Предложение за обща резолюция - RC-B7-0167/2011Предложение за обща резолюция
RC-B7-0167/2011

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ относно Беларус (по-конкретно случаите на Алес Михалевич и Наталия Радина)

  9.3.2011

  внесено съгласно член 122, параграф 5 от Правилника
  вместо предложенията за резолюция, внесени от групите:
  Verts/ALE (B7‑0167/2011)
  ALDE (B7‑0180/2011)
  S&D (B7‑0184/2011)
  PPE (B7‑0185/2011)
  ECR (B7‑0188/2011)

  Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jacek Protasiewicz, Laima Liucija Andrikienė, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Bogusław Sonik, Jarosław Leszek Wałęsa, Filip Kaczmarek, Lena Kolarska-Bobińska, Eija-Riitta Korhola, Elena Băsescu, Sari Essayah, Monica Luisa Macovei, Krzysztof Lisek, Eduard Kukan от името на групата PPE
  Véronique De Keyser, Кристиян Вигенин, Justas Vincas Paleckis, Marek Siwiec от името на групата S&D
  Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Kristiina Ojuland, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Gerben-Jan Gerbrandy от името на групата ALDE
  Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Ryszard Antoni Legutko, Marek Henryk Migalski, Tomasz Piotr Poręba, Jacek Olgierd Kurski, Konrad Szymański, Paweł Robert Kowal, Ryszard Czarnecki, Geoffrey Van Orden, Tadeusz Cymański, Mirosław Piotrowski от името на групата ECR
  Werner Schulz, Elisabeth Schroedter, Heidi Hautala, Rebecca Harms, Indrek Tarand от името на групата Verts/ALE

  Процедура : 2011/2613(RSP)
  Етапи на разглеждане в заседание
  Етапи на разглеждане на документа :  
  RC-B7-0167/2011
  Внесени текстове :
  RC-B7-0167/2011
  Разисквания :
  Гласувания :
  Приети текстове :

  Резолюция на Европейския парламент относно Беларус (по-конкретно случаите на Алес Михалевич и Наталия Радина)

  Европейският парламент,

  –   като взе предвид своите предходни резолюции относно Беларус, и по-конкретно тези от 20 януари 2011 г.[1], 17 декември 2009 г.[2] и 22 май 2008 г.[3],

   

  –   като взе предвид изявлението, направено в Брюксел на 18 февруари 2011 г. от върховния представител на ЕС Катрин Аштън относно осъждането и произнасянето на присъда на беларуски представител на опозицията,

  –   като взе предвид заключенията на Съвета относно Беларус, приети на 3065-то заседание на Съвета по външни работи в Брюксел на 31 януари 2011 г.,

  –   като взе предвид Решение 2011/69/ОВППС на Съвета от 31 януари 2011 година за изменение на Решение 2010/639/ОВППС на Съвета относно ограничителните мерки срещу някои длъжностни лица на Беларус,

  –   като взе предвид Конвенцията на Организацията на обединените нации против изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание (Конвенция срещу изтезанията), по която Беларус е страна,

  –   като взе предвид Правилата на ООН относно минималните стандарти за отношението към лишени от свобода лица,

  –   като взе предвид Насоките на политиката на ЕС към трети страни относно изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание, приети през 2001 г. и преразгледани през 2008 г.,

  –   като взе предвид Резолюция 1790 (2011) от 27 януари 2011 г. на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа относно положението в Беларус след президентските избори,

  –   като взе предвид доклада на Амнести Интернешънъл от 2 февруари 2011 г., озаглавен „Сигурност, мир и ред? Нарушения след изборите в Беларус“,

  –   като взе предвид член 122, параграф 5 от своя правилник,

  A. като има предвид, че голям брой опозиционни фигури, в това число бивши кандидати за президентския пост, журналисти и защитници на правата на човека бяха арестувани след събитията от 19 декември 2010 г. в Минск и досега са задържани в центъра за задържане на КГБ; като има предвид, че репресиите и политически мотивираните процеси срещу опозицията и защитниците на правата на човека продължават и до днес, като повече от 40 души са понастоящем обвинени и изправени пред заплахата от лишаване от свобода за срок до 15 години,

  Б.  като има предвид, че градската прокуратура на Минск е удължила до 5 месеца срока на разследване на случая с т.нар. „масови безредици“, свързан със събитията от 19 декември 2010 г.; като има предвид, че процесите срещу кандидатите за президент, опозиционните активисти, защитниците на правата на човека и журналистите, започнати във връзка с този случай, са политически мотивирани,

  В.  като има предвид, че Аляксандър Атрошчанков, Аляксандър Молчанов, Дмитрий Новик, Васил Парфянко, членове на екипите за предизборната кампания на кандидатите на демократичната опозиция Владимир Някляев и Андрей Саников бяха осъдени на три до четири години лишаване от свобода в колония със засилена охрана във връзка с демонстрациите от 19 декември; като има предвид, че както техните адвокати заявиха, органите на властта не са доказали тяхната вина,

  Г.  като има предвид, че на техните адвокати нееднократно е отказвано да се срещат с тях; като има предвид, че в резултат на заплахи от КГБ адвокатите са били принудени да се откажат от техните дела и след това Министерството на правосъдието ги е лишило от правото да упражняват професията си,

  Д. като има предвид, че Алес Михалевич, бивш кандидат за президент, задържан след протестите след изборите, беше освободен едва на 26 февруари 2011 г., след като беше подписал документ, задължаващ го да сътрудничи на беларуския КГБ, нещо, което той след това публично отказа,

  Е.  като има предвид, че на 28 февруари 2011 г. Алес Михалевич излезе с изявление, в което разказва за психически и физически изтезания, на които са подложени политическите затворници, за да се принудят да признаят и да приемат доказателства за своята вина,

  Ж. като има предвид, че Наталия Радина, редактор на опозиционния уебсайт Charter 97, също беше задържана през декември 2010 г. по обвинения в организиране и участие в масови безредици след президентските избори; като има предвид, че Радина беше освободена от центъра на КГБ за предварително задържане и й беше забранено да напуска града си, докато приключи разследването на нейния случай,

  З.  като има предвид, че след освобождаването си Наталия Радина заяви, че по време на задържането служители на КГБ са я подложили на психически натиск и са се опитали да я вербуват за доносчик на КГБ; като има предвид, че нейното изявление потвърждава свидетелствата за изтезания на политически затворници в центъра за задържане в Минск,

  И. като има предвид, че Комитетът за държавна безопасност на Беларус отрече всякакво прилагане на насилие спрямо задържаните в центъра за задържане на КГБ,

  1.  осъжда неспазването на основните права на свобода на събранията и на свобода на изразяване от страна на беларуските органи и призовава за незабавното и безусловно освобождаване на всички задържани демонстранти, както и за оттегляне на всички политически мотивирани обвинения срещу тях;

  2.  осъжда най-остро прилагането на изтезания срещу задържаните като форма на нечовешко отношение, която е недвусмислено забранена от международното право и е абсолютно неприемлива в европейска страна, една от най-близките съседки на ЕС;

  3.  осъжда неотдавна произнесените строги присъди на млади опозиционни активисти единствено заради участието им в демонстрациите от 19 декември като явно тежко нарушение на техните политически и граждански права и очебийно неспазване на международни конвенции, по които Беларус е страна;

  4.  осъжда атмосферата на страх и сплашване, пред която са изправени политическите опоненти в Беларус; осъжда репресиите и тормоза над активисти на гражданското общество и свободни средства за информация след изборния ден, включително масовите обиски в частни домове, офиси на медийни издания и организации на гражданското общество, изключванията от университети и уволненията от работа; призовава органите на властта да подкрепят свободата на изразяване и медийния плурализъм в Беларус;

  5.  призовава настоятелно Беларус да спазва принципа на правовата държава, международните конвенции и националното право, гарантиращи подобаващо отношение към лишените от свобода и техния безпрепятствен достъп до контакт с родственици, до правни консултации и медицинска помощ, и да сложи край на продължаващия тормоз над политически опоненти, активисти за права на човека и независими медии;

  6.  осъжда решението на адвокатската колегия на Минск да отнеме правоспособността на някои от адвокатите на обвинените в наказателното дело за масовите размирици, включително Алех Ахиев, Павел Сапелко, Татяна Ахиева, Владимир Тусчик и Тамара Хараева, и призовава адвокатската колегия на Минск да отмени това си решение;

  7.  осъжда уволнението на Аляксандър Пилчанка, председател на адвокатската колегия на Минск, от министъра на правосъдието заради изразените от него съмнения в основателността на решението на министерството да отнеме правоспособността на четирима адвокати по т.нар. дела за безредиците и в независимостта на съдебната система и всеки отделен адвокат;

  8.  призовава беларуските органи на властта да проведат цялостно и независимо разследване на твърденията за мъчения на политически затворници, да установят кои са лицата, замесени в подобни практики, и да ги преследват по съдебен ред;

  9.  призовава беларуските органи да преразгледат Закона за обществените мероприятия и да го приведат в съответствие с изискванията на Международния пакт за граждански и политически права;

  10. призовава Съвета, Комисията, върховния представител на ЕС и още страни партньорки на ЕС да обмислят възможността за разширяване на обхвата на ограничителните мерки, така че да обхващат прокурори, съдии и представители на КГБ, свързани с нарушенията на правата на човека в Беларус, освен ако не се сложи незабавно край на репресиите в тази страна и не се осъществи значителен напредък по отношение на правата на човека и основните свободи; счита, че Съветът следва да разгледа възможността да въведе интелигентни и целенасочени икономически санкции на беларуските държавни дружества;

  11. приветства ангажимента, поет от още девет страни, а именно Хърватия, Бивша югославска република Македония, Черна гора, Албания, Босна и Херцеговина, Сърбия, Исландия, Лихтенщайн и Норвегия, да приложат ограничителни мерки срещу някои длъжностни лица на Беларус;

  12. отново заявява, че ако беларуското правителство не предприеме незабавно мерки за демократизация и спазване на правата на човека, процесът на ангажиране между Европейския съюз и Беларус ще бъде замразен, включително и участието на Беларус в Източното партньорство;

  13. изтъква, че въпреки политическите последици за отношенията между ЕС и Беларус след погрома над опозицията след изборите, ЕС трябва да засили своята подкрепа за беларуското гражданско общество, включително и под формата на визови облекчения;

  14. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на Съвета, на Комисията, на парламентите и правителствата на държавите-членки, на парламентарните асамблеи на ОССЕ и Съвета на Европа и на парламента и правителството на Беларус.