do rządu Węgier o udzielenie informacji w zakresie zgodności węgierskiej ustawy medialnej z dyrektywą o audiowizualnych usługach medialnych oraz ogółem wspólnotowych przepisów prawnych, szczególnie w odniesieniu do obowiązku wyważonego przedstawiania wydarzeń, nałożonego na wszystkie podmioty świadczące audiowizualne usługi medialne, kwestionując także zgodność przedmiotowej ustawy z zasadą proporcjonalności oraz z zasadą poszanowania podstawowych praw do wolności wypowiedzi i do swobodnego przepływu informacji, określonych w art. 11 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej, z zasadą kraju pochodzenia i z wymogami dotyczącymi rejestracji, oraz mając na uwadze, że rząd węgierski w odpowiedzi udzielił dodatkowych informacji i zadeklarował swoją gotowość do przeglądu i zmiany przedmiotowej ustawy,

D. mając na uwadze, że OBWE wyraziła poważne wątpliwości w odniesieniu do (przedmiotowego i terytorialnego) zakresu węgierskich przepisów, wolności wypowiedzi i swobody wyrażania poglądów, powołania jednoosobowego krajowego urzędu ds. mediów i telekomunikacji, zgodności z zasadami dotyczącymi publicznych usług nadawczych(5), wskazując, że nowe przepisy podważają pluralizm mediów, znoszą polityczną i finansową niezależność mediów publicznych, długofalowo utrwalają negatywne cechy charakterystyczne wolnych mediów, oraz mając na uwadze, że Urząd ds. Mediów i Rada ds. Mediów są politycznie jednorodne(6) i sprawują wszechobecną i scentralizowaną kontrolę rządową i polityczną nad wszystkimi mediami; mając na uwadze, że dalsze zastrzeżenia dotyczą nieproporcjonalnych i szczególnie surowych sankcji nakładanych z wątpliwych i nieokreślonych powodów, braku automatycznej procedury zawieszenia sankcji w przypadku odwołania się do sądu od sankcji nałożonej przez Urząd ds. Mediów, naruszenia zasady poufności źródeł dziennikarskich czy ochrony wartości rodzinnych,

E.  podzielając wyrażone przez OBWE poważne zastrzeżenia dotyczące Urzędu ds. Mediów i Rady ds. Mediów, faktu, że większość spornych postanowień narusza normy OBWE oraz normy międzynarodowe w zakresie wolności wypowiedzi, np. znosząc polityczną i finansową niezależność mediów publicznych, przedmiotowego i terytorialnego zakresu ustawy oraz decyzji, by nie definiować kluczowych pojęć, co sprawia, że dziennikarze nie zdają sobie sprawy z tego, kiedy naruszają przepisy,

F.  mając na uwadze, że Komisarz Praw Człowieka Rady Europy wezwał władze Węgier, aby podczas dokonywania przeglądu ustawy medialnej uwzględniły normy przyjęte przez Radę Europy w zakresie wolności słowa i pluralizmu mediów, odnośne zalecenia Komitetu Ministrów i Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, a w szczególności wiążące normy przyjęte w europejskiej konwencji praw człowieka i w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka; mając na uwadze, że komisarz odniósł się do stosowania nieprecyzyjnych definicji, które mogą być mylnie interpretowane, tworzenia politycznie niewyważonych mechanizmów regulacyjnych dających niewspółmierne uprawnienia, co nie podlega pełnej kontroli ze strony wymiaru sprawiedliwości, jak również do zagrożeń związanych z naruszeniem niezależności nadawców publicznych i słabnącej ochrony źródeł informacji dziennikarskiej; mając na uwadze, że komisarz podkreślił również, iż niezbędne jest rzeczywiste zaangażowanie wszystkich zainteresowanych stron, w tym partii opozycyjnych i społeczeństwa obywatelskiego, w proces przeglądu omawianych przepisów, które dotyczą tak fundamentalnego aspektu funkcjonowania społeczeństwa demokratycznego(7),

G. mając na uwadze, że w związku z tym wdrażanie węgierskiej ustawy medialnej należy bezzwłocznie zawiesić i poddać ją przeglądowi na podstawie uwag i wniosków Komisji Europejskiej, OBWE i Rady Europy, aby zapewnić jej pełną zgodność z prawem UE oraz z europejskimi wartościami i normami w zakresie wolności i pluralizmu mediów oraz niezależnego zarządzania nimi,

H. mając na uwadze, że pomimo wielokrotnie ponawianych wezwań Parlamentu do przyjęcia coraz bardziej nieodzownej i pilnie potrzebnej dyrektywy w sprawie wolności i pluralizmu mediów oraz niezależnego zarządzania nimi, Komisja do tej pory zwlekała z przedstawieniem wniosku w tej sprawie,

I.   mając na uwadze, że wszystkie państwa członkowskie UE winny przestrzegać przyjętych w czerwcu 1993 r. podczas szczytu Rady Europejskiej w Kopenhadze kryteriów członkowstwa w UE w odniesieniu do wolności prasy i wolności wypowiedzi oraz że należy je egzekwować za pośrednictwem odnośnych przepisów UE,

J.   mając na uwadze, że orzekając w dwóch powiązanych sprawach C-39/05 P oraz C-52/05 P, Trybunał Sprawiedliwości uznał w ust. 45 i 46, że dostęp do informacji umożliwia obywatelom większe uczestnictwo w procesie podejmowania decyzji i gwarantuje większą legitymizację, skuteczność i odpowiedzialność administracji względem obywateli w systemie demokratycznym oraz że „jest warunkiem wstępnym skutecznego wykonywania ich demokratycznych praw”,

1.  wzywa władze Węgier do przywrócenia niezależnego zarządzania mediami i do uniemożliwienia państwu wpływania na wolność wypowiedzi i wyważone relacjonowanie wydarzeń w mediach; wyraża przekonanie, że nadmierne stanowienie prawa w dziedzinie mediów ma negatywny wpływ na rzeczywisty, skuteczny pluralizm w sferze publicznej;

2.  z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę Komisji Europejskiej w sprawie wezwania do złożenia wyjaśnień dotyczących węgierskiej ustawy medialnej i jej zgodności z traktatami i prawem UE, jak również oświadczenie władz węgierskich w sprawie ich gotowości do nowelizacji ustawy;

3.  ubolewa nad faktem, że w związku z procesem wdrażania przez Węgry wspólnotowego dorobku prawnego Komisja skupiła się jedynie na trzech zagadnieniach oraz na braku odniesień do art. 30 dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych, co w konsekwencji ograniczyło własne kompetencje Komisji w zakresie nadzorowania przestrzegania przez Węgry europejskiej karty praw podstawowych w procesie wdrażania przepisów UE; wzywa Komisję do przeanalizowania stosowania się przez Węgry do ustaleń w zakresie odpowiedzialności przewidzianych postanowieniami dyrektywy 2000/31/WE o handlu elektronicznym oraz transpozycji decyzji ramowych w sprawie zwalczania na mocy przepisów prawa karnego pewnych form i przejawów rasizmu i ksenofobii (2008/913/WSiSW) oraz w sprawie zwalczania terroryzmu (2008/919/WSiSW), które zawierają odniesienia do wolności wypowiedzi i obchodzenia zasad dotyczących wolności mediów;

4.  wzywa Komisję do szybkiego i terminowego kontynuowania szeroko zakrojonego dochodzenia w sprawie dostosowania węgierskich przepisów medialnych do prawodawstwa europejskiego, szczególnie do Karty praw podstawowych Unii Europejskiej oraz do wyznaczenia władzom węgierskim krótkiego terminu na nowelizację ustawy, a w przypadku niepodjęcia przez władze węgierskie odpowiednich kroków w wyznaczonym terminie do wszczęcia postępowania w sprawie naruszenia;

5.  wzywa władze Węgier do zaangażowania wszystkich zainteresowanych podmiotów w nowelizację ustawy medialnej i konstytucji, co stanowi podstawę tworzenia społeczeństwa demokratycznego opartego na praworządności z odpowiednią równowagą sił, tak by zagwarantować poszanowanie praw podstawowych mniejszości i zapobiegać tyranii większości;

6.  wzywa Komisję, by działając na mocy art. 265 TFUE, przedstawiła przed końcem roku zgodnie z art. 225 TFUE wniosek dotyczący przepisów w sprawie wolności i pluralizmu mediów i niezależnego zarządzania nimi, co pozwoli jej zniwelować rozbieżności w przepisach prawnych UE w zakresie mediów, skorzystać z własnych kompetencji w dziedzinie rynku wewnętrznego, polityki audiowizualnej, konkurencji, telekomunikacji, dotacji państwowych, obowiązku świadczenia usług użyteczności publicznej i praw podstawowych osób przebywających na terytorium UE, w celu określenia przynajmniej minimalnych podstawowych norm, które musiałyby spełniać wszystkie państwa członkowskie i z którymi musiałyby być zgodne ich przepisy, aby zapewniać, gwarantować i promować swobodny przepływ informacji, odpowiedni poziom pluralizmu mediów oraz niezależne zarządzanie nimi;

7.  wzywa władze węgierskie, by – w myśl uwag i wniosków Parlamentu Europejskiego, Komisji, OBWE, Komisarza Praw Człowieka Rady Europy, zaleceń Komitetu Ministrów i Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy oraz orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka – w przypadku niezgodności ustawy medialnej z treścią i z duchem traktatów lub prawem UE, w szczególności z Kartą praw podstawowych Unii Europejskiej, uchyliły ją i nie stosowały jej lub tych jej postanowień, w przypadku których stwierdzono niezgodność;

8.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, Radzie Europy, rządom i parlamentom państw członkowskich, Agencji Praw Podstawowych, OBWE oraz Radzie Europy.

 

(1)

Dz U. L 95 z 15.4.2010 r., s. 1.

(2)

Dz.U. C 104 E z 30.4.2004 r., s. 1026.

(3)

Teksty przyjęte, P6_TA(2008)0459.

(4)

Teksty przyjęte, P7_TA-PROV(2010)0307.

(5)

Analiza i ocena pakietu węgierskich przepisów prawnych i projektu ustawy w sprawie mediów i telekomunikacji, przygotowane przez dr. Karola Jakubowicza dla OBWE.

(6)

Pismo z dnia 14 stycznia 2010 r. skierowane przez przedstawiciela OBWE ds. wolności mediów do przewodniczącego Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych.

(7)

http://www.coe.int/t/commissioner/News/2011/110201Hungary_en.asp.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności