Procedură : 2011/2510(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : RC-B7-0103/2011

Texte depuse :

RC-B7-0103/2011

Dezbateri :

PV 16/02/2011 - 13
CRE 16/02/2011 - 13

Voturi :

Texte adoptate :


PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE
PDF 156kWORD 96k
14.2.2011
PE459.635v01-00}
PE459.636v01-00}
PE459.639v01-00}
PE459.644v01-00} RC1
 
B7-0103/2011}
B7-0104/2011}
B7-0107/2011}
B7-0112/2011} RC1

depusă în conformitate cu articolul 110 alineatul (4) din Regulamentul de procedură

în locul propunerilor de rezoluție depuse de următoarele grupuri:

Verts/ALE (B7‑0103/2011)

ALDE (B7‑0104/2011)

GUE/NGL (B7‑0107/2011)

S&D (B7‑0112/2011)


referitoare la legislația privind mass-media din Ungaria


Martin Schulz, Hannes Swoboda, Maria Badia i Cutchet, Claude Moraes, Juan Fernando López Aguilar, Csaba Sándor Tabajdi în numele Grupului S&D
Renate Weber, Sophia in 't Veld, Sonia Alfano, Alexander Alvaro, Louis Michel, Cecilia Wikström, Jens Rohde, Norica Nicolai, Marielle De Sarnez, Alexander Graf Lambsdorff, Ramon Tremosa i Balcells, Charles Goerens, Marietje Schaake, Frédérique Ries, Gianni Vattimo, Nathalie Griesbeck, Luigi de Magistris în numele Grupului ALDE
Daniel Cohn-Bendit, Rebecca Harms, Judith Sargentini, Helga Trüpel, Christian Engström, Hélène Flautre, Raül Romeva i Rueda, Eva Lichtenberger în numele Grupului Verts/ALE
Lothar Bisky, Rui Tavares, Eva-Britt Svensson, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Jean-Luc Mélenchon, Jürgen Klute, Marie-Christine Vergiat în numele Grupului GUE/NGL

Rezoluția Parlamentului European referitoare la legislația privind mass-media din Ungaria  

Parlamentul European,

–   având în vedere articolele 2, 3, 6 și 7 din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE), articolele 49, 56, 114, 167 și 258 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), articolul 11 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene și articolul 10 din Convenția europeană a drepturilor omului (CEDO) referitoare la respectarea, promovarea și protecția drepturilor fundamentale și, în special, a libertății de exprimare și de informare și la dreptul la pluralismul mass-mediei,

–   având în vedere Directiva 2010/13/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 10 martie 2010 privind coordonarea anumitor dispoziții stabilite prin acte cu putere de lege sau acte administrative în cadrul statelor membre cu privire la furnizarea de servicii mass-media audiovizuale (Directiva serviciilor mass-media audiovizuale - DSMAV)(1),

–   având în vedere Carta europeană privind libertatea presei din 25 mai 2009, documentul de lucru al Comisiei privind pluralismul mass-mediei în statele membre ale UE (SEC(2007)0032), „abordarea în trei etape a pluralismului mass-mediei” definită de Comisie și studiul independent realizat în numele Comisiei și finalizat în 2009,

–   având în vedere Rezoluția sa din 22 aprilie 2004 referitoare la riscurile de încălcare a libertății de exprimare și de informare în Uniunea Europeană, în special în Italia [articolul 11 alineatul (2) din Carta drepturilor fundamentale](2), Rezoluția sa din 25 septembrie 2008 privind concentrarea și pluralismul mass-mediei în Uniunea Europeană(3) și Rezoluția sa din 7 septembrie 2010 referitoare la jurnalism și noile mijloace de comunicare în masă – crearea unei sfere publice în Europa(4),

–   având în vedere declarațiile Comisiei, întrebările parlamentare depuse și dezbaterile organizate în Parlamentul European la 8 octombrie 2009 pe tema libertății de informare în Italia și la 8 septembrie 2010, precum și dezbaterile organizate în cadrul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne la 17 ianuarie 2011 pe tema legislației privind mass-media din Ungaria,

   având în vedere decizia Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne de a solicita Agenției pentru Drepturi Fundamentale să prezinte un raport anual comparativ referitor la situația libertății, pluralismului și guvernanței independente în domeniul mass-mediei din statele membre ale Uniunii Europene, inclusiv indicatori,

–   având în vedere Convenția UNESCO asupra protecției și promovării diversității expresiilor culturale, în special articolul 5 alineatul (2) și articolele 7 și 11,

–   având în vedere articolul 110 alineatul (4) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât Uniunea Europeană este fondată pe valorile democrației și statului de drept menționate la articolul 2 din TUE și, prin urmare, garantează și promovează libertatea de exprimare și de informare, consacrate la articolul 11 din Carta drepturilor fundamentale și la articolul 10 din Convenția europeană a drepturilor omului, și recunoaște valoarea juridică a drepturilor, libertăților și principiilor menționate în Carta drepturilor fundamentale, lucru demonstrat și de aderarea la CEDO, valori a căror condiție esențială o reprezintă libertatea și pluralismul mass-mediei și întrucât aceste drepturi includ libertatea de a exprima opinii și libertatea de a primi și a comunica informații fără control, imixtiuni sau presiuni din partea autorităților publice;

B.  întrucât pluralismul și libertatea mass-mediei constituie în continuare un motiv serios de îngrijorare în UE și în statele sale membre, în special în Italia, Bulgaria, România, Republica Cehă și Estonia, așa cum au evidențiat recentele critici la adresa legislației privind mass-media și a modificărilor aduse Constituției din Ungaria adoptate în perioada iunie-decembrie 2010, critici formulate de organizații internaționale precum OSCE și Comisarul pentru drepturile omului al Consiliului Europei, de un număr mare de organizații internaționale și naționale ale jurnaliștilor, de redactori și editori, de ONG-uri active în domeniul drepturilor omului și al libertăților civile, precum și de către statele membre și Comisie;

C. întrucât Comisia a ridicat probleme și a solicitat informații guvernului ungar cu privire la conformitatea legislației ungare din domeniul mass-mediei cu DSMAV și cu acquis-ul comunitar în general, în special în ceea ce privește obligația de a asigura o relatare echilibrată aplicabilă tuturor furnizorilor de servicii mass-media audiovizuale, punând, de asemenea, sub semnul întrebării conformitatea acestei legislații cu principiul proporționalității și cu respectarea dreptului fundamental la libertatea de exprimare și de informare consacrat la articolul 11 din Carta drepturilor fundamentale, principiul țării de origine și cerințele de înregistrare și întrucât guvernul ungar a răspuns oferind informații suplimentare și declarând că este dispus să revizuiască și să modifice aceste legi;

D. întrucât OSCE a exprimat rezerve serioase cu privire la domeniul de aplicare (material și teritorial) al legilor ungare, la libertatea de exprimare și reglementarea conținutului, la numirea unei persoane în funcția de autoritate națională pentru mass-media și telecomunicații și la respectarea principiilor care guvernează serviciile publice de radiodifuziune(5), precizând că noua legislație subminează pluralismul mass-mediei, anulează independența politică și financiară a mass-mediei publice și înrădăcinează aspecte negative pentru libertatea mass-mediei pe termen lung, precum și că Autoritatea pentru Mass-media și Consiliul pentru Mass-media sunt omogene din punct de vedere politic(6) și exercită un control politic și guvernamental generalizat și centralizat asupra întregii mass-medii; întrucât alte surse de îngrijorare sunt, printre altele, sancțiunile disproporționate și extreme impuse pentru motive discutabile și nedefinite, lipsa unei proceduri automate de suspendare a sancțiunilor în cazul exercitării unei căi de atac în instanță împotriva unei hotărâri a Autorității pentru Mass-media, încălcarea principiului confidențialității surselor jurnalistice și protecția valorilor familiale;

E.  întrucât împărtășește rezervele serioase exprimate de OSCE cu privire la Autoritatea pentru Mass-media și Consiliul pentru Mass-media, la faptul că aspectele cele mai problematice ale legislației contravin standardelor OSCE și standardelor internaționale privind libertatea de exprimare, spre exemplu prin anularea independenței politice și financiare a mass-mediei publice, la domeniul de aplicare (material și teritorial) al reglementării și la decizia de a nu defini anumiți termeni-cheie, astfel încât jurnaliștilor le este imposibil să știe când ar putea încălca legea;

F.  întrucât Comisarul pentru drepturile omului al Consiliului Europei a solicitat autorităților ungare ca, în cadrul revizuirii legislației din domeniul mass-mediei, să țină cont de standardele Consiliului Europei privind libertatea de exprimare și pluralismul mass-mediei, de recomandările relevante ale Comitetului de Miniștri și ale Adunării Parlamentare ale Consiliului Europei și, în special, de standardele obligatorii prevăzute în CEDO și de jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului; întrucât acesta a făcut referire la definițiile neclare care pot da naștere la interpretări eronate, la crearea unui mecanism de reglementare dezechilibrat din punct de vedere politic, cu competențe disproporționate și care nu este supus unui control judiciar deplin, la amenințarea independenței serviciilor publice de radiodifuziune și la deteriorarea protecției de care beneficiază sursele jurnaliștilor; întrucât acesta a subliniat, de asemenea, necesitatea ca toate părțile interesate, inclusiv partidele din opoziție și societatea civilă, să poată participa în mod semnificativ la revizuirea acestei legislații, care reglementează un aspect fundamental al funcționării unei societăți democratice(7);

G. întrucât legislația privind mass-media din Ungaria ar trebui, prin urmare, suspendată de urgență și revizuită ținând seama de observațiile și propunerile formulate de Comisie, de OSCE și de Consiliul Europei, pentru a garanta conformitatea deplină a acesteia cu dreptul UE și cu valorile și standardele europene privind libertatea, pluralismul și guvernanța independentă a mass-mediei;

H. întrucât, în ciuda solicitărilor repetate ale Parlamentului de adoptare a unei directive privind libertatea, pluralismul și guvernanța independentă a mass-mediei, Comisia a amânat până în prezent formularea unei propuneri în acest sens, care devine din ce în ce mai necesară și urgentă;

I.   întrucât criteriile de la Copenhaga pentru aderarea la UE, stabilite în iunie 1993 în cadrul Consiliului European de la Copenhaga, referitoare la libertatea presei și libertatea de exprimare ar trebui să fie respectate de toate statele membre ale UE și aplicate prin intermediul legislației UE relevante;

J.   întrucât, la punctele 45 și 46 din hotărârea sa în cauzele conexate C-39/05 P și C-52/05 P, Curtea de Justiție a afirmat că accesul la informații permite o mai bună participare a cetățenilor la procesul decizional și garantează o mai mare legitimitate, eficacitate și responsabilitate a administrației față de cetățeni într-un sistem democratic, precum și că acesta este o condiție a exercitării efective de către cetățeni a drepturilor lor democratice,

1.  invită autoritățile ungare să reinstituie independența guvernanței mass-mediei și să înceteze imixtiunea statului în libertatea de exprimare și în relatarea echilibrată a mass-mediei și consideră că reglementarea excesivă a mass-mediei este contraproductivă, punând în pericol pluralismul efectiv în sfera publică;

2.  salută inițiativa Comisiei de a solicita clarificări referitoare la legislația ungară privind mass-media și la conformitatea acesteia cu tratatele și legislația UE, precum și anunțul autorităților ungare referitor la disponibilitatea lor de a modifica legile;

3. regretă decizia Comisiei de a viza doar trei aspecte în ceea ce privește punerea în aplicare a acquis-ului comunitar de către Ungaria și lipsa unei referiri la articolul 30 din DSMAV, Comisia limitându-și astfel propria competență de a controla respectarea de către Ungaria a Cartei drepturilor fundamentale a UE în procesul de punere în aplicare a legislației UE; îndeamnă Comisia să examineze respectarea de către Ungaria a regimului de răspundere din Directiva 2000/31/CE privind comerțul electronic și transpunerea de către Ungaria a Deciziei-cadru 2008/913/JAI privind combaterea anumitor forme și expresii ale rasismului și xenofobiei prin intermediul dreptului penal și a Deciziei-cadru 2008/919/JAI privind combaterea terorismului, care includ referiri la libertatea de exprimare și la eludarea normelor referitoare la libertatea mass-mediei;

4.  invită Comisia să realizeze rapid și la timp examinarea aprofundată cu privire la alinierea legislației ungare privind mass-media la legislația europeană, în special la Carta drepturilor fundamentale, să stabilească un termen scurt în care autoritățile ungare să modifice legislația și, dacă termenul nu este respectat, să inițieze procedura pentru încălcarea dreptului Uniunii;

5.  invită autoritățile ungare să implice toate părțile interesate în revizuirea legislației privind mass-media și a Constituției, care este fundamentul unei societăți democratice bazate pe statul de drept, cu un echilibru corespunzător al puterilor destinat să garanteze drepturile fundamentale ale minorității împotriva riscului de tiranie a majorității;

6.  solicită Comisiei să acționeze, în temeiul articolului 265 din TFUE, și să prezinte, până la sfârșitul anului, o propunere legislativă în conformitate cu articolul 225 din TFUE privind libertatea, pluralismul și guvernanța independentă a mass-mediei, remediind astfel deficiențele cadrului legislativ al UE privind mass-media și exercitându-și competențele în legătură cu politicile din domeniile pieței interne, audiovizualului, concurenței, telecomunicațiilor, ajutoarelor de stat, obligației de serviciu public și drepturilor fundamentale ale tuturor persoanelor rezidente pe teritoriul UE, cu scopul de a defini cel puțin standardele esențiale minime ce trebuie îndeplinite și respectate în legislația națională de către toate statele membre pentru a asigura, a garanta și a promova libertatea de informare, un nivel adecvat de pluralism al mass-mediei și guvernanța independentă a mass-mediei;

7.  invită autoritățile ungare, în cazul în care se constată că legislația privind mass-media este incompatibilă cu litera sau spiritul tratatelor ori cu dreptul UE, în special Carta drepturilor fundamentale, să abroge și să nu aplice legile respective sau elementele acestora care sunt considerate incompatibile, în conformitate cu observațiile și propunerile formulate de Parlamentul European, Comisie, OSCE și Comisarul pentru drepturile omului al Consiliului Europei, cu recomandările Comitetului de Miniștri și ale Adunării Parlamentare ale Consiliului Europei și cu jurisprudența Curții Europene de Justiție și a Curții Europene a Drepturilor Omului;

8.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, guvernelor și parlamentelor statelor membre, Agenției pentru Drepturi Fundamentale, OSCE și Consiliului Europei.

 

(1)

JO L 95, 15.4.2010, p. 1.

(2)

JO C 104 E, 30.4.2004, p. 1026.

(3)

Texte adoptate, P6_TA(2008)0459.

(4)

Texte adoptate, P7_TA-PROV(2010)0307.

(5)

Analiza și evaluarea unui pachet de legi și a unor proiecte de legi din Ungaria referitoare la mass-media și telecomunicații, pregătite de dr. Karol Jakubowicz pentru OSCE.

(6)

Scrisoarea din 14 ianuarie 2010 adresată de reprezentantul OSCE pentru libertatea mass-mediei președintelui Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne.

(7)

http://www.coe.int/t/commissioner/News/2011/110201Hungary_en.asp.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate